Oskarżeni (postępowanie karne)

Jaki jest cel dochodzenia?

Celem dochodzenia jest zebranie i utrwalenie materiału dowodowego oraz śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa.

Jakie są etapy dochodzenia?

Czynności sprawdzające/dochodzenie wstępne/dochodzenie w sprawie karnej

Poprzez czynności sprawdzające prokurator stwierdza, czy podejrzenie jest zasadne oraz jakie jest prawdopodobieństwo, że doszło do popełnienia przestępstwa.

Dochodzenie wstępne odbywa się głównie w sprawach, w których podejrzany został ujęty na gorącym uczynku lub zwłoka może przynieść niepowetowane szkody.

Dochodzenie prowadzone jest tylko w sprawach o poważniejsze przestępstwa.

Zatrzymanie/środki zapobiegawcze/tymczasowe aresztowanie

Jeśli podejrzany został ujęty na gorącym uczynku lub w ciągu doby od popełnienia przestępstwa, możliwe jest zatrzymanie go bez wydania postanowienia o zatrzymaniu.

Jeśli podejrzany nie został ujęty na gorącym uczynku, do jego zatrzymania wymagane jest postanowienie o zatrzymaniu.

Zatrzymany zostaje postawiony do dyspozycji prokuratora w ciągu 24 godzin.

Środki zapobiegawcze (np. poręczenie majątkowe, obowiązek zgłaszania się podejrzanego w określonych odstępach czasu na posterunek policji, zakaz opuszczania kraju) nakłada się w celu zapobiegania popełnienia kolejnych przestępstw oraz zapewnienia, że podejrzany stawi się na przesłuchaniu przez policję oraz w sądzie.

Tymczasowe aresztowanie: jeśli wyżej opisane środki okażą się niewystarczające, w sprawach o poważniejsze przestępstwa podejrzani mogą zostać tymczasowo aresztowani. Tymczasowe aresztowanie może potrwać do 18 miesięcy w sprawach o najcięższe zbrodnie, do 12 miesięcy w sprawach o inne przestępstwa albo do 6 miesięcy w przypadku nieumyślnego spowodowania śmierci w warunkach powrotu do przestępstwa. Tymczasowe aresztowanie odbywa się w zakładzie karnym.

Postępowanie przed izbą doradczą

Możesz zwrócić się do izby doradczej o uchylenie środka zapobiegawczego, tymczasowego aresztowania, lub wnieść skargę na uchybienia w postępowaniu przygotowawczym.

Kto odpowiada za przeprowadzenie tych etapów postępowania?

Czynności sprawdzające przeprowadzają oficerowie śledczy i prokurator.

Dochodzenie wstępne prowadzą wyżej wymienione osoby oraz sędzia śledczy, a dochodzenie lub przesłuchanie prowadzi samodzielnie sędzia śledczy.

Zatrzymanie zarządza izba doradcza lub sędzia śledczy. W sprawach, w których podejrzany zostaje ujęty na gorącym uczynku, prowadzący dochodzenie oraz policyjni oficerowie śledczy mają obowiązek zatrzymania sprawcy. Do zatrzymania sprawcy uprawnieni są wszyscy obywatele. Środki ograniczające wolność osobistą oraz tymczasowe aresztowanie zarządza sędzia śledczy za zgodą prokuratora oraz izby doradczej.

Postępowania przed izbą doradczą przeprowadzają trzyosobowe składy orzekające, w obecności prokuratora.

Moje prawa w toku dochodzenia

Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach w toku dochodzenia, kliknij na poniższe linki.

Czynności sprawdzające/dochodzenie wstępne/dochodzenie w sprawie karnej (1)

W jakim celu prowadzi się te etapy postępowania?

Celem czynności sprawdzających jest ustalenie przez prokuratora, czy podejrzenie jest zasadne oraz podjęcie decyzji, czy należy wszcząć postępowanie karne.

Dochodzenie wstępne jest przeprowadzane w sprawach, w których podejrzany został ujęty na gorącym uczynku, bądź zwłoka może przynieść niepowetowane szkody (np. zatarcie śladów stóp lub odcisków palców).

Dochodzenie przeprowadza się jedynie w sprawach o zbrodnie lub najpoważniejsze występki. Dochodzenie wstępne i dochodzenie służy znalezieniu, zebraniu i utrwaleniu materiału dowodowego oraz śladów przestępstwa.

Które organy są odpowiedzialne za te etapy?

