Verdachten (in strafzaken)

Griekenland

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Kan ik hoger beroep instellen tegen een uitspraak?

U kunt tegen een veroordeling hoger beroep instellen. Uw mogelijkheden om hoger beroep in te stellen hangen af van de aard en hoogte van de straf en van de rechterlijke instantie die het vonnis heeft gewezen.

Bijvoorbeeld:

  • in het geval van de rechtbank met enkelvoudige kamer die minder ernstige misdrijven behandelt, kunt u hoger beroep instellen als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan zestig dagen of een geldboete van meer dan 1 000 euro;
  • in het geval van de rechtbank met meervoudige kamer en het gerecht dat fungeert als beroepsinstantie voor uitspraken van die rechtbank, kunt u hoger beroep instellen als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden of een geldboete van meer dan 1 500 euro;
  • in het geval van de gemengde juryrechtbank of het hof van beroep met meervoudige kamer, kunt u hoger beroep instellen als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan 2 jaar in het geval van ernstige en van meer dan 1 jaar in het geval van minder ernstige misdrijven.

U kunt alleen tegen een vrijspraak hoger beroep instellen wanneer u bent vrijgesproken op grond van oprecht berouw of wanneer de gronden voor de vrijspraak uw goede naam aantasten.

Hoe stel ik hoger beroep in?

Voor het instellen van hoger beroep moet u bij de griffie van de rechtbank die de uitspraak heeft gedaan een "verklaring van beroep" indienen, waarin de gronden van het beroep, uw woonadres en de naam van uw advocaat moeten zijn vermeld.

De termijn voor het indienen van die verklaring is tien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de uitspraak is gedaan of, wanneer de uitspraak bij verstek is gedaan, vanaf de dag dat u een exploot van de uitspraak hebt ontvangen. Wanneer u in het buitenland woont en bij verstek vonnis is gewezen of uw woonplaats onbekend is, wordt de termijn met dertig dagen verlengd.

Op welke gronden kan ik hoger beroep instellen?

Hoger beroep kan worden ingesteld wegens een onjuiste beoordeling van de feiten van de zaak of wegens een verkeerde interpretatie van het recht.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

De zaak wordt opnieuw behandeld door het gerecht van tweede aanleg.

Wat gebeurt er wanneer ik in de gevangenis zit terwijl ik hoger beroep instel?

De verklaring van beroep wordt naar het bureau van de openbare aanklager gestuurd, er wordt een procesdatum vastgesteld en u wordt opgeroepen om voor het gerecht te verschijnen. U kunt vragen om de tenuitvoerlegging van de straf uit te stellen totdat het beroep is behandeld. Een dergelijk uitstel is aan bepaalde wettelijke voorwaarden onderworpen.

Hoe lang duurt het voordat het hoger beroep wordt behandeld?

Gewoonlijk tussen één en drie jaar, afhankelijk van het misdrijf, het ressort en van de vraag of de verdachte in bewaring is gesteld.

Kan ik bij de behandeling in hoger beroep nieuw bewijs aanvoeren?

Ja, voor het hof van beroep kunt u nieuw bewijs aanvoeren. De procedure verloopt hetzelfde als bij de behandeling in eerste aanleg. De zaak moet in tweede aanleg door andere rechters worden behandeld dan in eerste aanleg. Tijdens het hoger beroep zal allereerst de vraag aan de orde komen of het beroep naar behoren en binnen de gestelde termijn is aangetekend.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Wanneer u of uw wettige vertegenwoordiger niet verschijnt, wordt uw beroep verworpen en blijft de uitspraak van de lagere rechter in stand. Wanneer u of uw wettige vertegenwoordiger wel verschijnt, wordt de zaak opnieuw behandeld en kunt u nieuw bewijs aanvoeren.

Wat kan de rechter besluiten?

Het hof van beroep kan niet zwaarder straffen dan de lagere rechter. Het kan u wel vrijspreken of een lagere of dezelfde straf opleggen als het gerecht van eerste aanleg.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Wanneer uw beroep slaagt, zal het hof u vrijspreken of de straf verlagen; wanneer het faalt, blijft de uitspraak van het gerecht van eerste aanleg in stand.

Heb ik het recht om hoger beroep in te stellen bij een hogere of andere rechter?

Neen. Het enige wat na de behandeling in hoger beroep nog mogelijk is, is dat de uitspraak van het hof wegens juridische onregelmatigheden wordt vernietigd.

Als mijn beroep slaagt, krijg ik dan een schadevergoeding?

De wet voorziet niet in een schadevergoeding wegens onterechte veroordeling door het gerecht van eerste aanleg, tenzij u in de gevangenis hebt gezeten en vervolgens in hoger beroep bent vrijgesproken.

Als mijn beroep slaagt, wordt de oorspronkelijke veroordeling dan ergens geregistreerd?

Neen. Alleen de uitspraak van het hof van het beroep wordt geregistreerd. Die van de lagere rechter wordt verwijderd.

Wanneer is de veroordeling definitief?

Een veroordeling is definitief wanneer tegen de uitspraak van het gerecht van tweede aanleg geen beroep in cassatie meer wordt ingesteld (wegens schending van het recht) of een dergelijk beroep door het hof van cassatie (Areios Pagos) is verworpen.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Ja, als de rechter uw uitzetting beveelt, moet u terug naar uw eigen land. Een bevel tot uitzetting wordt echter alleen gegeven als u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van ten minste 3 maanden of als de uitzetting onderdeel vormt van een bijkomende straf of van veiligheidsmaatregelen. Met name bij veroordelingen wegens ernstige drugsmisdrijven is uitzetting verplicht en levenslang geldig.

Word ik meteen uitgezet?

Nee, u moet in principe eerst uw gevangenisstraf uitzitten. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter besluiten om de executie van de straf uit te stellen, zodat de veroordeelde onmiddellijk kan worden uitgezet. Dat kan echter alleen als een uitzettingsbevel is gegeven en de gevangenisstraf niet meer dan vijf jaar bedraagt.

In de gevallen waarin de straf niet is uitgesteld en in Griekenland is geëxecuteerd, moet het bevel tot uitzetting worden gegeven als onderdeel van een rechterlijke uitspraak.

Wanneer de uitzetting is bevolen door een gerecht van eerste aanleg en bovendien tegen het vonnis hoger beroep open staat, kan tegen het uitzettingsbevel hoger beroep worden aangetekend. Dat moet gebeuren bij de griffie van het betreffende gerecht.

Kan ik in een andere lidstaat opnieuw worden vervolgd voor hetzelfde misdrijf?

Dat hangt af van de wetgeving van die lidstaat.

Wordt informatie over de tenlastelegging en/of veroordeling bijgeschreven op mijn strafblad?

Alleen als de schuldigverklaring onherroepelijk is. Deze informatie wordt opgenomen in het centraal strafregister.

Uw strafblad wordt vernietigd

  • na uw overlijden of nadat u tachtig jaar bent geworden;
  • indien u gratie is verleend, in welk geval het strafblad vijf jaar daarna wordt vernietigd, tenzij het besluit waarbij de gratie is verleend in de tussentijd is herroepen;
  • indien sinds de executie van een gevangenisstraf van niet meer dan één maand in het geval van een misdrijf met voorbedachten rade of twee maanden in het geval van een nalatigheidsmisdrijf, tien jaar zijn verstreken, mits u in de tussentijd niet voor een ander misdrijf bent veroordeeld.

Deze informatie kan zonder uw toestemming worden bewaard.

Eventuele klachten in verband met uw strafblad kunt u indienen bij de openbare klager bij de rechtbank die minder ernstige misdrijven behandelt. Als u het niet eens bent met de beslissing van de openbare aanklager op uw klacht, kunt u binnen een maand bezwaar aantekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling van de betreffende rechtbank.

Laatste update: 26/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website