Verdachten (in strafzaken)

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel is om bewijsmateriaal te verzamelen en op de plaats delict naar sporen van het misdrijf te zoeken.

Uit welke fasen bestaat het onderzoek?

Opsporingsonderzoek/gerechtelijk vooronderzoek/hoofdonderzoek

Via een opsporingsonderzoek stelt de openbare aanklager vast of er voor een beschuldiging goede gronden zijn en hoe groot de waarschijnlijkheid is dat een misdrijf is gepleegd.

Een gerechtelijk vooronderzoek vindt met name plaats wanneer de verdachte op heterdaad is betrapt of wanneer uitstel een direct risico voor het onderzoek zou betekenen.

Een hoofdonderzoek wordt alleen bij ernstige misdrijven verricht.

Aanhouding – Beperkende maatregelen – Inbewaringstelling

Wanneer de verdachte op heterdaad is betrapt of uiterlijk één dag nadat het vermoedelijke misdrijf is gepleegd, kan hij zonder arrestatiebevel worden aangehouden.

Wanneer de verdachte niet op heterdaad is betrapt, is voor zijn aanhouding een arrestatiebevel nodig.

De aangehouden persoon moet binnen 24 uur aan de openbare aanklager worden voorgeleid.

Beperkende maatregelen (bv. een borgtocht, een uitreisverbod, de verplichting om zich regelmatig op het politiebureau te melden) worden opgelegd om te voorkomen dat de verdachte nog meer misdrijven pleegt en er zeker van te zijn dat hij zich bij de politie voor verhoor meldt en op de terechtzitting aanwezig is.

Inbewaringstelling: Wanneer bovengenoemde beperkende maatregelen niet ver genoeg gaan, ingeval van een ernstig misdrijf, kan de verdachte in bewaring worden gesteld. Een dergelijke inbewaringstelling kan in het geval van ernstige misdrijven maximaal 18 maanden, in het geval van minder ernstige misdrijven maximaal 12 maanden en in het geval van herhaalde doodslag door nalatigheid maximaal 6 maanden duren. De bewaring vindt plaats in de gevangenis.

Procedure bij de kamers van inbeschuldigingstelling

Tegen beperkende maatregelen of voorlopige hechtenis kunt u een bezwaarschrift indienen. Verder kunt u over alle onregelmatigheden die plaatsvinden tijdens de procedure die aan het proces voorafgaat, een klacht indienen.

Wie is verantwoordelijk tijdens elk van deze fasen?

Een opsporingsonderzoek wordt uitgevoerd door opsporingsambtenaren en de openbare aanklager.

Een gerechtelijk vooronderzoek wordt uitgevoerd door bovengenoemde personen plus de onderzoeksrechter. Een hoofdonderzoek of ondervraging wordt uitsluitend door de onderzoeksrechter uitgevoerd.

Een aanhouding gebeurt in de regel op bevel van de kamer van inbeschuldigingstelling of de onderzoeksrechter. Maar bij ontdekking op heterdaad heeft een politieagent de plicht en een gewone burger het recht om de dader direct aan te houden. Het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen en inbewaringstelling gebeurt op bevel van de onderzoeksrechter, met instemming van de openbare aanklager, of de kamer van inbeschuldigingstelling.

De procedure in de kamers van inbeschuldigingstelling wordt gevoerd voor een raadkamer bestaande uit drie rechters, in aanwezigheid van de openbare aanklager.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Klik op de onderstaande links voor nadere informatie over uw rechten tijdens het onderzoek.

Opsporingsonderzoek/gerechtelijk vooronderzoek/hoofdonderzoek (1)

Wat is het doel van deze onderzoeken?

Het opsporingsonderzoek is bedoeld om na te gaan of er goede gronden voor de beschuldiging zijn en tot strafvervolging moet worden overgegaan.

Een gerechtelijk vooronderzoek vindt plaats wanneer de verdachte op heterdaad is betrapt of wanneer uitstel een direct risico voor het onderzoek zou betekenen (bv. door het verdwijnen van voet- of vingerafdrukken).

Een hoofdonderzoek wordt alleen bij ernstige misdrijven uitgevoerd. Bij het gerechtelijk vooronderzoek en het hoofdonderzoek wordt bewijsmateriaal verzameld en in bewaring genomen en naar sporen van het misdrijf gezocht.

Wie is verantwoordelijk in de verschillende fasen?

Een opsporingsonderzoek wordt uitgevoerd door opsporingsambtenaren en de openbare aanklager.

Een gerechtelijk vooronderzoek wordt uitgevoerd door bovengenoemde personen plus de onderzoeksrechter.

Een hoofdonderzoek wordt alleen door de onderzoeksrechter uitgevoerd.

Het opsporingsonderzoek en gerechtelijk vooronderzoek worden uitgevoerd onder toezicht van de openbare aanklager bij de rechtbank die minder ernstige misdrijven behandelt en het hoofdonderzoek onder toezicht van de openbare aanklager bij het hof van beroep.

Zijn bepaalde termijnen van toepassing?

Het opsporingsonderzoek mag vier tot acht maanden duren. Het hoofdonderzoek mag maximaal achttien maanden duren Wanneer een aanvullend onderzoek wordt verricht, mag dat drie tot vijf maanden duren.

In grote steden kunnen deze termijnen worden verlengd. Voor het overschrijden van deze termijnen zijn geen sancties voorzien.

De termijn voor het geven van een toelichting tijdens het opsporingsonderzoek en voor het voeren van verweer tijdens het gerechtelijk vooronderzoek en het hoofdonderzoek bedraagt ten minste 48 uur en kan zo nodig worden verlengd.

Voor overschrijding van de termijn tijdens een opsporingsonderzoek en gerechtelijk vooronderzoek zijn geen sancties voorzien. Bij overschrijding van de termijn tijdens een hoofdonderzoek is de onderzoeksrechter echter gerechtigd om een arrestatiebevel uit te vaardigen om de verdachte zo nodig onder dwang voor de rechtbank te laten verschijnen.

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

Zodra u bent opgeroepen voor deelname aan de hierboven beschreven onderzoeken, hebt u recht op

 • fotokopieën, tegen vergoeding, van alle relevante juridische stukken, waaronder een omschrijving van de beschuldigingen;
 • een termijn van ten minste 48 uur om op de oproep te reageren;
 • een advocaat.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Ja. De tolk vertaalt zowel de vragen van de opsporingsambtenaren als uw antwoorden.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Zodra u voor een opsporingsambtenaar verschijnt, kunt u hem vragen om uw advocaat op de hoogte te stellen, of u kunt om toestemming vragen om zelf uw advocaat te bellen. Zolang uw advocaat niet aanwezig is, hoeft u geen vragen te beantwoorden.

De verplichting voor de autoriteiten om te zorgen voor een tolk, geldt alleen voor de duur van het onderzoek. De rest van de tijd moet u samen met uw advocaat zelf een tolk regelen.

Ben ik verplicht om mij door een advocaat te laten vertegenwoordigen? Mag ik zelf mijn advocaat kiezen?

Vertegenwoordiging door een advocaat is alleen bij ernstige misdrijven verplicht. U kiest zelf uw advocaat. Maar als u van een ernstig misdrijf wordt beschuldigd, zal de onderzoeksrechter u voor de duur van het onderzoek een advocaat toewijzen als u geen advocaat hebt.

Word ik om informatie gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

Mogelijk worden u vragen gesteld over de beschuldigingen die tegen u zijn geuit. U hebt het recht om te zwijgen en hoeft geen voor uzelf belastende verklaring af te leggen. U hoeft niet te antwoorden als dat uw zaak schaadt.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

U mag telefonisch contact opnemen met vrienden of familieleden. Bezoek door familieleden is toegestaan. In uitzonderlijke gevallen is ook bezoek door vrienden toegestaan.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Als u medische hulp nodig hebt, mag u om een arts vragen.

Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land als ik word aangehouden?

Ja.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Nee.

Kan ik via een videoverbinding deelnemen?

De Griekse wet voorziet niet in de mogelijkheid van deelname via een videoverbinding.

Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?

In deze fase van de procedure kunt u niet worden uitgezet.

Onder welke omstandigheden word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?

U wordt in bewaring gesteld als er sterke aanwijzingen zijn dat u een ernstig misdrijf hebt begaan en

 • u geen bekend adres in Griekenland hebt,
 • u maatregelen hebt genomen om het land te verlaten,
 • u al eens eerder voortvluchtig bent geweest,
 • u bent veroordeeld voor ontsnapping uit de gevangenis of het verlenen van hulp hierbij of voor schending van verblijfsbeperkende maatregelen, alsook wanneer
 • er redenen zijn om aan te nemen dat u voornemens bent om te vluchten, of
 • u al eens eerder bent veroordeeld, waardoor de kans groot wordt geacht dat u nog meer misdrijven zult begaan.

Ook is het mogelijk dat u aan beperkende maatregelen wordt onderworpen of in vrijheid wordt gesteld.

Welke rechten/verplichtingen heb ik?

U moet voldoende tijd krijgen om het zaakdossier te bestuderen en maximaal twee advocaten aan te stellen. U moet persoonlijk bij het onderzoek aanwezig zijn. De aanwezigheid van alleen uw advocaat volstaat niet.

Wanneer de onderzoeksrechter uw inbewaringstelling beveelt, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Dat moet binnen vijf dagen gebeuren. U kunt ook een bezwaarschrift indienen bij de onderzoeksrechter. Eventueel kunt u de onderzoeksrechter of de kamer van inbeschuldigingstelling verzoeken de inbewaringstelling te vervangen door een andere beperkende maatregel.

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

Ja, mits u dat niet expliciet is verboden.

Fouilleren, vingerafdrukken en DNA

Voor meer informatie over uw rechten, zie: Fouilleren, vingerafdrukken en DNA (4).

Kan ik hoger beroep instellen?

Wanneer in de fase voorafgaande aan het proces een onrechtmatigheid heeft plaatsgevonden, kunt een klacht indienen bij de kamer van inbeschuldigingstelling en eventueel verzoeken om de fase voorafgaande aan het proces te herhalen.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Voorafgaande aan het proces kunt u op elk moment schuld bekennen. U kunt een schuldbekentenis ook intrekken. Hoe dan ook, de rechter is vrij in het beoordelen van de bewijswaarde van uw bekentenis.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

Nee, niet inhoudelijk. Het is wel mogelijk de tenlastelegging op bepaalde punten preciezer te formuleren. Maar er kunnen geen nieuwe beschuldigingen worden toegevoegd.

Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat mij al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?

Ja, als het misdrijf tegen een Griekse staatsburger is gepleegd en in de Griekse wet als "ernstig" wordt gekwalificeerd. In het geval van ernstige misdrijven geldt de Griekse wetgeving voor iedereen, ongeacht de wetten die van kracht zijn op de plaats van het misdrijf.

Krijg ik informatie over wie er tegen mij getuigt?

U hebt recht op zulke informatie. Het zaakdossier dat u ontvangt, bevat ook de getuigenverklaringen. U kunt die informatie ontvangen voordat u uw verweer voert, maar ook daarna.

Word ik geïnformeerd over het bewijs dat tegen mij is verzameld?

De opsporingsambtenaar is verplicht u een kopie van het zaakdossier te verstrekken en alle relevante stukken te laten zien voordat u een verklaring afgeeft.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Het spreekt vanzelf dat de onderzoeksrechter in de fase van het hoofdonderzoek uw strafblad ontvangt.

Aanhouding/Vrijheidsbeperkende maatregelen/Inbewaringstelling (2)

Waarom worden deze maatregelen genomen?

Bij ontdekking op heterdaad moet aanhouding van de dader de zekerheid geven dat hij voor de rechter zal verschijnen. In andere gevallen van aanhouding, inbewaringstelling en beperking van de bewegingsvrijheid moet de maatregel de zekerheid geven dat de verdachte voor de opsporingsambtenaren en gerechtelijke autoriteiten zal verschijnen.

Wie is verantwoordelijk?

Een aanhouding gebeurt op bevel van de kamer van inbeschuldigingstelling of de onderzoeksrechter, net als een inbewaringstelling en het opleggen van beperkende maatregelen. Maar bij ontdekking op heterdaad kan direct tot aanhouding worden overgegaan.

Zijn bepaalde termijnen van toepassing?

Als u aangehouden wordt, moet u binnen 24 uur aan de openbare aanklager worden voorgeleid. Overschrijding van deze termijn heeft voor u geen nadelige gevolgen. Ook wanneer een meldingsplicht bij de politie wordt opgelegd, geldt een bepaalde termijn. U moet zich dan immers op gezette tijden bij de politie melden. Wanneer u zich niet op tijd meldt, bestaat de mogelijkheid dat u in bewaring wordt gesteld.

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

Als u op heterdaad wordt betrapt, moet de politie u meteen na de aanhouding op de hoogte stellen van de reden van de aanhouding. Wanneer u wordt voorgeleid aan de onderzoeksrechter wordt u volledig op de hoogte gesteld van alle aanklachten tegen u. Dat gebeurt ook wanneer u vrijheidsbeperkende maatregelen krijgt opgelegd of in bewaring wordt gesteld.

Voordat hierover een besluit wordt genomen, ontvangt u van de onderzoeksrechter alle relevante stukken.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u geen Grieks spreekt, moet u dat meteen laten weten en om een tolk vragen. De tolk vertaalt alles wat u zegt, en ook de vragen die u worden gesteld en de stukken die u worden voorgelegd.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Als u wordt aangehouden, kunt u vragen om uw advocaat daar onmiddellijk van in kennis te stellen of u kunt om toestemming vragen voor het voeren van een telefoongesprek. Zolang uw advocaat niet aanwezig is, hoeft u geen enkele vraag te beantwoorden.

Als u zelf geen advocaat kent, kunt u contact opnemen met de ambassade van uw land of de plaatselijke orde van advocaten. U moet zelf een tolk regelen voor de communicatie tussen u en uw advocaat. Dat is niet de verantwoordelijkheid van de opsporingsautoriteiten. Wanneer uw bewegingsvrijheid wordt beperkt of u in bewaring wordt gesteld, spreek dan eerst met uw advocaat. Hij kan namens u bezwaar aantekenen en zal tijdens het onderzoek aanwezig zijn.

Ben ik verplicht om mij door een advocaat te laten vertegenwoordigen? Mag ik zelf mijn advocaat kiezen?

Vertegenwoordiging door een advocaat is alleen bij ernstige misdrijven verplicht. U mag zelf uw advocaat kiezen. Maar als u van een ernstig misdrijf wordt beschuldigd en u hebt nog geen advocaat, dan zal de onderzoeksrechter u op uw verzoek voor de duur van het onderzoek een advocaat toewijzen.

Mag mij om het even wat worden gevraagd? Moet ik op alle vragen antwoorden?

Er worden u vragen gesteld over de beschuldigingen die tegen u zijn geuit. U hoeft niet te antwoorden als dat uw zaak schaadt.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

Als u de opsporingsambtenaren daarom vraagt, moeten zij u de mogelijkheid daartoe geven.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Ja, als u gezondheidsproblemen hebt.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Ja.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Uw aanwezigheid is alleen vereist als u gefouilleerd moet worden.

Kan ik via een videoverbinding deelnemen?

Dit is niet in de wet voorzien.

Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?

In deze fase van de procedure kunt u niet worden uitgezet.

Onder welke omstandigheden word ik in bewaring gesteld of vrijgelaten?

U wordt in bewaring gesteld als de onderzoeksrechter en de openbare aanklager het erover eens zijn dat dat nodig is of de kamer van inbeschuldigingstelling het bevel daartoe geeft. Dat zal gebeuren als er sterke aanwijzingen zijn dat u een ernstig misdrijf hebt begaan en

 • u geen bekend adres in Griekenland hebt,
 • u stappen hebt genomen om het land te verlaten,
 • u al eens eerder voortvluchtig bent geweest,
 • u bent veroordeeld voor ontsnapping uit de gevangenis of het verlenen van hulp hierbij of voor schending van verblijfsbeperkende maatregelen, alsook wanneer
 • er redenen zijn om aan te nemen dat u voornemens bent om te vluchten, of
 • u al eens eerder bent veroordeeld.

Ook is het mogelijk dat u aan beperkende maatregelen wordt onderworpen of in vrijheid wordt gesteld.

Welke rechten en plichten heb ik?

U moet voldoende tijd krijgen om het zaakdossier te bestuderen en om maximaal twee advocaten aan te stellen. Wanneer u door de onderzoeksrechter in bewaring wordt gesteld, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Dat moet binnen vijf dagen gebeuren. U kunt ook bij de onderzoeksrechter zelf een bezwaarschrift indienen. Eventueel kunt u de onderzoeksrechter of de kamer van inbeschuldigingstelling verzoeken de inbewaringstelling te vervangen door een andere beperkende maatregel.

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

Dat kunt u doen als de arrestatietermijn is verstreken en geen uitreisverbod is opgelegd.

Fouilleren, vingerafdrukken en DNA

Voor informatie over uw rechten, zie Fouilleren, vingerafdrukken en DNA (4).

Kan ik hoger beroep instellen?

Wanneer in de fase voorafgaande aan het proces een onrechtmatigheid heeft plaatsgevonden, kunt een klacht indienen bij de kamer van inbeschuldigingstelling en eventueel verzoeken om de fase voorafgaande aan het proces te herhalen.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

U mag schuld bekennen aan een deel of alle ten laste gelegde feiten. Als u dat doet, heeft dat voor u rechtens positieve noch negatieve gevolgen.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

De tenlastelegging kan inhoudelijk niet worden veranderd. Het is wel mogelijk deze op bepaalde punten preciezer te formuleren. Maar er kunnen geen nieuwe beschuldigingen worden toegevoegd.

Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat mij al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?

Ja, als het misdrijf tegen een Griekse staatsburger is gepleegd. In het geval van ernstige misdrijven geldt de Griekse wetgeving voor iedereen, ongeacht de wetten die van kracht zijn op de plaats van het misdrijf.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?

Jazeker. Onmiddellijk nadat u gearresteerd bent voor ondervraging in het kader van een voor- of hoofdonderzoek, en voordat u een verklaring afgeeft, moet deze informatie aan u worden verstrekt.

Word ik geïnformeerd over het bewijs dat tegen mij is verzameld?

Voordat u een verklaring afgeeft, moet de opsporingsambtenaar u een kopie geven van alle in het zaakdossier aanwezige stukken.

Wordt mij gevraagd informatie te verschaffen over mijn strafblad?

Nee, die informatie wordt opgevraagd bij de desbetreffende dienst.

Procedure bij de kamers van inbeschuldigingstelling (3)

Wat is het doel van deze fase?

De kamers van inbeschuldigingstelling zijn de bevoegde instanties voor het behandelen van klachten en vorderingen in de fase voorafgaande aan het proces. Zij houden toezicht op de rechtmatigheid van de maatregelen die de opsporingsambtenaren nemen, bevelen de inbewaringstelling van de verdachte of andere vrijheidsbeperkende maatregelen, beslissen over andere gevoelige kwesties die gevolgen hebben voor de procedure die vooraf gaat aan het proces, en bevelen de vervolging dan wel vrijlating van de verdachte.

Wie is verantwoordelijk in deze fase?

De kamers van inbeschuldigingstelling zijn samengesteld uit drie rechters. De rechtbanken die minder zware misdrijven behandelen, de hoven van beroep en het hof van cassatie hebben elk een kamer van inbeschuldigingstelling.

Zijn bepaalde termijnen van toepassing?

Ja, en bij overschrijding daarvan kunt u uw rechten niet meer uitoefenen.

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

Voor informatie over de voortgang van uw zaak kunt u terecht bij het secretariaat van de kamers van inbeschuldigingstelling. U wordt over alle besluiten in kennis gesteld.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u voor een kamer van inbeschuldigingstelling verschijnt, hebt u recht op een tolk.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

U hebt recht op rechtsbijstand en mag in elke fase van de procedure met uw juridisch adviseur communiceren. Wanneer het feit dat u geen Grieks spreekt voor problemen zorgt in de communicatie met uw advocaat, moeten u of uw advocaat zelf een tolk regelen.

Ben ik verplicht om mij door een advocaat te laten vertegenwoordigen? Mag ik zelf mijn advocaat kiezen?

Nee, u bent niet verplicht om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen. U mag zelf een advocaat kiezen, tenzij u al een advocaat is toegewezen.

Mag mij om het even wat worden gevraagd? Ben ik verplicht om op alle vragen te antwoorden?

Er kunnen u vragen worden gesteld omtrent het misdrijf waarvan u wordt verdacht. U hebt het recht om te zwijgen en hoeft geen voor uzelf belastende verklaring af te leggen. U hoeft niet te antwoorden als dat uw zaak schaadt.

Mag ik contact opnemen met vrienden of familieleden?

Ja. Als u in bewaring bent gesteld, kan dat tijdens de bezoekuren.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Ja, als u gezondheidsproblemen hebt.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Ja.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Alleen als u daarom vraagt en de kamer het toestaat.

Kan ik via een videoverbinding deelnemen?

Dat is niet in de wet voorzien.

Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?

In deze fase van de procedure kunt u niet worden uitgezet.

Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten? Onder welke omstandigheden?

U wordt in bewaring gesteld als de kamer het bevel daartoe geeft. De kamer kan u ook aan vrijheidsbeperkende maatregelen onderwerpen of juist uw vrijlating bevelen.

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

Dat kunt u doen als de arrestatietermijn is verstreken en geen uitreisverbod is opgelegd.

Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?

De kamer kan daartoe het bevel geven.

Word ik gefouilleerd?

Niet op bevel van de kamer. De opsporingsambtenaren hebben een eigen bevoegdheid om u te fouilleren als zij dat nodig achten. U mag in ieder geval om de aanwezigheid van uw advocaat vragen.

Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?

In deze fase van de procedure kan geen bevel worden gegeven voor een dergelijke doorzoeking.

Kan ik hoger beroep instellen?

Er zijn rechtsmiddelen tegen de besluiten van de kamers.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

U hebt het recht om schuld te bekennen. Dat doet u door aan de bevoegde kamer een daartoe strekkende verklaring te overleggen. Deze verklaring is verbindend en kan van invloed zijn op de uitspraak van de rechtbank.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

Nee, niet inhoudelijk. De kamer kan de tenlastelegging wel preciseren. Maar er kunnen geen nieuwe beschuldigingen worden toegevoegd.

Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat mij al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?

Ja, als het misdrijf tegen een Griekse staatsburger is gepleegd. In het geval van ernstige misdrijven geldt de Griekse wetgeving voor iedereen, ongeacht de wetten die van kracht zijn op de plaats van het misdrijf.

Krijg ik informatie over wie er tegen mij getuigt?

Natuurlijk, die informatie kan u in deze fase maar ook al eerder zijn verstrekt. U hebt het recht om over alle details van het zaakdossier te worden geïnformeerd.

Wordt mij gevraagd informatie te verschaffen over mijn strafblad?

Nee, die informatie wordt opgevraagd bij de desbetreffende dienst.

Fouilleren, vingerafdrukken en DNA (4)

Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?

Nadat u bent aangehouden, worden uw vingerafdrukken genomen. U bent verplicht om hieraan mee te werken. Als er sterke aanwijzingen zijn dat u een ernstig misdrijf hebt begaan, bent u ook verplicht om een DNA-monster af te staan. Bij een positieve DNA-test hebt u recht op een tweede test. Als u niet om een tweede test vraagt, wordt het DNA-materiaal vernietigd.

Word ik gefouilleerd?

Als de opsporingsambtenaar het nodig vindt, wordt u gefouilleerd. Dat moet gebeuren zonder aantasting van uw waardigheid en op een plek waar de fouillering discreet kan worden uitgevoerd. Als u een vrouw bent, moet u door een vrouw worden gefouilleerd. Als u wordt gevraagd een bepaald voorwerp of document te overhandigen, en u doet dat, dan wordt u niet gefouilleerd.

Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?

Uw woning mag alleen worden doorzocht door een functionaris van de rechtbank en een opsporingsambtenaar in het kader van een voor- of hoofdonderzoek. Auto's worden alleen doorzocht als een sterk vermoeden van een misdrijf bestaat of als het absoluut noodzakelijk is.

Laatste update: 26/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website