Czynności sprawdzające przeprowadzają oficerowie śledczy i prokurator.

Dochodzenie wstępne prowadzą wyżej wymienione osoby oraz sędzia śledczy.

Dochodzenie prowadzi tylko sędzia śledczy.

Czynności wyjaśniające i dochodzenie wstępne nadzoruje prokurator przy sądzie ds. występków, a dochodzenie nadzoruje prokurator przy sądzie apelacyjnym.

Czy obowiązują określone terminy dokonania danych czynności?

Czynności sprawdzające trwają od 4 do 8 miesięcy. Dochodzenie może trwać do 18 miesięcy. Jeśli zostaje podjęte dochodzenie dodatkowe, trwa ono od 3 do 5 miesięcy.

W największych miastach terminy te mogą ulec przedłużeniu. Nie przewiduje się sankcji za przekroczenie tych terminów.

Termin złożenia wyjaśnień w toku czynności sprawdzających oraz termin na udzielenie odpowiedzi na zarzuty w toku dochodzenia wstępnego oraz dochodzenia wynosi co najmniej 48 godzin i może ulec przedłużeniu.

Nie przewiduje się sankcji za niedotrzymanie terminów dwóch pierwszych czynności. Jeżeli jednak w sprawie objętej dochodzeniem termin nie zostanie dotrzymany, sędzia śledczy może wydać postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego do sądu lub postanowienie o zatrzymaniu.

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Po otrzymaniu wezwania do uczestnictwa w ww. czynnościach masz prawo:

 • zażądać od oficera śledczego odpisu (sporządzonego na twój koszt) całej istotnej dokumentacji prawnej, w tym opisu zarzutów;
 • wystąpić o ustalenie co najmniej 48-godzinnego terminu; oraz
 • ustanowić obrońcę.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Tak. Tłumacz przetłumaczy oficerom śledczym składane przez ciebie wyjaśnienia , a tobie – ich pytania.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Kiedy stawisz się u oficera śledczego, możesz natychmiast zwrócić się o powiadomienie twojego adwokata lub o zezwolenie na kontakt z nim. Masz prawo do odmowy składania wyjaśnień do czasu przybycia adwokata.

Organy ścigania mają obowiązek zapewnienia obecności tłumacza tylko na czas przesłuchania. Jeśli potrzebujesz tłumacza podczas przebiegu reszty postępowania, musisz to omówić ze swoim adwokatem.

Czy muszę być reprezentowany przez adwokata? Czy mogę wybrać adwokata?

Ustanowienie obrońcy jest obligatoryjne tylko w sprawach o zbrodnie. Adwokata możesz wybrać samodzielnie. Jeżeli jednak w sprawie o zbrodnię nie masz obrońcy, w toku dochodzenia sędzia śledczy wyznaczy ci obrońcę z urzędu.

Czy będzie się ode mnie żądać podawania informacji? Czy mam je podać?

Prowadzący postępowanie może zadawać pytania na temat zarzutów. Masz prawo zachować częściowe lub całkowite milczenie, masz również prawo do nieobciążania samego siebie. Możesz odmówić odpowiedzi na pytanie, które może ci zaszkodzić.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

Masz prawo do kontaktów telefonicznych z rodziną lub przyjaciółmi. Dopuszcza się widzenia z członkami rodzin, a w wyjątkowych przypadkach – przyjaciółmi.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Jeśli masz problemy zdrowotne, możesz poprosić o wizytę lekarską.

Czy mogę skontaktować się z ambasadą mojego państwa pochodzenia?

Tak, masz do tego prawo.

Pochodzę z innego państwa. Czy muszę być obecny podczas dochodzenia?

Nie, nie masz takiego obowiązku.

Czy mogę uczestniczyć w dochodzeniu za pośrednictwem wideokonferencji?

W Grecji prawo nie przewiduje udziału w dochodzeniu za pośrednictwem wideokonferencji.

Czy mogę zostać odesłany do mojego kraju?

Na tym etapie nie możesz zostać wydalony.

W jakich okolicznościach mogę zostać tymczasowo aresztowany lub zwolniony?

Zostaniesz tymczasowo aresztowany, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniłeś poważne przestępstwo oraz:

 • nie jest znane miejsce twojego pobytu w Grecji;
 • podjąłeś przygotowania do opuszczenia kraju;
 • w przeszłości ukrywałeś się przed wymiarem sprawiedliwości;
 • zostałeś skazany za ucieczkę z więzienia lub pomoc osobie pozbawionej w wolności w ucieczce lub za naruszenie zakazu opuszczania miejsca pobytu; oraz
 • istnieje obawa, że zamierzasz uciec;
 • zostałeś uprzednio skazany za przestępstwo, co stwarza przypuszczenie, że popełnisz kolejne przestępstwa.

Ponadto może zostać nałożony na ciebie środek zapobiegawczy lub możesz zostać zwolniony.

Jakie mam prawa/obowiązki?

Masz prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz powołać maksymalnie dwóch obrońców. W toku dochodzenia jesteś zobowiązany do osobistego stawiennictwa, obecność twojego obrońcy nie wystarczy.

Jeśli sędzia śledczy wyda wobec ciebie postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, możesz wnieść na nie zażalenie do izby doradczej w terminie 5 dni. Możesz również wystąpić bezpośrednio do sędziego śledczego lub do izby doradczej o uchylenie tymczasowego aresztowania bądź zastąpienie go innym środkiem zapobiegawczym.

Czy mogę opuścić kraj w toku dochodzenia?

Tak, możesz opuścić kraj, jeśli nie został wydany w stosunku do ciebie zakaz opuszczenia kraju.

Przeszukania, odciski palców, DNA

Więcej informacji o swoich prawach znajdziesz w punkcie Przeszukania, odciski palców, DNA (4).

Czy mogę składać środki zaskarżenia?

Jeśli na etapie postępowania przygotowawczego podjęto nieważną czynność, możesz ją zaskarżyć do izby doradczej, zwracając się o jej uchylenie oraz o powtórzenie tego etapu postępowania.

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Możesz się przyznać do winy na każdym etapie postępowania przed rozprawą. Możesz również odwołać przyznanie się do winy. W każdym przypadku sąd ocenia twoje przyznanie się do winy według własnego uznania.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

Zarzuty nie mogą ulec zmianie. Możliwe jest jedynie ich uściślenie. Nie można natomiast dodawać nowych zarzutów.

Czy można przedstawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeżeli za granicą popełniłeś przestępstwo przeciwko obywatelowi greckiemu, które w prawie greckim jest klasyfikowane jako zbrodnia lub występek. W przypadku poważnych przestępstw prawo greckie ma zastosowanie do każdego, bez względu na prawo obowiązujące w miejscu popełnienia przestępstwa.

Czy dowiem się o świadkach, którzy zeznają przeciwko mnie?

Masz prawo do takich informacji, ponieważ możesz przeglądać wszystkie dokumenty w aktach sprawy, w tym zeznania świadków. Możesz otrzymać takie informacje, zanim przygotujesz swoją obronę, a także po jej przygotowaniu.

Czy uzyskam informacje o innych obciążających mnie dowodach?

Prowadzący dochodzenie ma obowiązek dostarczenia ci odpisu akt sprawy oraz udostępnienia całości istotnych materiałów, zanim złożysz wyjaśnienia.

Czy będzie się ode mnie żądać przedstawienia informacji z mojego rejestru karnego?

W toku dochodzenia sędzia śledczy uzyska informacje na twój temat z rejestru karnego.

Zatrzymanie/środki ograniczające wolność/tymczasowe aresztowanie (2)

Dlaczego stosuje się takie środki?

Jeśli podejrzany został ujęty na gorącym uczynku, jego zatrzymanie służy zagwarantowaniu, że zostanie przekazany wymiarowi sprawiedliwości. W innych przypadkach zatrzymania, tymczasowego aresztowania lub nałożenia środków ograniczających swobodę przemieszczania się celem jest dopilnowanie, że podejrzany stawi się przed organami ścigania oraz sądem.

Jaki organ odpowiada za stosowanie określonych środków?

Zatrzymanie zarządza izba doradcza lub sędzia śledczy. Wydają oni również postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania lub środków ograniczających swobodę przemieszczania się. Jeżeli sprawca został ujęty na gorącym uczynku, zatrzymania dokonują oficerowie śledczy lub funkcjonariusze policji.

Czy stosuje się terminy, których należy dotrzymać?

