Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Verdachten (in strafzaken)

Kan ik hoger beroep instellen?

Als een Magistrates’ Court u schuldig heeft verklaard of een straf heeft opgelegd, kunt u hoger beroep instellen bij het Crown Court in uw regio. U kunt ook hoger beroep instellen bij het Administrative Court in Londen, als u van mening bent dat de magistrates het recht verkeerd hebben geïnterpreteerd.

Als een Crown Court u schuldig heeft verklaard of een straf heeft opgelegd, mag u alleen hoger beroep instellen als u daar toestemming voor krijgt, bijvoorbeeld omdat de rechter een fout gemaakt heeft. In dat geval kunt u hoger beroep instellen bij het Court of Appeal in Londen.

Hoe stel ik hoger beroep in?

Als uw zaak werd behandeld door een Magistrates’ Court, moet u binnen 21 dagen (drie weken) hoger beroep instellen. Als uw zaak werd behandeld door een Crown Court, moet u binnen 28 dagen (vier weken) hoger beroep instellen. Uw advocaat kan u adviseren over de vraag of en hoe u hoger beroep moet instellen.

Op welke gronden kan ik hoger beroep instellen?

U mag hoger beroep instellen gaan tegen elke uitspraak van een Magistrates’ Court. U moet daarvoor een bij die rechtbank verkrijgbaar formulier invullen en opsturen.

Er is een meer formele procedure voor hoger beroep tegen een uitspraak van een Crown Court. Als u hoger beroep wilt instellen, moet u een gedetailleerd overzicht geven van de redenen daarvoor. Gronden voor hoger beroep zijn:

  • de rechter heeft de jury verkeerd geïnstrueerd;
  • de tijdens het proces gevolgde procedure bevatte fouten of onregelmatigheden;
  • bewijsmateriaal is onterecht ontvankelijk of niet-ontvankelijk verklaard.

Gronden voor hoger beroep tegen de strafmaat zijn:

  • de rechter heeft het recht onjuist toegepast;
  • de strafmaat is uitzonderlijk hoog.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Hoger beroep tegen een uitspraak van een Magistrates’ Court wordt meestal behandeld door een rechter en twee magistrates (andere dan de magistrates die de zaak in eerste instantie behandeld hebben). Er komt een nieuwe zitting en er kunnen nieuw bewijsmateriaal en nieuwe feiten naar voren worden gebracht. Als er alleen hoger beroep is ingesteld tegen de strafmaat, kan het Crown Court de straf verlagen, bekrachtigen of verhogen.

Als u de door de magistrates gegeven interpretatie van het recht aanvecht bij het Administrative Court, en die rechtbank oordeelt dat de magistrates ongelijk hadden, wordt de uitspraak vernietigd. In bepaalde omstandigheden kan de zaak terugverwezen worden naar het Magistrates’ Court voor een nieuwe behandeling.

Hoger beroep tegen een veroordeling door het Crown Court wordt behandeld door het Court of Appeal. Uw advocaat en de aanklager zullen dan argumenten aandragen met betrekking tot de gegrondheid van uw hoger beroep. Het Court of Appeal kan meer bewijsmateriaal eisen. Over het algemeen is het niet mogelijk bewijsmateriaal te gebruiken dat bij het eerste proces al beschikbaar was, maar dat u toen besloot niet te gebruiken. Processen in hoger beroep zijn openbaar.

Als u niet in de gevangenis zit, hebt u het recht om het proces bij te wonen. Als u wel in de gevangenis zit, hebt u ook het recht om het proces bij te wonen, behalve wanneer het hoger beroep alleen gebaseerd is op zuiver juridische argumenten. De rechtbank kan u toestemming geven via een videoverbinding aan de terechtzitting in hoger beroep deel te nemen.

Wat gebeurt er wanneer ik in de gevangenis zit terwijl ik hoger beroep instel?

Wanneer u hoger beroep hebt ingesteld, kunt u een verzoek indienen om uit de gevangenis te worden vrijgelaten tot de behandeling in hoger beroep is afgelopen, maar in deze omstandigheden wordt zo'n verzoek niet vaak ingewilligd. Als er borgtocht wordt verleend, kunnen daar voorwaarden aan verbonden zijn.

Hoe lang duurt het voordat het hoger beroep wordt behandeld?

Hoger beroep tegen de door een Magistrates’ Court uitgesproken straf wordt, als u gevangen zit, meestal snel behandeld. In andere gevallen ligt de termijn tussen drie en zes maanden. U hebt toestemming nodig van een hogere rechter om bij het Court of Appeal hoger beroep in te stellen tegen een vonnis van een Crown Court. Gemiddeld gesproken wordt hoger beroep tegen een veroordeling binnen acht maanden behandeld en hoger beroep tegen de strafmaat binnen vijf maanden. U kunt een hoger beroep te allen tijde intrekken door een brief te sturen aan het Criminal Appeal Office.

Wat gebeurt er als het hoger beroep tegen een veroordeling slaagt dan wel niet slaagt?

Als het hoger beroep slaagt, vernietigt de appelrechtbank de veroordeling (de schuldigverklaring) en wordt de uitspraak uit de officiële registers verwijderd. In sommige gevallen kan de appelrechtbank de schuldigverklaring nietig verklaren, maar de aanklager wel toestemming geven een nieuw proces tegen u te beginnen.

Als het hoger beroep niet slaagt, wordt er over het algemeen niets aan de uitspraak van de lagere rechtbank veranderd, maar in sommige gevallen kan de appelrechtbank u veroordelen voor een minder ernstig misdrijf dan in de eerdere veroordeling. Over het algemeen is dit niet mogelijk in een hoger beroep tegen een uitspraak van een Magistrates’ Court.

Wat gebeurt er als het hoger beroep tegen de strafmaat  slaagt dan wel niet slaagt?

Als het hoger beroep slaagt, legt de appelrechtbank een nieuwe straf op.  Als het hoger beroep niet slaagt, kan de appelrechter de oorspronkelijke straf bekrachtigen, maar ook verhogen.

Heb ik het recht om hoger beroep in te stellen bij een hogere of andere rechter?

Als u in hoger beroep bent gegaan tegen een uitspraak van het Magistrates’ Court en het hoger beroep is verworpen door het Crown Court, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de Criminal Cases Review Commission (CCRC) en vragen uw zaak naar het Court of Appeal te verwijzen. Dat komt echter zelden voor.

Als u in hoger beroep bent gegaan bij het Administrative Court of het Court of Appeal, dan hebt u het recht om cassatieberoep in te stellen bij het Supreme Court (Hooggerechtshof) van het Verenigd Koninkrijk als uw cassatie een onderwerp van algemeen juridisch belang betreft.

Als mijn beroep slaagt, krijg ik dan een schadevergoeding?

U kunt binnen twee jaar schadevergoeding aanvragen d.m.v. dit formulier. De overheid beslist over de schadevergoeding. U kunt uw advocaat vragen wat u precies moet doen.

Is het na een afwijzing van het hoger beroep mogelijk opnieuw in hoger beroep te gaan?

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk opnieuw hoger beroep in te stellen als zich daarvoor een nieuwe grond aandient. Als u nieuw bewijsmateriaal wilt aandragen, moet u uitleggen waarom dat niet tijdens het proces is aangevoerd.

Zijn er nog andere manieren om hoger beroep in te stellen?

U kunt de CCRC verzoeken om een onderzoek naar de vraag of er sprake was van een gerechtelijke dwaling. De CCR kan uw zaak dan verwijzen naar de desbetreffende appelrechtbank. Als dat gebeurt, wordt uw zaak als een gewoon hoger beroep behandeld.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

Als u tot een gevangenisstraf bent veroordeeld, kunt u na uw vrijlating uit de gevangenis uitgezet worden. Als u geen Brits onderdaan bent en u bent veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar of langer, of als u een straf opgelegd is voor bepaalde ernstige misdrijven, zal de overheid u over het algemeen na uw gevangenisstraf het land uitzetten.

In alle andere zaken waarbij gevangenisstraf een van de mogelijke straffen is, en u ouder bent dan 17 jaar, kan de rechter adviseren u het land uit te zetten nadat u de straf hebt uitgezeten. Het maakt daarbij niet uit of u wel of niet naar de gevangenis wordt gestuurd. De overheid baseert haar beslissing op het advies van de rechter. Het advies van de rechter maakt deel uit van de straf en tegen dat advies kan hoger beroep worden ingesteld, zoals hiervoor beschreven. De overheid kan ook proberen u zonder advies van de rechter uit te zetten als dat “het algemeen belang dient”.

Als u onderdaan bent van een andere EU-lidstaat,  kunt u alleen maar uitgezet worden bij bedreiging van de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid. Een veroordeling voor het plegen van een misdrijf is op zichzelf niet voldoende reden om iemand het land uit te zetten. U hebt het recht om bij een speciaal tribunaal beroep in te stellen tegen een beslissing u het land uit te zetten.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

Als u waar dan ook in het Verenigd Koninkrijk voor een misdrijf bent veroordeeld of vrijgesproken, kunt u in Engeland niet opnieuw voor hetzelfde misdrijf worden berecht, behalve in speciale omstandigheden. Deze regel geldt ook als er vonnis is gewezen na een proces dat in een andere lidstaat is gevoerd.

Informatie over veroordelingen

Veroordelingen en cautions (waarschuwingen) worden tot uw honderdste verjaardag geregistreerd in de Police National Computer (PNC). Als u vindt dat uw gegevens daarin verkeerd zijn opgenomen, kunt u ze aanvechten. Uw advocaat kan u daarbij adviseren. U kunt ook het hoofd van politie in de regio waar het misdrijf is gepleegd, vragen de gegevens te wijzigen of te wissen.

Cautions, reprimands (berispingen) and final warnings (laatste waarschuwingen) worden behandeld als veroordelingen.

Ook als u een straf uitgediend hebt, moet u de veroordeling of caution openbaar maken als dat van u verlangd wordt - bijvoorbeeld bij een sollicitatie - tot uw veroordeling ‘spent’ is (u juridisch gezien gere-integreerd bent). Hoe lang dat duurt, hangt af van het soort misdrijf en de straf.

Een Fixed Penalty Notice of een Penalty Notice for Disorder tellen niet mee voor uw strafblad.

Links

Court of Appeal

Richtlijnen voor het instellen van hoger beroep bij het Court of Appeal

Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk

Criminal Cases Review Commission

Criminal Records Bureau

Re-integratie van daders

Criminal Appeal Act 1968 (als gewijzigd)

Rehabilitation of Offenders Act 1974(als gewijzigd)

Bail Act 1976 (als gewijzigd)

Magistrates Court Act 1980 (als gewijzigd)

Senior Courts Act 1981 (als gewijzigd)

Criminal Appeal Act 1995 (als gewijzigd)

Police Act 1997 (als gewijzigd)

Human Rights Act 1998 (als gewijzigd)

Police and Justice Act 2006 (als gewijzigd)

Europees Verdrag inzake de rechten van de mens

Laatste update: 01/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website