Verdachten (in strafzaken)

Kan ik hoger beroep instellen?

De rechter doet uitspraak tijdens een zitting. Tegen de beslissing, de uitspraak of de straf kunt u beroep instellen bij de hoge rechtbank. U kunt om vrijspraak of strafvermindering vragen. Als u van mening bent dat er ernstige fouten zijn gemaakt tijdens het proces over uw zaak voor de districtsrechtbank, kunt u een verzoek indienen om uw zaak naar de districtsrechtbank terug te laten verwijzen voor een revisie door nieuwe rechters.

U kunt op de zitting waar de beslissing wordt uitgesproken mondeling beroep instellen tegen de veroordeling, het vonnis of de straf. U kunt ook schriftelijk beroep aantekenen bij de districtsrechtbank of het openbaar ministerie. U moet binnen twee weken beroep aantekenen. Als u een advocaat hebt, zal hij of zij meestal de praktische zaken omtrent uw beroep regelen. Als uw straf een geldboete van DKK 3 000 of minder is, hebt u toestemming nodig van de Deense Raad voor procesverlof om hoger beroep tegen de beslissing in te stellen. Uw aanvraag bij de Raad voor procesverlof moet binnen twee weken na de beslissing worden ingediend.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u beroep instelt tegen de beslissing van de rechter, wordt de zaak behandeld door de hoge rechtbank. Deze zitting is eveneens toegankelijk voor het publiek. Er bestaat geen uiterste termijn voor de behandeling van de zaak door de hoge rechtbank.

Als u in bewaring bent gesteld, moet de hoge rechtbank uw zaak vóór alle andere zaken behandelen. De hoge rechtbank moet ook beslissen of u, in afwachting van en tijdens de beroepsprocedure, in bewaring moet blijven.

Als u in beroep om vrijspraak vraagt, zal uw zaak in revisie worden behandeld door de hoge rechtbank. In dat geval hebt u het recht nieuw bewijs te overleggen. U moet zo snel mogelijk met uw advocaat overleggen welk nieuw bewijs er in de beroepszaak moet worden overgelegd. Zodra het openbaar ministerie heeft bekendgemaakt op welk bewijs het zich wil baseren in de procedure voor de hoge rechtbank, heeft uw advocaat normaal gesproken veertien dagen de tijd om uw bewijs bekend te maken. Er kan soms een ontheffing worden verleend voor de uiterste termijn van veertien dagen.

Als u slechts om strafvermindering vraagt, zal de hoge rechtbank zich uitsluitend over de straf buigen. In dergelijke gevallen overleggen de partijen geen bewijs aan de hoge rechtbank, maar kan de advocaat de rechter verzoeken aanvullende informatie over uw persoonlijke omstandigheden in te winnen die relevant is voor het vaststellen van de straf of de kwestie van uitlevering.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Als u in beroep om vrijspraak hebt gevraagd, zal uw zaak in revisie worden behandeld door de hoge rechtbank. In de praktijk zal de rechter vaak beginnen met het voorlezen van de door u en de getuigen afgelegde verklaringen in de procedure voor de districtsrechtbank. Als u en uw advocaat het echter oneens zijn met deze procedure, moeten de verklaringen opnieuw worden afgelegd.

Als u beroep hebt ingesteld om strafvermindering, zal de hoge rechtbank het bewijs dat bij de districtsrechtbank is overgelegd in aanmerking nemen en de straf op basis daarvan vaststellen.

De rechter van de hoge rechtbank zal tijdens de zitting uitspraak doen. De rechter kan beslissen de uitspraak van de districtsrechtbank te handhaven, een hogere of een lagere straf op te leggen of u vrij te spreken. Als u wordt vrijgesproken of strafvermindering hebt gekregen, worden de kosten van het beroep uit de overheidsmiddelen betaald. Hetzelfde geldt indien het openbaar ministerie beroep tegen het vonnis heeft aangetekend en de hoge rechtbank dat vonnis uitsluitend bekrachtigt. In alle andere omstandigheden wordt u waarschijnlijk veroordeeld in de proceskosten van de beroepszaak.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Het vonnis van de hoge rechtbank treedt in de plaats van dat van de districtsrechtbank en is gewoonlijk onherroepelijk. In uitzonderlijke gevallen kan de zaak met toestemming van de Raad voor procesverlof worden voorgelegd aan het Hooggerechtshof. Een dergelijke toestemming wordt normaal gesproken uitsluitend verleend als de zaak betrekking heeft op een principiële rechtsvraag en dus een proefproces is, of om andere bijzondere redenen. De Raad verleent slechts voor enkele strafzaken toestemming deze aan het Hooggerechtshof voor te leggen. Uw advocaat kan u adviseren over de kans die u hebt om toestemming te verkrijgen.

Als u wordt vrijgesproken en er indringende maatregelen, zoals aanhouding, detentie of onderzoeken/doorzoekingen in het onderzoek zijn toegepast, kunt u schadevergoeding eisen. Uw eis tot schadevergoeding moet uiterlijk twee maanden na de gerechtelijke uitspraak schriftelijk worden ingediend bij de regionale openbare aanklager. Uw advocaat zal gewoonlijk de praktische zaken omtrent het indienen van de eis regelen. Vergeet niet uw advocaat te laten weten waar u te bereiken bent in uw eigen land.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

U kunt normaal gesproken naar een andere lidstaat worden gestuurd om uw straf te ondergaan. Dit gebeurt gewoonlijk alleen als u verzoekt te worden teruggestuurd naar uw eigen land om uw straf te ondergaan. U moet uw aanvraag om uw straf in uw eigen land te ondergaan, indienen bij het Deense ministerie van Justitie.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

In Denemarken kunt u niet twee keer voor hetzelfde misdrijf worden veroordeeld. In andere Europese landen geldt hetzelfde beginsel. Aangezien de strafbepalingen per land verschillend kunnen zijn, dient u dit na te vragen in het land waar u mogelijk ook voor het misdrijf zal worden vervolgd.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

Zodra er in een zaak een beslissing is genomen, wordt deze beslissing gemeld bij het centrale criminaliteitsregister. Uitspraken over overtredingen van het Deense wetboek van strafrecht worden opgenomen in het deel van het register over gerechtelijke uitspraken. Uitspraken over overtredingen van andere wetgeving worden geregistreerd als u een gevangenisstraf of een ontzegging (straf waarbij u een bepaald recht wordt ontnomen) is opgelegd. De uitspraak wordt geregistreerd onder vermelding van de naam van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, de datum van het vonnis, de wettelijke bepalingen die zijn overtreden, en de straf.

Er gelden beperkingen ten aanzien van de uitspraken die worden opgenomen in het strafblad waarvan een afschrift kan worden afgegeven voor uw persoonlijk gebruik. De gegevens worden elektronisch opgeslagen. Of de gegevens worden verwijderd hangt af van de zwaarte van de sanctie. U kunt een klacht indienen over registratie- of verwijderingsfouten, maar niet over de registratie zelf of over een uitspraak. Klachten over de registratie moeten worden ingediend bij het bureau van de nationale commissaris van de Deense politie, de gegevensautoriteit met betrekking tot strafbladen.

Links

De Deense Wet op de rechterlijke organisatie

Decreet over de verwerking van persoonsgegevens in het centrale criminaliteitsregister

Laatste update: 13/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website