Po zatrzymaniu musisz zostać postawiony do dyspozycji prokuratora w ciągu 24 godzin. Nie przewidziano jednak żadnych konsekwencji za niedotrzymanie tego terminu. Istnieje również termin w razie nałożenia obowiązku zgłaszania się w określonych odstępach czasu na posterunek policji. Jeżeli nie dotrzymasz tego terminu, obowiązek ten można zastąpić tymczasowym aresztowaniem,

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Jeśli zostałeś ujęty na gorącym uczynku, niezwłocznie po twoim zatrzymaniu funkcjonariusze policji muszą podać powody zatrzymania. Jeśli zostaniesz postawiony do dyspozycji sędziego śledczego, otrzymasz pełną informację o postawionych zarzutach. To samo dotyczy środków ograniczających wolność oraz tymczasowego aresztowania.

Zanim zapadnie jakiekolwiek postanowienie w tych kwestiach, powinieneś otrzymać od sędziego śledczego wszystkie istotne dokumenty prawne.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Jeśli nie znasz języka, musisz to niezwłocznie zgłosić policji oraz wystąpić o tłumacza. Tłumacz przetłumaczy wszystko, co powiesz, wszystkie zadawane pytania oraz treść przedstawianych dokumentów.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Jeśli zostałeś zatrzymany, możesz zażądać natychmiastowego powiadomienia adwokata lub zezwolenia na rozmowę telefoniczną. Ponadto do czasu przybycia adwokata masz prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania.

Jeśli nie znasz żadnego adwokata, możesz skontaktować się ze swoją ambasadą lub najbliższą izbą adwokacką. Zapewnienie obecności tłumacza na potrzeby kontaktów z adwokatem należy do ciebie, a nie do organów ścigania. W przypadku nałożenia środków ograniczających wolność przemieszczania się lub zastosowania tymczasowego aresztowania, najpierw porozmawiaj ze swoim adwokatem. Adwokat podejmie odpowiednie czynności w twoim imieniu i będzie obecny w toku dochodzenia w sprawie karnej.

Czy muszę być reprezentowany przez adwokata? Czy mogę wybrać adwokata?

Ustanowienie obrońcy jest obligatoryjne tylko w sprawach o zbrodnie. Masz prawo wybrać swojego adwokata. Jeżeli jednak w sprawie o zbrodnię nie masz obrońcy, zostanie on wyznaczony na twój wniosek w toku dochodzenia.

Czy można żądać ode mnie podawania informacji? Czy muszę podać żądane informacje?

Prowadzący postępowanie może zadawać ci pytania w związku z zarzutami. Możesz odmówić odpowiedzi na pytania, które mogą ci zaszkodzić.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

Masz prawo zażądać, by oficerowie śledczy skontaktowali się z nimi.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Tak, jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne.

Czy jeśli jestem obywatelem innego państwa, mogę skontaktować się z ambasadą?

Tak, masz do tego prawo.

Pochodzę z innego państwa. Czy muszę być obecny w toku dochodzenia?

Nie musisz, chyba że wymagane jest przeszukanie osoby.

Czy mogę uczestniczyć w dochodzeniu za pośrednictwem wideokonferencji?

Jak dotąd prawo nie przewiduje udziału w dochodzeniu za pośrednictwem wideokonferencji.

Czy mogę zostać odesłany do mojego kraju?

Na tym etapie nie możesz zostać wydalony.

W jakich okolicznościach mogę zostać tymczasowo aresztowany lub zwolniony?

Zostaniesz tymczasowo aresztowany, jeśli uzgodni to sędzia śledczy z prokuratorem bądź tak postanowi izba doradcza. Zostaniesz tymczasowo aresztowany, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniłeś poważne przestępstwo oraz:

 • nie jest znane miejsce twojego pobytu w Grecji;
 • podjąłeś przygotowania do opuszczenia kraju;
 • w przeszłości ukrywałeś się przed wymiarem sprawiedliwości;
 • zostałeś skazany za ucieczkę z więzienia lub pomoc osobie pozbawionej w wolności w ucieczce lub za naruszenie zakazu opuszczania miejsca pobytu; oraz
 • istnieje obawa, że zamierzasz uciec;
 • zostałeś uprzednio skazany za przestępstwo, co stwarza przypuszczenie, że popełnisz kolejne przestępstwa.

Możesz również zostać objęty środkiem zapobiegawczym lub zostać zwolniony.

Jakie są moje prawa i obowiązki?

Masz prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz powołać maksymalnie dwóch obrońców. Jeśli sędzia śledczy wyda wobec ciebie postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, możesz wnieść na nie zażalenie do izby doradczej w terminie 5 dni. Możesz również wystąpić bezpośrednio do sędziego śledczego lub do izby doradczej o uchylenie tymczasowego aresztowania bądź zastąpienie go innym środkiem ograniczającym swobodę przemieszczania się.

