Verdachten (in strafzaken)

Waar wordt het proces gevoerd?

Het proces wordt gevoerd in de plaatselijke stadsrechtbank en is toegankelijk voor het publiek. Als u bekend hebt het strafbaar feit of de strafbare feiten waarvan u wordt beschuldigd te hebben gepleegd, zal het openbaar ministerie een procedure aanvragen waarin sprake is van een schuldbekentenis. In dat geval zal de rechtbank uitsluitend bestaan uit één beroepsrechter. Hetzelfde geldt indien de geëiste straf uitsluitend bestaat uit een boete.

Als u geen schuld hebt bekend, wordt uw zaak tevens door lekenrechters behandeld en zal de rechtbank bestaan uit één beroepsrechter en twee lekenrechters.

Als de openbare aanklager een gevangenisstraf van vier jaar of meer eist, zal de zaak worden behandeld door een jury. De rechtbank bestaat dan uit drie beroepsrechters en zes juryleden. Uitzonderingen zijn zaken met betrekking tot verdovendemiddelencriminaliteit en economische criminaliteit. Deze worden door beroepsrechters en lekenrechters behandeld, ongeacht de geëiste straf.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Als de zaak behandeld wordt als een zaak waarin een bekentenis is afgelegd, kan worden overeengekomen dat de tenlastelegging wordt aangepast aan het misdrijf waar u schuld voor kunt bekennen.

Zodra het proces tegen u is begonnen, mogen er alleen minder belangrijke elementen van de tenlastelegging worden gewijzigd. De tenlastelegging mag niet worden uitgebreid zonder uw toestemming.

Welke rechten heb ik tijdens het proces?

U moet gedurende het volledige proces aanwezig zijn. De rechter kan u toestaan de zitting te verlaten nadat u uw getuigenis hebt afgelegd.

Als u in kennis bent gesteld van een zitting en zonder een geldig excuus verzuimt, kan de rechter beslissen dat de getuigen in uw afwezigheid worden gehoord. De rechter mag uitspraak doen in uw afwezigheid indien de openbare aanklager een gevangenisstraf van maximaal zes maanden heeft geëist en u toestemming hebt gegeven het proces af te ronden. Als u een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal drie maanden krijgt, kan de zaak zelfs zonder uw toestemming worden afgerond.

Sinds 1 november 2009 is het mogelijk gerechtelijke procedures bij te wonen door middel van een videoverbinding indien de maximumstraf die geëist wordt een boete of een gevangenisstraf van maximaal één jaar is. Niet alle rechtbanken hebben echter de benodigde apparatuur geïnstalleerd om u die mogelijkheid te geven.

Als u de taal van het gerecht niet spreekt en verstaat, hebt u gedurende het volledige proces recht op bijstand van een tolk. De tolk zal u ook bijstaan als u gedurende de zitting met uw advocaat moet spreken.

Als u nog geen advocaat hebt, zal de rechter er een voor u aanstellen als u zich onschuldig verklaart aan de u ten laste gelegde feiten, en indien de geëiste straf zwaarder is dan een boete. Als u zich schuldig verklaart in een zaak waarin de openbare aanklager een gevangenisstraf eist, zal de rechter een advocaat voor u aanstellen als u om een advocaat vraagt. Als u het niet eens bent met uw advocaat of om welke reden dan ook van advocaat wilt veranderen, zal uw verzoek gewoonlijk worden ingewilligd.

Tijdens het proces bent u niet verplicht vragen te beantwoorden of de waarheid te vertellen. U kunt niet worden gestraft voor het afgeven van een onwaarachtige getuigenis tijdens het proces. Uw advocaat kan u adviseren of het in uw geval in uw belang is om een verklaring af te leggen.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

De regels voor het gebruik van schriftelijk bewijs tijdens het proces zijn in detail in de wet vastgelegd. Daarnaast zijn er nauwelijks regels en bent u vrij ieder soort bewijs te overleggen. U en uw advocaat kunnen de toelaatbaarheid van getuigen of bewijs aanvechten, met name indien deze niet relevant zijn voor uw zaak of indien het bewijs op onrechtmatige wijze is verkregen. De rechter beslist of dergelijke door u gewraakte getuigen of bewijsstukken al dan niet moeten worden toegelaten. In de meeste gevallen wordt onrechtmatig verkregen bewijs door de rechter ontoelaatbaar verklaard. De rechter zal het belang van het betreffende bewijs overwegen nadat hij het andere bewijs heeft gehoord.

U kunt een verzoek indienen om bepaalde getuigen op te laten roepen zodat deze op een zitting kunnen getuigen of om een bepaald bewijsstuk te laten overleggen dat uw zaak onderbouwt. Dit kan bijvoorbeeld een passagierslijst zijn waaruit blijkt dat u niet op de plaats delict was toen het misdrijf werd gepleegd. Als de openbare aanklager de relevantie van bepaalde bewijsstukken bestrijdt, zal de rechter over de kwestie beslissen.

De partij die een getuige oproept, ondervraagt de getuige eerst. Daarna krijgt de andere partij de gelegenheid de getuige aan een kruisverhoor te onderwerpen. Tijdens zijn besluitvorming over het vonnis zal de rechter de zekerheid en betrouwbaarheid beoordelen van de tijdens het proces afgelegde getuigenverklaringen.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Informatie over eerdere veroordelingen wordt in aanmerking genomen als uit de beschrijving van het strafbaar feit blijkt dat het om een herhalingsdelict gaat. In uitzonderlijke gevallen kan informatie over de gebruikte werkwijze in een eerdere zaak worden ingeroepen om de schuld of onschuld in de openstaande zaak te onderbouwen. Het heeft gewoonlijk gevolgen voor de lengte van uw straf als u eerder voor een vergelijkbaar vergrijp bent veroordeeld of als u het delict hebt gepleegd tijdens uw proeftijd volgend op een voorwaardelijke straf of tijdens uw voorwaardelijk ontslag.

Normaal gesproken wordt er geen informatie ingewonnen over eventuele eerdere veroordelingen in een andere lidstaat.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Het proces wordt beëindigd met de uitspraak van de rechter. De volgende uitspraken zijn mogelijk:

  • Vrijspraak
  • Geldboete
  • Voorwaardelijke straf, die ook kan bestaan uit verplichte behandeling of een taakstraf
  • Onvoorwaardelijke gevangenisstraf

In het geval van een voorwaardelijke straf zal de rechter gewoonlijk een gevangenisstraf vaststellen die u niet hoeft te ondergaan als u gedurende uw proeftijd, die meestal uit één of twee jaar bestaat, geen ander strafbaar feit pleegt. Als voorwaarden voor de proeftijd kan de rechter eisen dat u onder toezicht van een reclasseringsambtenaar blijft, wordt behandeld voor alcoholmisbruik of andere vormen van misbruik, psychiatrische behandeling ondergaat en/of een aantal door de rechter vast te stellen uren onbetaalde dienstverlening verricht.

Er zijn speciale straffen voor jeugdige delinquenten (daders onder de 18 jaar).

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer wordt als een getuige net als alle andere beschouwd. In bepaalde zaken heeft het slachtoffer echter recht op een advocaat die apart door de rechter wordt aangesteld en/of op schadevergoeding tijdens het proces, mits de vordering tot schadevergoeding eenvoudig en goed gedocumenteerd is, en mits de toewijzing van schadevergoeding door de rechter geen wezenlijk ongerief met zich meebrengt.

Links

Deense Wet op de rechterlijke organisatie

Laatste update: 13/08/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website