Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Waar wordt het proces gevoerd?

De zaak wordt behandeld door een districts-/stadsrechtbank of voor een zeer ernstig misdrijf door een regionale rechtbank. De locatie hangt gewoonlijk af van de plaats waar het misdrijf is gepleegd. U wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

De zaak wordt behandeld in een openbare rechtszitting, uitgezonderd wanneer het gaat om zedenmisdrijven, wanneer een staatsgeheim moet worden beschermd, enz.

In het gerecht van eerste aanleg wordt de zaak door één rechter behandeld, maar de president van de rechtbank kan eisen dat een college van drie beroepsrechters zich over de zaak buigt. De rechter of het college doet uitspraak in de zaak.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

De openbare aanklager kan de tenlastelegging tijdens het proces verzwaren of afzwakken.

Als de openbare aanklager de tenlastelegging afzwakt, maar het feitelijke bewijs blijft onveranderd, wordt de nieuwe tenlastelegging in de notulen van het proces opgenomen.

Als de tenlastelegging wordt afgezwakt en het feitelijke bewijs is veranderd of als de tenlastelegging wordt verzwaard terwijl het feitelijke bewijs niet is veranderd, moet de nieuwe tenlastelegging in de notulen van het proces worden opgenomen. U kunt om schriftelijke publicatie daarvan verzoeken.

Als de openbare aanklager de tenlastelegging verzwaart omdat er nieuw feitelijk bewijs met betrekking tot het misdrijf is gevonden, kan de rechtbank een onderbreking aankondigen; de openbare aanklager moet dan binnen een maand een nieuwe tenlastelegging aan de rechtbank overleggen.

Informatie over de nieuwe tenlastelegging wordt toegezonden aan u, uw advocaat, het slachtoffer en de vertegenwoordiger van het slachtoffer en de datum van het proces wordt vastgesteld.

Wat gebeurt er als ik schuld beken aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Als de verweerder schuld bekent, kan dit betekenen dat een minder strenge straf wordt opgelegd. Dit geldt ook wanneer een schuldbekentenis wordt afgelegd voor een deel van de tenlastelegging.

Als u schuld bekent voor alle delen van de tenlastelegging, kan de zaak worden behandeld zonder het bewijsmateriaal te onderzoeken en door uitsluitend het bewijs te beoordelen dat betrekking heeft op u persoonlijk en in verband met compensatie in de vorm van schadevergoeding. In dit geval zijn er beperkte mogelijkheden om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank.

Moet ik bij het proces aanwezig zijn?

U moet altijd bij de rechtszittingen aanwezig zijn totdat het vonnis wordt uitgesproken. U kunt vragen dat de zaak zonder u wordt behandeld, maar in dat geval moet uw vertegenwoordiger aanwezig zijn.

Als u in een ander land bent / uw locatie onbekend is / u niet in staat bent het proces bij te wonen, kan de zaak bij verstek (d.w.z. zonder u) worden behandeld.

U hebt niet het recht om vanuit een andere lidstaat via een videoverbinding aan het proces deel te nemen.

Krijg ik een tolk tijdens het proces?

De rechtbank zorgt voor een tolk.

Krijg ik een advocaat tijdens het proces?

U bepaalt zelf of u een advocaat nodig hebt. In de volgende gevallen is bijstand van een advocaat verplicht:

 • u bent minderjarig, handelingsonbekwaam of hebt leermoeilijkheden;
 • er is besloten tot dwangmaatregelen van medische aard;
 • u bent niet in staat uw procedurele rechten uit te oefenen vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking;
 • als u niet kunt lezen of schrijven of een laag niveau van onderwijs hebt gevolgd waardoor u uw procedurele rechten niet kunt uitoefenen;
 • er zijn besprekingen begonnen over een schikking met het openbaar ministerie;
 • de zaak wordt in uw afwezigheid behandeld.

In deze gevallen krijgt u een advocaat toegewezen. U kunt hem/haar afwijzen behalve wanneer dwangmaatregelen van medische aard worden toegepast. U hebt het recht om een andere advocaat te vragen.

Mag ik spreken tijdens het proces?

U mag in de rechtbank een verklaring afleggen en uw standpunt verwoorden. U bent niet verplicht een verklaring af te leggen. Wanneer u niets zegt, kan dat niet beschouwd worden als een weigering om met de rechtbank samen te werken. U hebt het recht om uw verklaring schriftelijk bij de rechtbank in te dienen; de rechter zal deze dan voorlezen. U bent niet verplicht uzelf te beschuldigen, het is de taak van de openbare aanklager te bewijzen dat u schuldig bent.

U bent niet verplicht de waarheid te vertellen; er kan geen nieuwe zaak tegen u worden begonnen omdat u opzettelijk een valse verklaring hebt afgelegd of omdat u hebt geweigerd een getuigenis af te leggen. In het vonnis kan met uw gedrag rekening worden gehouden, maar het kan niet als een verzwarende omstandigheid worden gezien.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

U kunt tijdens het proces nieuw bewijs inbrengen om uw alibi te ondersteunen, strafrechtelijke aansprakelijkheid uit te sluiten of schuld te verminderen en het bewijsmateriaal van de openbare aanklager te betwisten.

U hebt het recht om vragen te stellen aan de getuigen en het slachtoffer, u hebt het recht om getuigen op te roepen, ook die al eerder zijn ondervraagd, om documenten en fysieke of elektronische bewijzen over te leggen en om de rechtbank te verzoeken voorwerpen of documenten op te vragen.

U hebt het recht om tijdens het gehele proces bewijs in te brengen, totdat de rechtbank aankondigt dat het onderzoek ter terechtzitting is afgerond.

U hebt het recht om gebruik te maken van de diensten van een privédetective. De rechtbank beoordeelt al het bewijsmateriaal alvorens vonnis te wijzen.

De rechtbank neemt een besluit over het oproepen van uw getuigen na de mening te hebben gevraagd van andere procespartijen. Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u het meerdere malen opnieuw indienen.

U en uw advocaat hebben het recht om alle getuigen in de zaak te ondervragen. Hun getuigenis wordt geanalyseerd in het verweer dat u of uw advocaat zal voeren.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Er wordt rekening gehouden met straffen die u nog niet hebt uitgezeten. Veroordelingen die wegens verjaring uit het strafblad zijn verwijderd, kunnen worden beschouwd als omstandigheden die uw persoonlijkheid kenmerken. Bij het vaststellen van de straf, zoals detentie, wordt met deze veroordelingen rekening gehouden.

Informatie over uw strafblad wordt opgevraagd tijdens de fasen van onderzoek en vervolging; deze informatie kan tijdens het proces worden overgelegd. De rechtbank houdt bij het vellen van zijn vonnis rekening met uw strafblad.

Op grond van de wet mag er contact worden gezocht met de bevoegde autoriteiten in een andere lidstaat en informatie worden opgevraagd over uw eerdere veroordelingen daar.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

De rechtbank besluit tot vrijlating of veroordeling of tot beëindiging van de strafrechtelijke procedure als de omstandigheden zodanig zijn dat het proces niet moet worden voortgezet Dit kan gebeuren als er onvoldoende bewijs is om de tenlastelegging te rechtvaardigen of als de openbare aanklager besluit de aanklacht te laten vallen.

Mogelijke straffen:

 • gevangenisstraf (van 3 maanden tot 15 jaar, en voor ernstige misdrijven tot 20 jaar/levenslang);
 • taakstraf (40-280 uur);
 • een boete (3-200 maal het maandelijkse minimumloon);
 • confiscatie van eigendommen (de eigendommen worden zonder compensatie in beslag genomen en door de staat in bewaring gehouden);
 • uitzetting uit Letland (bijkomende straf: inreisverbod van 3-10 jaar);
 • beperking van rechten (bijkomende straf: verbod op het drijven van (bepaalde soorten) handel, op bepaalde beroeps- of andersoortige activiteiten, op het aanvaarden van bepaalde functies, op het verkrijgen van officiële vergunningen/licenties, gedurende 1-5 jaar);
 • voorwaardelijke straf (1-3 jaar).

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Een persoon wordt via een besluit van de opsporingsambtenaar of openbare aanklager als slachtoffer erkend, als die persoon daarom schriftelijk heeft verzocht. De rechtbank kan een persoon als slachtoffer erkennen totdat het onderzoek ter terechtzitting begint.

Het slachtoffer kan schadevergoeding aanvragen, bewijzen inbrengen, het verloop van de zaak beïnvloeden (verzoening met de verweerder, instemming met een schikking van de aanklager betreffende het vonnis, enz.).

Het slachtoffer geeft tijdens het proces zijn/haar mening over het vonnis en de geëiste schadevergoeding. Het slachtoffer kan hoger beroep instellen tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg en tegen een uitspraak van het hof van beroep.

Links

Wet inzake de strafprocedure

Strafwet

Wet inzake het strafregister

Wet inzake detentieprocedures

Wet inzake de activiteiten van detectives

Letse rechtbanken

Laatste update: 15/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website