Czy mogę opuścić kraj w toku dochodzenia?

Możesz opuścić kraj, jeśli upłynął okres zatrzymania, a nie nałożono na ciebie żadnych środków zakazujących opuszczania Grecji.

Przeszukania, odciski palców, DNA

Więcej informacji o swoich prawach znajdziesz w punkcie Przeszukania, odciski palców, DNA (4).

Czy mogę składać środki zaskarżenia?

Jeśli na etapie postępowania przygotowawczego postępowania podjęto nieważną czynność, możesz ją zaskarżyć do izby doradczej, zwracając się o jej uchylenie oraz o powtórzenie tego etapu postępowania.

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Masz prawo przyznania się do winy, a w świetle prawa nie powinno to wywołać żadnych pozytywnych ani negatywnych skutków.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

Zarzuty nie mogą ulec zmianie; możliwe jest jedynie ich uściślenie. Nie można natomiast dodawać nowych zarzutów.

Czy można postawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

Możesz odpowiadać za przestępstwo, które zostało popełnione za granicą przeciwko obywatelowi greckiemu. W przypadku poważnych przestępstw prawo greckie ma zastosowanie do każdego, bez względu na prawo obowiązujące w miejscu popełnienia przestępstwa.

Czy dowiem się o świadkach, którzy zeznają przeciwko mnie?

Oczywiście. Informacje te musisz otrzymać niezwłocznie po aresztowaniu i objęciu dochodzeniem, w tym dochodzeniem wstępnym, zanim złożysz wyjaśnienia.

Czy uzyskam informacje o innych obciążających mnie dowodach?

Zanim złożysz wyjaśnienia, prowadzący dochodzenie ma obowiązek dostarczenia ci odpisów wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.

Czy będzie się ode mnie żądać podania informacji na mój temat z rejestru karnego?

Nie. Informacje te przekaże właściwy organ.

Postępowanie przed izbą doradczą (3)

Jaki jest cel tego etapu?

Izba doradcza jest właściwym organem sądowym przed rozpoczęciem postępowania głównego. Izba kontroluje legalność czynności oficerów śledczych, wydaje postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, o nakładaniu środków ograniczających swobodę przemieszczania się, zarządza w innych istotnych kwestiach mających wpływ na postępowanie przygotowawcze oraz postanawia o postawieniu podejrzanego przed sądem na rozprawie bądź o jego zwolnieniu.

Jaki organ jest właściwy na tym etapie?

W izbie doradczej zasiada trzech sędziów. Izby doradcze funkcjonują przy sądzie ds. występków, sądzie apelacyjnym oraz sądzie kasacyjnym.

Czy obowiązują terminy, których należy dotrzymać?

Tak, istnieją terminy, których niedotrzymanie uniemożliwi ci skorzystanie z przysługujących ci praw.

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Możesz otrzymać informacje o przebiegu postępowania z sekretariatu izby. Zostaniesz również powiadomiony o wszystkich postanowieniach.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

W razie stawiennictwa przed izbą masz prawo do tłumacza.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Masz prawo do uzyskania porady prawnej i możesz kontaktować się ze swoim adwokatem na każdym etapie postępowania. Jeżeli pojawi się jakakolwiek kwestia związana z koniecznością tłumaczenia, jej rozwiązanie należy do ciebie lub twojego adwokata.

Czy muszę mieć być reprezentowany przez adwokata? Czy mogę wybrać własnego adwokata?

Nie jest to obowiązkowe. Zależnie od twojego uznania możesz występować we własnym imieniu lub być reprezentowanym przez adwokata. Masz prawo wyboru własnego adwokata, chyba że został wyznaczony obrońca z urzędu.

Czy można żądać ode mnie podawania informacji? Czy muszę udzielać odpowiedzi na pytania?

Możesz zostać przesłuchany w sprawie zarzucanego ci przestępstwa. Masz prawo zachować milczenie i nie składać wyjaśnień na swoją niekorzyść. Możesz odmówić odpowiedzi na pytania, które mogą ci zaszkodzić.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

Tak. Jeśli jesteś tymczasowo aresztowany, możesz to zrobić w porze widzeń.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Tak, jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne.

Czy mogę skontaktować się z ambasadą mojego państwa pochodzenia, jeśli pochodzę z innego państwa?

Tak, masz do tego prawo.

Mieszkam w innym państwie. Czy muszę być obecny w toku dochodzenia?

Tylko jeśli o to wystąpisz, a sąd wyrazi zgodę.

Czy mogę uczestniczyć w dochodzeniu za pośrednictwem wideokonferencji lub podobnych środków?

Jak dotąd prawo nie przewiduje udziału w postępowaniu za pośrednictwem wideokonferencji.

Czy mogę zostać odesłany do mojego kraju?

Na tym etapie nie możesz zostać wydalony.

W jakich okolicznościach pozostanę tymczasowo aresztowany lub zostanę zwolniony?

Pozostaniesz tymczasowo aresztowany, jeśli tak postanowi izba doradcza. Możesz również zostać objęty środkiem ograniczającym swobodę przemieszczania się lub zostać zwolniony.

Czy mogę opuścić kraj w trakcie dochodzenia?

Możesz opuścić kraj, jeśli upłynął okres zatrzymania, a nie nałożono na ciebie żadnych środków zakazujących opuszczenie Grecji.

Czy zostaną pobrane moje odciski palców, próbki materiału genetycznego DNA (np. z włosów lub śliny) bądź płyny ustrojowe?

Izba doradcza może postanowić o ich pobraniu.

Czy mogę zostać przeszukany?

Izba nie wydaje takich postanowień. Natomiast przeszukanie osoby mogą zarządzić oficerowie prowadzący dochodzenie lub dochodzenie wstępne. Możesz zażądać obecności adwokata podczas przeszukania.

Czy mój dom, lokal użytkowy, samochód lub inne mienie może zostać przeszukane?

Na etapie postępowania z udziałem izby nie wydaje się postanowień o przeprowadzeniu takich czynności.

Czy mogę wnosić środki odwoławcze?

Od postanowień izby przewiduje się środki odwoławcze.

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Masz prawo przyznać się do winy. Możesz to zrobić poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed izbą. Takie oświadczenia są wiążące i mogą mieć wpływ na wyrok.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

Zarzuty nie mogą ulec zmianie. Izba może je jedynie uściślić. Nie może natomiast dodawać nowych zarzutów.

Czy można oskarżyć mnie o popełnienie przestępstwa, o które zostałem oskarżony w innym państwie członkowskim?

Możesz odpowiadać za przestępstwo, które zostało popełnione za granicą przeciwko obywatelowi greckiemu. W przypadku poważnych przestępstw prawo greckie ma zastosowanie do każdego, bez względu na prawo obowiązujące w miejscu popełnienia przestępstwa.

Czy dowiem się o świadkach, którzy zeznają przeciwko mnie?

Możesz, oczywiście, otrzymać takie informacje, zarówno na tym, jak i wcześniejszym etapie. Masz prawo do otrzymania wszystkich szczegółowych informacji zawartych w aktach sprawy.

Czy będą sprawdzane informacje na mój temat w rejestrze karnym?

Nie. Informacje te przekaże właściwy organ.

Przeszukania, odciski palców, DNA (4)

Czy zostaną pobrane moje odciski palców, próbki materiału genetycznego DNA (np. z włosów lub śliny) bądź płyny ustrojowe?

Jeśli zostaniesz zatrzymany, zostaną pobrane twoje odciski palców. Masz obowiązek się temu poddać. Obowiązkowe jest również oddanie próbki DNA, jeżeli istnieją uzasadnione przypuszczenia, że popełniłeś poważne przestępstwo. W razie pozytywnego wyniku analizy DNA masz prawo zażądać powtórzenia badania; jeśli tego nie uczynisz, pobrany materiał genetyczny zostanie zniszczony.

Czy mogę zostać poddany przeszukaniu?

Możesz zostać poddany przeszukaniu, jeśli prowadzący dochodzenie uzna to za konieczne. Takie przeszukanie nie może naruszać twojej godności i musi zostać przeprowadzone na osobności. Jeśli jesteś kobietą, takie przeszukanie musi przeprowadzić kobieta. Jeśli zażądano od ciebie oddania określonego przedmiotu lub dokumentu i tak uczyniłeś, przeszukanie osoby nie powinno być przeprowadzone.

Czy mój dom, lokal użytkowy, samochód lub inne mienie może zostać przeszukane?

Twój dom może zostać przeszukany, o ile przeszukanie przeprowadzi urzędnik sądu wraz z oficerem śledczym w toku dochodzenia lub dochodzenia wstępnego. Pojazdy są przeszukiwane, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniono przestępstwo, bądź jest to bezwzględnie konieczne.

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony