Verdachten (in strafzaken)

Kan ik hoger beroep instellen?

U kunt hoger beroep instellen tegen elke veroordeling of straf. De wijze waarop u beroep kunt instellen zal afhangen van de vraag welke rechtbank uw zaak heeft behandeld. Hoger beroep tegen een uitspraak van de districtsrechtbank wordt behandeld door de arrondissementsrechtbank. Beroep tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank of een centrale strafrechtbank wordt behandeld in het hof van beroep voor strafzaken.

Als u beroep wilt instellen tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank, moet u binnen veertien dagen bij de openbaar aanklager een document indienen dat ‘beroepschrift’ heet. Ook moet u het beroepschrift en de kennisgeving aan de openbaar aanklager binnen veertien dagen bij de griffie van de rechtbank van het rechtsgebied indienen. Als u beroep wilt instellen tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, moet u de procesrechter toestemming vragen om binnen drie dagen na het vonnis beroep in te stellen. Vervolgens moet u binnen zeven dagen een beroepschrift indienen bij de griffie van het hof van beroep voor strafzaken als u geen toestemming hebt gekregen en binnen veertien dagen als u wel toestemming hebt gekregen. Normaal gesproken doet uw advocaat dit allemaal voor u.

Als u hoger beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, hebt u recht op een volledige nieuwe behandeling van uw zaak. U hebt ook het recht om beroep tegen uw straf in te stellen. Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, kunt u beroep instellen vanwege een rechtsvraag of als u denkt dat uw proces niet correct is verlopen. U kunt ook beroep instellen tegen uw straf.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, zal het vonnis niet worden uitgevoerd totdat uw beroep is behandeld. Daarvoor is nodig dat u een borgsom betaalt, die borgtocht wordt genoemd. Als u zich in de gevangenis bevindt als u beroep tegen een uitspraak van de districtsrechtbank instelt, hebt u het recht om te worden vrijgelaten zodra u het beroepschrift hebt ingediend en een borgsom hebt gestort. Als u in de gevangenis zit en hoger beroep wilt aantekenen, zullen de gevangenisautoriteiten u de juiste formulieren geven.

Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, kan het een aantal maanden duren voordat het beroep wordt behandeld. Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, kan het aanmerkelijk langer duren voordat het beroep wordt behandeld.

Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, hebt u het recht om nieuw bewijs en andere juridische argumenten aan te dragen voor het beroep. Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, is het doorgaans niet toegestaan om nieuw bewijs aan te dragen en mag u dat alleen in uitzonderlijke omstandigheden doen.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een districtsrechtbank, hebt u recht op een volledige nieuwe behandeling van uw zaak. Als u beroep instelt tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank voor strafzaken of een centrale strafrechtbank, kunnen u of uw advocaat zich tot de rechtbank richten om uit te leggen waarom u vindt dat uw veroordeling moet worden teruggedraaid of dat uw veroordeling principieel onjuist is.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Als het hoger beroep succesvol is, is de zaak voorbij en hebt u verder geen verplichtingen meer met betrekking tot de zaak. Als het beroep niet succesvol is, zal de rechtbank die uw beroep behandelt uw veroordeling bevestigen. Als de rechtbank die het beroep behandelt oordeelt dat uw veroordeling principieel onjuist is, kan de rechtbank de oorspronkelijke straf verhogen of verlagen.

Zodra uw beroep is behandeld, hebt u verder geen recht meer om hoger beroep in te stellen. Het hof van beroep voor strafzaken kan u echter toestaan om hoger beroep bij het Hooggerechtshof in te stellen als er een rechtsvraag van uitzonderlijk publiek belang in het geding is.

Er bestaat geen algemene bepaling dat u een schadeloosstelling dient te krijgen als uw beroep succesvol is. Wanneer u beroep instelt tegen een uitspraak van het hof van beroep voor strafzaken, is het mogelijk dat u een schadevergoeding ontvangt vanwege een rechterlijke dwaling. Dat is het geval wanneer het hof van beroep voor strafzaken een veroordeling herroept en bepaalt dat een nieuw feit aantoont dat er sprake is geweest van een rechterlijke dwaling. Dit gebeurt zelden. Wanneer het hof van beroep voor strafzaken een rechterlijke dwaling heeft vastgesteld, kunt u bij de minister van Justitie een schadevergoeding aanvragen.

Zodra de rechter heeft geoordeeld dat u schuldig aan een misdrijf bent, zal er een veroordeling op uw naam worden vastgelegd.

De veroordeling is definitief zodra u schuldig bent bevonden of schuld hebt bekend. U hebt echter nog steeds het recht om hoger beroep in te stellen. Als uw hoger beroep succesvol is, zal er geen veroordeling op uw naam komen te staan.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u wordt veroordeeld voor een misdrijf, kan de rechtbank u niet terugsturen naar uw land. De rechtbank kan de minister van Justitie echter wel aanbevelen om u uit te zetten. Ook kan de rechtbank uw straf of een deel van de straf opschorten op voorwaarde dat u het land verlaat. Dat betekent niet dat u wordt uitgezet, maar dat als u het land niet verlaat, u in hechtenis zult worden genomen. Als u in de gevangenis zit, kunt u de minister van Justitie vragen om naar het buitenland te worden overgebracht om het resterende deel van uw straf in een andere lidstaat uit te zitten.

Als ik ben veroordeeld, kan ik dan opnieuw worden berecht voor hetzelfde misdrijf?

Als u bent veroordeeld, kunt u niet opnieuw voor hetzelfde misdrijf worden berecht. Als u in een andere lidstaat bent veroordeeld, kunt u in Ierland niet opnieuw voor hetzelfde misdrijf worden berecht.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

Op uw strafblad worden al uw veroordelingen vermeld. Als u volwassen bent, zal deze informatie permanent worden bewaard door de Gardaí (de Ierse nationale politie). De Gardaí kunnen ook andere informatie over u bewaren. U hebt er recht op dat onjuiste persoonlijke informatie over u wordt gecorrigeerd of gewist. U kunt deze informatie opvragen bij de centrale eenheid Controle van de Garda. Als de Gardaí u geen toegang tot deze informatie willen geven of onjuiste informatie niet willen corrigeren, hebt u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de Commissaris voor gegevensbescherming.

Links

Ierse rechtbanken

Raad voor informatie en voorlichting aan burgers

Commissaris voor gegevensbescherming

Laatste update: 01/08/2012

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website