Oskarżeni (postępowanie karne)

Cypr

Autor treści:
Cypr

Gdzie odbędzie się rozprawa?

Sprawę będzie rozpatrywał sąd rejonowy właściwy dla miejsca popełnienia przestępstwa.

Twoja rozprawa będzie jawna, chyba że sąd postanowi o wyłączeniu jawności. Przesłanki wyłączenia jawności rozprawy określa konstytucja.

Na Cyprze w rozprawie nie uczestniczy ława przysięgłych. Skład orzekający złożony z zawodowych sędziów rozstrzyga co do prawa i okoliczności faktycznych.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie podczas rozprawy sądowej?

Zarzuty mogą zostać zmienione podczas rozprawy za zgodą sądu. Jest to możliwe w przypadku, gdy informacje zawarte w treści aktu oskarżenia są niedostateczne, bądź gdy trzeba dopasować zarzuty do materiału dowodowego.

W trakcie rozprawy możliwe jest dodanie nowych zarzutów, jeżeli wynikną one z materiału dowodowego i pod warunkiem, że zgodzi się na to sąd. W takiej sytuacji postępowanie przed sądem może zostać odroczone w celu umożliwienia ci przygotowania obrony.

Jeśli na końcu rozprawy okaże się, że udowodniono ci zaledwie część zarzutów zawartych w akcie oskarżenia, która dotyczy odrębnego przestępstwa, możesz zostać skazany za to przestępstwo bez zmiany aktu oskarżenia. Podobnie możesz zostać skazany za usiłowanie popełnienia przestępstwa, o popełnienie którego jesteś oskarżony, bez zmiany aktu oskarżenia. Na końcu postępowania sąd może zarządzić dołączenie nowych zarzutów wynikających z materiału dowodowego i może skazać cię bez konieczności zmiany aktu oskarżenia. Nie może to jednak prowadzić do pomyłki sądowej.

Podczas rozprawy za zgodą sadu możesz zmienić swoją odpowiedź na poszczególne lub wszystkie zarzuty. Jeśli przyznasz się do niektórych zarzutów, sąd przeprowadzi rozprawę w odniesieniu do pozostałych zarzutów. Jeśli przyznasz się do wszystkich zarzutów, sąd przejdzie bezpośrednio do orzeczenia kary.

Jakie prawa przysługują mi podczas rozprawy?

Masz prawo do rzetelnej, jawnej rozprawy przeprowadzonej w rozsądnym czasie przez niezawisły, bezstronny i właściwy sąd powołany z mocy prawa.

Wyrok sądu musi zawierać uzasadnienie i zasadniczo jest ogłaszany publicznie, chyba że jego upublicznienie godzi w dobro wymiaru sprawiedliwości.

W sytuacji, gdy ciążą na tobie zarzuty popełnienia przestępstwa, przysługują ci następujące minimalne prawa konstytucyjne:

 • prawo do niezwłocznego otrzymania szczegółowego powiadomienia w zrozumiałym dla ciebie języku o charakterze i podstawach ciążących na tobie zarzutów;
 • prawo do posiadania odpowiedniego czasu i warunków do przygotowania obrony;
 • prawo do obrony samodzielnej lub przez wybranego przez ciebie adwokata, a jeśli nie możesz pokryć kosztów pomocy prawnej – do bezpłatnej pomocy prawnej, jeśli przemawia za tym dobro wymiaru sprawiedliwości;
 • prawo do zadawania pytań świadkom zeznającym przeciwko tobie oraz prawo do tego, by wobec świadków zeznających na twoją korzyść oraz zeznających przeciwko tobie stosowane były takie same warunki;
 • prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej tłumacza w przypadku, gdy nie rozumiesz języka postępowania sądowego lub nie mówisz w tym języku.

Czy muszę stawić się na rozprawie?

Po doręczeniu ci wezwania do stawiennictwa w sądzie masz obowiązek stawienia się na rozprawie. Jeśli się nie stawisz, zostanie wobec ciebie wydany nakaz aresztowania.

Czy zostanie wobec mnie zastosowane tymczasowe aresztowanie, czy też zostanę zwolniony na czas rozprawy?

Z zasady na czas rozprawy oskarżonego zwalnia się za kaucją, z wyjątkiem spraw o poważne przestępstwa. Sąd może wydać postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, jeśli istnieje poważne ryzyko, że w razie zwolnienia nie stawisz się na rozprawie. Sąd może również odmówić wyznaczenia kaucji, jeśli istnieje ryzyko, że popełnisz kolejne przestępstwa.

