Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

Łotwa

These factsheets explain what happens when a person is suspected of or accused of a crime, which is dealt with by a trial in court. For information on minor offences like road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Autor treści:
Łotwa

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process:

 • Investigation
 • Prosecution
 • Hearing of the case in the Court of First Instance
 • Review of the case in the Court of Appeal
 • Review of the case in the Supreme Court
 • Review of current court rulings

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets.

This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.  Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Investigation
 • Prosecution
 • Certain procedural steps

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Road traffic offences

Related links

Law on criminal proceedings

Criminal law

State Police authorities

Public Prosecutor’s Office

Bar Association of Latvia

Latvian Courts

Last update: 15/02/2012

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

1 – Uzyskanie porady prawnej

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Znalezienie adwokata

Jeśli potrzebujesz adwokata, skontaktuj się z Link otworzy się w nowym oknieŁotewską Radą Adwokacką. Prowadzi ona Link otworzy się w nowym oknielistę adwokatów praktykujących prawo na Łotwie.

Niezależnie od tego, czy przebywasz w areszcie, czy też nie, możesz powiadomić organ prowadzący postępowanie (oficera śledczego/prokuratora/sąd), że chcesz skorzystać z porady prawnej. Otrzymasz informację o adwokatach pełniących dyżur adwokacki bądź taki adwokat zostanie powiadomiony, że potrzebujesz porady prawnej i ci jej udzieli.

Najlepiej będzie, jeśli ty lub twoi krewni porozumiecie się z adwokatem, który zajmie się twoją sprawą tak długo, jak to konieczne.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Adwokatom należy się honorarium, w związku z czym adwokaci zawierają z klientami pisemne umowy dotyczące wynagrodzenia. Jeśli nie zawarłeś umowy z adwokatem, poradę prawną w niezbędnym zakresie zapewni ci państwo, a jej koszt zostanie pokryty z budżetu państwa.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o postępowaniu karnym

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o adwokaturze

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o państwowej pomocy prawnej

Link otworzy się w nowym oknieRozporządzenie w sprawie państwowej pomocy prawnej

Link otworzy się w nowym oknieŁotewska adwokatura

Link otworzy się w nowym oknieUrząd ds. pomocy prawnej

Ostatnia aktualizacja: 10/04/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej oraz przed wniesieniem sprawy do sądu

Jakie są etapy dochodzenia w sprawie karnej?

Celem postępowania przygotowawczego jest ustalenie:

 • czy doszło do popełnienia przestępstwa;
 • kto powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej;
 • czy można umorzyć postępowanie, zamknąć je, czy też skierować sprawę do sądu.

Postępowanie przygotowawcze składa się z dwóch etapów – dochodzenia i przygotowania aktu oskarżenia.

Dochodzenie prowadzą różne organy ścigania, w tym Link otworzy się w nowym okniePolicja, Link otworzy się w nowym okniePaństwowa Agencja Bezpieczeństwa, Link otworzy się w nowym okniePolicja Skarbowa, Link otworzy się w nowym oknieŻandarmeria Wojskowa, Link otworzy się w nowym oknieSłużba Więzienna, Link otworzy się w nowym oknieBiuro ds. Zapobiegania i Zwalczania Korupcji, Link otworzy się w nowym oknieStraż Graniczna, organy celne, kapitanowie statków na pełnym morzu, dowódcy jednostek wojskowych Narodowych Sił Zbrojnych stacjonujących na terytorium obcego państwa. Dochodzenie prowadzi organ właściwy dla miejsca popełnienia przestępstwa. Dochodzenie może również prowadzić Link otworzy się w nowym oknieprokuratura.

Oskarżenie przygotowują Link otworzy się w nowym oknieorgany ścigania.

Moje prawa w toku dochodzenia

Aby dowiedzieć się więcej o prawach przysługujących w toku postępowania przygotowawczego, proszę kliknąć na poniższe linki:

Dochodzenie (1)

Cel dochodzenia

Celem dochodzenia jest ustalenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa; kogo pociągnąć do odpowiedzialności karnej; czy postępowanie należy umorzyć.

Zajmie się tobą oficer śledczy (zazwyczaj funkcjonariusz policji). Na etapie dochodzenia możesz zostać zatrzymany na 48 godzin, jak również umieszczony w areszcie tytułem środka zapobiegawczego.

Całkowity czas trwania dochodzenia i przygotowania aktu oskarżenia zależy od wagi przestępstwa, o które jesteś podejrzany (maksymalny czas trwania dochodzenia może wynosić 6–22 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy). Po upływie tych terminów wszystkie nałożone środki zapobiegawcze oraz ograniczenia w korzystaniu z prawa własności podlegają uchyleniu.

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Funkcjonariusz policji prowadzący śledztwo powiadomi cię o podejmowanych czynnościach.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Otrzymasz pomoc tłumacza; zadba o to funkcjonariusz policji/prokurator. Tłumacz przetłumaczy ci wszystko, co może być niezbędne – dokumenty, wypowiedzi oficera śledczego i adwokata; przetłumaczy także twoje wyjaśnienia.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Nawet jeśli nie znasz języka, w którym toczy się postępowanie, nie masz obowiązku posiadania adwokata, lecz warto skorzystać z jego usług z uwagi na to, że możesz nie orientować się w zaistniałej sytuacji lub nie znać miejscowych przepisów. Możesz wybrać adwokata samodzielnie lub zwrócić się do oficera śledczego o umożliwienie kontaktu z adwokatem pełniącym dyżur adwokacki.

Jeśli zostałeś zatrzymany, w ciągu 48 godzin zostanie wezwany adwokat, który będzie cię reprezentował. Jeśli w postępowaniu ma uczestniczyć adwokat z innego kraju, zaleca się, by współpracował on z miejscowym adwokatem.

Tłumacz zostanie wezwany niezwłocznie, gdy będzie potrzebny w celu wyjaśnienia ci sytuacji oraz przetłumaczenia przebiegu przesłuchania.

Czy będzie się ode mnie żądać udzielenia informacji? Czy mam udzielić informacji?

Masz prawo do udzielenia informacji, choć nie masz takiego obowiązku. Masz prawo zachować milczenie, a skorzystanie z tego prawa nie może działać na twoją niekorzyść ani być poczytywane za odmowę współpracy w toku dochodzenia.

Co stanie się, jeśli powiem coś, co mnie obciąża?

Twoje wyjaśnienia będą poddawane ocenie wraz z innymi dowodami w sprawie. Nie masz obowiązku składania wyjaśnień, które mogłyby cię obciążać. Masz prawo składać takie oświadczenia, jakie uznasz za konieczne. Masz prawo do odmowy składania wyjaśnień.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

Jeśli zostałeś zatrzymany, masz prawo zwrócić się do oficera śledczego o powiadomienie najbliższej rodziny, krewnych, pracodawcy, placówki edukacyjnej itp.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Tak – dochodzenie jest prowadzone z poszanowaniem praw człowieka.

Czy jeśli jestem obywatelem innego państwa, mogę skontaktować się z ambasadą?

Masz prawo żądać powiadomienia twojej ambasady/placówki konsularnej.

Pochodzę z innego państwa. Czy muszę być obecny podczas dochodzenia?

Podczas dochodzenia musisz być obecny. O możliwości udziału w czynnościach dochodzeniowych za pośrednictwem wideołącza lub telekonferencji decyduje oficer śledczy.

Czy mogę zostać odesłany do mojego kraju?

Przepisy nie przewidują takiego wymogu, lecz wydalenie z Republiki Łotewskiej należy do katalogu kar, które mogą zostać wymierzone. Wydalenie może nastąpić wyłącznie na mocy orzeczenia sądu.

Czy będę przebywać w areszcie, czy też zostanę zwolniony?

W ciągu 48 godzin od zatrzymania sędzia śledczy podejmuje decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania. Zostaniesz umieszczony w areszcie, jeśli przestępstwo, które popełniłeś, jest zagrożone karą pozbawienia wolności, a inny środek zapobiegawczy nie jest wystarczający do zapewnienia, byś:

 • nie uchylał się od dochodzenia/postępowania sądowego/wykonania wyroku;
 • nie utrudniał postępowania karnego;
 • nie popełnił kolejnego przestępstwa.

Przed wydaniem postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania sędzia śledczy udzieli ci głosu. Masz prawo przedstawić dokumenty wskazujące na to, że zastosowanie wobec ciebie tymczasowego aresztowania byłoby niewłaściwe. Zapewni ci się też obecność adwokata i tłumacza.

Czy mogę opuścić kraj w trakcie dochodzenia?

Możesz opuścić kraj za zgodą oficera śledczego (zwykle udzielaną na piśmie).

Czy zostaną pobrane moje odciski palców, próbki DNA (np. z włosów lub śliny) bądź płyny ustrojowe?

Kliknij na link, aby uzyskać informacje o swoich prawach.

Czy zostanę poddany przeszukaniu?

Kliknij na link, aby uzyskać informacje o swoich prawach.

Czy mój dom, lokal użytkowy, samochód lub inne należące do mnie rzeczy mogą zostać przeszukane?

Kliknij na link, aby uzyskać informacje o swoich prawach.

Czy mogę się odwoływać?

Masz prawo odwołać się od postanowienia sędziego śledczego do prezesa sądu. Masz prawo zaskarżyć czynności oficera śledczego/prokuratora do prokuratora nadzorującego lub odpowiednio do prokuratora przełożonego.

Zażalenia na postanowienia oficera śledczego, prokuratora lub sędziego śledczego można składać w terminie 10 dni od daty wydania postanowienia, natomiast prawo do zaskarżania ich czynności przysługuje przez cały czas trwania postępowania.

Zażalenie możesz złożyć w języku, którym się posługujesz. Zażalenie musi zostać rozpatrzone w ciągu 10 dni od daty wpływu. Jeśli zażalenie nie zostało złożone w języku urzędowym, termin na jego rozpatrzenie rozpoczyna bieg w dniu, w którym gotowe będzie jego tłumaczenie; zostaniesz powiadomiony o tym terminie.

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

W toku dochodzenia/przygotowania aktu oskarżenia masz prawo przyznać się do wszystkich zarzutów, niektórych zarzutów bądź jednego z zarzutów.

Przyznanie się do winy zostanie uznane za okoliczność łagodzącą, która może mieć wpływ na złagodzenie wymiaru kary lub stanowić podstawę do zakończenia postępowania karnego. Twoja współpraca z organami dochodzeniowymi/prokuratorem może przyczynić się do zastosowania łagodniejszych środków zapobiegawczych lub zwolnienia z aresztu.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą główną?

Postawione ci zarzuty mogą ulec zmianie w przypadku, gdy prokurator pozyskał dodatkowe dowody w sprawie. Pierwotnie postawione ci zarzuty muszą zostać zmienione, jeśli okażą się błędne – wówczas prokurator wycofa część oskarżenia zawierającą błędne zarzuty. Zostaną ci przedstawione nowe zarzuty.

Czy można postawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

Zarzuty mogą zostać ci postawione, ale nie możesz być sądzony ani zostać skazany, jeśli zostałeś już osądzony lub uniewinniony w sprawie o to samo przestępstwo w innym państwie.

Czy uzyskam informacje o zeznających przeciwko mnie świadkach?

Otrzymasz informacje o zeznających przeciwko tobie świadkach. Po zakończeniu dochodzenia w sprawie prokurator, przed przekazaniem do sądu akt sprawy zawierających zeznania świadków, przedstawi ci je do wglądu. Będziesz mógł zapoznać się z treścią zeznań świadków.

Czy uzyskam informacje o innych obciążających mnie dowodach?

Otrzymasz akta sprawy zawierające materiał dowodowy, który prokurator zamierza wykorzystać przeciwko tobie w sądzie. Prokurator przekaże ci kopię akt sprawy.

Zostałem już skazany za to przestępstwo w innym państwie członkowskim. Co wtedy?

Nie możesz być sądzony za to samo przestępstwo na Łotwie. W państwach członkowskich UE obowiązuje zasada niepociągania do odpowiedzialności karnej dwukrotnie za to samo przestępstwo (ne bis in idem).

Czy pochodzące z rejestru karnego informacje na mój temat zostaną sprawdzone?

Zostanie złożony wniosek o przekazanie informacji na twój temat z rejestru karnego.

Przygotowanie aktu oskarżenia (2)

Cel przygotowania aktu oskarżenia

Celem tego etapu jest ustalenie, jakie przestępstwo zostało popełnione; ustalenie osoby, która ma odpowiadać za to przestępstwo; stwierdzenie, czy należy umorzyć sprawę, czy też zamknąć postępowanie przygotowawcze i przekazać sprawę do sądu. Zajmie się tobą Link otworzy się w nowym oknieprokurator.

Całkowity czas trwania dochodzenia i przygotowania aktu oskarżenia zależy od wagi przestępstwa, o które jesteś podejrzany (maksymalny czas trwania dochodzenia może wynosić 6–22 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy). Po upływie tych terminów wszystkie nałożone środki zapobiegawcze oraz ograniczenia w korzystaniu z prawa własności podlegają uchyleniu.

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Prokurator prowadzący czynności śledcze powiadomi cię o podejmowanych czynnościach (z reguły będą to te same czynności, co w toku dochodzenia).

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Otrzymasz pomoc tłumacza; zadba o to prokurator. Tłumacz przetłumaczy ci wszystko, co może być niezbędne – dokumenty, wypowiedzi oficera śledczego i adwokata; przetłumaczy także twoje wyjaśnienia.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Jeśli nie znasz języka, w którym toczy się postępowanie, nie masz obowiązku posiadania adwokata, lecz warto skorzystać z jego usług z uwagi na to, że możesz nie orientować się w zaistniałej sytuacji lub nie znać obowiązujących przepisów. Jeśli w postępowaniu ma uczestniczyć adwokat z innego kraju, zaleca się, by współpracował on z miejscowym adwokatem. Możesz wybrać adwokata samodzielnie lub zwrócić się do prokuratora o umożliwienie kontaktu z adwokatem pełniącym dyżur adwokacki.

Tłumacz zostanie wezwany niezwłocznie, gdy będzie potrzebny, w celu wyjaśnienia ci sytuacji oraz przetłumaczenia przebiegu przesłuchania itp.

Czy będzie się ode mnie żądać udzielenia informacji? Czy mam udzielić informacji?

Masz prawo do udzielenia informacji, choć nie masz takiego obowiązku. Masz prawo zachować milczenie, a skorzystanie z tego prawa nie może działać na twoją niekorzyść ani być poczytywane za odmowę współpracy.

Co stanie się, jeśli powiem coś, co może zostać użyte przeciwko mnie w sprawie?

Twoje wyjaśnienia będą brane pod uwagę wraz z innymi dowodami w sprawie. Nie masz obowiązku składania wyjaśnień, które mogłyby cię obciążać. Masz prawo składać takie oświadczenia, jakie uznasz za konieczne. Masz prawo do odmowy składania wyjaśnień.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

Jeśli zostałeś zatrzymany, masz prawo zwrócić się do prokuratora o powiadomienie najbliższej rodziny, krewnych, pracodawcy, placówki edukacyjnej itp.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Tak – przygotowanie aktu oskarżenia przebiega z poszanowaniem praw człowieka.

Czy jeśli jestem obywatelem innego państwa, mogę skontaktować się z ambasadą?

Masz prawo żądać powiadomienia twojej ambasady/placówki konsularnej.

Pochodzę z innego państwa. Czy muszę być obecny podczas dochodzenia?

Przygotowywanie aktu oskarżenia wymaga twojej obecności. O możliwości udziału w czynnościach dochodzeniowych za pośrednictwem wideołącza lub telekonferencji decyduje prokurator.

Czy mogę zostać odesłany do mojego kraju?

Przepisy nie przewidują takiego wymogu, lecz istnieje kara dodatkowa – wydalenie z Republiki Łotewskiej. Wydalenie może nastąpić Link otworzy się w nowym okniewyłącznie na mocy orzeczenia sądu.

Czy będę przebywać w areszcie, czy też zostanę zwolniony?

Postanowienie w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania wydaje sędzia śledczy. Możesz zostać umieszczony w areszcie, jeśli przestępstwo, które popełniłeś, jest zagrożone karą pozbawienia wolności, a inny środek zapobiegawczy nie jest wystarczający do zapewnienia, byś nie uchylał się od dochodzenia/postępowania sądowego/wykonania wyroku; byś nie utrudniał postępowania karnego; byś nie popełnił kolejnego przestępstwa.

Przed wydaniem postanowienia w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania sędzia śledczy udzieli ci głosu. Masz prawo przedstawić dokumenty wskazujące na to, że zastosowanie wobec ciebie tymczasowego aresztowania byłoby niewłaściwe. Zapewni ci się też obecność adwokata i tłumacza.

Czy mogę opuścić kraj w trakcie dochodzenia?

Możesz opuścić kraj za zgodą prokuratora (zwykle udzielaną na piśmie).

Czy zostaną pobrane moje odciski palców, próbki DNA (np. z włosów lub śliny) bądź płyny ustrojowe?

Kliknij na link, aby uzyskać informacje o swoich prawach.

Czy zostanę poddany przeszukaniu?

Kliknij na link, aby uzyskać informacje o swoich prawach.

Czy mój dom, lokal użytkowy, samochód lub inne należące do mnie przedmioty mogą zostać przeszukane?

Kliknij na link, aby uzyskać informacje o swoich prawach.

Czy mogę się odwoływać?

Masz prawo odwołać się od postanowienia sędziego śledczego do prezesa sądu. Masz prawo zaskarżyć czynności prokuratora do prokuratora przełożonego.

Zażalenie na postanowienia prokuratora/sędziego śledczego można złożyć w terminie 10 dni od wydania postanowienia. Czynności prokuratora można zaskarżać przez cały czas trwania postępowania przygotowawczego.

Zażalenie możesz złożyć w języku, którym się posługujesz. Zażalenie musi zostać rozpatrzone w ciągu 10 dni od daty wpływu. Jeśli zażalenie nie zostało złożone w języku urzędowym, bieg terminu na jego rozpatrzenie rozpoczyna się w dniu, w którym gotowe będzie jego tłumaczenie; zostaniesz powiadomiony o tym terminie.

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

W toku dochodzenia/przygotowania aktu oskarżenia masz prawo przyznać się do wszystkich zarzutów, niektórych zarzutów bądź jednego z zarzutów.

Przyznanie się do winy zostanie uznane na okoliczność łagodzącą, która może mieć wpływ na złagodzenie wymiaru kary. Jeśli przyznasz się do winy i będziesz współpracował z organami dochodzeniowymi/oskarżeniem, może to przyczynić się do zastosowania łagodniejszych środków zapobiegawczych lub zwolnienia z aresztu.

Przyznanie się do winy może zakończyć postępowanie karne. Możliwy wynik postępowania:

 • warunkowe zwolnienie z odpowiedzialności karnej;
 • nakaz prokuratorski w sprawie wymiaru kary;
 • ugoda z prokuratorem w kwestii przyznania się do winy oraz wymiaru kary, którą następnie zatwierdza sąd itd.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

Postawione ci zarzuty mogą ulec zmianie w przypadku, gdy prokurator pozyskał dodatkowe dowody w sprawie. Postawione ci zarzuty mogą ulec zmianie, jeśli prokurator stwierdzi, że są błędne – wówczas prokurator wycofa część oskarżenia zawierającą błędne zarzuty. Zostaną ci przedstawione nowe zarzuty.

Czy można postawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

Zarzuty mogą zostać ci postawione, ale nie możesz być sądzony ani zostać skazany, jeśli zostałeś już osądzony lub uniewinniony w sprawie o to samo przestępstwo w innym państwie.

Czy uzyskam informacje o zeznających przeciwko mnie świadkach?

Otrzymasz informacje o zeznających przeciwko tobie świadkach. Po zakończeniu dochodzenia w sprawie prokurator, przed przekazaniem do sądu akt sprawy zawierających zeznania świadków, przedstawi ci je do wglądu.

Czy uzyskam informacje o innych obciążających mnie dowodach?

Otrzymasz akta sprawy zawierające materiał dowodowy, który prokurator zamierza wykorzystać przeciwko tobie w sądzie. Prokurator przekaże ci kopię akt sprawy.

Zostałem już skazany za to przestępstwo w innym państwie członkowskim. Co wtedy?

Nie możesz być sądzony za to samo przestępstwo na Łotwie. W państwach członkowskich UE obowiązuje zasada niepociągania do odpowiedzialności karnej dwukrotnie za to samo przestępstwo (ne bis in idem).

Czy pochodzące z rejestru karnego informacje na mój temat zostaną sprawdzone?

Zostanie złożony wniosek o przekazanie informacji z rejestru karnego na twój temat.

Poszczególne czynności procesowe (3)

Czy zostaną pobrane moje odciski palców, próbki DNA (np. z włosów lub śliny) bądź płyny ustrojowe?

Można od ciebie żądać pobrania odcisków palców lub próbek DNA. Próbek innych płynów ustrojowych można żądać oraz pobrać je, jeśli wymaga tego dochodzenie w sprawie o konkretne przestępstwo.

Masz prawo zapoznać się z postanowieniem o przeprowadzeniu ekspertyzy przez biegłego, zanim zostanie ono przekazane do wykonania, pod warunkiem, że ekspertyza dotyczy ciebie osobiście. Masz prawo zadawać pytania dotyczące ekspertyzy, zanim zostanie ona przeprowadzona.

Masz obowiązek poddania się badaniu przeprowadzanemu przez biegłego. Masz obowiązek oddania lub umożliwienia pobrania próbek do badania porównawczego.

Jeśli oddasz próbki do badania porównawczego dobrowolnie, zostanie to wzięte pod uwagę. Przed podpisaniem protokołu masz prawo dowiedzieć się, jakie informacje zostały zaprotokołowane oraz zażądać dodania do jego treści informacji, które uważasz za istotne. Jeśli nie zgodzisz się na pobranie próbek do badania porównawczego, zostaną one od ciebie pobrane pod przymusem, na podstawie postanowienia sędziego śledczego.

Czy zostanę poddany przeszukaniu?

Możesz zostać poddany oględzinom ciała, jeśli są na nim ślady działań przestępczych, znaki szczególne, cechy charakterystyczne itp. Oględziny ciała może przeprowadzić wyłącznie osoba tej samej płci/lekarz specjalista. Z oględzin ciała zostanie sporządzony protokół. Masz prawo poznać jego treść oraz wnieść swoje uwagi.

Możesz zostać poddany przeszukaniu, jeśli w odzieży, rzeczach osobistych, na twoim ciele lub w otworach ciała ukryte są przedmioty lub dokumenty istotne dla dochodzenia. Przeszukania może dokonać wyłącznie osoba tej samej płci w obecności lekarza. Nakaz przeszukania nie jest wymagany, jeśli przebywasz w areszcie. Nakaz przeszukania osoby nie jest wymagany, jeśli to przeszukanie odbywa się podczas przeszukania pomieszczenia lub miejsca, w którym akurat przebywasz.

Czy mój dom, lokal użytkowy, samochód lub inne należące do mnie przedmioty mogą zostać przeszukane?

Twój dom, lokal użytkowy, samochód lub inne należące do ciebie przedmioty mogą zostać przeszukane. Nakaz przeszukania wydają sędzia śledczy lub sąd. W pilnych przypadkach wystarczy nakaz wydany przez oficera śledczego oraz zatwierdzony przez prokuratora.

Ty lub dorosły członek twojej rodziny macie prawo być obecni podczas przeszukania, zwłaszcza jeśli odbywa się ono w miejscu twojego stałego pobytu/miejscu pracy; nie dotyczy to sytuacji, gdy zostałeś zatrzymany. Jeśli dorosły członek twojej rodziny nie może być obecny podczas przeszukania, wzywa się przedstawiciela władz gminy, kierownika/zarządcę lokalu/budynku.

Przysługuje ci prawo do otrzymania zawiadomienia o nakazie przeszukania przed przeprowadzeniem przeszukania, a oficer śledczy ma obowiązek przedstawić ci taki nakaz. Wszystkie przedmioty znalezione i zatrzymane w toku przeszukania muszą zostać ci pokazane, spisane w protokole, a w stosownych przypadkach zapakowane i opieczętowane.

Masz prawo żądać przywrócenia miejsca przeszukania do poprzedniego stanu, o ile to możliwe. Masz prawo zapoznać się z protokołami przeszukań, wyrazić swoje uwagi oraz zażądać ich umieszczenia w treści protokołów. W toku przeszukania masz prawo do adwokata i tłumacza.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o postępowaniu karnym

Link otworzy się w nowym oknieUstawa – Prawo karne

Link otworzy się w nowym okniePolicja

Link otworzy się w nowym oknieProkuratura

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o rejestrze skazanych

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o procedurach zatrzymania

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o procedurach tymczasowego aresztowania

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o adwokaturze

Ostatnia aktualizacja: 10/04/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

3 – Moje prawa w toku rozprawy

Gdzie odbędzie się rozprawa główna?

Sprawę będzie rozpoznawał Link otworzy się w nowym okniesąd rejonowy/miejski, a w przypadku ciężkiego przestępstwa – Link otworzy się w nowym okniesąd okręgowy. Zwykle miejscem rozprawy jest sąd właściwy dla miejsca popełnienia przestępstwa. Otrzymasz stosowne wezwanie na piśmie.

Sąd rozpoznaje sprawę na rozprawie jawnej, z pewnymi wyjątkami (przestępstwa na tle seksualnym; konieczność ochrony tajemnicy państwowej itp.).

W pierwszej instancji sprawę rozpoznaje sąd w składzie jednego sędziego, choć prezes sądu może zdecydować, że sprawę będzie rozpoznawał sąd w składzie trzech sędziów zawodowych. W sprawie orzeka sędzia/sąd w składzie kolegialnym.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie w toku rozprawy głównej?

W toku rozprawy prokurator może zmienić zarzuty na cięższe/lżejsze.

Jeśli prokurator zmienia zarzuty na lżejsze, lecz fakty dowodowe pozostają bez zmian, to treść nowych zarzutów umieszcza się w protokole rozprawy.

W razie zmiany zarzutów na lżejsze przy zmianie faktów dowodowych lub na cięższe bez zmiany faktów dowodowych treść nowych zarzutów należy umieścić w protokole rozprawy. Możesz zażądać przedstawienia zarzutów na piśmie.

Jeśli prokurator zmienia zarzuty na cięższe, ponieważ stwierdzono nowe fakty dowodowe w związku z przestępstwem, sąd może zarządzić odroczenie rozprawy, a wówczas prokurator ma miesiąc na przedstawienie sądowi nowych zarzutów.

Ty, twój adwokat, pokrzywdzony i jego przedstawiciel zostaniecie powiadomieni o treści nowych zarzutów oraz o dacie podjęcia rozprawy.

Co stanie się, kiedy przyznam się do wszystkich lub niektórych zarzutów?

Przyznanie się do winy oskarżonego może wpłynąć na złagodzenie wymiaru kary. Dotyczy to również sytuacji, w której przyznanie się do winy dotyczy części zarzutów.

Jeśli przyznasz się do wszystkich zarzutów, rozprawa może odbyć się z pominięciem postępowania dowodowego i obejmować ocenę tylko tych dowodów, które dotyczą ciebie osobiście oraz naprawienia szkody w formie odszkodowania. W takim przypadku możliwości wniesienia apelacji od orzeczenia sądu są ograniczone.

Czy podczas rozprawy muszę być obecny?

Musisz być obecny na wszystkich terminach rozprawy aż do wydania wyroku. Możesz wystąpić o przeprowadzenie rozprawy bez twojego udziału, lecz w takim przypadku powinien być na niej obecny twój przedstawiciel.

Jeśli przebywasz w innym państwie/miejsce twojego pobytu jest nieznane/stawiennictwo w sądzie nie jest możliwe, rozprawa może odbyć się w trybie zaocznym (tj. bez twojego udziału).

Nie przewidziano prawa do uczestnictwa w rozprawie za pośrednictwem wideokonferencji z innego państwa członkowskiego.

Czy podczas rozprawy otrzymam pomoc tłumacza?

Tłumacza zapewni ci sąd.

Czy podczas rozprawy otrzymam pomoc adwokata?

O tym, czy potrzebujesz adwokata, decydujesz sam. Przymus adwokacki istnieje w następujących przypadkach:

 • jeśli jesteś nieletni/ubezwłasnowolniony/masz trudności poznawcze;
 • jeśli ma zapaść postanowienie w sprawie zastosowania środków przymusu o charakterze medycznym;
 • jeśli nie jesteś w stanie korzystać ze swoich praw procesowych ze względu na niepełnosprawność fizyczną/umysłową;
 • jeśli jesteś analfabetą/posiadasz na tyle niskie wykształcenie, że uniemożliwia ci to korzystanie z twoich praw procesowych;
 • jeśli rozpoczęto negocjacje w sprawie ugody z oskarżeniem;
 • jeśli rozprawa toczy się pod twoją nieobecność.

W takich przypadkach zostanie ci wyznaczony obrońca. Możesz z niego zrezygnować, z wyjątkiem przypadków zastosowania środków przymusu o charakterze medycznym. Masz prawo wystąpić o innego adwokata.

Czy mogę zabierać głos na rozprawie?

Masz prawo składać wyjaśnienia i wyrażać swoje opinie przed sądem. Nie masz obowiązku składania wyjaśnień – nie może być to poczytywane jako odmowa współpracy z sądem. Masz prawo złożyć wyjaśnienia przed sądem w formie pisemnej; sąd odczyta je na rozprawie. Nie masz obowiązku składania obciążających cię wyjaśnień; obowiązek udowodnienia twojej winy spoczywa na prokuratorze.

Nie masz obowiązku mówienia prawdy; w razie rozmyślnego składania fałszywych wyjaśnień/odmowy składania wyjaśnień nie możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Twoje zachowanie może zostać wzięte pod uwagę przy wymierzaniu kary, lecz nie może stanowić okoliczności obciążającej.

Jakie przysługują mi prawa w związku z obciążającymi mnie dowodami?

W toku postępowania sądowego możesz przedstawić nowe dowody na poparcie swojego alibi/w celu wyłączenia odpowiedzialności karnej/złagodzenia winy i podważenia dowodów oskarżenia.

Masz prawo do: zadawania pytań świadkom i pokrzywdzonemu; powoływania świadków, w tym świadków, którzy nie byli przesłuchiwani wcześniej; przedkładania dokumentów, przedstawiania dowodów rzeczowych/elektronicznych, zwrócenia się do sądu o skierowanie wniosku o pozyskanie przedmiotów/dokumentów.

Masz prawo do składania wniosków dowodowych przez cały czas trwania postępowania przed sądem – aż do chwili zamknięcia przewodu sądowego.

Masz prawo korzystać z usług prywatnego detektywa. Orzekając w sprawie, sąd ocenia całość materiału dowodowego.

Sąd podejmuje decyzję o powołaniu świadków na twój wniosek po uzyskaniu opinii pozostałych stron postępowania. W razie odrzucenia wniosku możesz złożyć go ponownie.

Ty i twój obrońca macie prawo zadawać pytania wszystkim świadkom w sprawie. Ich zeznania zostają podsumowane w mowie końcowej obrony, którą wygłosicie ty lub twój obrońca.

Czy zostaną uwzględnione pochodzące z rejestru karnego informacje na mój temat?

Uwzględnione zostaną informacje o twoich niezatartych skazaniach. Wpisy o skazaniu wykreślone z rejestru karnego z powodu przedawnienia wykonania kary mogą być brane pod uwagę jako okoliczności charakteryzujące twoją osobowość. Wyroki skazujące są brane pod uwagę podczas wymierzania kary, w tym kary pozbawienia wolności.

Wniosek o udzielenie informacji z rejestru karnego składany jest na etapie Link otworzy się w nowym okniedochodzenia i Link otworzy się w nowym oknieprzygotowania aktu oskarżenia; informacje te mogą zostać przedłożone w postępowaniu sądowym. Pochodzące z rejestru karnego informacje na twój temat sąd uwzględni przy wydawaniu wyroku.

Przepisy prawa dopuszczają kontakt z właściwymi organami innych państw członkowskich oraz występowanie do nich o informacje o uprzednich wyrokach skazujących.

Co następuje na końcu rozprawy głównej?

Sąd wydaje wyrok uniewinniający lub skazujący bądź postanawia o umorzeniu postępowania, jeżeli zachodzą okoliczności wyłączające dalsze prowadzenie postępowania. Może to nastąpić, jeśli nie ma wystarczających dowodów na poparcie zarzutów lub oskarżyciel publiczny odstąpi od zarzutów.

Możliwe kary:

 • kara pozbawienia wolności (od 3 miesięcy do 15 lat, a za ciężkie przestępstwa do 20 lat/kara dożywotniego pozbawienia wolności);
 • praca na cele społeczne (40–280 godzin);
 • grzywna (3–200 stawek minimalnego miesięcznego wynagrodzenia);
 • przepadek przedmiotów (przedmioty zostają zatrzymane bez odszkodowania i przechodzą na własność skarbu państwa);
 • wydalenie z Łotwy (kara dodatkowa: zakaz wjazdu na terytorium Łotwy przez okres od 3 do 10 lat);
 • ograniczenie praw (kara dodatkowa: zakaz prowadzenia określonej/jakiejkolwiek działalności gospodarczej; określonej działalności zawodowej/innej działalności; zajmowania określonego stanowiska; uzyskiwania określonych zezwoleń/pozwoleń – na okres od 1 roku do 5 lat);
 • dozór (na okres od 1 roku do 3 lat).

Jaka jest rola pokrzywdzonego w rozprawie głównej?

Oficer śledczy/prokurator uznaje daną osobę za pokrzywdzonego na pisemny wniosek tej osoby. Sąd może uznać daną osobę za pokrzywdzonego do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego.

Pokrzywdzony może wystąpić o odszkodowanie, składać wnioski dowodowe, wpływać na bieg sprawy (pojednanie z oskarżonym, wyrażenie zgody na ugodę z oskarżycielem w sprawie wymiaru kary itp.).

Na rozprawie pokrzywdzony wyraża opinię o karze oraz o wnioskowanym odszkodowaniu. Pokrzywdzony może zaskarżyć wyrok sądu pierwszej instancji oraz wyrok sądu apelacyjnego.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o postępowaniu karnym

Link otworzy się w nowym oknieUstawa – Prawo karne

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o rejestrze skazanych

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o procedurach zatrzymania

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o działalności detektywistycznej

Link otworzy się w nowym oknieŁotewskie sądy

Ostatnia aktualizacja: 10/04/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

4 – Moje prawa po rozprawie

Czy mogę się odwoływać?

Masz prawo zaskarżyć Link otworzy się w nowym okniewyrok sądu pierwszej instancji, wnosząc apelację w ciągu 10 dni od daty wydania wyroku. Sąd może przedłużyć ten termin do 20 dni.

Apelację należy skierować do sądu wyższej instancji (Kolegium Spraw Karnych Link otworzy się w nowym okniesądu okręgowego/Izby Karnej Link otworzy się w nowym oknieSądu Najwyższego), przy czym składa się ją do sądu, który wydał zaskarżane orzeczenie.

Nie jest możliwe odrębne zaskarżenie postanowień pisemnych/ustnych wydanych w toku rozprawy. Można je zaskarżyć tylko wraz z całym orzeczeniem sądu.

Możesz wnieść apelację, jeśli uważasz, że rozstrzygnięcie sądu było niesłuszne – przykładowo kara była zbyt surowa/nastąpiła nieprawidłowa kwalifikacja prawna czynu (zastosowanie niewłaściwego artykułu/części artykułu ustawy - Prawo karne) itp.

Co dzieje się po wniesieniu apelacji?

Wniesienie apelacji wstrzymuje wykonanie orzeczenia. Jeśli wnosząc apelację przebywasz w zakładzie karnym, to dziesięcio-/dwudziestodniowy termin na wniesienie apelacji rozpoczyna bieg od daty doręczenia ci orzeczenia w zrozumiałym dla ciebie języku.

Jeśli kłopoty zdrowotne/sprawy rodzinne mogą uzasadniać zwolnienie z aresztu, możesz wystąpić o ponowne rozpatrzenie przesłanek aresztowania. Sąd nie ma obowiązku przyjąć takiego wniosku.

Sąd powiadomi cię o dacie rozpoczęcia rozprawy apelacyjnej. Nie ma ściśle określonego terminu na rozpoznanie apelacji, lecz sądy kierują się zasadą rozpoznawania spraw w rozsądnym terminie.

Masz prawo przytoczyć nowe dowody we wniosku apelacyjnym, wraz z uzasadnieniem konieczności ich zbadania oraz podaniem przyczyn nieprzedstawienia tych dowodów w sądzie pierwszej instancji. Masz prawo żądać zbadania przez sąd apelacyjny dowodów, które uważasz za istotne dla poparcia zarzutów zawartych w apelacji.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Na rozprawę apelacyjną wzywa się następujące strony: prokuratora, wszystkie osoby zaskarżające orzeczenie sądu, adwokatów/przedstawicieli obrony. Apelację rozpoznaje sąd w składzie trzech sędziów zawodowych.

Apelację rozpoznaje się w granicach zaskarżenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy sąd ma wątpliwości co do ustaleń sądu pierwszej instancji.

W postępowaniu apelacyjnym sąd może wydać jedno z pięciu możliwych rozstrzygnięć:

 • utrzymać w mocy wyrok sądu pierwszej instancji; uchylić wyrok i wydać nowy wyrok;
 • uchylić wyrok w części i wydać nowy wyrok w odniesieniu do uchylonej części;
 • uchylić wyrok i zamknąć postępowanie w sprawie;
 • uchylić wyrok w całości/części oraz skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji.

Co dzieje się w razie powodzenia/niepowodzenia apelacji?

W razie uznania apelacji oraz niezaskarżenia wyroku sądu apelacyjnego przez żadną z pozostałych stron (prokuratora/pokrzywdzonego) w drodze kasacji, wyrok/postanowienie sądu apelacyjnego staje się prawomocne.

Jeśli twoja apelacja się nie powiedzie, masz prawo zaskarżyć wyrok/postanowienie sądu apelacyjnego w drodze kasacji do Link otworzy się w nowym oknieWydziału Karnego Senatu Sądu Najwyższego. Kasację należy wnieść w terminie 10 dni od daty doręczenia orzeczenia sądu apelacyjnego. Sąd może przedłużyć ten termin do 20 dni.

W razie twojego uniewinnienia lub zamknięcia postępowania w sprawie ze względów prawnych przysługuje ci prawo do odszkodowania.

W razie przyjęcia apelacji wyrok skazujący trafia do rejestru prowadzonego przez Link otworzy się w nowym oknieCentrum Informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łotwy.

Warunki wniesienia kasacji są ściśle określone – musisz wykazać istotne naruszenie przepisów prawa karnego/procedury karnej.

W niektórych przypadkach masz prawo wystąpić o wznowienie postępowania karnego, jeśli po uprawomocnieniu się wyroku/postanowienia wyszły na jaw nowe okoliczności. Skorzystanie z takiego środka zaskarżenia nie jest ograniczone terminem.

W niektórych przypadkach (jeśli doszło do istotnych naruszeń przepisów ustawy Prawo karne/ustawy o postępowaniu karnym), nawet jeśli nie wniosłeś kasacji w sprawie, twój adwokat ma prawo złożyć wniosek o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Złożenie takiego wniosku nie jest ograniczone terminem.

Wyrok sądu pierwszej instancji staje się prawomocny i ostateczny w razie niezaskarżenia go w procedurze apelacji/kasacji. Wyrok sądu apelacyjnego staje się prawomocny i ostateczny w razie niezaskarżenia go w procedurze kasacji. Wyrok sądu kasacyjnego staje się prawomocny w dniu rozpoznania kasacji.

Jestem z innego państwa członkowskiego. Czy mogę zostać odesłany tam po rozprawie?

Jeśli wymierzono ci karę pozbawienia wolności, możesz zostać odesłany do państwa pochodzenia po rozprawie, jeśli właściwy organ twojego państwa wystąpi z wnioskiem o ekstradycję, a Link otworzy się w nowym oknieProkurator Generalny Łotwy przychyli się do takiego wniosku lub też na odwrót – jeśli Prokurator Generalny Łotwy zwróci się do twojego państwa z wnioskiem o przekazanie cię w celu odbycia kary. Przekazanie nie następuje automatycznie.

Warunki przekazania są następujące:

 • musisz być obywatelem państwa, w którym będziesz odbywał karę;
 • orzeczenie sądu musi być prawomocne;
 • do zakończenia odbywania kary musi pozostawać co najmniej sześć miesięcy;
 • przestępstwo, za które zostałeś skazany, musi również stanowić przestępstwo w twoim państwie;
 • wyraziłeś wolę odbycia kary w swoim państwie/wyraziłeś zgodę na przekazanie.

Administracja zakładu karnego powiadomi cię o prawie wnioskowania o przekazanie w ciągu 10 dni od otrzymania nakazu wykonania wyroku. Musisz zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Prokuratora Generalnego Łotwy.

Jeśli nie chcesz odbywać kary w swoim państwie/nie zgadzasz się na taki wniosek organów twojego kraju, musisz przekazać Prokuratorowi Generalnemu Łotwy pisemną odmowę. Wniosek o przekazanie musi zostać rozpatrzony w terminie 10 dni.

Informacja o zarzutach/wyrokach skazujących

Informacje o wyrokach skazujących wydanych na Łotwie są przechowywane za twoją zgodą w aktywnej bazie danych rejestru prowadzonego przez Link otworzy się w nowym oknieCentrum Informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łotwy aż do czasu zatarcia skazania. Jeśli otrzymałeś karę administracyjną, informacja w rejestrze jest przechowywana przez 1 rok od wykonania kary, a następnie trafia do archiwum rejestru. Nie przewidziano trybu zaskarżenia.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o postępowaniu karnym

Link otworzy się w nowym oknieUstawa – Prawo karne

Link otworzy się w nowym oknieŁotewskie sądy

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o rejestrze skazanych

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o odszkodowaniach za szkody wyrządzone przez organ prowadzący postępowanie

Ostatnia aktualizacja: 10/04/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym

Jak traktowane są drobne wykroczenia w ruchu drogowym?

Jeśli przekroczyłeś dozwoloną prędkość (50 km/h w terenie zabudowanym i 90 km/h poza terenem zabudowanym) o nie więcej niż 20 km/h, to funkcjonariusz Link otworzy się w nowym okniepolicji może udzielić ci pouczenia/nałożyć mandat karny w wysokości 5 łatów.

Jeśli przekroczyłeś dozwoloną prędkość o 21–30 km/h, funkcjonariusz policji może udzielić ci pouczenia/nałożyć mandat karny w wysokości 20 łatów.

Im bardziej przekroczysz dopuszczalną prędkość, tym wyższa będzie kwota mandatu – jej maksymalna wysokość to 300 łatów. Dodatkowo zostanie ci zatrzymane prawo jazdy na okres od 3 do 6 miesięcy.

Jeśli zaparkowałeś w niedozwolonym miejscu, funkcjonariusz policji może nałożyć mandat karny w wysokości 20 łatów.

Jeśli prowadzisz pojazd bez prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, zaświadczenia o badaniu technicznym itp., funkcjonariusz policji może udzielić ci pouczenia/nałożyć mandat karny w wysokości 2 łatów.

Za jazdę w dzień bez włączonych świateł funkcjonariusz policji może udzielić ci pouczenia/nałożyć mandat karny w wysokości 5 łatów. Za to samo wykroczenie po zmroku/w warunkach słabej widoczności funkcjonariusz policji nałożyć mandat karny w wysokości 30 łatów.

Za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera funkcjonariusz policji może udzielić ci pouczenia/nałożyć mandat karny w wysokości 20 łatów.

Funkcjonariusz policji sporządza protokół wykroczenia i może podjąć decyzję o wymierzeniu kary na miejscu. Możesz odwoływać się od kary do organu wyższego stopnia w ciągu 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o decyzji. Od decyzji organu wyższego stopnia możesz odwołać się do Link otworzy się w nowym oknierejonowego sądu administracyjnego. Odwołanie należy złożyć w terminie 1 miesiąca.

Wykroczeniami w ruchu pieszych zajmuje się policja gminna. Za takie wykroczenia grozi mandat karny w wysokości od 5 do 20 łatów. Taką decyzję możesz zaskarżyć decyzję do rejonowego sądu administracyjnego w terminie 1 miesiąca.

Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, gdy stężenie alkoholu we krwi osoby posiadającej prawo jazdy krócej niż dwa lata wynosi 0,2–0,5 ‰, funkcjonariusz policji/sąd rejonowy/sąd miejski nakłada karę grzywny w wysokości 100–200 łatów oraz zatrzymuje prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Możesz zaskarżyć tę decyzję do organu wyższego stopnia w terminie 1 miesiąca, a następnie do rejonowego sądu administracyjnego (w przypadku grzywny wymierzonej przez funkcjonariusza policji) lub Link otworzy się w nowym okniesądu okręgowego (w razie grzywny wymierzonej przez sąd).

Czy wykroczenia te zostaną wpisane do rejestru karnego?

Kary administracyjne zostają wpisane do rejestru karnego. Informacje o tych karach są przechowywane bez twojej zgody w aktywnej bazie danych rejestru Link otworzy się w nowym oknieCentrum Informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Łotwy przez okres jednego roku od ich wykonania, a następnie takie wpisy trafiają do archiwum rejestru.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieKodeks drogowy

Link otworzy się w nowym oknieKodeks wykroczeń administracyjnych

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o postępowaniu administracyjnym

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o policji

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o rejestrze skazanych

Link otworzy się w nowym okniePolicja państwowa

Link otworzy się w nowym oknieDyrekcja ds. bezpieczeństwa drogowego

Ostatnia aktualizacja: 10/04/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.