Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Verdachten (in strafzaken)

Waar wordt het proces gevoerd?

Alle strafzaken worden aanhangig gemaakt bij het Magistrates' Court. Daarna zijn er drie mogelijkheden.

Voor minder ernstige misdrijven wordt het hele proces voor het Magistrates’ Court gevoerd, hetzij voor drie lay magistrates (lekenrechters), hetzij voor een district judge.

Voor ernstigere misdrijven kan het proces ofwel voor het Magistrates’ Court worden gevoerd, ofwel voor een Crown Court, samengesteld uit een rechter en een twaalfkoppige jury.

De magistrates of de district judge overwegen welk type proces voor uw zaak het meest geschikt is,  nadat uw advocaat daarover namens u opmerkingen heeft mogen maken. Als het kan, wordt de zaak in het Magistrates’ Court behandeld; als het niet kan of als u aandringt op een behandeling door het Crown Court, wordt de zaak voor deze laatste rechtbank gebracht. Alle strafzaken tegen volwassenen zijn openbaar.

Als u jonger bent dan 18 jaar, wordt het proces, tenzij de aanklacht zeer ernstig is, in een youth court (gerecht voor jeugdzaken) behandeld door een rechter of door drie speciaal daartoe opgeleide lekenrechters. Hierbij wordt geen publiek toegelaten.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

De tenlastelegging kan op een preliminaire zitting worden gewijzigd, maar doorgaans niet wanneer de rechtbank eenmaal begonnen is met het horen van getuigen. In het geval van minder ernstige misdrijven moeten de feiten binnen zes maanden na het plegen van het misdrijf ten laste worden gelegd. U kunt schuld bekennen aan enkele of aan alle ten laste gelegde feiten. De aanklager kan ermee akkoord gaan dat u schuld bekent aan een minder ernstig feit dan u ten laste is gelegd.

Moet ik bij de rechtszitting aanwezig zijn?

Niet aanwezig zijn op een proces wanneer dat verplicht is, is strafbaar. Bovendien kan het proces in uw afwezigheid gevoerd worden. Voor lichte vergrijpen is het vaak mogelijk u door een advocaat te laten vertegenwoordigen, schriftelijk schuld te bekennen of het proces in uw afwezigheid te laten doorgaan. In het Crown Court is het over het algemeen niet mogelijk een proces te voeren zonder dat u aanwezig bent, maar als u de gang van zaken verstoort of vlucht, kan een proces zonder u worden gevoerd. Het is strafbaar zonder goede reden niet te komen opdagen.

Kan ik via een videoverbinding aan de rechtszitting deelnemen?

Over het algemeen is dat niet mogelijk, maar voor sommige zittingen kunt u via een videoverbinding vanuit de gevangenis of een politiebureau aan het proces deelnemen. De rechter(s) en de aanklager zijn in de rechtszaal aanwezig. Uw juridisch adviseur kan óf op het politiebureau zijn óf in de rechtszaal en kan u zien en horen via de videoverbinding.

Krijg ik een tolk als ik niet begrijp wat er gebeurt?

Als u geen Engels begrijpt, zorgt de rechtbank voor een tolk.

Krijg ik een advocaat?

Over het algemeen is het niet verplicht om in de rechtszaal door een advocaat te worden bijgestaan, maar het is zeer raadzaam er wel een te hebben. In bepaalde zaken moet u een advocaat hebben, bijvoorbeeld in verkrachtingszaken of in zaken met jonge getuigen.

Mag ik van advocaat wisselen?

Ja, zie informatieblad 1.

Moet ik op het proces een verklaring afleggen?

U mag een verklaring afleggen tijdens het proces, maar u kunt er niet toe worden gedwongen. Uw advocaat zal u daarover adviseren. Als u zonder goede reden geen verklaring aflegt, kan dat tegen u werken, maar u kunt niet worden veroordeeld, alleen maar omdat u tijdens het proces uw mond hield.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

Als u het goedvindt, mag een getuigenverklaring voorgelezen of samengevat worden. Als u de getuigenverklaring betwist, moet de getuige over het algemeen in de rechtszaal verschijnen om te getuigen, zodat u de verklaring kunt aanvechten door vragen te stellen. Als de aanklager documenten gebruikt als bewijsmateriaal, moet hij uw advocaat daarvan vóór het proces op de hoogte stellen. Uw advocaat kan het document aanvechten. Uw advocaat mag alle getuigen die tegen u getuigen, ondervragen, om hun verklaringen in twijfel te trekken.

Mag ik proberen mijn onschuld te bewijzen?

Ja. Het bewijsmateriaal kan bestaan uit documenten of fysiek bewijs. U mag ook getuigen vragen om voor u te getuigen. De rechter kan hen dan naar de rechtbank laten komen. Uw advocaat en de aanklager zullen hen vragen stellen.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Voor het proces begint vraagt de aanklager informatie over uw strafblad op. Ook veroordelingen in andere landen kunnen daarop staan. In sommige situaties wordt die informatie aan de rechter doorgegeven, maar uw advocaat kan daartegen ageren. Ook al houdt de rechtbank rekening met uw strafblad, dan nog wordt u niet zomaar veroordeeld omdat u een strafblad hebt.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Nadat alle bewijsmateriaal is aangevoerd, komt de beslissing (de "uitspraak") of u wel of niet schuldig bent. In het Magistrates’ Court beslissen de magistrates over de uitspraak;  in het Crown Court beslist alleen de jury over de uitspraak. Als wordt geoordeeld dat u niet schuldig bent (u wordt "vrijgesproken"), is het proces afgelopen. Als er geen andere tenlasteleggingen zijn, staat het u vrij de rechtbank te verlaten. Als wordt geoordeeld dat u schuldig bent (u wordt "veroordeeld"), doen uw advocaat en de aanklager suggesties over de strafmaat. Soms vindt er een aparte zitting plaats voor het uitspreken van de strafmaat.

Welke straf krijg ik?

De straf hangt af van de ernst van het misdrijf. De rechter zal zich houden aan landelijke richtlijnen.  Elk misdrijf  kent een maximumstraf; voor sommige misdrijven is er ook een minimumstraf.

Nadere informatie over te geven straffen kunt u hier vinden. De volgende straffen kunnen worden opgelegd:

  • gevangenisstraf. Een gevangenisstraf kan voor onbepaalde tijd zijn of voor een vastgestelde periode. De rechter zal aangeven welk gedeelte daarvan u waarschijnlijk in de gevangenis zult moeten doorbrengen. Gevangenisstraffen van minder dan een jaar kunnen voorwaardelijk zijn (maatschappelijke dienstverlening, onder vaste voorwaarden). Bij de tenuitvoerlegging van de straf wordt meestal rekening gehouden met de tijd die u al in de gevangenis hebt doorgebracht in afwachting van het proces;
  • taakstraf (waaraan verschillende voorwaarden verbonden kunnen zijn, zoals het verrichten van onbetaald werk in de plaatselijke gemeenschap);
  • boete;
  • schadevergoeding (geldelijke vergoeding aan het slachtoffer);
  • uitzetting (terugkeer naar uw eigen land, alleen in het geval van een ernstig misdrijf);
  • ontzegging (bijvoorbeeld van de rijbevoegdheid).

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer is geen partij bij de procedure, maar kan wel getuigen op het proces. Bij de beslissing over de straf zal de rechter een verklaring van het slachtoffer over de gevolgen van het misdrijf meewegen. De rechter kan u niet veroordelen tot het betalen van een civiele schadevergoeding, maar kan wel een schadevergoedingsmaatregel uitvaardigen. Het slachtoffer kan een civiele procedure tegen u aanspannen.

Links

Naar de rechtbank

De gerechtelijke procedure

Vóórkomen via een videoverbinding

Richtlijnen voor de strafmaat

Helplijn voor familie van gevangenen

Het leven in de gevangenis

Children and Young Persons Act 1933 (als gewijzigd)

Magistrates Courts Act 1980 (als gewijzigd)

Criminal Justice and Public Order Act 1994 (als gewijzigd)

Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (als gewijzigd)

Crime and Disorder Act 1998 (als gewijzigd)

Powers of Criminal Courts (Sentencing ) Act 2000 (als gewijzigd)

Criminal Justice Act 2003 (als gewijzigd)

UK Borders Act 2007 (als gewijzigd)

Criminal Justice and Immigration Act 2008 (als gewijzigd)

Coroners and Justice Act 2009 (als gewijzigd)

Laatste update: 01/12/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website