W razie odmowy wyznaczenia kaucji w sprawie rozpoznawanej przez sąd rejonowy nie możesz przebywać w areszcie dłużej niż osiem dni do czasu kolejnego stawiennictwa w sądzie. W sprawach rozpoznawanych przez sąd asyzy nie ma ograniczenia czasu przebywania oskarżonego w areszcie.

Masz prawo odwołać się od postanowienia o odmowie wyznaczenia kaucji. Odwołanie należy złożyć w terminie dziesięciu dni od daty wydania postanowienia.

Nie ma ograniczenia czasowego przebywania oskarżonego w areszcie w toku rozprawy. Musi on jednak zostać osądzony w rozsądnym czasie.

Mieszkam w innym państwie członkowskim. Czy mogę uczestniczyć w rozprawie za pośrednictwem wideokonferencji?

Przepisy nie przewidują udziału w postępowaniu karnym za pośrednictwem wideokonferencji.

Czy podczas rozprawy będzie mnie reprezentował adwokat?

Nie musisz być reprezentowany przez adwokata podczas postępowania przed sądem. Masz prawo do samodzielnej obrony. Jeżeli reprezentuje cię adwokat, masz prawo go zmienić na każdym etapie postępowania.

Jeśli nie stać cię na adwokata, możesz otrzymać pomoc prawną, o ile przemawia za tym dobro wymiaru sprawiedliwości.

Jeżeli na rozprawie reprezentuje cię adwokat, przedstawia on twoją linię obrony. Jeśli bronisz się samodzielnie, przysługują ci te same uprawnienia, w tym prawo do zachowania milczenia oraz wolność od samooskarżenia.

Jaka jest moja rola podczas rozprawy?

Po przedstawieniu argumentów oskarżyciela masz prawo wnieść o umorzenie postępowania z następujących powodów:

 • nie udowodniono istotnego elementu przestępstwa;
 • dowody oskarżenia okazały się niewiarygodne i niewystarczające do pewnego skazania.

Jeśli sąd przyjmie twój wniosek, zostaniesz uniewinniony bez wezwania do przedstawienia argumentów obrony.

Jeśli sąd stwierdzi, że nie zachodzą przesłanki umorzenia postępowania, musi pouczyć cię o następujących prawach:

 • prawie do złożenia zeznań pod przysięgą. W razie skorzystania z tego prawa oskarżyciel będzie zadawał ci pytania;
 • prawie do złożenia niezaprzysiężonego oświadczenia z ławy oskarżonych. W tym przypadku oskarżyciel nie będzie zadawał ci pytań;
 • prawie do zachowania milczenia. Zachowanie milczenia nie może pociągać negatywnych skutków dla korzystającego z tego prawa.

Czy mogę powoływać świadków na swoją obronę?

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się złożyć wyjaśnienia, czy też nie, masz prawo powoływać świadków na swoją obronę.

Jeśli zdecydujesz się złożyć wyjaśnienia pod przysięgą i padnie obciążające cię pytanie, sąd musi cię pouczyć o prawie do nieudzielenia odpowiedzi.

Co się stanie, jeśli skłamię w sądzie?

Składając fałszywe oświadczenie podczas rozprawy, popełniasz przestępstwo krzywoprzysięstwa zagrożone karą pozbawienia wolności.

Jakie mam prawa w związku z ciążącymi na mnie zarzutami?

Masz prawo zakwestionować dowody oskarżyciela, zadając pytania świadkowi oskarżenia. Możesz również podważać dowody.

Czy mogę przedstawić dowody na swoją korzyść?

Możesz przedstawiać dowody na poparcie obrony, które mają związek z rozpoznawaną sprawą oraz są dopuszczalne przez prawo. Jeśli powołujesz się na swoją reputację, w ramach obrony możesz powołać świadka na jej potwierdzenie.

Czy mogę skorzystać z usług prywatnego detektywa w celu zebrania dowodów na moją korzyść?

Tak. Dowody zebrane w ten sposób można przedstawić w sądzie na tych samych zasadach, co inne dowody.

Czy informacje o mnie z rejestru karnego będą brane pod uwagę?

Dane o tobie z rejestru karnego nie mogą zostać ujawnione na rozprawie, chyba że zdecydujesz się złożyć wyjaśnienia i powołasz się na swoją reputację, kwestionując reputację świadka oskarżenia podczas zadawania mu pytań.

Sąd może mieć wiedzę na temat wcześniej popełnionych przez ciebie przestępstw, jeżeli przestępstwo, za które jesteś sądzony, jest podobne do innych popełnionych przez ciebie przestępstw.

Uwzględnione mogą zostać poprzednie wyroki skazujące wydane wobec ciebie w innych państwach członkowskich, chyba że dane skazanie uległo zatarciu.

Co nastąpi na końcu rozprawy?

Na zakończenie rozprawy sąd udziela głosu stronom, a następnie ogłasza wyrok.

Sąd może cię skazać lub uniewinnić.

Jeżeli zostaniesz uznany winnym, masz prawo zwrócić się do sądu o złagodzenie kary, zanim sąd ją orzeknie.

Informacje o możliwych karach znajdziesz tutaj.

Jaką rolę pełni ofiara w trakcie rozprawy?

Ofierze nie przypisuje się konkretnej roli w trakcie rozprawy, lecz może zostać powołana w celu złożenia zeznań co do okoliczności przestępstwa oraz doznanych wskutek przestępstwa obrażeń ciała, szkód lub strat.

Podczas orzekania o karze ofiara może być proszona przez prokuraturę o opisanie skutków przestępstwa. Jeśli zgodzisz się na naprawienie szkody lub ofiara gotowa jest wybaczyć ci popełniony czyn, kara może zostać złagodzona.

Kary

Poniżej znajduje się katalog kar wymierzanych przez sądy na Cyprze.

 • Pozbawienie wolności tj. osadzenie w państwowym zakładzie karnym na określony czas.
 • Okresowe pozbawienie wolności. W razie skazania za przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności może zostać orzeczona kara okresowego pozbawienia wolności na czas nie dłuższy niż 52 tygodnie. Cotygodniowy okres pozbawienia wolności zaczyna się w piątek o godz. 8.00, a kończy w poniedziałek o godz. 17.00.
 • Pozbawienie wolności w zawieszeniu. Jeśli orzeczona wobec ciebie kara pozbawienia wolności wynosi dwa lata lub mniej, może ona zostać zawieszona na okres trzech lat, z zastrzeżeniem określonych warunków. W razie złamania warunków zawieszenia kary pierwotna kara pozbawienia wolności zostanie wykonana, mogą też nastąpić inne skutki.
 • Dozór kuratorski. Sąd może wydać wobec ciebie nakaz dozoru kuratorskiego, co wiąże się z koniecznością przebywania pod dozorem kuratora przez okres od jednego roku do trzech lat. Przepisy szczególne regulują traktowanie sprawców młodocianych.
 • Młodociani przestępcy. Odpowiedzialności karnej podlegają osoby w wieku od czternastu lat. Wobec osób w wieku od czternastu do osiemnastu lat rzadko orzeka się karę pozbawienia wolności.
 • Nakaz odebrania nieletniego rodzinie. W razie skazania za określone przestępstwa rodzica lub osoby odpowiedzialnej za nieletniego, sad może nakazać umieszczenie dziecka w bezpiecznym miejscu. Odpowiedzialność za dziecko przejmuje dyrektor wydziału opieki społecznej.
 • Nakaz poddania się leczeniu uzależnienia od narkotyków. Wobec sprawcy przestępstwa narkotykowego, za jego zgodą, zamiast innej kary może zostać orzeczony nakaz poddania się leczeniu w ośrodku terapii uzależnienia od narkotyków.
 • Zapewnienie o stawiennictwie na ogłoszeniu wyroku. W tym przypadku sąd wyznacza warunki, zobowiązując cię do przestrzegania prawa przez określony czas. W razie naruszenia warunku możesz zostać skazany zarówno za naruszenie nakazu, jak i za pierwotne przestępstwo.
 • Sąd może zobowiązać cię do przestrzegania porządku przez określony czas.
 • Zakaz uczęszczania na imprezy sportowe. W razie skazania za czyny chuligańskie podczas meczu piłki nożnej lub innych zawodów sportowych sąd, oprócz innej kary, może orzec wobec ciebie zakaz uczęszczania na mecze piłki nożnej lub zawody sportowe.
 • Nakaz konfiskaty korzyści z przestępstwa.
 • Zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych. W razie skazania za przestępstwo drogowe sąd może orzec wobec ciebie zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych. Zakaz ten orzeka się obok innej kary wymierzonej przez sąd.
 • Zakaz posiadania i używania broni sportowej. Może zostać orzeczony w razie skazania za bezprawne użycie broni do polowania na zwierzynę.
 • Nakaz przepadku. Może zostać orzeczony wobec bezprawnie posiadanych lub nabytych przedmiotów.
 • Nakaz rozbiórki. Sąd może orzec nakaz rozbiórki wzniesionego bezprawnie budynku.

Ciekawe strony

Rządowa strona internetowa poświęcona konstytucji

Ostatnia aktualizacja: 18/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony