Oskarżeni (postępowanie karne)

Jaki jest cel dochodzenia?

Dochodzenie służy ustaleniu faktów oraz okoliczności przestępstwa.

Co do zasady dochodzenie prowadzi policja. W wyjątkowych przypadkach Rada Ministrów lub Prokurator Generalny mogą upoważnić do prowadzenia dochodzenia specjalistów. Zasadniczo o ściganiu decyduje policja na podstawie ogólnych instrukcji Prokuratora Generalnego. W przypadkach poważnych przestępstw decyduje o tym Prokurator Generalny.

Dochodzenie rozpoczyna się z chwilą przyjęcia przez policję zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Policja bada miejsce popełnienia przestępstwa oraz gromadzi stosowne informacje i materiały. Przesłuchuje również osoby posiadające informacje o przestępstwie i odbiera ich zeznania.

Jeśli dowody wskazują na udział danej osoby w przestępstwie, policja może ją przesłuchać przed zatrzymaniem lub po zatrzymaniu.

Kiedy i w jaki sposób policja będzie pytać o informacje?

Jeśli policja uzna, że posiadasz użyteczne informacje dotyczące przestępstwa, może zażądać twojego stawiennictwa na posterunku policji celem złożenia zeznań bądź przedstawienia stosownego dokumentu. Jeśli nie stawisz się na posterunku, policja może wystosować pisemne wezwanie. Odmowa stawiennictwa na wezwanie bez uzasadnionej przyczyny stanowi przestępstwo.

Czy otrzymam pouczenie?

W przypadku podejrzenia o udział w przestępstwie przed przesłuchaniem musisz otrzymać pouczenie o następującej treści: „nie musisz nic mówić, jeśli nie chcesz, a cokolwiek powiesz, zastanie spisane i może posłużyć jako dowód”. Osoby nieletnie otrzymują również pouczenie o prawie do kontaktu z rodzicem lub opiekunem.

Możesz zostać aresztowany na podstawie sądowego nakazu aresztowania, a w określonych okolicznościach bez nakazu aresztowania. Zobacz tutaj.

Jaką informację otrzymam w razie aresztowania?

Zostaniesz powiadomiony o powodach aresztowania, o ile nie uniemożliwisz tego, stawiając opór.

Co się dzieje po aresztowaniu?

Zostaniesz postawiony do dyspozycji sądu w ciągu 24 godzin, o ile nie zostaniesz wcześniej zwolniony.

Co się dzieje w razie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec mnie?

Europejski nakaz aresztowania musi być zgodny z przepisaną procedurą oraz zawierać informacje wymagane prawem. Wydaje go organ sądowy państwa wnioskującego. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Czy zostanie wobec mnie zastosowane tymczasowe aresztowanie, czy też zostanę zwolniony?

Jeśli policja uzna, że powinno zostać wobec ciebie zastosowane tymczasowe aresztowanie, musi wystąpić do sądu rejonowego o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres nie dłuższy niż osiem dni. Czas ten może zostać przedłużony, z zastrzeżeniem, że łączny okres tymczasowego aresztowania nie może przekroczyć trzech miesięcy.

Sąd może zastosować tymczasowe aresztowanie, jeżeli istnieją dowody na twój udział w popełnieniu danego przestępstwa. Sąd rozpatruje również, czy zastosowanie tymczasowego aresztowania jest konieczne dla przebiegu dochodzenia, biorąc pod uwagę także prawo jednostki do wolności.

Czy mogę odwołać się od postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania?

Możesz odwołać się od tego postanowienia. Odwołanie należy złożyć w terminie dziesięciu dni.

Co się stanie, kiedy nie odpowiem na pytania policji?

Skorzystanie z prawa do zachowania milczenia nie może pociągać negatywnych skutków dla przesłuchiwanego.

Przesłuchanie przez policję nie może być uciążliwe ani powtarzające się.

Czy mogę skorzystać z pomocy adwokata podczas przesłuchania?

Podczas przesłuchania przez policję nie przysługuje ci prawo do adwokata. Prawo do niezwłocznego kontaktu telefonicznego z wybranym adwokatem przysługuje ci w razie aresztowania.

Nie znam języka. Czy mogę skorzystać z pomocy tłumacza?

Przepisy prawa przewidują obowiązek zapewnienia ci tłumacza języka, który dobrze rozumiesz i w którym mówisz.

Czy mogę poinformować krewnego lub przyjaciela o tym, co się ze mną dzieje?

Masz prawo do kontaktu z krewnym lub wybraną przez siebie osobą. Nieletnim przysługuje również prawo do kontaktu z rodzicem lub opiekunem w obecności funkcjonariusza policji. Rodzice lub opiekun zostaną powiadomieni przez policję o zastosowaniu wobec ciebie tymczasowego aresztowania.

Kontakt z przyjacielem i krewnymi może zostać opóźniony o dwanaście godzin, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że natychmiastowe skorzystanie z tego prawa:

  • doprowadzi do zniszczenia dowodów;
  • uniemożliwi aresztowanie innych osób w związku z tym samym przestępstwem; lub
  • doprowadzi do ucieczki innych podejrzanych lub popełnienia innego przestępstwa.

Mieszkam w innym państwie członkowskim. Czy mogę skontaktować się ze swoją ambasadą?

Jeśli pochodzisz z innego państwa, masz prawo skontaktować się z ambasadą lub konsulatem. Jeśli w danym państwie nie ma przedstawicielstwa twojego państwa, masz prawo skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich lub Krajową Organizacją Ochrony Praw Człowieka.

Czy będąc zatrzymanym, mogę zobaczyć się z lekarzem?

Jeśli będąc zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym potrzebujesz opieki lekarskiej, policja zapewni ci badanie lekarskie, a w razie konieczności zabierze cię do szpitala. Masz prawo wybrać lekarza.

Czy muszę przebywać na terytorium Cypru podczas dochodzenia?

Jeśli mieszkasz za granicą, to nie masz prawnego obowiązku przebywania na terytorium Cypru podczas dochodzenia policyjnego. Jak dotąd prawo nie przewiduje uczestnictwa w dochodzeniu za pośrednictwem wideokonferencji.

Możesz opuścić kraj, chyba że wydano wobec ciebie nakaz aresztowania.

Czy w toku dochodzenia mój dom lub siedziba mojej firmy mogą zostać przeszukane?

Twój dom lub siedziba twojej firmy mogą zostać przeszukane tylko na podstawie wydanego nakazu przeszukania, chyba że wyrazisz pisemną zgodę na przeszukanie.

Czy mogę zostać poddany przeszukaniu?

Możesz zostać poddany przeszukaniu przez osobę tej samej płci. Zobacz tutaj.

Czy policja może pobrać moje odciski palców, próbki DNA itp.?

Zgodnie z prawem w toku dochodzenia policja może pobrać wymiary ciała, odciski palców, dłoni, próbki pisma, paznokci, włosów i śliny zatrzymanego oraz zrobić mu zdjęcia.

Odmowa poddania się tym czynnościom stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności lub grzywną. Policja może również za twoją zgodą pobrać próbki krwi lub moczu. W razie twojej odmowy sąd może wydać nakaz uprawniający policję do pobrania takich próbek pod nadzorem lekarza.

Czy muszę uczestniczyć w okazaniu?

W razie zgodnego z prawem zatrzymania policja może żądać twojego udziału w okazaniu.

Czy mogę złożyć skargę na sposób traktowania mnie przez policję?

Skargę przeciwko policji można złożyć do Niezależnego Urzędu ds. Rozpatrywania Zarzutów i Skarg przeciwko Policji.

Co dzieje się na końcu dochodzenia?

Jeśli w chwili zamknięcia dochodzenia policja zgromadziła wystarczające dowody, aby wnieść sprawę karną przeciwko tobie, to możesz zostać oskarżony. Przed wniesieniem oskarżenia zostaniesz raz jeszcze pouczony. Możesz przyznać się do winy, utrzymywać o swojej niewinności lub zastrzec sobie prawo do odpowiedzi przed sądem. Następnie do sądu wnoszony jest akt oskarżenia.

Zarzuty zawarte w akcie oskarżenia mogą różnić się od pierwotnych zarzutów.

Czy można postawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

W razie wcześniejszego uniewinnienia lub skazania za przestępstwo nie możesz być za nie ponownie sądzony. Nie możesz zostać uznany winnym działania lub zaniechania niestanowiącego przestępstwa w chwili popełnienia.

Prawo nie zabrania wnoszenia oskarżenia w sprawie karnej do sądów dwóch różnych państw. Jednak jest to bardzo rzadka sytuacja, a ponadto możliwe jest wniesienie sprzeciwu na postępowanie przed jednym z dwóch sądów.

Jak przebiega pierwsza rozprawa przed sądem?

Po otrzymaniu wezwania do stawiennictwa przed sądem masz prawo zapoznać się z zeznaniami świadków oraz dokumentami zgromadzonymi w toku dochodzenia prowadzonego przez policję, w tym z dowodami przytoczonymi w oskarżeniu.

Prokurator może powołać kolejnych świadków podczas rozprawy, za odpowiednim powiadomieniem obrony.

Czy będą sprawdzane informacje o mnie w rejestrze karnym?

Podczas rozprawy zwykle nie przedstawia się wykazu poprzednich wyroków skazujących wydanych wobec ciebie.

Jeśli zostałeś skazany za dane przestępstwo, przy orzekaniu o karze uwzględniane są podobne wyroki skazujące (patrz arkusz informacyjny 5).

Uprawnienia do aresztowania i przeszukania

Uprawnienie policji do aresztowania

Konstytucja Republiki Cypryjskiej stanowi, że nikogo nie można aresztować bez wydania nakazu zawierającego należyte uzasadnienie. Wszelkie przepisy postępowania karnego dopuszczające aresztowanie bez nakazu sądowego należy interpretować w świetle tej konstytucyjnej zasady.

Policja może wystąpić do sędziego sądu rejonowego o wydanie nakazu aresztowania. Policja musi przedłożyć pisemne oświadczenie, w którym stwierdza, że istnieją dowody przemawiające za uznaniem cię za podejrzanego o udział w przestępstwie, oraz że aresztowanie jest konieczne dla przebiegu dochodzenia.

Wydanie nakazu aresztowania nie następuje automatycznie. Sędzia ma swobodę uznania, czy jest ono zasadne i musi uwzględnić, z jednej strony, prawo jednostki do wolności, a z drugiej – bezpieczeństwo publiczne.

Nakaz aresztowania pozostaje w mocy do czasu wykonania lub unieważnienia przez sędziego.

Uprawnienie policji do przeszukania

Do przeprowadzenia przeszukania twojego domu lub siedziby twojej firmy wymagane jest uzyskanie nakazu przeszukania, chyba że jednoznacznie wyrazisz pisemną zgodę na przeszukanie. Nakaz aresztowania musi zawierać uzasadnienie. Wydaje go sędzia sądu rejonowego na podstawie informacji przekazanych mu pod przysięgą przez policję. Sędzia musi uznać, że istnieją uzasadnione podstawy do wydania nakazu przeszukania. Funkcjonariusz policji ma prawo zatrzymać i przeszukać twój pojazd:

 

  • jeśli ma uzasadnione przypuszczenia, że znajdują się w nim narkotyki;
  • w celu sprawdzenia, czy w pojeździe znajdują się materiały wybuchowe lub nielegalna broń.

Przeszukanie osoby przeprowadza funkcjonariusz policji tej samej płci co przeszukiwany. Funkcjonariusz policji, który ma uzasadnione podejrzenie, że masz przy sobie narkotyki, ma prawo zatrzymać cię i przeszukać, a także aresztować cię, jeśli znajdzie narkotyki. Od nakazu aresztowania lub nakazu przeszukania nie można się odwołać.

Ciekawe strony

Urząd Prawny Republiki Cypryjskiej

http://www.law.gov.cy/ Sąd Najwyższy Republiki Cypryjskiej

Ostatnia aktualizacja: 16/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony