Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.  For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Summary of the criminal process

You will always be arraigned before the Court of Magistrates. If you are arraigned under arrest, the Court must first decide whether your continued detention is founded on a provision of law and then inform you that you may request bail. If you are not arraigned under arrest, you will be notified of the charges and of the date when you must appear in court for the first hearing.

There are three different types of trials depending on the seriousness of the charges brought against you:

Summary proceedings before the Court of Magistrates

 • Arraignment
 • Prosecution's case conducted by the Executive Police
 • Defence's case
 • Final Submissions
 • Judgement

Proceedings before the Court of Magistrates following the compilation of evidence

 • Arraignment
 • Prosecution's case conducted by the Executive Police and the Attorney General
 • Defence's case
 • Final Submissions
 • Judgement

Trial by jury

 • Preliminary pleas and pleas relating to the admissibility of evidence
 • Reading out of the bill of indictment
 • Address by the Prosecution
 • Prosecution's case conducted by the Attorney General
 • Defence's case
 • Reply by the Prosecution
 • Rejoinder by the Defence
 • Summing-up
 • Verdict
 • Sentence

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint.  Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Investigation
 • Arrest
 • The first court hearing
 • Preparation of the case pre-trial
 • Preparation of the case by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Road traffic offences

Related links

Criminal Code

Last update: 20/12/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Juridisch advies inwinnen

Als u op enigerlei wijze betrokken bent bij een strafprocedure, is het belangrijk om onafhankelijk juridisch advies in te winnen. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit informatieblad staat hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten voor de advocaat worden gedekt als u niet kunt betalen.

Een advocaat vinden

Indien u zelf geen advocaat heeft, raadpleeg dan de officiële website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Chamber of Advocates (orde van advocaten). Als u bent aangehouden moet u om assistentie vragen om toegang te krijgen tot deze website omdat internet niet gemakkelijk toegankelijk is.

De kosten van een advocaat betalen

De advocaat van piket is een onafhankelijke advocaat die door de staat wordt betaald. Hij is 24 uur per dag beschikbaar om u te adviseren. Hij zal u op uw rechten wijzen en er zorg voor dragen dat u niets doet of zegt wat schadelijk kan zijn voor uw zaak.

U hebt echter alleen recht op een gratis advocaat als u zich er zelf geen kunt veroorloven. Er wordt geen onderzoek naar uw financiële middelen uitgevoerd en het voornaamste criterium om te bepalen of u in aanmerking komt voor rechtsbijstand is of u een baan heeft of niet. Als u geen baan heeft, zorgt de staat voor uw advocaat, zowel vóór uw ondervraging door de politie als tijdens de hoorzittingen.

Als u voor de rechter verschijnt zonder advocaat raadt de rechter u aan dat u er een in de arm neemt, tenzij u volhoudt dat u er geen nodig heeft.

Als u zich een eigen advocaat kunt veroorloven, zult u er een in de arm moeten nemen omdat u geen recht heeft op rechtsbijstand. Het is raadzaam om de vergoeding met uw advocaat overeen te komen voordat u hem in de arm neemt.

Laatste update: 20/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek

Een strafrechtelijk onderzoek kan worden ingesteld naar aanleiding van een melding van een overheidsfunctionaris, informatie van het algemene publiek of een klacht van een benadeelde partij. Een onderzoek kan ook plaatsvinden als iemand op heterdaad wordt betrapt.

Welke fasen gaan vooraf aan het proces?

Onderzoek

De politie kan een persoon vragen op het politiebureau te verschijnen om vragen te beantwoorden. Het doel van deze fase is om te achterhalen of er genoeg bewijs is om het aannemelijk te maken dat iemand, niet noodzakelijkerwijs degene die wordt ondervraagd, bij een delict betrokken is.

Aanhouding

Als de politie gelooft dat er voldoende bewijs is om aannemelijk te maken dat iemand bij een delict betrokken is, kan deze persoon worden aangehouden zodat de politie hem voor bepaalde tijd kan vasthouden en officieel kan ondervragen. Het doel van deze fase is om te bepalen of deze persoon een delict ten laste kan worden gelegd.

Voorgeleiding

Als een persoon voor een delict wordt aangeklaagd, vindt de tenlastelegging plaats en wordt de aanklacht voorgelezen. Als hij zich in hechtenis bevindt op het moment van de tenlastelegging, beslist het gerecht eerst of het voortduren van de hechtenis is gebaseerd op een wettelijke bepaling, en deelt het hem daarna mee dat hij om vrijlating op borgtocht kan verzoeken.

Vóór het proces

Voordat de zaak voor de rechter komt, moet de aanklager al het bewijs ten gunste van en tegen de verdachte verzamelen en aanvoeren. In ernstige zaken moet de aanklager voldoende bewijs leveren om het gerecht te tonen dat er een sterke zaak is opgebouwd tegen de verdachte.

De aanklager, die in deze fase door de politie wordt vertegenwoordigd, is niet verplicht informatie vrij te geven over hoe hij te werk zal gaan. Er bestaat geen verplichting om de verdachte of diens advocaat in te lichten over de zaak of het verzamelde bewijs. De advocaat van de verdachte mag met de verdachte samenwerken om bewijs te verzamelen voor hun zaak.

Gewoonlijk vindt een aantal voorbereidende zittingen plaats voor het proces begint.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Volg de onderstaande links voor meer gedetailleerde informatie over de fasen van het gerechtelijk vooronderzoek.

Onderzoek (1)

Waarom wil de politie mij verhoren?

Als de politie denkt dat u op de een of andere manier betrokken bent bij een misdrijf, of als u mogelijk kunt helpen bij het onderzoek, kunt u worden uitgenodigd uw medewerking te verlenen aan het onderzoek en een aantal vragen te beantwoorden.

Wat zal mij worden verteld over mijn rechten?

De politie mag u niet ondervragen met het doel bewijs te verkrijgen behalve als zij u heeft gewaarschuwd, oftewel u in kennis heeft gesteld van uw rechten.

Als u in de loop van een onderzoek vrijwillig op het politiebureau bent gekomen, hebt u het recht elk moment te vertrekken, tenzij u te horen krijgt dat u bent aangehouden.

Wat gebeurt er als ik de taal niet spreek?

Als u de taal niet machtig bent, zal de politie een tolk inschakelen. De tolk is gratis. De tolk moet de waarschuwing over uw rechten, de vragen van de politie en uw antwoorden vertalen.

Heb ik recht op een advocaat?

Tijdens het verhoor hebt u geen recht op een advocaat. U hebt echter wel het recht om voorafgaand aan het verhoor een uur met een advocaat te spreken. Als u een tolk nodig hebt, zal hij of zij ook tolken tijdens uw gesprek met uw advocaat.

Als u de naam van een advocaat kent, kunt u de politie vragen contact voor u op te nemen met hem of haar. Als u geen advocaat heeft, zal de politie u namens de Chamber of Advocates (orde van advocaten) een lijst geven met namen van advocaten waaruit u kunt kiezen. Als u zich geen advocaat kunt veroorloven, zal de politie de advocaat van piket voor u oproepen. De advocaat van piket is 24 uur per dag beschikbaar. Zie voor meer informatie De link wordt in een nieuw venster geopend.Juridisch advies inwinnen.

Moet ik antwoord geven op vragen van de politie?

U hebt het recht te zwijgen. Alles wat u zegt kan worden vastgelegd en tijdens het proces gebruikt worden. Als u echter de vragen wilt beantwoorden, kan het in uw voordeel zijn dit te doen. Als u een advocaat raadpleegt en vervolgens gebruikmaakt van uw zwijgrecht, kan uw zwijgen worden beschouwd als een bevestiging van belastend bewijs.

Word ik gefouilleerd en moet ik vingerafdrukken afstaan?

Als u niet bent aangehouden, mag men alleen monsters van u afnemen met uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u wel bent aangehouden, mag men intieme en niet-intieme monsters van u afnemen met uw toestemming. Als u weigert niet-intieme monsters af te staan (zoals vingerafdrukken), kunt u daartoe worden gedwongen door een rechterlijk bevel.

Aanhouding (2)

Om welke redenen kan de politie mij aanhouden?

Elke politieagent is bevoegd om zonder aanhoudingsbevel iemand aan te houden die een misdrijf aan het plegen is of zojuist gepleegd heeft waarop een vrijheidsstraf staat, of van wie hij redelijkerwijs kan vermoeden dat hij of zij op het punt staat een dergelijk misdrijf te plegen of zojuist een dergelijk misdrijf heeft gepleegd.

De politie kan ook een aanhouding uitvoeren als:

 • de identiteit van de persoon onbekend is;
 • er twijfel bestaat over de waarheid van de informatie die de persoon geeft;
 • de persoon geen acceptabel adres voor betekening heeft opgegeven;
 • het noodzakelijk is om te voorkomen dat de persoon zichzelf of anderen lichamelijk letsel toebrengt of verlies van of schade aan goederen veroorzaakt;
 • het noodzakelijk is om te voorkomen dat de persoon de openbare zeden schendt;
 • er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de aanhouding noodzakelijk is om een kind of ander kwetsbaar persoon te beschermen.

Wat zal mij worden verteld over mijn rechten?

Als u wordt aangehouden, moet men u meedelen dat u onder arrest staat, zelfs al is dit duidelijk. De politie moet u ook vertellen waarom u bent aangehouden. De persoon die u aanhoudt mag geen ruwheid, boeien of andere vrijheidsbeperkende middelen gebruiken tenzij deze onmisbaar zijn om u aan te houden, of als u zich tegen de aanhouding verzet.

Ik spreek de taal niet. Heb ik recht op een tolk?

Als u de taal niet spreekt, moet de politie voor een tolk zorgen. U mag niet worden verhoord voordat de tolk aanwezig is.

Heb ik recht op een advocaat?

Elke arrestant heeft recht op juridisch advies van de advocaat van piket. U hebt echter recht op slechts één uur juridisch advies voorafgaand aan het verhoor. De politie zal voor u contact opnemen met een advocaat. Zie voor meer informatie Onderzoek (1). U kunt zich ook telefonisch laten adviseren.

U hebt het recht een advocaat onder vier ogen te spreken. Als u een tolk nodig hebt moet hij of zij zowel bij het gesprek met uw advocaat als bij het politieverhoor aanwezig zijn.

Moet ik antwoord geven op vragen van de politie?

U hebt het recht te zwijgen. Alles wat u zegt kan worden vastgelegd en tijdens het proces worden gebruikt. Als u echter een advocaat raadpleegt en vervolgens gebruikmaakt van uw zwijgrecht kan uw zwijgen worden beschouwd als een bevestiging van belastend bewijs.

Wat gebeurt er als ik iets zeg wat nadelig is voor mijn zaak?

U hebt het recht geen voor uzelf belastende verklaring af te leggen en men zal u aan uw zwijgrecht herinneren. Men zal u ook waarschuwen voor de gevolgen van het niet uitoefenen van uw zwijgrecht. Dit wil zeggen dat u niet verplicht bent de politie informatie te verschaffen die uw schuld bevestigt.

Als u bepaalde bijzonderheden niet uitlegt, zoals waarom u op een bepaald tijdstip op een bepaalde plaats was of bepaalde voorwerpen in uw bezit had, kunnen daaruit geen conclusies worden getrokken. Als u dit soort dingen niet toelicht, kan dit echter nadelige gevolgen hebben voor uw zaak.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

De politie moet u binnen een redelijke tijd meedelen dat u het recht hebt een vriend of familielid op de hoogte te laten stellen van uw aanhouding en locatie, behalve als deze persoon redelijkerwijs verdacht kan worden van betrokkenheid bij het misdrijf dat wordt onderzocht.

Ik kom uit een andere lidstaat. Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land?

Het is gebruikelijk dat de politie suggereert of aanbeveelt dat u contact opneemt met uw ambassade zodat deze op de hoogte wordt gesteld van uw aanhouding en de redenen ervoor, en indien nodig een advocaat kan aanbevelen.

Worden mijn vingerafdrukken genomen en wordt mijn DNA opgeslagen?

Uw vingerafdrukken kunnen worden genomen en uw DNA kan worden opgeslagen als u daarvoor toestemming geeft. Als u echter weigert uw vingerafdrukken te laten nemen, kunt u daartoe worden gedwongen door een rechterlijk bevel. U kunt echter niet worden gedwongen tot het afstaan van DNA.

Mag de politie mij fouilleren?

U kunt worden gefouilleerd door een politieagent als deze redelijke gronden heeft om te vermoeden dat u mogelijk een gevaar voor uzelf of anderen vormt, op alles dat u kunt gebruiken om uit voorlopige hechtenis te ontsnappen en op alles dat als bewijs kan dienen met betrekking tot een strafbaar feit.

Als de politieagent die de aanhouding verricht redelijkerwijs vermoedt dat u een voorwerp in of op uw lichaam hebt verborgen, kan hij de onderzoeksrechter vragen om bevel te geven tot een intiem onderzoek. De onderzoeksrechter wijst een deskundige van uw geslacht aan om het onderzoek uit te voeren, of wijst met uw voorafgaande toestemming hiervoor een arts aan.

Hoe lang mag ik door de politie worden vastgehouden na mijn arrestatie?

Na uw aanhouding mag u maximaal achtenveertig (48) uur worden vastgehouden. Als u niet binnen zes uur na uw aanhouding bent vrijgelaten moet de verantwoordelijke politieagent een onderzoeksrechter op de hoogte stellen van alle bijzonderheden omtrent tijd en de plaats waar u wordt vastgehouden. Na achtenveertig uur moet de politie u officieel van een misdrijf verdenken, u op borgtocht vrijlaten, of u onvoorwaardelijk vrijlaten.

Wat gebeurt er als ik gearresteerd ben op basis van een Europees aanhoudingsbevel?

Als een Europees aanhoudingsbevel is afgegeven door een lidstaat, kunt u in een andere lidstaat worden aangehouden en na een hoorzitting voor een rechter worden teruggestuurd naar het betreffende land. U hebt, indien nodig, recht op een advocaat en een tolk.

#No3Voorgeleiding (3)

Waarom vindt de voorgeleiding plaats?

Er zijn twee verschillende situaties:

 • Als u bent aangehouden en in verzekering bent gesteld, dient de voorgeleiding voor het voorlezen van de aanklacht. Het gerecht beslist dan of het voortduren van de hechtenis is gebaseerd op een wettelijke bepaling, en deelt u daarna mee dat u om vrijlating op borgtocht kunt verzoeken;
 • Als u bent aangeklaagd maar niet in verzekering bent gesteld, dient de voorgeleiding voor het voorlezen van de aanklacht en het aanhoren van bewijs dat de aanklager ter ondersteuning van de aanklacht aanvoert.

Als u in verzekering bent gesteld, moet u zo snel mogelijk voor het gerecht verschijnen nadat u bent aangeklaagd om het bewijs van de aanklager ter ondersteuning van de aanklacht aan te horen en voor de beslissing of u op borgtocht moet worden vrijgelaten.

Als u zich niet in hechtenis bevindt op het moment van de tenlastelegging, wordt u op de hoogte gesteld van de aanklacht en de datum waarop u voor de rechtbank moet verschijnen voor de eerste hoorzitting.

Heb ik recht op een advocaat?

Als u voor het gerecht verschijnt, hebt u recht op een zelfgekozen advocaat. Als u zich geen advocaat kunt veroorloven, zal de staat u rechtsbijstand verlenen. Zie voor meer informatie De link wordt in een nieuw venster geopend.Juridisch advies inwinnen.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u het Maltees niet machtig bent maar wel de Engelse taal beheerst, wordt het proces in het Engels gevoerd. Als u het Engels niet machtig bent, wordt het proces in het Maltees gevoerd en krijgt u ter assistentie een tolk toegewezen. De diensten van de tolk zijn gratis.

Moet ik iets zeggen in de rechtbank?

U hebt het recht te zwijgen. Men zal u echter wel vragen of u schuld bekent of niet. Uw advocaat zal u hierover adviseren.

Moet ik andere informatie geven in de rechtbank?

Voordat u schuld bekent of ontkent, krijgt u, niet onder ede, een aantal simpele vragen die vooral betrekking hebben op uw identiteit en woonplaats.

Word ik vastgehouden of vrijgelaten na de hoorzitting?

Tijdens de hoorzitting beslist de rechter of u op borgtocht vrijgelaten moet worden of niet.

Als u geen strafblad hebt en geen gevaar voor de samenleving vormt, wordt u normaliter op borgtocht vrijgelaten, op bepaalde voorwaarden. Als de rechter niet tot vrijlating op borgtocht besluit, wordt u naar de gevangenis gebracht tot de volgende hoorzitting waar u nogmaals om borgtocht kunt vragen. De rechter kan niet besluiten geen borgtocht te verlenen tot het proces. U kunt tijdens elke fase van het proces om borgtocht vragen.

Als u een buitenlander bent, verleent de rechter normaliter geen borgtocht, tenzij u een vaste verblijfplaats heeft.

Mag ik het land verlaten voordat het proces plaatsvindt?

Als u een voldoende waarborg geeft dat u terugkomt voor het proces mag u het land verlaten, maar u moet voor alle hoorzittingen terugkomen. Als u niet komt opdagen op een hoorzitting wordt een aanhoudingsbevel tegen u uitgevaardigd. U kunt dan ook het schenden van de borgtochtvoorwaarden ten laste gelegd krijgen. In de meeste gevallen is een voorwaarde voor borgtocht een verbod om het land te verlaten; een dergelijke voorwaarde kan in een later stadium worden gewijzigd.

Voorbereiding van de rechtszaak(4)

Wat gebeurt er vóór de rechtszaak begint?

Vóór het proces verzamelt de Attorney General (openbaar aanklager) al het bewijs in de rechtszaak om vast te stellen of de zaak goed genoeg is opgebouwd om het proces te rechtvaardigen. Om vast te stellen of dit het geval is, wordt het bewijs aangevoerd voor het gerecht. U bent aanwezig bij deze fase van het proces en u kunt worden bijgestaan door uw advocaat. U mag het bewijs beproeven door de getuigen van de aanklager aan een kruisverhoor te onderwerpen en u mag ook uw eigen bewijs overleggen.

Komt mijn zaak altijd voor de rechter?

De Court of Magistrates die het aangevoerde bewijs beoordeelt kan besluiten dat er geen zaak is en u op vrije voeten stellen. Als dit gebeurt en de Attorney General (openbare aanklager) het oneens is met de bevindingen van het gerecht, kan hij binnen een maand de Criminal Court verzoeken u opnieuw in verzekering te laten stellen. Als de Court of Magistrates het proces door laat gaan, kan de Attorney General u alsnog op vrije voeten stellen. De wet biedt geen alternatief voor een rechtszaak.

Mag ik vóór de rechtszaak begint, schuld bekennen?

U kunt bij de tenlastelegging schuld bekennen en, als de maximumstraf voor de aanklacht niet meer dan tien jaar bedraagt, zal de Court of Magistrates een vonnis wijzen. Dit vonnis komt op uw verklaring omtrent het gedrag, enkele uitzonderingen daargelaten.

Als u schuld bekent bij de Criminal Court wordt geen jury geformeerd en doet de rechter uitspraak.

Kan er vóór de behandeling van de zaak iets veranderd worden aan de tenlastelegging?

Het is mogelijk dat de aanklacht tegen u verandert vóór het proces, afhankelijk van wat bij het aanvoeren van het bewijs is gebeurd. De Attorney General (openbaar aanklager) mag in de tenlastelegging aanklachten opnemen die voortvloeien uit het aangevoerde bewijs. Het is ook mogelijk dat de aanklacht, of delen daarvan, vóór het proces komen te vervallen.

Wat voor soort bewijsmateriaal wordt door de aanklager vergaard?

De aanklager verhoort getuigen en verzamelt ook lichamelijk en forensisch bewijsmateriaal. De aanklager kan bijvoorbeeld documenten bij u thuis of op uw werkplek verzamelen. De Court of Magistrates kan welke vorm van onderzoek dan ook gelasten om de zaak zo volledig mogelijk te onderzoeken. De rechtbank kan ook bevelen tot onderzoek van een deel van het lichaam van u of een ander die bij het strafbare feit betrokken is, als het van mening is dat een dergelijk onderzoek relevant is voor de rechtszaak.

Mag ik de aanklager beletten bepaald bewijsmateriaal te verzamelen?

Het aanvoeren van het bewijs is niet het geschikte stadium van het proces om de toelaatbaarheid van het bewijs te betwisten. U hebt een termijn vanaf de datum waarop u de tenlastelegging ontvangt om de toelaatbaarheid te betwisten van het bewijs dat de aanklager van plan is aan te voeren. Als het bewijs echter in hoge mate niet-toelaatbaar is zal de Court of Magistrates overwegen het niet toe te laten.

Wanneer word ik geïnformeerd over het bewijs dat tegen mij is gevonden?

U bent samen met uw advocaat aanwezig tijdens het aanvoeren van het bewijs en krijgt gelegenheid de getuigen van de aanklager aan een kruisverhoor te onderwerpen en het fysieke bewijs te onderzoeken.

Wat gebeurt er als ik in een andere lidstaat woon?

Als u toestemming hebt om terug te keren naar uw thuisland, moet u voor elke hoorzitting vóór het proces terugkomen.

Als ik ben veroordeeld, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

Of u wordt veroordeeld of niet, u kunt niet opnieuw voor hetzelfde misdrijf worden berecht. Deze beslissing wordt echter genomen door de rechtbank die het proces inhoudelijk behandelt, aangezien de Court of Magistrates waar het aanvoeren van het bewijs plaatsvindt geen enkele bevoegdheid heeft om vast te stellen of u opnieuw wordt berecht voor een misdrijf waarvoor u al bent berecht.

Voorbereiding van de zaak door de verdediging (5)

Wat gebeurt er vóór de rechtszaak begint?

Als het proces wordt behandeld door de Court of Magistrates presenteert de aanklager al zijn bewijs voordat u uw zaak begint voor te bereiden. U mag de getuigen van de aanklager aan een kruisverhoor onderwerpen of u kunt zich dit recht voorbehouden voor later.

Als het proces door de Criminal Court wordt behandeld, waar de procedures plechtiger zijn, moet u uw lijst met getuigen en eventuele andere voorbereidingen voltooien binnen een termijn die begint te lopen vanaf de dag waarop u de akte van tenlastelegging ontvangt.

Wanneer moet ik mijn verdediging voorbereiden?

U hebt geen vaste tijdslimiet om uw verdediging voor te bereiden in een proces bij de Court of Magistrates. Als de aanklager zijn betoog heeft voltooid, krijgt u een datum toegewezen om met uw verdediging te beginnen. U bent niet verplicht dit binnen één zitting te doen.

Als u de akte van tenlastelegging voor een proces bij de Criminal Court ontvangt, mag u, binnen 15 werkdagen, kennisgeving doen van preliminaire excepties, en de getuigen en documenten en andere bewijsstukken doorgeven die u van plan bent aan te voeren tijdens het proces. Over deze termijn valt niet te onderhandelen en het is raadzaam onmiddellijk een advocaat te spreken als u de akte van tenlastelegging ontvangt.

Wordt mij medegedeeld wie er tegen mij getuigt en welk bewijs tegen mij is verzameld?

Bij een proces voor de Court of Magistrates worden de getuigen van de aanklager gehoord en wordt het bewijsmateriaal aangevoerd in uw aanwezigheid. Voordat u uw verdediging voorbereidt, mag u ook vragen om een kopie van de processtukken, waaronder transcripten van getuigenverklaringen en kopieën van ander aangevoerd bewijs.

Bij een proces voor de Criminal Court moet de Attorney General (openbare aanklager) de processtukken en een lijst van getuigen en documenten indienen die hij wil aanvoeren tijdens het proces. U ontvangt de lijst van getuigen en documenten samen met de akte van tenlastelegging. U kunt ook een kopie van de processtukken aanvragen bij de griffie van de Criminal Court.

Mag ik de aanklager beletten bepaald bewijsmateriaal te verzamelen?

In zaken die door de Court of Magistrates worden behandeld, kunt u de aanklager beletten bewijsmateriaal aan te voeren dat niet-toelaatbaar is, oftewel juridisch niet is toegestaan. Dat mag u onmiddellijk doen of in een later stadium van het proces.

Als u de akte van tenlastelegging heeft ontvangen en binnen de termijn excepties heeft ingediend tegen het bewijsmateriaal dat de aanklager wil aanvoeren, bepaalt de Criminal Court een dag voor de behandeling van die excepties. De rechtbank stelt de zaak uit tot ze een beslissing heeft genomen over hetgeen de partijen aanvoeren. Als u tegen de beslissing beroep wilt instellen bij de Court of Criminal Appeal moet u dit onmiddellijk na de uitspraak doen. U hebt dan drie werkdagen om beroep in te stellen.

Als ik ben veroordeeld, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

Of u wordt veroordeeld of niet, u kunt niet opnieuw voor hetzelfde misdrijf worden berecht. Een exceptie op basis van het ne bis in idem-beginsel kan in elk stadium van het proces worden ingediend, behalve tijdens het aanvoeren van het bewijs.

Deze exceptie mag bij de Criminal Court worden ingediend als preliminaire exceptie. Deze exceptie mag door de rechter zelf echter in elk stadium worden opgeworpen ongeacht of de aanklager of verdachte deze exceptie ter sprake brengt.

Ik ben al eerder voor hetzelfde misdrijf in een andere lidstaat berecht. Wat gebeurt er nu?

De Court of Magistrates of de Criminal Court onderzoekt de inhoud van de beslissing in de andere lidstaat en ontslaat u van rechtsvervolging als wordt geconcludeerd dat u al eerder voor hetzelfde misdrijf bent berecht.

Hoe lang duurt het proces?

Bij de Court of Magistrates wordt een proces tijdens een aantal hoorzittingen behandeld die binnen enkele weken of maanden van elkaar plaatsvinden.

Bij de Criminal Court duren de meeste processen niet langer dan een week. Ernstige processen kunnen echter langer duren.

Laatste update: 20/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

3 – Mijn rechten tijdens het proces

Waar wordt het proces gehouden?

De rechtbank waar uw zaak wordt behandeld, is ofwel de Court of Magistrates of de Criminal Court, vooral afhankelijk van de ernst van de tegen u ingediende aanklacht.

Het proces is openbaar, behalve in bepaalde gevallen waarin bijvoorbeeld de identiteit van het slachtoffer geheim moet worden gehouden.

Als de zaak wordt behandeld door de Court of Magistrates, beslist de presiderende rechter over schuld of onschuld en strafmaat. Als de zaak echter wordt behandeld door de Criminal Court beslist de jury over schuld of onschuld, en beslist de presiderende rechter over de strafmaat.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

De tenlastelegging kan tijdens het proces worden veranderd als de zaak wordt behandeld door de Court of Magistrates. De aanklager kan verzoeken dat de tenlastelegging wordt gewijzigd als het bewijs doet vermoeden dat een andere tenlastelegging meer op zijn plaats is of als de oorspronkelijke tenlastelegging een fout bevat. De tenlastelegging kan ook worden ingetrokken of vervangen.

In zaken die door de Criminal Court worden behandeld kan de tenlastelegging in bijzondere omstandigheden worden gewijzigd als u al dan niet schuld hebt bekend, op voorwaarde dat de tenlastelegging niet wordt verzwaard.

Als u schuld bekent aan alle punten van de tenlastelegging, zal de rechtbank uitspraak doen. Als u schuld bekent aan enkele punten van de tenlastelegging zal het gerecht het proces voortzetten, tenzij de rest van de tenlastelegging wordt ingetrokken door de aanklager of als het daarbij gaat om een alternatieve tenlastelegging.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

U moet tijdens het hele proces aanwezig zijn.

Als u in een andere lidstaat woont, is het niet mogelijk om deel te nemen middels een videoverbinding.

Als u het Maltees niet machtig bent maar wel de Engelse taal beheerst, wordt het proces in het Engels gevoerd. Als u het Engels niet machtig bent, wordt het proces in het Maltees gevoerd en krijgt u een tolk toegewezen.

Het staat u vrij uw eigen verdediging te voeren, maar de rechtbanken dringen er gewoonlijk op aan dat u een beroep doet op een advocaat. U krijgt een advocaat toegewezen. Als u wordt bijgestaan door de advocaat van piket van de rechtsbijstand kunt u niet van advocaat veranderen. Als u echter uw eigen advocaat in de arm heeft genomen, kunt u wel van advocaat veranderen.

U bent niet verplicht te spreken tijdens het proces en aan uw zwijgen kunnen geen conclusies worden verbonden. Als u echter besluit als getuige op te treden, kunt u niet weigeren vragen te beantwoorden waardoor u uzelf zou kunnen belasten.

Indien u de waarheid niet vertelt, kan uw geloofwaardigheid ernstig zijn aangetast en kan u bovendien worden beschuldigd van meineed.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

In het algemeen kunt u bewijs aanvechten dat tegen u wordt aangevoerd. Als het om getuigen gaat, kunt u hen onderwerpen aan een kruisverhoor of uw eigen getuigen oproepen om hun getuigenis te betwisten. In het geval van schriftelijk bewijs kunt u de getuige of deskundige die het indient aan een kruisverhoor onderwerpen of uw eigen getuigen oproepen om het bewijs te betwisten. U mag echter niet uw eigen deskundigenbewijs aanvoeren. Deskundigenbewijs kan alleen worden betwist door de deskundige aan een kruisverhoor te onderwerpen over zijn bevindingen of expertise.

U mag getuigen en schriftelijk bewijs aanvoeren ter ondersteuning van uw verdediging.

Als uw zaak door de Criminal Court wordt behandeld, stelt de wet een tijdslimiet vast vanaf het moment waarop u de akte van tenlastelegging ontvangt, waarin u alle getuigen en bewijsstukken moet aangeven die u bij uw verdediging tijdens de rechtszitting wilt aanvoeren. Deze beperking geldt niet als uw zaak door de Court of Magistrates wordt behandeld.

Als u dat wilt kunt u een privédetective gebruiken om bewijs te verkrijgen. Door hem verkregen bewijs is toelaatbaar als het niet door de wet wordt uitgesloten.

Uw advocaat mag de getuigen van de aanklager aan een kruisverhoor onderwerpen en hij mag betwisten wat ze tijdens het kruisverhoor zeggen.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Er wordt rekening gehouden met uw strafblad als de tenlastelegging afhangt van een vorige veroordeling, zoals bij recidive of het plegen van een strafbaar feit tijdens de proeftijd van een voorwaardelijke straf. De rechter kan bij het bepalen van de strafmaat ook rekening houden met uw strafblad.

Tijdens een proces voor de Criminal Court kan er rekening worden gehouden met uw strafblad als u probeert aan te tonen dat u een goed karakter hebt of het karakter van een getuige van de aanklager aanvalt. Bij het bepalen van uw straf kan het gerecht rekening houden met een definitieve uitspraak van een buitenlands gerecht.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Aan het eind van het proces wordt u vrijgesproken van of veroordeeld voor de tegen u ingediende aanklacht. U kunt ook deels worden vrijgesproken/veroordeeld.

In geval van schuldigverklaring kunt u tot een gevangenisstraf worden veroordeeld. Als de gevangenisstraf niet meer dan twee jaar bedraagt, kan het gerecht de straf voorwaardelijk maken met een maximale proeftijd van vier jaar. Als de gevangenisstraf niet meer dan zeven jaar bedraagt, kan het gerecht u van rechtsvervolging ontslaan, ofwel onvoorwaardelijk, ofwel voorwaardelijk met een proeftijd van maximaal drie jaar. Als u een door het gerecht opgelegde voorwaarde schendt, wordt u weer voor het gerecht gebracht en veroordeeld.

Het gerecht kan u ook onder het toezicht van een reclasseringsambtenaar stellen. In bepaalde gevallen kan het gerecht ook een geldboete opleggen.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Als de zaak wordt behandeld voor de Criminal Court kan het slachtoffer aanwezig zijn tijdens de rechtszitting en zich uitspreken over de strafmaat.

Als de zaak wordt behandeld voor de Court of Magistrates kan het slachtoffer een actievere rol spelen door de aanklager persoonlijk of middels een advocaat te assisteren.

Laatste update: 20/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

4 - Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

Kan ik hoger beroep instellen?

U kunt hoger beroep instellen tegen de uitspraak in het proces en u kunt ook hoger beroep instellen tegen de straf. Dit doet u door een verzoek tot beroep in te dienen bij de Court of Criminal Appeal. U moet dit doen binnen acht werkdagen in het geval van een uitspraak van de Court of Magistrates. In het geval van een schuldigverklaring door de jury en een daaropvolgende straf van de Criminal Court moet u het verzoek indienen binnen vijftien dagen na de datum van de uitspraak.

In beide gevallen kunt u hoger beroep instellen tegen de inhoudelijke behandeling van uw zaak en/of de straf.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u door de Court of Magistrates wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf wordt de uitvoering van het vonnis opgeschort tot de einduitkomst van het hoger beroep.

Als u echter door de Criminal Court na schuldigverklaring wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf, wordt de uitvoering van het vonnis niet opgeschort. U wordt direct naar de gevangenis gestuurd. In dit laatste geval kunt u om vrijlating op borgtocht verzoeken in afwachting van de uitkomst van het hoger beroep, maar een dergelijk verzoek wordt in de regel afgewezen.

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag wanneer uw hoger beroep wordt behandeld maar de wachttijd bedraagt gewoonlijk enkele maanden.

In de regel kunt u tijdens het hoger beroep geen nieuw bewijs indienen maar er zijn enkele uitzonderingen, zoals wanneer het bewijs u niet bekend was of het bewijs niet-toelaatbaar was ten tijde van het proces.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

In het geval van een hoger beroep tegen een uitspraak van de Court of Magistrates, als de getuigenverklaringen niet zijn vastgelegd, worden de getuigen verhoord en daarna doen uw advocaat en de aanklager mondeling hun pleidooi voor en tegen het hoger beroep.

Als de getuigenverklaringen al zijn vastgelegd worden de mondelinge pleidooien gedaan. In het geval van een hoger beroep tegen een uitspraak van de Criminal Court doen uw advocaten mondeling hun pleidooi om uw hoger beroep te onderbouwen en antwoordt de aanklager vervolgens hierop.

Aan het eind van het proces wordt u vrijgesproken van of veroordeeld voor de tegen u ingediende aanklacht. U kunt ook deels worden vrijgesproken/veroordeeld.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Als uw hoger beroep slaagt, wordt de uitspraak gewijzigd of teruggedraaid afhankelijk van wat in uw verzoek tot beroep staat.

Als uw hoger beroep niet slaagt, wordt de uitspraak van de rechtbank bevestigd. In dit laatste geval wordt u onmiddellijk in hechtenis genomen als de uitspraak waarin u tot gevangenisstraf bent veroordeeld is gedaan door de Court of Magistrates.

U hebt niet het recht beroep in te stellen bij een ander gerecht na een uitspraak van een Court of Criminal Appeal. Als de eerste uitspraak onjuist was, hebt u niet automatisch recht op compensatie.

Als uw beroep slaagt en de uitspraak wordt teruggedraaid, wordt uw veroordeling verwijderd uit uw strafblad.

Een veroordeling wordt definitief na een uitspraak van de Court of Magistrates of de Criminal Court waartegen binnen de tijdslimiet geen beroep wordt ingesteld of na een uitspraak van de Court of Criminal Appeal.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u uit een andere lidstaat komt, zal de rechter niet bevelen dat u wordt teruggestuurd naar uw land. U kunt de overheid echter verzoeken om uw gevangenisstraf in uw eigen lidstaat te mogen uitzitten.

U kunt dit verzoek ook richten aan uw eigen overheid, of aan beide. De beslissing hierover wordt door beide overheden gezamenlijk genomen.

De overbrenging vindt niet automatisch plaats en het proces moet door uw verzoek en/of dat van uw overheid in werking worden gezet.

De beslissing om u terug te sturen naar uw land wordt niet genomen door de rechterlijke macht maar door uw overheid en de overheid van de lidstaat waar u schuldig bent bevonden aan een strafbaar feit. Daarom kunt u tegen deze beslissing geen beroep instellen.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

Als u voor iets wordt veroordeeld, komt dit op uw verklaring omtrent het gedrag te staan. In sommige gevallen geldt echter een uitzondering, bijvoorbeeld als u ten tijde van het misdrijf jonger dan achttien jaar was. De veroordeling komt dan niet op uw verklaring omtrent het gedrag.

Deze informatie wordt bewaard door de hoofdcommissaris op het hoofdbureau van de politie.

Uw strafblad wordt zonder tijdsbeperking bewaard door de hoofdcommissaris. Veroordelingen komen echter niet in uw verklaring omtrent het gedrag na het verstrijken van een bepaalde tijd, variërend van zes maanden tot tien jaar afhankelijk van de lengte van uw straf. Bepaalde veroordelingen, zoals drugsgerelateerde, komen altijd op uw verklaring omtrent het gedrag, ongeacht het verstrijken van de tijd.

De hoofdcommissaris heeft uw toestemming niet nodig om uw strafblad te bewaren. U kunt geen bezwaar maken tegen het bewaren van deze informatie, aangezien dat wettelijk is toegestaan.

Laatste update: 20/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

5 - Verkeersovertredingen

Lichte verkeersovertredingen, bekend als infringements of scheduled offences, worden administratief afgehandeld door een Commissioner for Justice.

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Verkeersovertredingen zoals te hard rijden en fout parkeren worden op dezelfde manier behandeld als lichte overtredingen door de Court of Magistrates worden afgehandeld.

Deze overtredingen worden door een Commissioner of Justice behandeld.

U wordt opgeroepen om voor een Commissioner te verschijnen. De dagvaarding bevat een korte beschrijving van de tenlastelegging evenals een waarschuwing dat, als u niet verschijnt, u geacht wordt schuld te hebben bekend. De dagvaarding geeft ook aan welke boete u mogelijk krijgt als blijkt dat u de overtreding hebt begaan.

U kunt tot drie dagen vóór de hoorzitting de procedure beëindigen door de boete te voldoen. In dat geval hoeft u niet voor de Commissioner te verschijnen. Als u besluit de tenlastelegging te betwisten is er sprake van een contentieuze procedure. De aanklager doet zijn verhaal en daarna doet u het uwe. Daarna besluit de Commissioner of u schuldig bent aan de in de dagvaarding vermelde overtreding.

Als de Commissioner besluit dat u de overtreding hebt begaan, verklaart hij u schuldig aan een overtreding en gelast hij u een boete te betalen van niet meer dan duizendvierenzestig euro en negenenzestig cent (1.164,69 EUR). De minimumboete bedraagt drieëntwintig euro en negenentwintig cent (23,29 EUR). Als de wet het toestaat kan de Commissioner ook bevel geven tot beslaglegging op objecten die bij de overtreding zijn gebruikt en/of uw rijbewijs tijdelijk of permanent intrekken.

Onderdanen van andere lidstaten kunnen worden vervolgd voor scheduled offences. Als u wordt gedagvaard en niet verschijnt, wordt u geacht schuld te hebben bekend. U kunt ook schriftelijk een naaste verwant of advocaat machtigen namens u te verschijnen.

Als u zich door het besluit van de Commissioner benadeeld voelt, kunt u binnen dertig dagen na het besluit bij de Court of Magistrates beroep in te stellen om het besluit te laten herroepen of wijzigen.

Komen deze overtredingen op mijn strafblad te staan?

Deze overtredingen komen niet op uw verklaring omtrent het gedrag of strafblad te staan.

Laatste update: 20/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.