Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Summary of the criminal process

The following is a summary of the usual stages of the criminal process.

 • The police investigate all criminal matters. This includes questioning suspects, victims and witnesses.
 • If the police suspect that you have committed a crime, you will be charged. Once you have been charged, you have certain fundamental rights, for example the right to legal advice in serious cases.
 • The police decide whether or not to arrest you.
 • If you have committed a serious crime, you may - after presentation of the case to a judge - be remanded in custody while the case is being investigated.
 • Once the investigation has been completed, the case is sent to the Prosecution Service, which decides whether the charges should be dropped or the case should go to trial.
 • If the Prosecution Service decides to proceed with the case, it can do so by issuing a fixed penalty notice, an indictment or a summons for directions.
 • Criminal cases are tried by the district courts as court of first instance. The number of judges depends on the gravity of the case and on whether you plead guilty or not guilty.
 • The court’s judgment can usually be appealed to the high court. You can either appeal for a retrial of your case or appeal against the sentence.
 • You will be entitled to compensation for false imprisonment if the case against you is withdrawn or if you are acquitted.
 • The Danish Prison and Probation Service answers questions concerning the serving of sentences.

You can find details about all stages of the criminal process and about your rights in the factsheets. The information is not a substitute for legal advice and is for guidance only.

The rules concerning the criminal process, including police investigations, the preparation of the trial by the prosecution and the trial itself, are set out in the Danish Administration of Justice Act.

Please note that special rules apply in Greenland and the Faroe Islands.

Under the Treaty of Lisbon, Denmark has opted out from EU justice and home affairs cooperation and consequently does not participate in such cooperation in the same way as the other Member States. In each individual case you must therefore find out whether specific EU legislation applies in Denmark.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. These factsheets tell you where and how to complain.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Preliminary charge, including questioning
 • Arrest (including European arrest warrant)
 • Preliminary statutory hearing and remand in custody
 • Intrusive measures
 • Decision on whether or not to bring charges against you
 • Preparing for trial by the defence

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic and other minor offences

Related links

The Danish legal system

Database of full-text legislation

Finding a Danish lawyer

Information on the serving of sentence:

Last update: 13/08/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Juridisch advies inwinnen

Het is heel belangrijk juridisch advies in te winnen als u op een of andere manier betrokken bent bij een strafrechtproces. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Hierin staat ook wat een advocaat voor u kan doen. In dit algemene informatieblad kunt u lezen hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten van de advocaat worden betaald als u niet zelf voor zijn diensten kunt betalen.

Een advocaat vinden

U hebt het recht u te laten vertegenwoordigen door een advocaat naar keuze. De advocaat moet bevoegd zijn om voor de Deense rechtbank te verschijnen. U kunt De link wordt in een nieuw venster geopend.hier een lijst van Deense advocaten vinden. Op dezelfde website kunt u zien of een advocaat zich gespecialiseerd heeft in strafrecht, belastingrecht of een ander rechtsgebied dat verband houdt met uw zaak.

Voor iedere rechtbank in Denemarken heeft het Deense ministerie van Justitie een groep lokale advocaten aangesteld die speciale ervaring hebben met strafzaken. Deze advocaten zijn onafhankelijk en hebben een eigen, particulier advocatenkantoor. De rechtbank kan u een lijst met deze advocaten verstrekken. Als u geen specifieke voorkeur aangeeft, wordt een van de advocaten op de lijst aangewezen voor uw zaak indien de aanstelling van een wettelijk vertegenwoordiger verplicht is, bijvoorbeeld als de politie u in verzekering stelt.

De kosten van een advocaat betalen

Als de rechtbank een advocaat voor u heeft aangesteld, wordt zijn of haar honorarium gewoonlijk door de overheid betaald. In het kader van zijn uitspraak bepaalt de rechter tevens het honorarium van de advocaat. Het honorarium wordt bepaald op basis van de door de rechtbanken gehanteerde tarieven voor alle strafzaken waarin een wettelijk vertegenwoordiger is aangesteld, ongeacht of u de advocaat zelf hebt gekozen.

De rechter bepaalt tevens wie uiteindelijk het honorarium van de advocaat moet betalen. Als u schuldig wordt bevonden, moet u gewoonlijk het bedrag van het honorarium aan de overheid betalen (de staat Denemarken). De staat zal ernaar streven zo veel als u kunt betalen van het bedrag in te vorderen.

Als u wordt vrijgesproken of als de uitspraak van de rechter aanzienlijk milder is dan de openbare aanklager had verwacht, zal de rechter normaal gesproken de overheid opdragen het honorarium en de onkosten van de advocaat te betalen. De rechter kan er ook voor kiezen de overheid een deel van het honorarium en de onkosten van de advocaat te laten betalen. Dit kan het geval zijn indien er tevergeefs rechtszittingen zijn gehouden wegens omstandigheden buiten uw macht.

U kunt binnen twee weken na het vonnis hoger beroep instellen tegen de beslissing over het bedrag van de vergoeding van de advocaat en de uiteindelijke aansprakelijkheid voor de betaling ervan.

Het is niet mogelijk een aanvraag voor kosteloze rechtsbijstand in te dienen in strafzaken, en dergelijke rechtsbijstand wordt normaal niet gedekt door een rechtsbijstandsverzekering.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deel 66 van de Deense Wet op de rechterlijke organisatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Lijst van advocaten in Denemarken

Laatste update: 13/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld

Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek (opsporingsonderzoek)?

Strafzaken worden door de politie onderzocht. De politie zal een zaak normaal gesproken onderzoeken omdat zij ervan op de hoogte is gesteld dat iemand het slachtoffer is geworden van geweld of diefstal, of omdat de politie of mogelijk een burger iemand op heterdaad heeft aangehouden.

Voorlopige aanklacht

De politie zal eerst willen vaststellen of er een strafbaar feit is gepleegd en of er een of meerdere verdachten kunnen worden aangewezen die van het misdrijf beschuldigd kunnen worden. De politie zal de verdachte in dat verband gewoonlijk willen ondervragen.

Aanhouding

De politie kan een verdachte vasthouden.

Voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting en voorlopige hechtenis (met inbegrip van het Europees aanhoudingsbevel)

Als de politie een verdachte wil vasthouden om het politieonderzoek niet in gevaar te brengen of om een andere reden, dient de verdachte binnen 24 uur na zijn of haar aanhouding bij de rechter te worden voorgeleid, zodat de zaak aan een rechter kan worden voorgelegd.

Indringende maatregelen

Naast het ondervragen van de verdachte en mogelijke getuigen, kan de politie tijdens het onderzoek informatie inwinnen door middel van indringende maatregelen zoals fouilleren en huiszoeking, observatie van telecommunicatieverbindingen, afluisteren van telefoongesprekken, enz. Voor de meeste indringende maatregelen is vooraf toestemming van de rechter nodig.

Beslissing om al dan niet rechtsvervolging tegen een verdachte in te stellen

Het doel van het politieonderzoek is informatie te verzamelen aan de hand waarvan de openbare aanklager kan beslissen een verdachte al dan niet te vervolgen. Als er onvoldoende bewijs is om aan te tonen dat een verdachte een strafbaar feit heeft gepleegd, zal het openbaar ministerie besluiten de verdachte niet verder te vervolgen.

Aangezien de politie en het openbaar ministerie op lokaal niveau onder hetzelfde beheer staan, is het openbaar ministerie vaak in een vroeg stadium bij de zaak betrokken, bijvoorbeeld ook bij de planning van het onderzoek.

Procesvoorbereiding door de verdediging

Informatie over het recht geïnformeerd te worden over het onderzoek en dit te beïnvloeden, kunt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier vinden.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Klik op een van de volgende links voor meer informatie over uw rechten tijdens iedere fase waarin de zaak zich bevindt.

Voorlopige aanklacht en verhoor (1)

Waarom word ik aangeklaagd?

U wordt aangeklaagd omdat de politie een sterk vermoeden heeft dat u een misdrijf hebt gepleegd en omdat het politieonderzoek zich van nu af aan sterk op u zal concentreren en niet op een andere persoon.

Wat houdt het feit dat ik word aangeklaagd in?

Het houdt in dat u te horen krijgt van welk misdrijf u door de politie wordt verdacht. De politie moet u vertellen welke bepaling van de wet u volgens haar hebt overtreden. U hebt het recht het onderzoek van uw zaak te volgen via een advocaat, en in het geval van ernstige misdrijven hebt u het recht op een toegevoegd (een door de rechter aangestelde) advocaat.

Waarom wil de politie mij verhoren?

De politie wil u verhoren om na te gaan of hun vermoeden dat u een strafbaar feit hebt gepleegd juist is. De politie zal uw verklaring gebruiken bij haar verdere onderzoek. De openbare aanklager zal uw verklaring later gebruiken om te bepalen of de zaak moet worden behandeld als een zaak waarin de verdachte een bekentenis heeft afgelegd.

Waar en wanneer mag de politie mij verhoren?

Er zijn geen speciale regels over waar en wanneer de politie u mag verhoren. U moet op een zodanige wijze worden verhoord dat uw rechten niet onrechtmatig worden geschonden. De politie mag gewoonlijk geen contact met u opnemen als u op uw werk bent. De politie zal u meestal vragen beginnen te stellen op de plaats delict. In veel gevallen zal de politie u vragen naar het politiebureau te komen voor nadere ondervraging.

Wat als ik de taal niet spreek?

Als u de lokale taal niet spreekt, hebt u recht op een tolk die vanuit en naar uw eigen taal kan tolken. De politie zal voor een tolk zorgen, en u hoeft niets te zeggen tot de tolk aanwezig is.

Moet ik een verklaring afleggen aan de politie?

U moet uw naam, adres en geboortedatum opgeven aan de politie. U hoeft niets anders te zeggen. U bent niet verplicht de waarheid te spreken. De politie moet u vóór het vraaggesprek op de hoogte brengen van deze rechten. Het hangt van uw zaak en de ernst van de feiten in de tenlastelegging af of het bevorderlijk voor uw zaak zou zijn een verklaring af te leggen aan de politie. Als u niet weet of u bepaalde vragen moet beantwoorden, kunt u dat het beste aan uw advocaat vragen.

Krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

U hebt het recht een advocaat naar keuze te spreken voordat u beslist of u toestemt in een politieverhoor. Als u zelf geen advocaat kent, zal de politie voor een advocaat zorgen.

Uw advocaat heeft het recht tijdens het verhoor aanwezig te zijn, maar geeft u mogelijk geen advies over hoe u specifieke vragen moet beantwoorden.

Kan ik controleren of de politie mijn verklaring goed heeft begrepen?

De politie moet uw verklaring schriftelijk vastleggen. U mag het proces-verbaal lezen of laten voorlezen en hier vervolgens opmerkingen over plaatsen. Het is aan u om te beslissen of u het proces-verbaal al dan niet wilt ondertekenen. Veel advocaten zullen het u afraden als u de taal niet begrijpt.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

Als u iets gezegd hebt dat mogelijk tegen u pleit, kan de politie de informatie gebruiken bij haar onderzoek. Over het algemeen is een proces-verbaal geen bewijs en kan dit niet op zichzelf in het proces tegen u worden gebruikt. De openbare aanklager kan vragen stellen over bepaalde details in het proces-verbaal. Uw verklaring veranderen kan uw geloofwaardigheid aantasten.

Aanhouding (2)

Waarom word ik aangehouden?

Als de politie reden heeft om te vermoeden dat u een strafbaar feit hebt gepleegd, kunt u aangehouden worden indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat u andere strafbare feiten pleegt, om er zeker van te zijn dat u aanwezig bent of om te voorkomen dat u met anderen spreekt. Ook kunt u aangehouden worden op grond van een Europees aanhoudingsbevel dat door een andere EU-lidstaat is uitgevaardigd.

Kan de politie me in alle gevallen aanhouden?

U wordt niet aangehouden als aanhouding onevenredig is aan de ernst van het feit dat u ten laste wordt gelegd. Het is bijvoorbeeld hoogst onwaarschijnlijk dat u aangehouden zult worden als u verdacht wordt van een feit waarvoor de maximumstraf een geringe boete is.

Waar vindt de aanhouding plaats?

De aanhouding vindt meestal plaats op het plaatselijke politiebureau. U wordt gewoonlijk in een wachtcel vastgehouden tot de politie u kan ondervragen (zie Voorlopige aanklacht en verhoor (1)).

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Als u ziek, gewond of sterk onder invloed van alcohol of drugs bent, hebt u het recht een arts te raadplegen. U moet de politie in dat geval, en ook als u speciale medicijnen nodig hebt, vertellen dat u een arts wilt spreken.

Kan ik contact opnemen met een advocaat?

U hebt het recht contact op te nemen met een advocaat naar keuze voordat u beslist of u toestemt in een politieverhoor. In bepaalde gevallen kan de politie weigeren u door een bepaalde advocaat te laten bijstaan. U kunt hier bij de rechter een klacht over indienen.

Zowel de politie als uw advocaat moet u vertellen dat u recht hebt op een toegewezen advocaat, en wie er verantwoordelijk is voor de kosten.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Als u een onderdaan van een andere staat bent, hebt u het recht contact op te nemen met de ambassade van uw land. De politie kan u helpen contact op te nemen met de ambassade.

Mag ik contact opnemen met mijn familie?

U hebt het recht uw familie of werkgever te laten weten dat u aangehouden bent. De politie kan uw verzoek contact met hen op te nemen weigeren als zij van mening is dat dit gevolgen kan hebben voor de zaak. De politie kan ervoor kiezen uw familie namens u op de hoogte te stellen.

Hoe lang kan ik worden aangehouden?

U moet in vrijheid worden gesteld zodra de gronden voor uw aanhouding niet langer aanwezig zijn. Als u niet binnen 24 uur bent vrijgelaten, moet u worden voorgeleid voor een rechter (voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting) zodat een rechter kan beslissen of u in vrijheid gesteld moet worden of dat uw aanhouding verlengd moet worden (wat tot maximaal 3 x 24 uur mogelijk is), of dat u in bewaring moet worden gesteld (Voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting en inbewaringstelling (3)).

Wanneer mag een aanhouding na 24 uur worden verlengd?

Als de rechter die de zaak tijdens de voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting behandelt van oordeel is dat het bewijs dat is overgelegd niet toereikend is om te bepalen of u in bewaring moet worden gesteld, kan uw arrestatie met 3 x 24 uur worden verlengd, vanaf het moment dat de eerste zitting is beëindigd.

Voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting en inbewaringstelling (3)

Waarom word ik in bewaring gesteld?

U wordt in bewaring gesteld omdat de politie van mening is dat het noodzakelijk is u enige tijd of zolang als het onderzoek loopt, in hechtenis te houden. U kunt ook in bewaring worden gesteld om ervoor te zorgen dat u naar een andere lidstaat kan worden uitgeleverd op grond van een Europees aanhoudingsbevel.

Wie bepaalt of ik in bewaring moet worden genomen?

Een rechter bepaalt of aan de voorwaarden om u in bewaring te stellen is voldaan. Voordat de rechter bepaalt of u overeenkomstig het verzoek van de politie in bewaring moet worden gesteld, wordt er een zitting gehouden (voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting). Tijdens die zitting zet de openbare aanklager de inzichten van de politie over de zaak uiteen, en u krijgt ook de gelegenheid uw standpunt uiteen te zetten. De rechter beslist om u al dan niet in bewaring te stellen, maar niet of u schuldig bent aan het ten laste gelegde.

Kan ik in alle gevallen in bewaring worden gesteld?

U kunt in bewaring worden gesteld op de volgende voorwaarden:

 • De politie moet kunnen toelichten waarom zij vermoedt dat u een strafbaar feit hebt gepleegd waarvoor u een gevangenisstraf van 18 maanden of langer kunt krijgen.
 • Het mogelijke vonnis moet meer dan 30 dagen gevangenisstraf zijn.
 • De politie moet de rechter kunnen overtuigen dat het belangrijk is dat u niet vrijkomt zolang het politieonderzoek loopt, om een van de volgende redenen:
 • De politie verwacht dat u zich aan uw straf zult onttrekken.
 • Er zijn redenen om aan te nemen dat u hetzelfde soort misdrijf zult blijven plegen.
 • Er zijn redenen om aan te nemen dat u het onderzoek zult bemoeilijken als u in vrijheid wordt gesteld.
 • Het misdrijf is zo ernstig dat het kwetsend voor anderen zou zijn als men u in afwachting van het proces op vrije voeten zou stellen.

In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u aan bewaring ontkomt, ondanks dat aan alle voorwaarden hiervoor is voldaan, namelijk als gevangenzetting in uw persoonlijke omstandigheden extreem belastend zou zijn. Het is belangrijk dat u uw advocaat van dergelijke omstandigheden op de hoogte stelt.

Waar wordt de voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting gehouden?

De voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting wordt gehouden voor de plaatselijke rechtbank. U wordt gewoonlijk in een wachtcel vastgehouden tot u de rechtszaal ingaat.

Moet ik een getuigenis afleggen tijdens de voorbereidende wettelijk voorgeschreven zitting?

U bent niet verplicht een verklaring af te leggen of de waarheid te spreken. Het hangt van de aard van uw zaak en de ernst van de feiten in de tenlastelegging af of het in uw voordeel zou werken om een verklaring af te leggen voor de rechter. U dient bij uw advocaat te rade te gaan om te bepalen of het al dan niet in uw belang is om een getuigenis af te leggen.

Krijg ik de gelegenheid een advocaat te spreken?

De rechter zal een advocaat aanstellen om u in rechte te vertegenwoordigen. Als u geen voorkeur voor een bepaalde advocaat aangeeft, zal de rechter de advocaat die op die dag dienst doet aanstellen. Zie voor meer informatie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1.

U hebt het recht de zaak voorafgaand aan de rechtszitting met uw advocaat te bespreken. Als u en uw advocaat niet dezelfde taal spreken, hebt u het recht de hulp in te roepen van een tolk. Uw advocaat beschermt uw belangen tijdens de zitting en kan u ook vragen stellen.

Kan ik controleren of de rechter mijn getuigenis goed heeft begrepen?

De rechter zal de essentiële elementen van uw getuigenis vastleggen in het rechtbankverslag. Uw verklaring wordt hardop voorgelezen om er zeker van te zijn dat deze goed is begrepen.

 

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat tegen mij pleit?

Uw getuigenis in de rechtbank kan gebruikt worden als bewijs in de zaak.

Hoe lang kan ik in bewaring worden gehouden?

De rechter bepaalt tijdens de zitting of u in vrijheid gesteld moet worden of in bewaring moet worden gehouden. In sommige gevallen zal de rechter beslissen dat uw detentie verlengd moet worden met 3 x 24 uur (zie Aanhouding (2)).

 

Als u gevangen wordt gezet, stelt de rechter een maximale termijn van vier weken vast. Dat betekent dat vóór het eind van deze termijn beslist moet worden of u in vrijheid wordt gesteld of dat uw zaak opnieuw aan de rechter wordt voorgelegd om er zeker van te zijn dat de voorwaarden om de gevangenhouding voort te zetten nog steeds aanwezig zijn. Er bestaat geen maximale termijn voor de totale duur van de bewaring. Dit hangt af van de aard van de zaak.

U moet in vrijheid worden gesteld zodra de gronden voor uw aanhouding niet langer aanwezig zijn.

Wat is eenzame opsluiting?

Soms zal de politie de rechter toestemming vragen u in eenzame opsluiting vast te houden zodat u geen contact hebt met andere gedetineerden. U mag anderen dan alleen schrijven of opbellen onder toezicht van de politie. De rechter bepaalt of u al dan niet in eenzame opsluiting mag worden vastgehouden.

Kan ik hoger beroep instellen tegen een beslissing over bewaring en eenzame opsluiting?

Tegen een beslissing over bewaring of eenzame opsluiting kunt u beroep instellen bij de hoge rechtbank. De gebruikelijke manier om dit te doen is om tijdens de zitting waar uw zaak wordt behandeld te zeggen dat u hoger beroep wilt instellen.

Is het mogelijk bewaring te voorkomen door mijn paspoort in te leveren of door een waarborgsom te storten?

Het Deense wetboek van strafrecht voorziet in de mogelijkheid om bewaring te voorkomen door het inleveren van het paspoort of storting van een waarborgsom. In de praktijk gebeurt dit echter zelden.

Indringende maatregelen (4)

De politie mag gedurende het onderzoek verschillende indringende maatregelen toepassen om aan informatie te komen, waarvan er hieronder enkele worden omschreven.

Mag de politie vingerafdrukken en foto's van mij nemen?

De politie heeft onder de volgende voorwaarden het recht vingerafdrukken en foto’s van u te nemen:

 • U wordt ervan verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd en de maatregel is noodzakelijk voor het politieonderzoek.
 • De politie heeft gegronde redenen om te vermoeden dat u een strafbaar feit hebt gepleegd waarvoor u een gevangenisstraf van 18 maanden of langer kunt krijgen.

Mag de politie DNA of bloed bij mij afnemen?

De politie heeft onder de volgende voorwaarden het recht DNA of bloed bij u af te nemen:

 • Er is een redelijk vermoeden dat u een strafbaar feit hebt gepleegd waarvoor u een gevangenisstraf van 18 maanden of langer kunt krijgen, en de maatregel wordt als zeer belangrijk beschouwd voor het onderzoek.
 • Er mag bloed worden afgenomen als alcohol- of drugsgebruik een rol speelt bij het misdrijf waarvan u wordt verdacht.

Mag de politie mij fouilleren (onderzoek aan lichaam en kleding)?

De politie heeft onder dezelfde voorwaarden die van toepassing zijn op het nemen van foto’s, het recht u te fouilleren (onderzoek aan bovenkleding).

Mag de politie mijn mobiele telefoon controleren en mijn auto doorzoeken?

De politie mag uw mobiele telefoon controleren om uw telefoonnummer en het IMEI-nummer van uw telefoon te vinden en mag tevens uw auto doorzoeken op de volgende voorwaarden:

 • De politie heeft gegronde redenen om te vermoeden dat u een strafrechtelijk vervolgbaar feit hebt gepleegd.
 • Er wordt aangenomen dat de doorzoeking zeer belangrijk is voor het onderzoek.

Heeft de politie het recht mijn woning te doorzoeken?

De politie mag uw woning doorzoeken op de volgende voorwaarden:

 • De politie heeft gegronde redenen om te vermoeden dat u een strafrechtelijk vervolgbaar feit hebt gepleegd.
 • De doorzoeking wordt als zeer belangrijk voor het onderzoek beschouwd.
 • Het strafbaar feit kan tot gevangenisstraf leiden.
 • De politie kan onderbouwen dat zij waarschijnlijk bewijs zal vinden dat verband houdt met het misdrijf of voorwerpen die de politie om andere redenen in beslag moet nemen.

Wie beslist dat er een indringende maatregel moet worden toegepast?

De rechter bepaalt of uw woning doorzocht mag worden. Als er reden is te vrezen dat bewijs mogelijk zal verdwijnen indien de huiszoeking niet onmiddellijk wordt verricht, kan de politie de huiszoeking zonder een huiszoekingsbevel van de rechter verrichten. De huiszoeking moet binnen 24 uur nadat deze is verricht aan de rechter worden voorgelegd. Als u schriftelijk toestemming verleent om uw huis te doorzoeken, kan de politie eveneens besluiten een huiszoeking te doen.

De politie beslist of zij al dan niet vingerafdrukken en foto’s van u neemt en DNA en bloed bij u afneemt. De politie heeft ook het recht uw mobiele telefoon te controleren, uw auto te doorzoeken, enz.

Kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht heeft over het door de politie verrichte onderzoek, kunt u die klacht indienen bij de rechter.

Tegen beslissingen over onderzoeken/doorzoekingen en de planning van het onderzoek kan binnen twee weken na de beslissing van de rechter beroep worden ingesteld bij de hoge rechtbank.

Kan ik eisen dat de politie de vingerafdrukken, foto’s en resultaten van DNA-sporen en bloedmonsters vernietigt?

Als het openbaar ministerie besluit u niet verder te vervolgen of indien u wordt vrijgesproken, moet de politie haar foto’s van u vernietigen. De politie mag wel uw vingerafdrukken en DNA-monsters bewaren, maar moet deze na een bepaalde periode vernietigen.

Kan ik schadevergoeding eisen?

Als u bent aangehouden, gevangen bent gezet of tegen u een indringende maatregel is getroffen, en na afloop blijkt dat deze aanhouding, gevangenzetting of indringende maatregel ongerechtvaardigd was, hebt u gewoonlijk recht op schadevergoeding. De directeur van het openbaar ministerie maakt jaarlijks bekend welke tarieven worden gehanteerd voor het bepalen van de hoogte van een dergelijke schadevergoeding.

Beslissing om al dan niet rechtsvervolging tegen u in te stellen (5)

Zodra de politie haar onderzoek heeft afgerond, wordt uw zaak doorgestuurd naar het openbaar ministerie, dat beslist over het verdere verloop.

Mag ik vóór het proces schuld bekennen aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Als u tijdens het politieonderzoek bekent schuldig te zijn aan de ernstigste feiten die u ten laste worden gelegd, zal het openbaar ministerie gewoonlijk proberen de zaak te behandelen als een zaak waarin een bekentenis is afgelegd.

 

Wat is een tenlastelegging?

De tenlastelegging vormt de grondslag van de behandeling van de zaak door de rechter. In de tenlastelegging moeten de wettelijke bepalingen zijn opgenomen die u volgens de beschuldiging hebt overtreden en een beschrijving van de manier waarop u deze feiten zou hebben gepleegd. De beschrijving moet dermate nauwkeurig zijn dat u op grond daarvan uw verdediging kunt voorbereiden.

 

Kan ik worden beschuldigd van andere feiten dan die de politie mij ten laste heeft gelegd?

Het openbaar ministerie stelt de tenlastelegging op. Als het openbaar ministerie een visie op de zaak heeft die verschilt van die van de politie, kan de tenlastelegging nieuwe of andere feiten bevatten.

Kunnen er nieuwe feiten aan de tenlastelegging worden toegevoegd?

Het openbaar ministerie moet proberen alle openstaande aanklachten tegen u te verzamelen zodat er een collectief vonnis kan worden uitgesproken. De tenlastelegging kan daarom nieuwe feiten bevatten als u verschillende keren van een strafbaar feit bent beschuldigd.

Er gelden speciale regels als u op grond van een Europees aanhoudingsbevel of een uitleveringsovereenkomst aan Denemarken bent uitgeleverd. Als u nieuwe feiten ten laste zijn gelegd, dient u uw advocaat daarover te raadplegen.

Kan de tenlastelegging worden veranderd?

Een tenlastelegging kan veranderd of uitgebreid worden als er een nieuwe tenlastelegging wordt opgesteld en ter kennis gebracht, hetgeen mogelijk is tot de datum waarop de gerechtelijke procedure begint.

Als de openbare aanklager van mening is dat de straf voor een feit zwaarder moet zijn dan in de tenlastelegging is opgenomen, is een dergelijke verandering alleen mogelijk als het openbaar ministerie instemt met de wijziging van de tenlastelegging. Als de tenlastelegging wordt veranderd, moet u binnen twee maanden hiervan in kennis worden gesteld.

Als de gerechtelijke procedure eenmaal is begonnen, kunnen slechts zeer kleine wijzigingen in de tenlastelegging worden aangebracht. De rechter beslist of een wijziging is toegestaan.

Kan ik worden aangeklaagd voor een strafbaar feit waarvoor ik al in een andere lidstaat ben aangeklaagd?

Het kan niet worden uitgesloten dat u wordt aangeklaagd voor een strafbaar feit waar u al voor bent aangeklaagd in een ander land. U kunt echter niet schuldig worden bevonden aan een feit als u daarvoor al bent veroordeeld of vrijgesproken in een ander land.

Krijg ik te horen wie er tegen mij getuigt?

De openbare aanklager moet de tenlastelegging samen met een lijst bewijzen waarop de namen van de getuigen zijn vermeld, bij de rechter indienen. Uw advocaat ontvangt hier een kopie van. U hebt gewoonlijk het recht te weten wie de getuigen zijn.

Voorbereiding van de verdediging (6)

Op grond van welke informatie kunnen mijn advocaat en ik mijn verdediging voorbereiden?

Uw advocaat ontvangt gewoonlijk kopieën van alle verslagen die de politie tijdens haar onderzoek heeft opgesteld. U hebt een algemeen recht de stukken in te zien. Uw advocaat mag u alleen een kopie van de stukken geven als de politie daar toestemming voor geeft.

 

Heb ik het recht alle stukken in te zien die de politie heeft opgesteld?

De politie kan uw advocaat gelasten bepaalde informatie in het dossier van de zaak niet aan u te geven als dit noodzakelijk wordt geacht om de belangen van buitenlandse mogendheden te beschermen of om bewijs te leveren. Een dergelijk bevel mag alleen in ernstige gevallen worden afgegeven, en uitsluitend tot u voor de rechter een getuigenis hebt afgelegd.

Wie beslist of ik alle stukken mag inzien?

De politie dient de stukken in en beslist of er een verbod moet worden afgegeven voor (een deel van) het dossier van de zaak. Tegen de beslissing van de politie kan beroep worden aangetekend bij de rechter, die vervolgens over de kwestie beslist.

Kan ik deelnemen aan alle zittingen over de zaak?

Over het algemeen hebt u het recht aan alle zittingen van de rechtbank deel te nemen waarin de rechter beslist of u in bewaring moet worden gesteld of waarin medeplichtigen of getuigen voorafgaand aan het proces worden verhoord.

Op verzoek van de politie kan de rechter beslissen u niet aanwezig te laten zijn bij de zittingen. In dat geval hebt u het recht te horen wat er tijdens de zitting heeft plaatsgevonden. De rechter kan echter beslissen dat u dergelijke informatie niet mag ontvangen. U hebt het recht te horen wat er heeft plaatsgevonden tijdens een zitting waarbij u niet aanwezig kon zijn. U moet hiervan uiterlijk op de hoogte worden gebracht nadat u een getuigenis voor de rechter hebt afgelegd.

Kan mijn advocaat deelnemen aan alle zittingen over de zaak?

Uw advocaat heeft het recht aan alle zittingen over de zaak deel te nemen. Dat geldt ook voor zittingen waarin de rechter beslist om afluisterapparatuur, de telefoontap, onderzoeken/doorzoekingen of andere indringende maatregelen toe te staan waarvoor voorafgaande toestemming van de rechter is vereist.

Kan mijn advocaat deelnemen aan het onderzoek van de politie?

Uw advocaat moet geïnformeerd worden over het onderzoek en heeft het recht aan dat deel van het onderzoek deel te nemen dat als bewijs in de zaak tegen u kan dienen. Voorbeelden daarvan zijn daderidentificatie, reconstructies, enz.

Kan mijn advocaat zijn/haar eigen onderzoek verrichten?

Als u van mening bent dat de politie heeft nagelaten bepaalde informatie in te winnen die voor u zou kunnen pleiten, zal uw advocaat de politie gewoonlijk vragen verder onderzoek te doen. Als de politie dit weigert, kan de kwestie worden voorgelegd aan de rechter, die de politie kan gelasten het betreffende onderzoek te verrichten.

Uw advocaat kan er ook voor kiezen zijn/haar eigen onderzoek te verrichten. In de praktijk gebeurt dat echter zelden. Als uw advocaat zijn/haar eigen onderzoek naar de zaak verricht, mag hij of zij het politieonderzoek niet belemmeren, en het onderzoek van uw advocaat moet voldoen aan de ethische gedragscode die van toepassing is op advocaten.

Kan mijn advocaat getuigen oproepen om voor de rechter te getuigen?

Uw advocaat kan vragen bepaalde getuigen op te roepen om deze voor de rechter te laten getuigen. Als het openbaar ministerie bezwaar maakt tegen het verhoren van deze getuigen, moet de rechter beslissen of het verhoren van de betreffende getuigen van belang is.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deense Wet inzake de rechterlijke organisatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deense Wet inzake de aanleg van een centraal DNA-register

De link wordt in een nieuw venster geopend.Directeur van het openbaar ministerie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deense uitleveringswet

Laatste update: 13/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

3 - Mijn rechten tijdens het proces

Waar wordt het proces gevoerd?

Het proces wordt gevoerd in de plaatselijke stadsrechtbank en is toegankelijk voor het publiek. Als u bekend hebt het strafbaar feit of de strafbare feiten waarvan u wordt beschuldigd te hebben gepleegd, zal het openbaar ministerie een procedure aanvragen waarin sprake is van een schuldbekentenis. In dat geval zal de rechtbank uitsluitend bestaan uit één beroepsrechter. Hetzelfde geldt indien de geëiste straf uitsluitend bestaat uit een boete.

Als u geen schuld hebt bekend, wordt uw zaak tevens door lekenrechters behandeld en zal de rechtbank bestaan uit één beroepsrechter en twee lekenrechters.

Als de openbare aanklager een gevangenisstraf van vier jaar of meer eist, zal de zaak worden behandeld door een jury. De rechtbank bestaat dan uit drie beroepsrechters en zes juryleden. Uitzonderingen zijn zaken met betrekking tot verdovendemiddelencriminaliteit en economische criminaliteit. Deze worden door beroepsrechters en lekenrechters behandeld, ongeacht de geëiste straf.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Als de zaak behandeld wordt als een zaak waarin een bekentenis is afgelegd, kan worden overeengekomen dat de tenlastelegging wordt aangepast aan het misdrijf waar u schuld voor kunt bekennen.

Zodra het proces tegen u is begonnen, mogen er alleen minder belangrijke elementen van de tenlastelegging worden gewijzigd. De tenlastelegging mag niet worden uitgebreid zonder uw toestemming.

Welke rechten heb ik tijdens het proces?

U moet gedurende het volledige proces aanwezig zijn. De rechter kan u toestaan de zitting te verlaten nadat u uw getuigenis hebt afgelegd.

Als u in kennis bent gesteld van een zitting en zonder een geldig excuus verzuimt, kan de rechter beslissen dat de getuigen in uw afwezigheid worden gehoord. De rechter mag uitspraak doen in uw afwezigheid indien de openbare aanklager een gevangenisstraf van maximaal zes maanden heeft geëist en u toestemming hebt gegeven het proces af te ronden. Als u een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal drie maanden krijgt, kan de zaak zelfs zonder uw toestemming worden afgerond.

Sinds 1 november 2009 is het mogelijk gerechtelijke procedures bij te wonen door middel van een videoverbinding indien de maximumstraf die geëist wordt een boete of een gevangenisstraf van maximaal één jaar is. Niet alle rechtbanken hebben echter de benodigde apparatuur geïnstalleerd om u die mogelijkheid te geven.

Als u de taal van het gerecht niet spreekt en verstaat, hebt u gedurende het volledige proces recht op bijstand van een tolk. De tolk zal u ook bijstaan als u gedurende de zitting met uw advocaat moet spreken.

Als u nog geen advocaat hebt, zal de rechter er een voor u aanstellen als u zich onschuldig verklaart aan de u ten laste gelegde feiten, en indien de geëiste straf zwaarder is dan een boete. Als u zich schuldig verklaart in een zaak waarin de openbare aanklager een gevangenisstraf eist, zal de rechter een advocaat voor u aanstellen als u om een advocaat vraagt. Als u het niet eens bent met uw advocaat of om welke reden dan ook van advocaat wilt veranderen, zal uw verzoek gewoonlijk worden ingewilligd.

Tijdens het proces bent u niet verplicht vragen te beantwoorden of de waarheid te vertellen. U kunt niet worden gestraft voor het afgeven van een onwaarachtige getuigenis tijdens het proces. Uw advocaat kan u adviseren of het in uw geval in uw belang is om een verklaring af te leggen.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

De regels voor het gebruik van schriftelijk bewijs tijdens het proces zijn in detail in de wet vastgelegd. Daarnaast zijn er nauwelijks regels en bent u vrij ieder soort bewijs te overleggen. U en uw advocaat kunnen de toelaatbaarheid van getuigen of bewijs aanvechten, met name indien deze niet relevant zijn voor uw zaak of indien het bewijs op onrechtmatige wijze is verkregen. De rechter beslist of dergelijke door u gewraakte getuigen of bewijsstukken al dan niet moeten worden toegelaten. In de meeste gevallen wordt onrechtmatig verkregen bewijs door de rechter ontoelaatbaar verklaard. De rechter zal het belang van het betreffende bewijs overwegen nadat hij het andere bewijs heeft gehoord.

U kunt een verzoek indienen om bepaalde getuigen op te laten roepen zodat deze op een zitting kunnen getuigen of om een bepaald bewijsstuk te laten overleggen dat uw zaak onderbouwt. Dit kan bijvoorbeeld een passagierslijst zijn waaruit blijkt dat u niet op de plaats delict was toen het misdrijf werd gepleegd. Als de openbare aanklager de relevantie van bepaalde bewijsstukken bestrijdt, zal de rechter over de kwestie beslissen.

De partij die een getuige oproept, ondervraagt de getuige eerst. Daarna krijgt de andere partij de gelegenheid de getuige aan een kruisverhoor te onderwerpen. Tijdens zijn besluitvorming over het vonnis zal de rechter de zekerheid en betrouwbaarheid beoordelen van de tijdens het proces afgelegde getuigenverklaringen.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Informatie over eerdere veroordelingen wordt in aanmerking genomen als uit de beschrijving van het strafbaar feit blijkt dat het om een herhalingsdelict gaat. In uitzonderlijke gevallen kan informatie over de gebruikte werkwijze in een eerdere zaak worden ingeroepen om de schuld of onschuld in de openstaande zaak te onderbouwen. Het heeft gewoonlijk gevolgen voor de lengte van uw straf als u eerder voor een vergelijkbaar vergrijp bent veroordeeld of als u het delict hebt gepleegd tijdens uw proeftijd volgend op een voorwaardelijke straf of tijdens uw voorwaardelijk ontslag.

Normaal gesproken wordt er geen informatie ingewonnen over eventuele eerdere veroordelingen in een andere lidstaat.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Het proces wordt beëindigd met de uitspraak van de rechter. De volgende uitspraken zijn mogelijk:

 • Vrijspraak
 • Geldboete
 • Voorwaardelijke straf, die ook kan bestaan uit verplichte behandeling of een taakstraf
 • Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

In het geval van een voorwaardelijke straf zal de rechter gewoonlijk een gevangenisstraf vaststellen die u niet hoeft te ondergaan als u gedurende uw proeftijd, die meestal uit één of twee jaar bestaat, geen ander strafbaar feit pleegt. Als voorwaarden voor de proeftijd kan de rechter eisen dat u onder toezicht van een reclasseringsambtenaar blijft, wordt behandeld voor alcoholmisbruik of andere vormen van misbruik, psychiatrische behandeling ondergaat en/of een aantal door de rechter vast te stellen uren onbetaalde dienstverlening verricht.

Er zijn speciale straffen voor jeugdige delinquenten (daders onder de 18 jaar).

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer wordt als een getuige net als alle andere beschouwd. In bepaalde zaken heeft het slachtoffer echter recht op een advocaat die apart door de rechter wordt aangesteld en/of op schadevergoeding tijdens het proces, mits de vordering tot schadevergoeding eenvoudig en goed gedocumenteerd is, en mits de toewijzing van schadevergoeding door de rechter geen wezenlijk ongerief met zich meebrengt.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Deense Wet op de rechterlijke organisatie

Laatste update: 13/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

4 - Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

Kan ik hoger beroep instellen?

De rechter doet uitspraak tijdens een zitting. Tegen de beslissing, de uitspraak of de straf kunt u beroep instellen bij de hoge rechtbank. U kunt om vrijspraak of strafvermindering vragen. Als u van mening bent dat er ernstige fouten zijn gemaakt tijdens het proces over uw zaak voor de districtsrechtbank, kunt u een verzoek indienen om uw zaak naar de districtsrechtbank terug te laten verwijzen voor een revisie door nieuwe rechters.

U kunt op de zitting waar de beslissing wordt uitgesproken mondeling beroep instellen tegen de veroordeling, het vonnis of de straf. U kunt ook schriftelijk beroep aantekenen bij de districtsrechtbank of het openbaar ministerie. U moet binnen twee weken beroep aantekenen. Als u een advocaat hebt, zal hij of zij meestal de praktische zaken omtrent uw beroep regelen. Als uw straf een geldboete van DKK 3 000 of minder is, hebt u toestemming nodig van de Deense Raad voor procesverlof om hoger beroep tegen de beslissing in te stellen. Uw aanvraag bij de Raad voor procesverlof moet binnen twee weken na de beslissing worden ingediend.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Als u beroep instelt tegen de beslissing van de rechter, wordt de zaak behandeld door de hoge rechtbank. Deze zitting is eveneens toegankelijk voor het publiek. Er bestaat geen uiterste termijn voor de behandeling van de zaak door de hoge rechtbank.

Als u in bewaring bent gesteld, moet de hoge rechtbank uw zaak vóór alle andere zaken behandelen. De hoge rechtbank moet ook beslissen of u, in afwachting van en tijdens de beroepsprocedure, in bewaring moet blijven.

Als u in beroep om vrijspraak vraagt, zal uw zaak in revisie worden behandeld door de hoge rechtbank. In dat geval hebt u het recht nieuw bewijs te overleggen. U moet zo snel mogelijk met uw advocaat overleggen welk nieuw bewijs er in de beroepszaak moet worden overgelegd. Zodra het openbaar ministerie heeft bekendgemaakt op welk bewijs het zich wil baseren in de procedure voor de hoge rechtbank, heeft uw advocaat normaal gesproken veertien dagen de tijd om uw bewijs bekend te maken. Er kan soms een ontheffing worden verleend voor de uiterste termijn van veertien dagen.

Als u slechts om strafvermindering vraagt, zal de hoge rechtbank zich uitsluitend over de straf buigen. In dergelijke gevallen overleggen de partijen geen bewijs aan de hoge rechtbank, maar kan de advocaat de rechter verzoeken aanvullende informatie over uw persoonlijke omstandigheden in te winnen die relevant is voor het vaststellen van de straf of de kwestie van uitlevering.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Als u in beroep om vrijspraak hebt gevraagd, zal uw zaak in revisie worden behandeld door de hoge rechtbank. In de praktijk zal de rechter vaak beginnen met het voorlezen van de door u en de getuigen afgelegde verklaringen in de procedure voor de districtsrechtbank. Als u en uw advocaat het echter oneens zijn met deze procedure, moeten de verklaringen opnieuw worden afgelegd.

Als u beroep hebt ingesteld om strafvermindering, zal de hoge rechtbank het bewijs dat bij de districtsrechtbank is overgelegd in aanmerking nemen en de straf op basis daarvan vaststellen.

De rechter van de hoge rechtbank zal tijdens de zitting uitspraak doen. De rechter kan beslissen de uitspraak van de districtsrechtbank te handhaven, een hogere of een lagere straf op te leggen of u vrij te spreken. Als u wordt vrijgesproken of strafvermindering hebt gekregen, worden de kosten van het beroep uit de overheidsmiddelen betaald. Hetzelfde geldt indien het openbaar ministerie beroep tegen het vonnis heeft aangetekend en de hoge rechtbank dat vonnis uitsluitend bekrachtigt. In alle andere omstandigheden wordt u waarschijnlijk veroordeeld in de proceskosten van de beroepszaak.

Wat gebeurt er als het hoger beroep slaagt dan wel niet slaagt?

Het vonnis van de hoge rechtbank treedt in de plaats van dat van de districtsrechtbank en is gewoonlijk onherroepelijk. In uitzonderlijke gevallen kan de zaak met toestemming van de Raad voor procesverlof worden voorgelegd aan het Hooggerechtshof. Een dergelijke toestemming wordt normaal gesproken uitsluitend verleend als de zaak betrekking heeft op een principiële rechtsvraag en dus een proefproces is, of om andere bijzondere redenen. De Raad verleent slechts voor enkele strafzaken toestemming deze aan het Hooggerechtshof voor te leggen. Uw advocaat kan u adviseren over de kans die u hebt om toestemming te verkrijgen.

Als u wordt vrijgesproken en er indringende maatregelen, zoals aanhouding, detentie of onderzoeken/doorzoekingen in het onderzoek zijn toegepast, kunt u schadevergoeding eisen. Uw eis tot schadevergoeding moet uiterlijk twee maanden na de gerechtelijke uitspraak schriftelijk worden ingediend bij de regionale openbare aanklager. Uw advocaat zal gewoonlijk de praktische zaken omtrent het indienen van de eis regelen. Vergeet niet uw advocaat te laten weten waar u te bereiken bent in uw eigen land.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

U kunt normaal gesproken naar een andere lidstaat worden gestuurd om uw straf te ondergaan. Dit gebeurt gewoonlijk alleen als u verzoekt te worden teruggestuurd naar uw eigen land om uw straf te ondergaan. U moet uw aanvraag om uw straf in uw eigen land te ondergaan, indienen bij het Deense ministerie van Justitie.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

In Denemarken kunt u niet twee keer voor hetzelfde misdrijf worden veroordeeld. In andere Europese landen geldt hetzelfde beginsel. Aangezien de strafbepalingen per land verschillend kunnen zijn, dient u dit na te vragen in het land waar u mogelijk ook voor het misdrijf zal worden vervolgd.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

Zodra er in een zaak een beslissing is genomen, wordt deze beslissing gemeld bij het centrale criminaliteitsregister. Uitspraken over overtredingen van het Deense wetboek van strafrecht worden opgenomen in het deel van het register over gerechtelijke uitspraken. Uitspraken over overtredingen van andere wetgeving worden geregistreerd als u een gevangenisstraf of een ontzegging (straf waarbij u een bepaald recht wordt ontnomen) is opgelegd. De uitspraak wordt geregistreerd onder vermelding van de naam van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, de datum van het vonnis, de wettelijke bepalingen die zijn overtreden, en de straf.

Er gelden beperkingen ten aanzien van de uitspraken die worden opgenomen in het strafblad waarvan een afschrift kan worden afgegeven voor uw persoonlijk gebruik. De gegevens worden elektronisch opgeslagen. Of de gegevens worden verwijderd hangt af van de zwaarte van de sanctie. U kunt een klacht indienen over registratie- of verwijderingsfouten, maar niet over de registratie zelf of over een uitspraak. Klachten over de registratie moeten worden ingediend bij het bureau van de nationale commissaris van de Deense politie, de gegevensautoriteit met betrekking tot strafbladen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.De Deense Wet op de rechterlijke organisatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Decreet over de verwerking van persoonsgegevens in het centrale criminaliteitsregister

Laatste update: 13/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

5 – Lichte overtredingen

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Als u wordt aangehouden door de verkeerspolitie die verantwoordelijk is voor de verkeershandhaving, kunt u uw schuld bekennen dan wel ontkennen. De politie moet u beschuldigen van de overtreding die u naar haar mening hebt gepleegd. U hebt de rechten van een verdachte en hoeft geen verklaring af te leggen aan de politie.

De sanctie die wordt opgelegd voor een verkeersovertreding bestaat gewoonlijk uit een boete. Verkeersovertredingen worden op dezelfde wijze behandeld als andere strafbare feiten waarvoor de geëiste straf uit een boete bestaat. De politie stuurt u een rekening voor de boete. Als u de rekening betaalt, bekent u daarmee schuld. Als u de rekening niet betaalt, wordt de zaak voor de rechter gebracht. U wordt bij dagvaarding opgeroepen op een zitting te verschijnen waar bewijs voor de overtreding kan worden overgelegd.

De directeur van het openbaar ministerie heeft een De link wordt in een nieuw venster geopend.overzicht met sancties voor verkeersovertredingen uitgebracht waarin u kunt opzoeken of uw boete overeenkomt met de boetes die gewoonlijk worden opgelegd voor het soort verkeersovertreding dat u hebt begaan.

Op grond van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wegenverkeerswet mag de politie uw voertuig in beslag nemen als u buiten Denemarken woont en uw voertuig in een ander land dan Denemarken is geregistreerd. Het voertuig mag in beslag worden genomen tot de boete is betaald of tot zekerheid is gesteld voor de betaling van de boete. Als u van mening bent dat u geen verkeersovertreding hebt begaan, zult u in bepaalde gevallen zekerheid moeten stellen voor de betaling van de boete, en moeten verzoeken dat de zaak voor de rechter wordt gebracht. De politie maakt vaak gebruik van het recht voertuigen in beslag te nemen.

Er bestaan speciale voorschriften voor voertuigen en bestuurders uit andere Scandinavische landen.

Hoe worden parkeerovertredingen behandeld?

Op de parkeervoorschriften wordt gewoonlijk toegezien door parkeerwachters die in dienst zijn van de lokale overheid of een particuliere onderneming, en niet door de politie. Als u fout parkeert, ontvangt u een parkeerboete. De parkeerboete wordt op uw auto geplaatst.

Als u de parkeerwachter treft voordat hij of zij de parkeerovertreding heeft geregistreerd, kunt u uw bezwaar direct bij hem of haar bekend maken. De parkeerwachter kan besluiten de overtreding niet te registeren of een aantekening te maken van uw bezwaar. Als u een parkeerboete ontvangt, moet deze vergezeld gaan van richtlijnen over hoe u bezwaar kunt maken tegen de boete. Er bestaat geen centrale klachtinstantie.

Parkeerboetes worden op dezelfde wijze geïnd als andere civiele vorderingen. Dat betekent dat de vordering naar een incassobureau in het land van uw woonplaats wordt gestuurd als u de boete niet betaalt.

Komt dit type overtreding op mijn strafblad te staan?

Op uw strafblad komen normaal gesproken geen boetes te staan. Boetes voor misdrijven worden echter wel op uw strafblad vermeld.

Parkeerboetes worden niet beschouwd als een strafrechtelijke sanctie en worden dan ook niet op uw strafblad vermeld.

Laatste update: 13/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.