Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki
Swipe to change

Oskarżeni (postępowanie karne)

Jak traktowane są drobne naruszenia przepisów ruchu drogowego?

Jeśli lokalna policja stwierdzi naruszenie przepisów ruchu drogowego, może przesłać właścicielowi samochodu, w odniesieniu do którego spisała protokół zawiadomienia o wykroczeniu, formularz w celu ustalenia tożsamości osoby kierującej pojazdem w chwili zarejestrowania zdarzenia. Prokurator królewski może następnie umożliwić ci uniknięcie postępowania karnego poprzez przekazanie organom podatkowym właściwym dla podatku VAT, rejestracji i nieruchomości określonej kwoty pieniężnej w drodze przelewu bankowego.

Zapłata tej kwoty pozwala ci uniknąć wezwania do stawienia się przed sądem policyjnym i nałożenia grzywny w wyższej wysokości oraz konieczności zapłaty dodatkowych kosztów sądowych.

Zgoda na uiszczenie tej kwoty oznacza jednak przyznanie się do winy i uznanie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec ewentualnych pokrzywdzonych, jeśli popełnione przez ciebie wykroczenie spowodowało powstanie szkody u innego użytkownika dróg.

Kto zajmuje się tymi wykroczeniami?

Organem uprawnionym do zaproponowania takiej ugody jest prokuratur działający przy sądzie policyjnym. Wydział grzywien karnych organów podatkowych księguje uiszczone kwoty i informuje o nich prokuratora.

Procedura

Zaproponowana ugoda kierowana jest do obwinionego listem poleconym lub w drodze zawiadomienia sporządzonego przez funkcjonariusza policji. Termin zapłaty wynosi od 15 dni do 3 miesięcy, lub w wyjątkowych przypadkach nawet 6 miesięcy.

Sankcje

W razie niezapłacenia kwoty zaproponowanej w ugodzie lub braku zgody na jej zawarcie, prokurator wzywa obwinionego do stawienia się przed sądem policyjnym, który nakłada na niego karę (grzywny, ograniczenia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów) zgodnie z przepisami prawa.

Czy obywatele innych państw członkowskich również są ścigani za te wykroczenia?

Tak.

W jaki sposób?

Funkcjonariusz policji, który stwierdził wykroczenie, proponuje ugodę.

W przypadku odmowy jej zawarcia, może on zażądać zapłaty minimalnej kwoty grzywny przewidzianej przez prawo pod karą zatrzymania samochodu, w odniesieniu do którego funkcjonariusz spisał protokół zawiadomienia o wykroczeniu.

Jeśli na ugodę nie wyrażono zgody, sąd policyjny może w swoim wyroku postanowić o zwrocie lub zmniejszeniu kwoty zapłaconej zaliczkowo.

W jaki sposób traktowane są inne wykroczenia?

Zachowania antyspołeczne (nieuiszczenie opłat za parkowanie, naruszenie obowiązku utrzymania czystości w miejscach publicznych) podlegają organom administracji gminnej. W razie niezapłacenia grzywny, zostanie wobec ciebie wszczęte postępowanie przed lokalnym sędzią pokoju.

W sprawach społecznych, podatkowych, dotyczących bezpieczeństwa podczas meczy piłkarskich, na kolei i w innych środkach komunikacji publicznej, wyspecjalizowane organy są upoważnione do nakładania sankcji administracyjnych. Od ich decyzji przysługuje prawo do wniesienia różnych środków odwoławczych do sądów cywilnych.

Czy informacje o tych wykroczeniach są umieszczane w rejestrze karnym?

W rejestrze karnym odnotowuje się wykroczenia w ruchu drogowym. Informacje o grzywnach administracyjnych oraz grzywnach nakładanych na podstawie przepisów dotyczących piłki nożnej nie są umieszczane w rejestrze karnym.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2012

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony