Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

W jaki sposób traktuje się wykroczenia parkingowe i inne podobne wykroczenia?

Za parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych na drogach publicznych można otrzymać mandat za nieprawidłowe parkowanie. W różnych miejscach stosowanie przepisów dotyczących parkowania (mandaty za nieprawidłowe parkowanie) nadzorują różne organy. Są to organy samorządu terytorialnego, policja, prywatne podmioty lub podmiot odpowiedzialny za środki transportu w Londynie Transport for London. Większość przepisów dotyczących parkowania jest egzekwowana przez pracowników straży parkingowej (parking attendants) zatrudnionych przez organy samorządu terytorialnego, którzy wystawiają mandaty PCN za nieprawidłowe parkowanie (Penalty Charge Notices) w ramach systemu sądownictwa cywilnego. Funkcjonariusze straży drogowej (Traffic Wardens) są zatrudniani przez policję, zatem działają w rejonach, w których egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania odbywa się nadal w ramach systemu sądownictwa karnego. Wydają oni mandaty FPN (Fixed Penalty Notices) właśnie w ramach tego systemu.

Mandaty PCN są najczęściej umieszczane za wycieraczką lub wręczane osobie będącej potencjalnym posiadaczem samochodu. Mogą być również przesyłane pocztą. Na zapłatę albo na zaskarżenie mandatu PCN przysługuje zazwyczaj 28 dni; wysokość grzywny może być zmniejszona w przypadku jej szybkiego uregulowania. Nieformalne odwołania mogą być sporządzone na piśmie: w przypadku zamiaru wniesienia odwołania, na tym etapie nie należy płacić za mandat, ponieważ po zapłaceniu otrzymanie zwrotu jest praktycznie niemożliwe.

Założenie blokady na koła samochodu

W pewnych okolicznościach organy samorządu terytorialnego w Anglii i Walii mogą odholować pojazd lub nałożyć blokadę na jego koła. Nałożenie blokady na koła pojazdu może nastąpić dopiero po upływie 30 minut od chwili wystawienia mandatu PCN. Jeżeli uważasz, że założenie blokady na koła twojego pojazdu było niesprawiedliwie, możesz się odwołać. Odwołanie wnosi się po uregulowaniu płatności za zdjęcie blokady. Jeżeli na twoje pisemne odwołanie do organu samorządu terytorialnego nie otrzymasz odpowiedzi w terminie 56 dni od daty przyjęcia odwołania, organ ten jest zobowiązany do uchylenia mandatu za nieprawidłowe parkowanie i zwrócenia uiszczonej przez ciebie opłaty za zdjęcie blokady nałożonej na koła samochodu.

Porady dotyczące działań po założeniu blokady na koła pojazdu znajdującego się na prywatnym gruncie są dostępne tutaj.

Czy mogę wnieść odwołanie?

Jeżeli organ samorządu terytorialnego odrzuci nieformalne odwołanie od mandatu za nieprawidłowe parkowanie, można wnieść formalne odwołanie. O sposobie wniesienia tego odwołania poinformuje cię wspomniany organ. Jeżeli organ samorządu terytorialnego odrzuci twoje odwołanie, otrzymasz stosowne zawiadomienie dla właściciela pojazdu (Notice to Owner – NTO) nakazujące zapłatę mandatu w pierwotnej wysokości. W zawiadomieniu znajdzie się również informacja na temat sposobu wniesienia odwołania do niezależnych arbitrów. W sprawach parkowania arbitrażem zajmują się różne służby: podmiot ds. odwołań związanych z parkowaniem i ruchem drogowym (PATAS) rozstrzyga sprawy w Londynie, a Trybunał ds. Wykroczeń Drogowych (Traffic Penalty Tribunal) rozstrzyga sprawy na pozostałym terytorium Anglii i Walii.

Na zapłatę mandatu za nieprawidłowe parkowanie albo wniesienie formalnego odwołania od mandatu za nieprawidłowe parkowanie przysługuje 28 dni od daty doręczenia NTO. W przypadku niepodjęcia żadnych z tych działań przez osobę, na którą nałożono grzywnę, organ samorządu terytorialnego jest uprawniony do jej podwyższenia o 50 %. W przypadku dalszego nieuregulowania płatności organ ten może wszcząć bardziej formalne postępowanie cywilne w celu odzyskania tej kwoty.

Mandaty FPN za nieprawidłowe parkowanie są wydawane przez funkcjonariuszy policji lub policyjną straż drogową i są objęte systemem sądownictwa karnego. Jedyną oficjalną możliwością odwołania od mandatu FPN za nieprawidłowe parkowanie jest wybranie drogi sądowej i nieprzyznanie się do winy. Niektóre siły policyjne pozwalają jednak na wniesienie nieformalnego odwołania od mandatu za nieprawidłowe parkowanie, w którym można wyjaśnić, dlaczego nałożenie grzywny było niezasadne. Jeżeli jest to możliwe w danym okręgu, mandat FPN będzie zawierał szczegółowe informacje.

