Oskarżeni (postępowanie karne)

Czy mogę się odwołać?

Możesz się odwołać od każdego orzeczenia o winie i karze. Tryb zaskarżenia zależy od sądu, który orzekał w sprawie. Apelacje od wyroków sądu rejonowego (District Court ) rozpoznaje sąd okręgowy Circuit Court . Apelacje od wyroków sądu okręgowego lub Centralnego Sądu Karnego (Central Criminal Cort) rozpoznaje Apelacyjny Sąd Karny (Court of Criminal Appeal).

Jeśli chcesz zaskarżyć wyrok sądu rejonowego, musisz w ciągu 14 dni złożyć apelację („notice of appeal”) do prokuratora. Apelację wraz z potwierdzeniem doręczenia musisz również złożyć do właściwego urzędnika sądowego w ciągu 14 dni. Jeśli chcesz zaskarżyć wyrok sądu okręgowego lub Centralnego Sądu Karnego, musisz w ciągu 3 dni od wydania wyroku skazującego wystąpić do sędziego prowadzącego rozprawę o zezwolenie. Następnie, po uzyskaniu zezwolenia, w ciągu siedmiu dni składasz apelację w sekretariacie Apelacyjnego Sądu Karnego. Zwykle wszystkim tym zajmuje się Twój adwokat.

Jeśli odwołujesz się od wyroku sądu rejonowego, masz prawo do ponownej pełnej rozprawy. Masz również prawo do zaskarżenia wymierzonej kary. Jeśli odwołujesz się do wyroku sadu okręgowego lub Centralnego Sądu Karnego, podstawą apelacji mogą być aspekty prawne bądź nieprawidłowości w przebiegu postępowania sądowego. Możesz również zaskarżyć wymierzoną karę.

Co dzieje się po wniesieniu apelacji?

Jeśli wniesiesz apelację od wyroku sądu rejonowego, wówczas wykonanie wyroku zostanie wstrzymane do czasu rozpatrzenia apelacji. Będzie to wymagać wniesienia zabezpieczenia zwanego poręczeniem, co może wiązać się z uiszczeniem pewnej kwoty pieniężnej. Jeśli wnosisz apelację od wyroku sadu rejonowego przebywając w więzieniu, masz prawo do zwolnienia po wniesieniu apelacji oraz poręczenia. Jeśli chcesz wnieść apelację przebywając w więzieniu, władze więzienne dostarczą ci odpowiednie formularze.

Jeśli wnosisz apelację od wyroku sądu rejonowego, do czasu jej rozpoznania może upłynąć wiele miesięcy. Jeśli wnosisz apelację od wyroku sądu okręgowego lub Centralnego Sądu Karnego, termin rozpoznania apelacji może być znacznie dłuższy.

Jeśli zaskarżasz wyrok sądu rejonowego, wówczas masz prawo przedstawić nowe dowody oraz przytoczyć inne argumenty prawne. Jeśli zaskarżasz wyrok sądu okręgowego lub Centralnego Sądu Karnego, to zasadniczo nie możesz wnosić nowych dowodów, chyba że zaistniały nadzwyczajne okoliczności.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Jeśli odwołujesz się od wyroku sądu rejonowego, masz prawo do ponownej pełnej rozprawy. Jeśli odwołujesz się od wyroku sądu okręgowego lub Centralnego Sądu Karnego, Ty lub twój prawnik możecie przedstawić sądowi, dlaczego uważacie, że wyrok skazujący powinien zostać uchylony lub że wymierzona kara jest zasadniczo niesłuszna.

Co dzieje się w razie powodzenia/niepowodzenia apelacji?

Jeśli apelacja się powiedzie, sprawa zostaje zamknięta i nie masz żadnych dalszych obowiązków z nią związanych. Jeśli apelacja się nie powiedzie, sąd apelacyjny utrzyma w mocy wyrok skazujący. Jeśli sąd apelacyjny uzna, że wymierzona kara jest zasadniczo niesłuszna, może ją zaostrzyć lub złagodzić.

Po rozpoznaniu apelacji nie przysługuje ci prawo do dalszego zaskarżenia. Apelacyjny Sad Karny może jednak zezwolić ci na odwołanie się do Sądu Najwyższego, jeżeli pojawi się kwestia prawna o nadzwyczajnym znaczeniu publicznym.

Nie istnieją ogólne przepisy dotyczące odszkodowania na wypadek powodzenia apelacji. W przypadku gdy zaskarżysz wyrok skazujący do Apelacyjnego Sądu Karnego, możesz otrzymać kompensatę, jeśli ucierpiałeś wskutek pomyłki sądowej. Dzieje się tak, kiedy Apelacyjny Sąd Karny zmieni wyrok i stwierdzi, że nowo ujawnione fakty wskazują na taką pomyłkę. Zdarza się to jednak bardzo rzadko. Jeśli Apelacyjny Sąd Karny stwierdzi pomyłkę sądową, wówczas możesz zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o kompensatę.

Kiedy sąd uzna cię za winnego popełnienia przestępstwa, wyrok trafia do rejestru.

Wyrok skazujący staje się prawomocny, kiedy sąd uzna cię za winnego lub przyznasz się do winy. Nie pozbawia Cię to jednak prawa do apelacji. Jeśli apelacja się powiedzie, to z twojego rejestru zostaną usunięte wszelkie wpisy o wyroku skazującym.

Jestem z innego państwa członkowskiego. Czy mogę zostać odesłany tam po rozprawie?

Jeśli zostałeś skazany za przestępstwo, sąd nie może odesłać cię do twojego państwa. Może jednak zalecić Ministrowi Sprawiedliwości deportację. Może również zawiesić wykonanie kary lub jej części pod warunkiem, że opuścisz kraj. Nie oznacza to, że zostaniesz deportowany, lecz jeśli odmówisz opuszczenia kraju, trafisz do więzienia. Jeśli przebywasz w więzieniu, możesz wystąpić do Ministra Sprawiedliwości o przekazanie z Irlandii w celu odbycia pozostałej części kary w innym państwie członkowskim.

Czy jeśli zostałem skazany, mogę być sądzony ponownie za to samo przestępstwo?

Jeśli zostałeś skazany, nie możesz być sądzony ponownie za to samo przestępstwo. Jeśli zostałeś skazany w innym państwie członkowskim, nie możesz być sądzony ponownie za to samo przestępstwo w Irlandii.

Informacja o zarzutach/wyroku skazującym

W rejestrze karnym znajdą się wpisy o twoich wyrokach skazujących. Jeśli jesteś dorosły, informacje te będą przechowywane w rejestrze stałym przez Gardaí (policję krajową). Gardaí mogą również posiadać inne informacje o tobie. Masz prawo żądać sprostowania lub usunięcia niedokładnych informacji na twój temat. O takie informacje możesz wystąpić do Centralnego Wydziału Weryfikacyjnego Garda (Garda Central Vetting Unit). Jeśli Garda odmówi ci dostępu do takich informacji lub nie sprostuje niedokładnych informacji, możesz się odwołać do Komisarza ds. Ochrony Danych (Data Protection Commissioner).

Ciekawe strony

Sądownictwo irlandzkie

Informacje dla obywateli

Komisarz ds. Ochrony Danych

Ostatnia aktualizacja: 28/03/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony