Defendants (criminal proceedings)

Anglia i Walia

Please note that these factsheets apply only to England and Wales. If you want to know your rights in other parts of the United Kingdom, see the separate factsheets for Scotland and for Northern Ireland. These factsheets explain what happens if you are suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fine, see Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Autor treści:
Anglia i Walia

Summary of the criminal process

The normal stages in the criminal process are as follows:

 • The police investigate whether a crime was committed and by whom. They collect evidence.
 • Having identified a suspect, the police, if they think it necessary, can arrest the person and question them on the offence.
 • If the police think that the suspect may have committed a crime they consult the Crown Prosecution Service (CPS) about whether to charge him – that is, make a formal accusation to be tried in court.
 • The CPS decides on suitable charges and serves a formal document on the suspect describing the allegation.
 • Before the trial, court hearings find out how the accused intends to plead, and check the case is ready for trial.
 • The prosecutor presents the evidence at trial. The accused may also present evidence in his defence. Serious cases will be decided by a jury and less serious cases by magistrates.
 • After all the evidence is heard, the magistrates or jury declare a verdict.
 • If the accused is found guilty, the judge determines the sentence.
 • The decision can be appealed

The factsheets give details about these stages in the process and about your rights. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Investigation and arrest
 • Interview and charge
 • Court appearances before trial
 • Preparation of the case before trial

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

 • More information about appeal hearings

5 - Road traffic offences

Related links

Crown Prosecution Service

Liberty Guide to Human Rights

Last update: 01/12/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Uzyskanie pomocy prawnej

Jeżeli jesteś podejrzany lub oskarżony o popełnienie przestępstwa, istotne jest uzyskanie niezależnej pomocy prawnej. W niniejszych arkuszach informacyjnych zawarto informacje, jak znaleźć adwokata i kto poniesie koszty jego usług.

Na posterunku policji

W czasie przesłuchania na posterunku policji przesłuchiwany ma prawo zażądać pomocy prawnej, bez ponoszenia kosztów, nawet jeżeli nie został zatrzymany. Przesłuchiwany może zwrócić się do policji, aby skontaktowała się z konkretną, wybraną przez niego kancelarią prawną, lub dyżurującym prawnikiem działającym w charakterze doradcy (duty solicitor), pełniącym dyżur 24 godziny na dobę, który jest niezależny od policji. W przypadku niektórych przestępstw niezależni doradcy udzielą pomocy telefonicznie. Natomiast w przypadku cięższych przestępstw przewiduje się możliwość uzyskania pomocy prawnika na posterunku policji.

Jeśli przesłuchiwany chce skorzystać z usług innego adwokata, może go znaleźć za pośrednictwem następujących instytucji: Link otworzy się w nowym oknieTowarzystwa Prawniczego (Law Society), Link otworzy się w nowym oknieRady Adwokackiej (Bar Council), Link otworzy się w nowym oknieBiura Porad dla Obywateli (Citizens Advice Bureau) lub Link otworzy się w nowym oknieSłużby Pomocy Prawnej w Sprawach Cywilnych (Civil Legal Advice). Jeżeli przesłuchiwany nie zdecyduje się na skorzystanie z pomocy dyżurującego prawnika, będzie prawdopodobnie musiał ponieść pewne koszty.

Jeżeli osoba, która ma być przesłuchana, zwróci się o pomoc prawną, policja może rozpocząć przesłuchanie dopiero po jej rozmowie z adwokatem. Jeżeli w trakcie przesłuchania przesłuchiwany, który początkowo zrezygnował z pomocy adwokata, zmieni zdanie, może w każdej chwili zwrócić się o zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej.

Jeżeli nie zostałeś zatrzymany przez policję

Jeżeli nie doszło do zatrzymania, ale jesteś oskarżony o popełnienie przestępstwa, powinieneś jak najszybciej skontaktować się z adwokatem. Adwokata można znaleźć za pośrednictwem Link otworzy się w nowym oknieTowarzystwa Prawniczego, Link otworzy się w nowym oknieRady Adwokackiej, Link otworzy się w nowym oknieBiura Porad dla Obywateli lub (Link otworzy się w nowym oknieSłużby Pomocy Prawnej w Sprawach Cywilnych). W zależności od sytuacji finansowej można uzyskać bezpłatną pomoc prawną. Adwokat będzie w stanie udzielić informacji, czy zatrzymany spełnia warunki uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej, ale w tym celu niezbędne jest przekazanie informacji na temat jego sytuacji finansowej (np. odcinka wypłaty (pay slip)).

Bezpłatne usługi świadczą wyłącznie prawnicy uczestniczący w programie Link otworzy się w nowym oknieAgencji ds. Pomocy Prawnej (Legal Aid Agency) lub obrońców z urzędu (Public Defender Service), w miastach, w których służba ta funkcjonuje. W celu uzyskania informacji na temat prawników, którzy uczestniczą w tych programach, należy skontaktować się z Link otworzy się w nowym oknieSłużbą Pomocy Prawnej w Sprawach Cywilnych.

W sądzie

Jeżeli sprawa zostanie przekazana do sądu, oskarżony ma prawo do obrońcy. Link otworzy się w nowym oknieSłużba Pomocy Prawnej w Sprawach Karnych (Criminal Legal Aid) gwarantuje porady prawne oraz obronę na rozprawie. To, czy obrona będzie bezpłatna, zależy od wagi sprawy i sytuacji finansowej oskarżonego. Jeśli oskarżony nie ma obrońcy, niezwłocznie po stawieniu się w sądzie powinien poprosić o kontakt z dyżurującym prawnikiem (duty solicitor).

W Link otworzy się w nowym okniesądzie pokoju (Magistrates’ Court) pomoc prawna oraz obrona są bezpłatne, jeżeli sprawa jest poważna. W innych sprawach oskarżony może mieć obowiązek pokrycia części kosztów w zależności od rozpoznawanej sprawy, jego wieku i dochodów. Bezpłatna obrona przysługuje osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom otrzymującym od państwa określone świadczenia. Link otworzy się w nowym oknieDyżurujący w sądzie prawnik (duty solicitor) lub jeden z urzędników sądowych może udzielić oskarżonemu dalszych informacji na ten temat.

Osoba, której sprawa jest rozpoznawana przez Link otworzy się w nowym okniesąd koronny (Crown Court), jest uprawniona do uzyskania pomocy prawnej oraz obrońcy z urzędu. Jeżeli jednak roczny dochód jej gospodarstwa domowego jest równy bądź wyższy niż 37 500 GBP, nie będzie ona uprawniona do uzyskania pomocy prawnej. W zależności od sytuacji finansowej będzie musiała ona pokryć część kosztów honorarium adwokata, którego wysokość będzie zależała od jej dochodów oraz od kapitału, którym dysponuje.

W razie uniewinnienia przez sąd koronny oskarżony może uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli oskarżony zostanie uznany za winnego, będzie musiał pokryć część kosztów.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieAgencja ds. Pomocy Prawnej

Link otworzy się w nowym oknieWskazówki przygotowane przez Towarzystwo Prawnicze

Link otworzy się w nowym okniePrzewodniki przygotowane przez Biuro Porad dla Obywateli (UK)

Link otworzy się w nowym oknieSłużba Pomocy Prawnej w Sprawach Karnych

Link otworzy się w nowym oknieNaczelna Rada Adwokacka

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawach karnych oraz przed wniesieniem sprawy do sądu

Niniejszy arkusz informacyjny oraz jego podrozdziały wyjaśniają procedurę stosowaną podczas dochodzenia w sprawach karnych oraz czynności po zakończeniu dochodzenia, a przed rozpoczęciem rozprawy w sprawie karnej.

Jakie są etapy dochodzenia w sprawach karnych?

Dochodzenie w sprawach karnych zaczyna się, kiedy policja podejrzewa, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa. Policja przeprowadza dochodzenie i zbiera dowody. W poważnych przypadkach z chwilą, gdy policja stwierdzi, że ma wystarczające dowody, aby postawić zarzuty, kontaktuje się z Królewską Służbą Oskarżycielską (Link otworzy się w nowym oknieCrown Prosecution Service), która decyduje, czy, a jeżeli tak, jakie zarzuty są odpowiednie. Może to wymagać przeprowadzenia dalszego dochodzenia.

W razie uznania przez policję danej osoby za podejrzanego, pierwszym istotnym krokiem jest decyzja o jej zatrzymaniu.

Kolejnym istotnym krokiem, po zatrzymaniu w celu przesłuchania, jest decyzja o przedstawieniu zarzutów. Jeżeli policja musi przeprowadzić dalsze dochodzenie, a nie istnieją przesłanki, aby przetrzymywać podejrzanego, policja zwalnia podejrzanego bez przedstawienia zarzutów lub za poręczeniem, wzywając podejrzanego do stawiennictwa na posterunku policji w późniejszym terminie.

Jeżeli jednak zadecydowano o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa podejrzanemu, a policja podejmie decyzję o potrzebie zastosowania tymczasowego aresztowania, sąd zadecyduje, czy podejrzany będzie zwolniony za poręczeniem przed rozpoczęciem rozprawy.

W razie gdy osoba, przeciwko której toczy się dochodzenie, jest podejrzewana o popełnienie domniemanych czynów terrorystycznych, jej prawa, a także uprawnienia policji, są inne niż opisane poniżej [Zobacz ustawa w sprawie terroryzmu z 2000 r. (Link otworzy się w nowym oknieTerrorism Act 2000), która nie jest opisana w niniejszych arkuszach informacyjnych].

W razie nieukończenia 18 roku życia przez podejrzanego istnieją dodatkowe zabezpieczenia jego praw. W celu ich wyjaśnienia należy skonsultować się z adwokatem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw podejrzanego zanim sprawa będzie rozpoznana przez sąd, należy kliknąć na poniższe linki:

Dochodzenie i tymczasowe aresztowanie (1)

Czy policja będzie mi zadawać pytania?

W razie podejrzenia policji, że dana osoba popełniła przestępstwo lub ma informacje dotyczące przestępstwa, policja może zadawać tej osobie pytania.

Czy muszę udać się na posterunek policji?

Policja może Link otworzy się w nowym okniezatrzymać osobę podejrzaną, przeszukać i zadać jej ograniczoną liczbę pytań na ulicy lub w innym miejscu publicznym. Jeżeli policja pyta się o imię i nazwisko oraz adres, należy odpowiedzieć na te pytania. Policja może poprosić osobę podejrzaną o dobrowolne udanie się na posterunek policji. Policja ma uprawnienia do dokonania aresztowania i przetransportowania osoby zatrzymanej na posterunek policji wbrew jej woli. Policja musi poinformować tę osobę, jakie są powody aresztowania.

Czy mogę opuścić posterunek policji?

Jeżeli dana osoba przebywa na posterunku policji w charakterze podejrzanego lub świadka, ale nie została aresztowana, może opuścić posterunek policji w każdej chwili.

Co się dzieje z chwilą aresztowania?

W przypadku gdy policja chce zatrzymać daną osobę na posterunku policji, musi ją Link otworzy się w nowym okniearesztować. Policja jest zobowiązana do przedstawienia danej osobie powodów tymczasowego aresztowania, przy czym samo tymczasowe aresztowanie musi być konieczne. Policja może cię przeszukać, pobrać odciski palców i próbkę DNA oraz dokonać innych przeszukań, które są opisane Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Co się dzieje, jeżeli nie znam języka?

Jeżeli podejrzany nie rozumie języka angielskiego, policja musi wezwać tłumacza, bez ponoszenia kosztów przez podejrzanego. Podejrzanego nie można przesłuchać, jeżeli tłumacz nie jest obecny.

Czy mogę mieć adwokata?

Osoba, która została aresztowana, ma prawo do zasięgnięcia opinii adwokata. Jeżeli aresztowany nie zna adwokata, policja skontaktuje się z dyżurującym prawnikiem, który pełni rolę doradcy prawnego (duty solicitor). Zobacz Link otworzy się w nowym okniearkusz informacyjny 1.

Co się dzieje, jeżeli przesłuchiwany nie ukończył 17 roku życia lub jest osobą dorosłą szczególnej troski?

Jeżeli osoba przesłuchiwana nie ukończyła 17 roku życia lub jest osobą dorosłą szczególnej troski, nie można jej przesłuchiwać pod nieobecność przybranego doradcy (Appropriate Adult). Policja ma obowiązek dopilnować, aby podczas przesłuchania taki doradca był obecny.

Osoba ta będzie wspierać i doradzać w komunikowaniu się z policją. Osoba ta nie jest prawnikiem i nie będzie udzielać porad prawnych. Przybranym doradcą może być członek rodziny, przyjaciel, wolontariusz lub pracownik ośrodka pomocy społecznej/służby zdrowia.

Czy policja może mnie przeszukać?

Nawet jeżeli dana osoba nie została aresztowana, policja może Link otworzy się w nowym okniezatrzymać i przeszukać ją oraz jej pojazd, ale tylko w razie gdy uzasadnione przesłanki wskazują, że osoba ta dokonała kradzieży zabronionych przedmiotów lub popełniła przestępstwo.

Czy policja może pobrać odciski palców lub próbki DNA?

Jeżeli podejrzany nie został aresztowany, nie musi udostępnić odcisków palców i innych próbek, a policja nie może ich pobrać bez jego zgody. Jeżeli jednak dana osoba została aresztowana, policja jest uprawniona do pobrania próbek Link otworzy się w nowym okniekrwi, śliny i innych tkanek bez jej zgody.

Czy muszę wziąć udział w okazaniu?

W razie aresztowania policja może zażądać, aby podejrzany wziął udział w okazaniu. Jeżeli podejrzany odmówi, może to być wykorzystane przeciwko niemu na rozprawie. Zazwyczaj ogranicza się to do pokazania pokrzywdzonemu lub świadkom fotografii w wersji cyfrowej. Duty solicitor może udzielić porady w tej kwestii.

Czy policja może dokonać przeszukania mojego samochodu lub należących do mnie pomieszczeń?

W razie aresztowania policja może, po uzyskaniu zgody wyższego rangą oficera policji, przeszukać samochód i pomieszczenia oraz zatrzymać każdy przedmiot stanowiący część własności aresztowanego, mogący stanowić dowód w dochodzeniu.

Czy można skontaktować z przyjacielem lub członkiem rodziny?

Tak, żeby ich powiadomić, gdzie się przebywa.

Czy mogę skorzystać z pomocy lekarskiej, jeżeli jej potrzebuję?

W razie potrzeby skorzystania z pomocy lekarskiej, można spotkać się z lekarzem.

Pochodzę z innego państwa członkowskiego. Czy mogę skontaktować się z moją ambasadą?

Tak. Przedstawiciel ambasady przyjdzie na posterunek policji lub skontaktuje się z zatrzymanym, aby sprawdzić, czy osoba ta nie potrzebuje pomocy. Policja jest zobowiązana do skontaktowania się z konsulatem następujących państw członkowskich UE: Austrii, Belgii, Bułgarii, Republiki Czeskiej, Danii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii lub Szwecji, jeżeli obywatel danego państwa został aresztowany lub zatrzymany.

Co się stanie, jeżeli zostałem aresztowany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania?

W razie wydania europejskiego nakazu aresztowania przez jedno państwo członkowskie, osoba, której dotyczy nakaz, może być aresztowana w drugim państwie członkowskim oraz odesłana z powrotem do kraju, w którym wydano nakaz, po jej wysłuchaniu przez sędziego. Aresztowany jest uprawniony do skorzystania z pomocy adwokata i, w stosownych przypadkach, tłumacza. Zobacz Link otworzy się w nowym okniearkusz informacyjny 1.

Kiedy policja postawi mi zarzuty?

Jeżeli policja uzna, że zebrała wystarczająco wiele dowodów, może przedstawić aresztowanemu zarzuty. Zarzuty dotyczą przestępstwa, które według policji zostało popełnione. Z chwilą przedstawienia zarzutów policja nie może przesłuchiwać dłużej tej osoby w sprawie przestępstwa, którego dotyczą zarzuty.

Jak długo można przetrzymywać zatrzymanego po dokonaniu aresztowania?

Osoba zatrzymana przez policję może być przetrzymywana na posterunku policji nie dłużej niż 24 godziny. Starszy stopniem oficer policji może przedłużyć ten okres do 36 godzin, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że jest to niezbędne w celu zebrania dowodów, czyn jest poważny, a dochodzenie jest prowadzone w sposób właściwy. Po upływie tego terminu zatrzymanemu należy postawić zarzut popełnienia przestępstwa lub go zwolnić. W przypadku gdy policja chciałaby przedłużyć okres zatrzymania, musi uzyskać zgodę sądu magistrackiego (Magistrates' Court). Sąd może przedłużyć okres zatrzymania do maksymalnie 96 godzin.

Skargi na policję

Jeśli uważasz, że policja potraktowała cię niewłaściwie, możesz skierować skargę do policji lub do Link otworzy się w nowym oknieNiezależnej komisji ds. skarg na policję (Independent Police Complaints Commission).

Przesłuchanie i przedstawienie zarzutów (2)

Gdzie można przesłuchiwać?

W razie aresztowania i Link otworzy się w nowym oknieprzetrzymywania danej osoby na posterunku policji, oficer policji odpowiedzialny za aresztowanych musi upewnić się, że aresztowany jest w odpowiednim stanie psychicznym i fizycznym, aby poddać go przesłuchaniu. Na każdy okres 24 godzin musi przypadać nieprzerwany okres 8 godzin, w ciągu których zatrzymany może wypocząć i nie jest przesłuchiwany. Podczas przesłuchania zatrzymany ma prawo do 15 minut przerwy na regenerację co 2 godziny. Co do zasady zatrzymany ma prawo do bycia przesłuchanym w obecności adwokata.

Czy trzeba odpowiadać na pytania zadawane przez policję?

Przesłuchiwany nie musi odpowiadać na pytania. Jeżeli policja podejrzewa, że dana osoba popełniła przestępstwo, musi pouczyć przesłuchiwanego, zanim zacznie zadawać pytania. Policja poucza przesłuchiwanego, że nie musi odpowiadać na pytania. Jeżeli jednak przesłuchiwany odpowie na pytania, to, co powie, może być użyte przeciwko niemu w sądzie. Policja musi również pouczyć przesłuchiwanego, że jeżeli nie powie czegoś, na co będzie się później chciał powołać w sądzie, fakt nieujawnienia tego policji może być wykorzystany przeciwko niemu w sądzie.

W jaki sposób policja przeprowadza przesłuchania?

Przesłuchania przeprowadzane na posterunku policji odbywają się zawsze w pokoju przesłuchań i zawsze są nagrywane. Prowadzący przesłuchanie musi przed przesłuchaniem wyjaśnić przesłuchiwanemu sposób nagrywania.

Kiedy policja przedstawi mi zarzuty?

Jeżeli policja uzna, że zebrała wystarczająco wiele dowodów, może postawić zarzuty danej osobie. Policja nie może potem przesłuchiwać podejrzanego na temat tego przestępstwa. Zarzuty mogą być zmienione na późniejszym etapie postępowania.

Stawiennictwo w sądzie przed rozpoczęciem rozprawy (3)

Kiedy następuje pierwsze stawiennictwo w sądzie?

W przypadku gdy aresztowany przebywa w areszcie policyjnym, musi zostać doprowadzony do sądu w dniu następującym po rozpoczęciu jego posiedzenia. Co do zasady pierwsze posiedzenie odbędzie się w sądzie magistrackim.

Czy mam prawo do obrońcy?

Oskarżony ma prawo do korzystania z pomocy obrońcy w sądzie. W razie gdy oskarżony nie ma obrońcy, w sądzie będzie go reprezentował duty solicitor. Zobacz Link otworzy się w nowym okniearkusz informacyjny 1.

Czy będzie obecny tłumacz, jeżeli nie rozumiem języka?

Jeżeli oskarżony nie mówi po angielsku, ma prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza, który będzie tłumaczył całe postępowanie sądowe.

Czy można zwolnić aresztowanego?

Aresztowany może zwrócić się do sądu z prośbą o zwolnienie za poręczeniem. Jeżeli sąd wyrazi zgodę na poręczenie, nie zawsze istnieje konieczność złożenia pieniędzy do depozytu.

Co do zasady aresztowany zostanie zwolniony za poręczeniem, jeżeli nie był wcześniej karany, a sąd uzna, że nie stanowi on zagrożenia dla społeczeństwa, nie będzie wpływał na świadków oraz stawi się w sądzie na każde wezwanie. Zwolnienie za poręczeniem może być uzależnione od spełnienia warunków, takich jak pozostawanie w określonym miejscu, przekazanie policji paszportu, noszenie elektronicznego nadajnika.

Jeżeli sąd odmówi zwolnienia za poręczeniem, aresztowany będzie przebywał w więzieniu do rozprawy.

Czy można zaskarżyć postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania do czasu rozprawy?

Tak. Po poradę należy zwrócić się do adwokata.

Czy będę jeszcze wezwany do stawiennictwa przed rozprawą?

Tak. Adwokat udzieli informacji w tej kwestii.

Jak długo może trwać aresztowanie przed rozprawą?

W razie pobytu aresztowanego w więzieniu, jego rozprawa musi się odbyć w Link otworzy się w nowym okniepewnych określonych terminach.

Co do zasady rozprawa w Sądzie Koronnym (Crown Court) powinna rozpocząć się w ciągu 182 dni od daty aresztowania. Jeżeli tak się nie stanie, aresztowany może wystąpić z wnioskiem o zwolnienie za poręczeniem. W mniej poważnych przypadkach rozprawa musi się odbyć w ciągu 56 dni. Jeżeli tak się nie stanie, aresztowany zostanie zwolniony za poręczeniem.

Przygotowanie sprawy przed rozpoczęciem rozprawy (4)

Co się dzieje przed rozpoczęciem rozprawy?

W okresie przed rozprawą główną Królewska Służba Oskarżycielska dokonuje analizy, czy dowody w sprawie są na tyle przekonujące, aby uzasadnić oskarżenie. Prokurator poinformuje obrońcę o dowodach, które będą wykorzystane na niekorzyść oskarżonego w czasie procesu. Jeżeli na przykład świadkowie mają zeznawać, oskarżony otrzyma ich pisemne zeznania. Prokurator musi również ujawnić wszystkie materiały, które mogą osłabić lub umocnić oskarżenie. Prokurator jest zobowiązany do ciągłej weryfikacji materiału dowodowego i do ujawnienia każdego dowodu, który będzie weryfikowany.

Pochodzę z innego państwa członkowskiego. Czy muszę przebywać na terytorium Anglii/Walii przed rozpoczęciem rozprawy?

Jeżeli podejrzany nie jest aresztowany lub nie został zwolniony za poręczeniem, może wrócić do swojego kraju. Jeżeli jednak prokurator wymaga, aby dana osoba przebywała w Anglii lub Walii podczas dochodzenia, nie może ona zostać zwolniona za poręczeniem. Sąd może zezwolić na zwolnienie za poręczeniem, jeżeli podejrzany pozostanie w Anglii. Niedochowanie tego warunku stanowi czyn karalny. Jeżeli oskarżony został zwolniony za poręczeniem, musi podać adres w Zjednoczonym Królestwie, pod którym można się z nim kontaktować. Może to być adres obrońcy.

Jeżeli wróciłem do mojego państwa członkowskiego, czy muszę powrócić do Anglii/Walii przed rozprawą?

Prawdopodobnie tak. Na wstępne posiedzenia sądu. Obrońca może jednak zwrócić się z wnioskiem o zwolnienie cię z obowiązku stawiennictwa. Istnieje także możliwość udziału w posiedzeniu za pośrednictwem programu do wideokonferencji.

Czy moja sprawa zawsze będzie rozpoznana na rozprawie?

Sprawa oskarżonego nie musi być koniecznie rozpoznana w sądzie. Królewska Służba Oskarżycielska może zadecydować o umorzeniu postępowania lub zasugerować zastosowanie warunkowego ostrzeżenia (Link otworzy się w nowym oknieconditional caution), które może obejmować karę grzywny. Jeżeli oskarżony zgodzi się na takie rozwiązanie, oznacza to, że przyznaje, że popełnił przestępstwo. Wzmianka o tym zostanie umieszczona w rejestrze karnym i nie będzie się można od tego odwołać.

Jaki rodzaj dowodów zbierze prokuratura?

Policja przesłucha świadków. Może również zebrać dowody rzeczowe oraz dowody uzyskane na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej. Na przykład policja może zatrzymać dokumenty pochodzące z domu lub pracy, może przeszukać samochód lub pobrać próbki DNA (np. włos, ślina etc.).

Czy mogę zapobiec zebraniu pewnych dowodów przez prokuraturę?

Czasami policja musi uzyskać Link otworzy się w nowym oknienakaz przeszukania, na który można złożyć zażalenie. Co do zasady nakazy muszą zawierać konkretne informacje na temat przedmiotu i powodów przeszukania. Jeżeli policja nie dokona przeszukania zgodnie z nakazem, dowody zebrane w ten sposób mogą zostać uznane w toku postępowania za niedopuszczalne.

Czy będzie wymagana informacja na temat mojej karalności?

Prokurator zbierze informacje na temat tego, czy oskarżony nie był wcześniej skazany, w tym na temat wyroków skazujących wydanych poza terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Czy zarzuty mogą być wycofane przed rozprawą?

Tak. Zależy to od oceny dowodów zebranych przez prokuratora. Obrońca oskarżonego może wnioskować o zmianę zarzutów.

Co się dzieje, jeżeli dana osoba była skazana za ten sam czyn w innym państwie członkowskim?

Jeżeli zapadło ostateczne orzeczenie w innym państwie członkowskim, nie można przeprowadzić rozprawy w tej samej sprawie w innym państwie członkowskim.

Czy mogę przyznać się do winy przed rozprawą?

W większości przypadków można przyznać się do popełnienia zarzucanych czynów przed rozprawą. Jeżeli przyznasz się do winy, co do zasady wymiar kary będzie znacznie niższy niż w przypadku przeprowadzeniu rozprawy. Jeżeli przyznałeś się do winy, nie możesz zaskarżyć wyroku skazującego, a w rejestrze karnym zostanie umieszczona stosowna informacja na ten temat.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie postępowania karnego i dochodzenia z 1996 r. z późn. zm. (Criminal Procedure and Investigations Act 1996 as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawie w sprawie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych z 2003 r. z późn. zm. (Criminal Justice Act 2003 as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie policji i dowodów w sprawach karnych z 1984 r. (Police and Criminal Evidence Act 1984)

Link otworzy się w nowym oknieKodeksy praktyki (Codes of Practice)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie poręczeń z 1976 r. z późn. zm. (Bail Act 1976Link otworzy się w nowym oknie as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie ścigania czynów karalnych z 1985 r. z późn. zm., art. 22 (Prosecution of Offences Act 1985 as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie kwalifikowanej przestępczości zorganizowanej i policji z 2005 r. (Serious Organised Crime and Police Act 2005)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie terroryzmu z 2000 r. (Terrorism Act 2000)

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

3 – Moje prawa w sądzie

W jakim sądzie odbędzie się rozprawa?

Wszystkie sprawy karne rozpoczynają się w sądzie magistrackim (Link otworzy się w nowym oknieMagistrates' Court). Sprawa może się następnie potoczyć w trzech możliwych kierunkach.

W przypadku mniej poważnych czynów rozprawa może być przeprowadzona w sądzie magistrackim albo przez Link otworzy się w nowym oknietrzech sędziów pokoju (lay magistrates), albo przez sędziego okręgowego (District Judge).

W przypadku poważniejszych czynów rozprawa może być przeprowadzona w sądzie magistrackim lub w Sądzie Koronnym (Link otworzy się w nowym oknieCrown Court) przez sędziego i ławę przysięgłych składającą się z 12 osób.

Sędziowie pokoju lub sędzia okręgowy rozważą, który rodzaj rozprawy jest najwłaściwszy w danej sprawie po wysłuchaniu oświadczeń złożonych przez obrońcę w imieniu oskarżonego. W stosownych przypadkach sprawa będzie rozpoznana w sądzie magistrackim. Jeżeli tak się nie stanie lub jeśli oskarżony będzie domagać się przeprowadzenia rozprawy w Sądzie Koronnym, sprawa zostanie przekazana do tego sądu. Wszystkie rozprawy, w których oskarżonymi są osoby dorosłe, odbywają się jawnie.

Jeżeli oskarżony nie ukończył 18 roku życiu, pod warunkiem że zarzucany mu czyn nie jest bardzo poważny, rozprawa będzie przeprowadzona w Link otworzy się w nowym okniesądzie ds. nieletnich (youth court) przez sędziego lub trzech sędziów pokoju (magistrates) mających specjalne przygotowanie do rozpoznawania takich spraw. Rozprawy te odbywają się z wyłączeniem jawności.

Czy można zmienić zarzuty w trakcie procesu?

Zarzuty można zmienić na wstępnym posiedzeniu, ale nie jest to zazwyczaj możliwe po rozpoczęciu przewodu sądowego. Mniej poważne zarzuty muszą być rozpoznane w ciągu 6 miesięcy od chwili popełnienia przestępstwa. Oskarżony może się przyznać do niektórych lub do wszystkich czynów, które mu zarzucono. Prokurator może zgodzić się na to, aby oskarżony przyznał się do popełnienia mniej poważnego przestępstwa niż czyn, który mu wstępnie zarzucono.

Czy muszę stawić się na rozprawie?

Niestawiennictwo w sądzie na wezwanie stanowi czyn karalny. Ponadto sprawa może być rozpoznana bez udziału oskarżonego. W razie rozpoznawania mniej poważnych czynów: oskarżonego na rozprawie może reprezentować adwokat, oskarżony może się przyznać do winy listownie lub wyrazić zgodę na przeprowadzenie rozprawy zaocznie. W Sądzie Koronnym rozprawa nie może się co do zasady odbyć, jeżeli oskarżony się nie stawił. Jeżeli jednak oskarżony utrudnia przeprowadzenie rozprawy, może się ona toczyć bez jego udziału. Brak stawiennictwa (bez podania istotnego powodu) stanowi przestępstwo.

Czy mogę brać udział w rozprawie za pośrednictwem programu do wideokonferencji?

Co do zasady nie jest to możliwe, chociaż niekiedy można przesłuchać osobę przebywającą w więzieniu lub na posterunku policji za pośrednictwem programu do wideokonferencji. Sędziowie pokoju lub sędzia i prokurator przebywają w sądzie. Doradca prawny przesłuchiwanego może przebywać na posterunku policji lub w sądzie i będzie mógł widzieć i słyszeć swojego klienta za pośrednictwem programu do wideokonferencji.

Czy będę mógł korzystać z pomocy tłumacza, jeżeli nie rozumiem, co się dzieje?

Jeżeli nie rozumiesz języka angielskiego, sąd sprowadzi dla ciebie tłumacza.

Czy mogę mieć obrońcę?

Co do zasady oskarżony nie ma obowiązku stawić się w sądzie z obrońcą, ale jest to wysoce wskazane. Oskarżony musi być reprezentowany przez obrońcę na niektórych rozprawach np. w sprawach o przestępstwo zgwałcenia lub w sprawach, w których biorą udział nieletni świadkowie.

Czy mogę zmienić adwokata?

Tak, zob. Link otworzy się w nowym okniearkusz informacyjny 1.

Czy muszę składać wyjaśnienia podczas rozprawy?

Oskarżony może składać wyjaśnienia podczas rozprawy, ale nie można go do tego zmusić. Obrońca doradzi, co powinno się zrobić. Niezłożenie wyjaśnień bez poważnego powodu może działać na niekorzyść oskarżonego, ale nie można go skazać wyłącznie dlatego, że milczał podczas rozprawy.

Jakie mam prawa dotyczące dowodów na moją niekorzyść?

Jeżeli oskarżony wyrazi na to zgodę, dowody mogą być przywołane w całości lub w skrócie. Jeżeli oskarżony podważa dowody, co do zasady świadek będzie wezwany do stawiennictwa w sądzie w celu złożenia zeznań, aby oskarżony mógł podważyć dowód z zeznań świadka poprzez zadanie mu pytań. Jeżeli prokurator wykorzystuje dowody z dokumentów na niekorzyść oskarżonego, musi poinformować o tym obrońcę oskarżonego przed rozprawą. Obrońca oskarżonego może podważyć ten dokument. Każdy świadek, który składa zeznania na niekorzyść oskarżonego, może być przesłuchany przez obrońcę oskarżonego, co ma na celu podważanie relacji świadka.

Czy mogę przedstawiać dowody na swoją korzyść?

Tak. Dowody mogą być rzeczowe lub mieć postać dokumentów. Można również poprosić świadków, aby złożyli zeznania na korzyść oskarżonego, a sędzia może wezwać ich do stawiennictwa w sądzie. Obrońca oskarżonego i prokurator będą im zadawać pytania.

Czy informacja na temat mojej karalności będzie brana pod uwagę?

Przed rozprawą prokurator zbierze informacje na temat uprzedniej karalności oskarżonego. Informacje mogą dotyczyć wyroków skazujących w innych państwach. W pewnych sytuacjach informacje będą ujawnione w sądzie, ale obrońca oskarżonego może się temu sprzeciwić. Nawet jeżeli informacje na temat karalności są brane pod uwagę przez sąd, oskarżony nie będzie skazany wyłącznie z tego powodu, że był wcześniej karany.

Co nastąpi na końcu rozprawy?

Po przedstawieniu wszystkich dowodów, zostaje wydane orzeczenie („werdykt”), czy oskarżony jest winny czy niewinny. W sądzie magistrackim werdykt wydają sędziowie pokoju. W Sądzie Koronnym werdykt wydaje jedynie ława przysięgłych. Jeżeli w werdykcie stwierdzono, że oskarżony jest niewinny (oskarżony zostaje „uniewinniony”), sprawa się kończy. Jeżeli nie zostały wniesione inne zarzuty, oskarżony może opuścić sąd. Jeżeli w werdykcie stwierdzono, że oskarżony jest winny (oskarżony jest „skazany”), obrońcy składają wnioski dotyczące rodzaju i wymiaru kary. Może się odbyć oddzielna rozprawa w sprawie rodzaju i wymiaru kary.

Jaka kara zostanie orzeczona?

Kara zależy od wagi popełnionego przestępstwa. Sąd będzie się kierował Link otworzy się w nowym okniewytycznymi w sprawie orzekania o karach. Istnieje maksymalne zagrożenie karą dla każdego czynu zabronionego; w przypadku niektórych czynów przewidziano tylko minimalne zagrożenie karą.

Więcej informacji na temat kar możliwych do orzeczenia można znaleźć Link otworzy się w nowym oknietutaj. Kary te obejmują:

 • pozbawienie wolności. Może być orzeczone na czas nieoznaczony lub oznaczony. Sąd wyjaśni, jaką część orzeczonej kary skazany prawdopodobnie spędzi w więzieniu. Kary pozbawienia wolności na czas krótszy niż 12 miesięcy mogą być orzeczone w zawieszeniu (praca na rzecz wspólnoty na podstawie określonych warunków). Okres tymczasowego aresztowania przed rozprawę jest zazwyczaj zaliczany na poczet kary.
 • wykonywanie różnego rodzaju obowiązków (community order może zawierać kilka warunków np. bezpłatne wykonywanie pracy na rzecz lokalnej społeczności)
 • grzywnę (kara pieniężna)
 • odszkodowanie (pieniądze wypłacone na rzecz pokrzywdzonego (ofiary))
 • deportację (powrót do kraju jedynie w przypadku poważnych przestępstw)
 • różnego rodzaju zakazy (np. zakaz prowadzenia pojazdów).

Jaką rolę odgrywa pokrzywdzony (ofiara) w czasie rozprawy?

Pokrzywdzony (ofiara) nie jest stroną postępowania, ale może złożyć zeznania w czasie rozprawy. Orzekając karę, sędzia weźmie pod uwagę Link otworzy się w nowym oknieoświadczenie pokrzywdzonego na temat skutków przestępstwa. Sędzia nie może orzec o cywilnoprawnym odszkodowaniu lub zadośćuczynieniu na rzecz ofiary, ale może wydać Link otworzy się w nowym oknienakaz zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej przez oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego. Pokrzywdzony może wystąpić z powództwem cywilnym przeciwko oskarżonemu.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieWniesienie sprawy do sądu

Link otworzy się w nowym okniePostępowanie sądowe

Link otworzy się w nowym oknieStawiennictwo za pośrednictwem transmisji na żywo

Link otworzy się w nowym oknieWytyczne w sprawie orzekania o karach (Sentencing guidelines)

Link otworzy się w nowym oknieInfolinia dla rodzin więźniów

Link otworzy się w nowym oknieŻycie w więzieniu

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie dzieci i nieletnich z 1933 r. z późn. zm. (Children and Young Persons Act 1933 as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie sądów magistrackich z 1980 r. z późn. zm. (Magistrates Courts Act 1980 as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i porządku publicznego z 1994 r. z późn. zm. (Criminal Justice and Public Order Act 1994 as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie postępowania karnego i dochodzenia z 1996 r. z późn. zm. (Criminal Procedure and Investigations Act 1996 as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawe przestępczości i zachowań chuligańskich z 1998 r. z późn. zm. (Crime and Disorder Act 1998 as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie kompentencji sądów karnych (orzekania o karach) z 2000 r. z późn. zm. (Powers of Criminal Courts (Sentencing ) Act 2000 as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych z 2003 r. z późn. zm. (Criminal Justice Act 2003 as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie granic Zjednoczonego Królestwa z 2007 r. z późn. zm. (UK Borders Act 2007 as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i imigracji z 2008 r. z późn. zm. (Criminal Justice and Immigration Act 2008 as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie koronerów i wymiaru sprawiedliwości z 2009 r. z późn. zm. (Coroners and Justice Act 2009 as amended)

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

4 – Moje prawa po wydaniu wyroku przez sąd

Czy mogę wnieść apelację?

W razie skazania lub orzeczenia kary w sądzie magistrackim (Link otworzy się w nowym oknieMagistrates’ Court) , można się odwołać do Sądu Koronnego (Link otworzy się w nowym oknieCrown Court). Jeżeli twoim zdaniem sędziowie pokoju zastosowali niewłaściwą wykładnię, można się odwołać do Link otworzy się w nowym oknieSądu Administracyjnego w Londynie.

W razie skazania lub orzeczenia kary w Sądzie Koronnym apelację można złożyć wyłącznie w razie uzyskania na to zgody, ponieważ np. sędzia popełnił błąd. W tym przypadku można wnieść apelację do Sądu Apelacyjnego (Court of Appeal) w Londynie.

W jaki sposób mogę wnieść apelację?

Jeżeli rozprawa odbyła się w sądzie magistrackim, apelację można wnieść w terminie 21 dni. Jeżeli rozprawa odbyła się w Sądzie Koronnym, apelację można wnieść w terminie 28 dni. Obrońca doradzi, czy i w jaki sposób się wnosić apelację.

Jakie są podstawy apelacji?

Masz prawo wnieść apelację od każdego wyroku sądu magistrackiego, ale musisz wypełnić, a następnie przesłać formularz, który jest dostępny w sądzie.

Apelacja od wyroku Sądu Koronnego odbywa się w bardziej sformalizowany sposób. W apelacji należy przedstawić szczegółowy opis przesłanek. Do przesłanek apelacji należą następujące okoliczności:

 • Sędzia źle pouczył ławę przysięgłych;
 • W postępowaniu na rozprawie doszło do błędu lub nieprawidłowości;
 • Dopuszczono niewłaściwie dowody lub nie dopuszczono dowodów.

Przesłankami apelacji co do kary są następujące okoliczności:

 • Sędzia popełnił błąd w ocenie przepisów prawa;
 • Długość orzeczonej kary jest nadmierna.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Apelacja od wyroku sądu magistrackiego będzie zazwyczaj rozpoznana przez sędziego oraz dwóch sędziów pokoju (innych niż sędziowie pokoju, którzy pierwotnie rozpoznawali sprawę). Jest to nowa rozprawa i można się powołać na nowe lub inne dowody lub fakty. W razie apelacji co do kary Sąd Koronny może obniżyć wymiar kary, utrzymać lub go zaostrzyć.

W razie zaskarżenia w Sądzie Administracyjnym wykładni prawa dokonanej przez sędziów pokoju wyrok zostaje uchylony, jeżeli sąd orzeknie, że sędziowie pokoju popełnili błąd. W pewnych okolicznościach sprawa może zostać przekazana do ponownego rozpoznania przez sad magistracki.

Apelacja od wyroku skazującego wydanego przez Sąd Koronny będzie rozpoznana w Sądzie Apelacyjnym. Twój obrońca oraz prokurator przedstawią zarzuty odwoławcze i wnioski apelacyjne. Sąd może wezwać do przeprowadzenia większej liczby dowodów. Co do zasady nie można wykorzystać dowodów, które były dostępne podczas rozprawy pierwszoinstancyjnej, a oskarżony nie zdecydował się ich przeprowadzić na rozprawie. Apelację rozpoznaje się na rozprawie jawnej.

Jeżeli osoba skazana nie przebywa w więzieniu, ma prawo do uczestnictwa w rozprawie apelacyjnej. Jeżeli skazany przebywa w więzieniu, ma prawo uczestniczyć w rozprawie, chyba że rozprawa dotyczy wyłącznie pytań prawnych. Sąd może zezwolić na udział skazanego w rozprawie za pośrednictwem programu do wideokonferencji.

Co się stanie, jeżeli przebywam w więzieniu, kiedy dochodzi do wniesienia apelacji?

Z chwilą wniesienia apelacji, skazany może złożyć wniosek o zwolnienie z więzienia, dopóki nie odbędzie się rozprawa apelacyjna, chociaż zwolnienia w takich okolicznościach należą do rzadkości. Udzielone poręczenie może zawierać warunki.

Ile czasu upłynie zanim apelacja zostanie rozpatrzona?

Apelacje od wyroku sądu magistrackiego są zazwyczaj rozpoznawane szybko, jeżeli skazany przebywa w areszcie, w innych przypadkach w okresie od 3 do 6 miesięcy. Aby odwołać się od wyroku Sądu Koronnego do Sądu Apelacyjnego niezbędne jest uzyskanie zgody starszego stażem sędziego. Apelacje co do winy są rozpoznawane średnio w okresie 8 miesięcy, a apelacje co do kary w okresie 5 miesięcy. Skazany może odstąpić od apelacji w każdym czasie, zwracając się pisemnie do Biura ds. apelacji w sprawach karnych (Link otworzy się w nowym oknieCriminal Appeal Office).

Co się stanie, jeżeli apelacja co do winy zostanie uwzględniona / nie zostanie uwzględniona?

Jeżeli apelacja zostanie uwzględniona, sąd uchyli wyrok skazujący, który zostanie zatarty w oficjalnych rejestrach. W niektórych sytuacjach sąd może uchylić wyrok skazujący, ale pozwoli prokuratorowi na wszczęcie przeciwko tobie nowego postępowania.

W razie nieuwzględnienia apelacji co do zasady wyrok, który zapadł na rozprawie, nie jest zmieniany, ale w niektórych przypadkach sąd apelacyjny może zmienić kwalifikację prawną czynu w wyroku na przestępstwo zagrożone niższą karą (nie można tego zrobić w razie apelacji od wyroku sądu magistrackiego).

Co się stanie, jeżeli apelacja co do kary zostanie uwzględniona / nie zostanie uwzględniona?

Jeżeli apelacja zostanie uwzględniona, sąd nałoży nową karę. Jeżeli apelacja nie zostanie uwzględniona, sąd może utrzymać w mocy wyrok pierwszoinstancyjny, jak również może orzec wyższą karę.

Czy mam prawo złożyć ponownie środek zaskarżenia do sądu wyższej instancji/ do innego sądu?

Jeżeli złożyłeś apelację od wyroku sądu magistrackiego i została ona odrzucona przez Sąd Koronny, możesz złożyć wniosek do Link otworzy się w nowym oknieKomisji ds. nadzoru spraw karnych (Criminal Cases Review Commission – CCRC), aby przesłała sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny. Dochodzi do tego rzadko.

Jeżeli złożyłeś apelację do Sądu Administracyjnego lub Sądu Apelacyjnego, masz prawo złożyć kasację do Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa (Link otworzy się w nowym oknieSupreme Court), jeżeli dotyczy ona istotnego zagadnienie prawnego.

Jeżeli moja apelacja została uwzględniona, czy dostaną jakiekolwiek odszkodowanie?

O odszkodowanie można wystąpić w terminie 2 lat, wypełniając Link otworzy się w nowym oknieten formularz. Decyzję podejmie administracja rządowa. Adwokat wytłumaczy ci, w jaki sposób Link otworzy się w nowym okniedziała ten program.

Czy w razie nieuwzględnienia pierwszej apelacji możliwe jest wniesienie innego środka zaskarżenia?

Wyjątkowo będziesz mógł złożyć dalszy środek zaskarżenia, jeżeli pojawi się nowa przesłanka apelacji. Jeżeli chcesz przedstawić nowe dowody, musisz wyjaśnić, dlaczego nie zostały rozpoznane na rozprawie.

Czy istnieją inne sposoby złożenia apelacji?

Możesz zwrócić się do Link otworzy się w nowym oknieCCRC z wnioskiem o zbadanie, czy nie doszło do pomyłki sądowej. Komisja może przekazać twoją sprawę do właściwego sądu odwoławczego. W razie przekazania sprawy jest ona rozpoznawana jako zwykła apelacja.

Pochodzę z innego państwa członkowskiego. Czy po zakończeniu procesu mogę zostać odesłany do państwa pochodzenia?

Jeżeli zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności, możliwe, że zostaniesz deportowany po zwolnieniu z więzienia. Jeżeli nie jesteś obywatelem brytyjskim, a orzeczona kara wynosi co najmniej 12 miesięcy lub jeżeli zostałeś skazany za popełnienie pewnych poważnych przestępstw, administracja rządowa co do zasady nakaże deportację po zakończeniu wykonywania kary pozbawienia wolności.

W każdym innym przypadku, w którym prawdopodobnie zostanie orzeczona kara pozbawienia wolności, a masz powyżej 17 roku życia, sędzia może zalecić twoją deportację po odbyciu przez ciebie kary. Jest to możliwe niezależnie od tego, czy zostaniesz skazany na karę pozbawienia wolności czy też nie. Administracja rządowa wyda decyzję na podstawie zaleceń sędziego. Zalecenia sędziego stanowią część wyroku i można się od nich odwołać w sposób opisany powyżej. Administracja rządowa może podjąć działania mające na celu twoją deportację, nawet bez zalecenia sądu, jeżeli będzie to „korzystne dla dobra publicznego”.

Jeżeli jesteś obywatelem innego państwa członkowskiego, możesz być deportowany tylko ze względu na przesłankę porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego. Wyrok skazujący sam w sobie nie uzasadnia deportacji. Masz prawo złożyć skargę na decyzję o twojej deportacji do specjalnego trybunału.

Jeżeli zostałem skazany, czy mogę być sądzony ponownie za to samo przestępstwo?

Jeżeli zostałeś skazany lub uniewinniony po przeprowadzeniu rozprawy w jakiejkolwiek części Zjednoczonego Królestwa, nie możesz zostać ponownie osądzony w Anglii za to samo przestępstwo, z wyjątkiem szczególnych okoliczności. Tę samą zasadę stosuje się, jeżeli wydano wyrok po przeprowadzeniu rozprawy w innym państwie członkowskim.

Informacja o wyrokach skazujących

Wyroki skazujące i Link otworzy się w nowym oknieostrzeżenia są rejestrowane w krajowym policyjnym rejestrze karnym (Police National Computer – PNC) do dnia twoich setnych urodzin. Jeżeli uważasz, że dane na twój temat w rejestrze są niedokładne, możesz Link otworzy się w nowym oknieje zaskarżyć. Twój adwokat poinformuje cię, w jaki sposób należy to zrobić. Możesz również zwrócić się do komisarza policji w okręgu, w której zostało popełnione przestępstwo, o skorygowanie wpisu lub jego usunięcie.

Ostrzeżenia, nagany i ostateczne upomnienia są wpisywane do bazy danych jak wyroki skazujące.

Nawet jeżeli zakończył się okres wykonywanej przez ciebie kary, jesteś zobowiązany do poinformowania o wyroku skazującym lub ostrzeżeniach w określonych okolicznościach (np. na podaniu o pracę), dopóki nie zostaną one Link otworzy się w nowym okniezatarte. Okres, po którym następuje zatarcie, zależy od rodzaju przestępstwa i orzeczonej kary.

Jeżeli otrzymałeś mandat za mniej poważne wykroczenia (Fixed Penalty Notice) lub mandat za zakłócanie porządku (Penalty Notice for Disorder), nie będą one wpisane do rejestru karnego.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieSąd Apelacyjny

Link otworzy się w nowym okniePrzewodnik na temat wszczęcia postępowania przed Sądem Apelacyjnym

Link otworzy się w nowym oknieSąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa

Link otworzy się w nowym oknieKomisja ds. nadzoru spraw karnych

Link otworzy się w nowym oknieBiuro ds. rejestru karnego

Link otworzy się w nowym oknieResocjalizacja przestępców

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o apelacji w sprawach karnych z 1968 r. ze zmianami Criminal Act Appeal 1968 (as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie rehabilitacji sprawców czynów z 1974 r.(ze zmianami) Rehabilitation of Offenders Act 1974(as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie poręczeń z 1976 r. ze zmianami Bail Act 1976 (as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie sądów magistrackich z 1980 r. ze zmianami Magistrates Court Act 1980 (as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie sądów wyższej instancji z 1981 r. (ze zmianami) Senior Courts Act 1981 (as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o apelacji w sprawach karnych z 1995 r. (ze zmianami) Criminal Act Appeal (as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o policji z 1997 r. ze z zmianami Police Act 1997 (as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa o prawach człowieka z 1998 r. ze zmianami Human Rights Act 1998 (as amended)

Link otworzy się w nowym oknieUstawa w sprawie policji i wymiaru sprawiedliwości z 2006 r. (ze zmianami) Police and Justice Act 2006 (as amended)

Link otworzy się w nowym oknieEuropejska konwencja praw człowieka European Convention on Human Rights

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

5 – Wykroczenia w ruchu drogowym

W jaki sposób traktuje się wykroczenia parkingowe i inne podobne wykroczenia?

Za parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych na drogach publicznych można otrzymać Link otworzy się w nowym okniemandat za nieprawidłowe parkowanie. W różnych miejscach stosowanie przepisów dotyczących parkowania (mandaty za nieprawidłowe parkowanie) nadzorują różne organy. Są to organy samorządu terytorialnego, policja, prywatne podmioty lub podmiot odpowiedzialny za środki transportu w Londynie Link otworzy się w nowym oknieTransport for London. Większość przepisów dotyczących parkowania jest egzekwowana przez pracowników straży parkingowej (parking attendants) zatrudnionych przez organy samorządu terytorialnego, którzy wystawiają mandaty PCN za nieprawidłowe parkowanie (Penalty Charge Notices) w ramach systemu sądownictwa cywilnego. Funkcjonariusze straży drogowej (Traffic Wardens) są zatrudniani przez policję, zatem działają w rejonach, w których egzekwowanie przepisów dotyczących parkowania odbywa się nadal w ramach systemu sądownictwa karnego. Wydają oni mandaty FPN (Fixed Penalty Notices) właśnie w ramach tego systemu.

Mandaty PCN są najczęściej umieszczane za wycieraczką lub wręczane osobie będącej potencjalnym posiadaczem samochodu. Mogą być również przesyłane pocztą. Na zapłatę albo na zaskarżenie mandatu PCN przysługuje zazwyczaj 28 dni; wysokość grzywny może być zmniejszona w przypadku jej szybkiego uregulowania. Nieformalne Link otworzy się w nowym oknieodwołania mogą być sporządzone na piśmie: w przypadku zamiaru wniesienia odwołania, na tym etapie nie należy płacić za mandat, ponieważ po zapłaceniu otrzymanie zwrotu jest praktycznie niemożliwe.

Założenie blokady na koła samochodu

Link otworzy się w nowym oknieW pewnych okolicznościach organy samorządu terytorialnego w Anglii i Walii mogą odholować pojazd lub nałożyć blokadę na jego koła. Nałożenie blokady na koła pojazdu może nastąpić dopiero po upływie 30 minut od chwili wystawienia mandatu PCN. Jeżeli uważasz, że założenie blokady na koła twojego pojazdu było niesprawiedliwie, możesz się odwołać. Odwołanie wnosi się po uregulowaniu płatności za zdjęcie blokady. Jeżeli na twoje pisemne odwołanie do organu samorządu terytorialnego nie otrzymasz odpowiedzi w terminie 56 dni od daty przyjęcia odwołania, organ ten jest zobowiązany do uchylenia mandatu za nieprawidłowe parkowanie i zwrócenia uiszczonej przez ciebie opłaty za zdjęcie blokady nałożonej na koła samochodu.

Porady dotyczące działań po założeniu blokady na koła pojazdu znajdującego się na prywatnym gruncie są dostępne Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Czy mogę wnieść odwołanie?

Jeżeli organ samorządu terytorialnego odrzuci nieformalne odwołanie od mandatu za nieprawidłowe parkowanie, można wnieść formalne odwołanie. O sposobie wniesienia tego odwołania poinformuje cię wspomniany organ. Jeżeli organ samorządu terytorialnego odrzuci twoje odwołanie, otrzymasz stosowne zawiadomienie dla właściciela pojazdu (Notice to Owner – NTO) nakazujące zapłatę mandatu w pierwotnej wysokości. W zawiadomieniu znajdzie się również informacja na temat sposobu wniesienia odwołania do niezależnych arbitrów. W sprawach parkowania arbitrażem zajmują się różne służby: Link otworzy się w nowym okniepodmiot ds. odwołań związanych z parkowaniem i ruchem drogowym (PATAS) rozstrzyga sprawy w Londynie, a Link otworzy się w nowym oknieTrybunał ds. Wykroczeń Drogowych (Traffic Penalty Tribunal) rozstrzyga sprawy na pozostałym terytorium Anglii i Walii.

Na zapłatę mandatu za nieprawidłowe parkowanie albo wniesienie formalnego odwołania od mandatu za nieprawidłowe parkowanie przysługuje 28 dni od daty doręczenia NTO. W przypadku niepodjęcia żadnych z tych działań przez osobę, na którą nałożono grzywnę, organ samorządu terytorialnego jest uprawniony do jej podwyższenia o 50 %. W przypadku dalszego nieuregulowania płatności organ ten może wszcząć bardziej formalne postępowanie cywilne w celu odzyskania tej kwoty.

Mandaty FPN za nieprawidłowe parkowanie są wydawane przez funkcjonariuszy policji lub policyjną straż drogową i są objęte systemem sądownictwa karnego. Jedyną oficjalną możliwością odwołania od mandatu FPN za nieprawidłowe parkowanie jest wybranie drogi sądowej i nieprzyznanie się do winy. Niektóre siły policyjne pozwalają jednak na wniesienie nieformalnego odwołania od mandatu za nieprawidłowe parkowanie, w którym można wyjaśnić, dlaczego nałożenie grzywny było niezasadne. Jeżeli jest to możliwe w danym okręgu, mandat FPN będzie zawierał szczegółowe informacje.

W jaki sposób traktuje się wykroczenia między innymi związane z przekroczeniem limitu prędkości?

Jeżeli przekroczysz dozwoloną prędkość i zostaniesz złapany przez policję lub zostanie to zarejestrowane na radarze, policja może:

 • ustnie cię pouczyć;
 • zaproponować udział w kursie na temat dozwolonej prędkości (za który będziesz musiał zapłacić);
 • wystawić mandat Link otworzy się w nowym oknieFixed Penalty Notice (FPN) z grzywną w wysokości 60 GBP i trzema punktami karnymi; jest to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie;
 • rozpocząć postępowanie karne w sprawie przekroczenia dozwolonej prędkości. Oznacza to, że zostaniesz wezwany do sądu i grozi ci kara grzywny do wysokości 1 000 GBP (2 500 GBP w razie przekroczenia dozwolonej prędkości na autostradzie), wpisanie do prawa jazdy od trzech do sześciu punktów karnych oraz możliwy zakaz prowadzenia pojazdu.

Co się stanie, jeżeli zostanę zatrzymany?

Policja ma Link otworzy się w nowym oknieprawo zatrzymać każdego kierowcę, a niezatrzymanie się stanowi przestępstwo samo w sobie. W przypadku zatrzymania przez policję jej funkcjonariusze mogą zażądać okazania prawa jazdy, ubezpieczenia i dokumentu rejestracji pojazdu. Jeżeli nie masz tych dokumentów przy sobie, można je okazać w terminie 7 dni na posterunku policji.

W przypadku zatrzymania pojazdu w związku z popełnieniem wykroczenia przez kierowcę w ruchu drogowym, policja może wystawić mandat Link otworzy się w nowym oknieFixed Penalty Notice (FPN) lub Link otworzy się w nowym okniezawiadomienie o konieczności naprawy pojazdu (vehicle defect rectification notice).

W przypadku mniej istotnych wykroczeń np. braku zapiętego pasa lub niedziałających świateł przednich, policja może wystawić mandat FPN. Policja nie ma uprawnień, aby zmusić osobę zatrzymaną do zapłaty grzywny na miejscu zdarzenia. Grzywna zostanie podwyższona o 50 % w przypadku jej nieuregulowania lub niewniesienia odwołania w terminie 28 dni. W przypadku nieuregulowania w terminie 28 dni grzywny za wykroczenie zarejestrowane przez radar wszczyna się postępowanie.

Jeżeli pojazd ma usterki, np. nie działa jeden z kierunkowskazów, może zostać wydane Link otworzy się w nowym okniezawiadomienie o konieczności naprawy pojazdu.

Policja może przeprowadzić badanie alkomatem, jeżeli podejrzewa, że kierowca spożywał alkohol. W przypadku dodatniego wyniku badania alkomatem, policja zabiera kierowcę na posterunek policji, na którym zostają mu przedstawione zarzuty, a dowody (badanie alkomatem) zostają zatrzymane. Dopóki kierowca nie wytrzeźwieje, nie może przestawić swojego samochodu, chyba że inny kierowca zrobi to za jego zgodą. Jeżeli wynik badania alkomatem wskazuje na niewielkie przekroczenie dopuszczalnej normy, może zostać przeprowadzone badanie krwi. Brak zgody na przeprowadzenie badania alkomatem jest czynem karalnym. Skutkiem popełniania przestępstwa ruchu drogowym jest obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdu.

 • W przypadku uzyskania 12 punktów w okresie trzech lat prawo jazdy traci się zazwyczaj na okres co najmniej 6 miesięcy.
 • Policja ma prawo zająć pojazd, jeżeli jest użytkowany w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (wywołuje niepokój, zagrożenie lub ma związek z nękaniem).
 • Policja może zająć pojazdy, które nie mają odpowiednich tablic rejestracyjnych lub ubezpieczenia.
 • Poważne przestępstwa w ruchu drogowym (np. których następstwem jest śmierć z powodu naruszenia zasad bezpieczeństwa) mogą spowodować skazanie na karę pozbawienia wolności.

Czy popełnione przeze mnie wykroczenia zostaną wpisane do rejestru karnego?

Rejestry karne są prowadzone przez Link otworzy się w nowym oknieBiuro Rejestrów Karnych (Criminal Records Bureau). Każdy wyrok skazujący wydany przez sąd jest wpisywany do rejestru karnego. W przypadku braku skazania nie dokonuje się wpisu do rejestru karnego: zatem mandaty za mniej poważne wykroczenia są wpisywane do rejestru karnego wyłącznie w przypadku wydania wyroku skazującego przez sąd.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieMandat za nieprawidłowe parkowanie i twoje prawa

Link otworzy się w nowym oknieWięcej informacji na temat parkowania

Link otworzy się w nowym oknieUprawnienia policji w zakresie ruchu drogowego

Link otworzy się w nowym oknieGrzywny za przekroczenie dozwolonej prędkości i twoje prawa

Ostatnia aktualizacja: 01/12/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.