W jaki sposób traktuje się wykroczenia między innymi związane z przekroczeniem limitu prędkości?

Jeżeli przekroczysz dozwoloną prędkość i zostaniesz złapany przez policję lub zostanie to zarejestrowane na radarze, policja może:

  • ustnie cię pouczyć;
  • zaproponować udział w kursie na temat dozwolonej prędkości (za który będziesz musiał zapłacić);
  • wystawić mandat Fixed Penalty Notice (FPN) z grzywną w wysokości 60 GBP i trzema punktami karnymi; jest to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie;
  • rozpocząć postępowanie karne w sprawie przekroczenia dozwolonej prędkości. Oznacza to, że zostaniesz wezwany do sądu i grozi ci kara grzywny do wysokości 1 000 GBP (2 500 GBP w razie przekroczenia dozwolonej prędkości na autostradzie), wpisanie do prawa jazdy od trzech do sześciu punktów karnych oraz możliwy zakaz prowadzenia pojazdu.

Co się stanie, jeżeli zostanę zatrzymany?

Policja ma prawo zatrzymać każdego kierowcę, a niezatrzymanie się stanowi przestępstwo samo w sobie. W przypadku zatrzymania przez policję jej funkcjonariusze mogą zażądać okazania prawa jazdy, ubezpieczenia i dokumentu rejestracji pojazdu. Jeżeli nie masz tych dokumentów przy sobie, można je okazać w terminie 7 dni na posterunku policji.

W przypadku zatrzymania pojazdu w związku z popełnieniem wykroczenia przez kierowcę w ruchu drogowym, policja może wystawić mandat Fixed Penalty Notice (FPN) lub zawiadomienie o konieczności naprawy pojazdu (vehicle defect rectification notice).

W przypadku mniej istotnych wykroczeń np. braku zapiętego pasa lub niedziałających świateł przednich, policja może wystawić mandat FPN. Policja nie ma uprawnień, aby zmusić osobę zatrzymaną do zapłaty grzywny na miejscu zdarzenia. Grzywna zostanie podwyższona o 50 % w przypadku jej nieuregulowania lub niewniesienia odwołania w terminie 28 dni. W przypadku nieuregulowania w terminie 28 dni grzywny za wykroczenie zarejestrowane przez radar wszczyna się postępowanie.

Jeżeli pojazd ma usterki, np. nie działa jeden z kierunkowskazów, może zostać wydane zawiadomienie o konieczności naprawy pojazdu.

Policja może przeprowadzić badanie alkomatem, jeżeli podejrzewa, że kierowca spożywał alkohol. W przypadku dodatniego wyniku badania alkomatem, policja zabiera kierowcę na posterunek policji, na którym zostają mu przedstawione zarzuty, a dowody (badanie alkomatem) zostają zatrzymane. Dopóki kierowca nie wytrzeźwieje, nie może przestawić swojego samochodu, chyba że inny kierowca zrobi to za jego zgodą. Jeżeli wynik badania alkomatem wskazuje na niewielkie przekroczenie dopuszczalnej normy, może zostać przeprowadzone badanie krwi. Brak zgody na przeprowadzenie badania alkomatem jest czynem karalnym. Skutkiem popełniania przestępstwa ruchu drogowym jest obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdu.

  • W przypadku uzyskania 12 punktów w okresie trzech lat prawo jazdy traci się zazwyczaj na okres co najmniej 6 miesięcy.
  • Policja ma prawo zająć pojazd, jeżeli jest użytkowany w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (wywołuje niepokój, zagrożenie lub ma związek z nękaniem).
  • Policja może zająć pojazdy, które nie mają odpowiednich tablic rejestracyjnych lub ubezpieczenia.
  • Poważne przestępstwa w ruchu drogowym (np. których następstwem jest śmierć z powodu naruszenia zasad bezpieczeństwa) mogą spowodować skazanie na karę pozbawienia wolności.

Czy popełnione przeze mnie wykroczenia zostaną wpisane do rejestru karnego?

Rejestry karne są prowadzone przez Biuro Rejestrów Karnych (Criminal Records Bureau). Każdy wyrok skazujący wydany przez sąd jest wpisywany do rejestru karnego. W przypadku braku skazania nie dokonuje się wpisu do rejestru karnego: zatem mandaty za mniej poważne wykroczenia są wpisywane do rejestru karnego wyłącznie w przypadku wydania wyroku skazującego przez sąd.

Powiązane strony

Mandat za nieprawidłowe parkowanie i twoje prawa

Więcej informacji na temat parkowania

Uprawnienia policji w zakresie ruchu drogowego

Grzywny za przekroczenie dozwolonej prędkości i twoje prawa

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony