Verdachten (in strafzaken)

In dit informatieblad worden uw rechten tijdens het proces beschreven.

Grondrechten

Tijdens een strafrechtelijke procedure hebt u het recht om:

 • van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure te verwachten dat zij zo snel mogelijk werken en uw rechten en fundamentele vrijheden volledig zullen eerbiedigen;
 • te eisen dat de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure dusdanig te werk gaan dat er geen gerede twijfel kan zijn over de feiten die van essentieel belang zijn om tot een goede beslissing te komen. Zij moeten even zorgvuldig te werk gaan bij het beoordelen van het bewijs in uw voordeel als het bewijs in uw nadeel;
 • van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure informatie te krijgen over uw rechten en de gelegenheid te krijgen die rechten volledig te laten afdwingen;
 • een mening te uiten over alle u ten laste gelegde feiten en het bewijs daarvoor;
 • te weigeren te getuigen;
 • dossiers in te zien, uittreksels te krijgen en notities te maken, en kopieën te maken op uw eigen kosten;
 • deel te nemen aan de gesprekken over de zaak tijdens het proces en openbare zittingen die plaatsvinden tijdens een hoger beroep;
 • een slotverklaring af te leggen tijdens het proces en in een openbare zitting tijdens het hoger beroep evenals het recht een slotverzoekschrift over te leggen;
 • omstandigheden en bewijs voor uw verweer te presenteren;
 • verzoekschriften (over het onderzoeken van bewijs en de beslissingsmethoden) en aanvragen in te dienen;
 • rechtsmiddelen in te stellen (gewone rechtsmiddelen als een klacht; een hoger beroep, een protest, en een bijzonder rechtsmiddel, te weten een verzoekschrift voor het overdoen van een procedure); een klacht in te dienen tegen een schending van het recht; en een hoger beroep;
 • een advocaat te kiezen (als u er zelf geen kiest, kan er een advocaat door een gezinslid of een andere deelnemende persoon worden gekozen) en zijn of haar advies te vragen, zelfs tijdens handelingen die de autoriteit die alleen verantwoordelijk is voor de strafrechtelijke procedure uitvoert;
 • onder vier ogen met uw advocaat te spreken indien u in bewaring bent gesteld of een gevangenisstraf uitzit;
 • te eisen dat u wordt ondervraagd in de aanwezigheid van uw advocaat en dat hij of zij deelneemt aan andere delen van het strafrechtelijk onderzoek;
 • uw moedertaal of een andere taal die u spreekt te gebruiken bij de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke procedure, indien u aangeeft geen Tsjechisch te spreken.

Het proces voor de rechter

Voorafgaande bespreking van de tenlastelegging

Indien een tenlastelegging wordt ingediend, wordt deze bestudeerd door de president van de rechtbank, die bepaalt of een voorafgaande bespreking nodig is of dat er overgegaan kan worden tot een proces.

De uitkomst van de voorafgaande bespreking van de tenlastelegging kan een beslissing van de rechtbank zijn over:

 • het voorleggen van de zaak voor een beslissing over bevoegdheid;
 • het aan een andere instantie voorleggen van de zaak (indien het geen misdrijf is, maar een overtreding zou kunnen zijn etc.);
 • het niet voortzetten van de strafrechtelijke vervolging;
 • het opschorten van de strafrechtelijke vervolging;
 • het naar de openbare aanklager terugverwijzen van de zaak voor nader onderzoek;
 • het voorwaardelijk opschorten van de strafrechtelijke vervolging of het goedkeuren van een schikking

Waar wordt het proces gevoerd?

Afhankelijk van de ernst van het misdrijf, vindt het proces in eerste aanleg plaats voor de districtsrechtbank of de regionale rechtbank die bevoegd is voor de plaats waar het misdrijf gepleegd is, of de woonplaats van de verdachte, of de plaats waar het misdrijf ontdekt is.

Is het proces openbaar?

Ja, het proces is openbaar, maar in bepaalde gevallen kan het publiek de toegang worden ontzegd.

Wie beslist over deze zaak?

Een meervoudige kamer (meerdere rechters) of een enkelvoudige kamer (één rechter) beslist over deze zaak.

Kan ik bezwaar maken tegen de rechter?

Ja, zie Informatieblad 2.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Het proces wordt alleen gehouden om te beslissen over het in de tenlastelegging beschreven feit. Mocht echter blijken dat u andere feiten hebt gepleegd, dan kan tijdens de voorbereidende bespreking van de tenlastelegging of aan het einde van het proces worden beslist dat de zaak naar de openbare aanklager wordt terugverwezen voor verder onderzoek.

De herziene tenlastelegging zal de nieuwe ten laste gelegde feiten bevatten. De rechter kan beslissen dat het feit waarvoor u terechtstaat minder streng of strenger afgedaan moet worden dan geëist door de openbare aanklager.

Wat gebeurt er als ik tijdens het proces schuld beken aan (een deel van) de feiten in de tenlastelegging?

Als u schuld bekent, onderzoekt en beoordeelt de rechter toch het bewijs van de mensen die ten gunste van u spreken.

Welke rechten heb ik tijdens het proces?

Zie de paragraaf Grondrechten aan het begin van dit informatieblad. Er bestaan verder nog specifieke rechten die van toepassing zijn op specifieke procedurele situaties.

Moet ik bij de rechtszitting aanwezig zijn? Kan de rechtszitting zonder mij gehouden worden?

Het proces kan gehouden worden zonder dat u aanwezig bent, maar niet indien:

 • u in voorlopige hechtenis zit;
 • u een gevangenisstraf uitzit;
 • de zaak een misdrijf betreft waarvoor u veroordeeld zou kunnen worden tot een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar. U hoeft echter niet bij het proces aanwezig te zijn, indien u de rechter verzoekt het proces buiten uw afwezigheid te voeren.

In zaken waar een verweer vereist is (zie Informatieblad 1) kan het proces niet zonder de aanwezigheid van een advocaat voor de verdachte plaatsvinden.

Kan ik via een videoverbinding aan de rechtszitting deelnemen als ik in een andere lidstaat woon?

Het is niet mogelijk om op deze wijze aan een proces deel te nemen.

Ben ik tijdens het totale proces aanwezig?

U zult tijdens het volledige proces aanwezig zijn. U hoeft niet aanwezig te zijn bij procedures die buiten de rechtszitting plaatsvinden, maar u of uw advocaat heeft wel het recht hieraan deel te nemen als u dat wenst.

Krijg ik een tolk als ik niet begrijp wat er gebeurt?

Ja, zie Grondrechten aan het begin van dit informatieblad.

Moet ik een advocaat hebben? Krijg ik een advocaat? Mag ik van advocaat wisselen?

In het wetboek van strafvordering staat vermeld voor welke zaken een verdediging gevoerd moet worden. Zie Informatieblad 1.

Mag of moet ik het woord voeren tijdens het proces?

Tijdens het proces hebt u recht op verweer. Dat wil zeggen dat u uzelf mag verdedigen of dat u hiervoor een advocaat mag inschakelen. Tijdens het totale proces zal de rechter u of uw advocaat toestaan een standpunt te uiten over alle procedurestappen die plaatsvinden. U hoeft geen gebruik te maken van uw recht uzelf te verdedigen en u kunt weigeren om te getuigen.

Wat zijn de gevolgen indien ik tijdens het proces niet de waarheid spreek?

Als verdachte bent u niet verplicht om in de rechtbank de waarheid te spreken. Als u echter opzettelijk onwaarheden vertelt teneinde ervoor te zorgen dat iemand anders strafrechtelijk wordt vervolgd, kunt u later vanwege smaad worden aangeklaagd.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

U hebt het recht om uw mening te geven over het bewijs en aanvullend bewijs of bewijs ter ondersteuning van uw verweer aan te dragen.

U krijgt de kans om tijdens een slotverklaring uw mening te geven over het bewijs nadat alle afzonderlijke bewijsmiddelen zijn onderzocht.

Welke soort bewijs kan ik namens mijzelf overleggen? Onder welke omstandigheden?

In aanvulling op uw getuigenis kunt u bewijs aandragen waaruit uw onschuld blijkt of dat uw schuld zou kunnen verminderen, waaronder bijvoorbeeld het horen van getuigen, het betwisten van het bewijs, identificatie van getuigen, een reconstructie op de plaats van het misdrijf, het horen van deskundigen, schriftelijke bewijsstukken, huiszoeking enzovoorts.

U hebt het recht aan de rechtbank voor te stellen zulk bewijs te onderzoeken. De rechtbank bepaalt of dit al dan niet gedaan wordt. Zodra de president van de rechtbank verklaart dat het bewijs volledig is, kan er verder geen bewijs meer worden aangedragen in het proces.

Mag ik gebruikmaken van een privédetective om bewijs te verkrijgen?

Het is mogelijk gebruik te maken van de diensten van een privédetective. De detective moet echter in overeenstemming met de wet handelen, anders mag het aldus verkregen bewijs niet tijdens het proces worden gebruikt. De privédetective mag geen getuigen beïnvloeden.

Kan ik getuigen vragen om voor mij te getuigen?

U kunt voorstellen dat een bepaalde persoon verhoord moet worden indien u denkt dat de getuigenis van die persoon gunstig zal zijn voor uw zaak. Maar u mag geen getuigen beïnvloeden.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Tijdens de straftoemeting wordt rekening gehouden met uw strafblad, mits de veroordeling niet verstreken is.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Het proces kan op de volgende manieren eindigen:

 • de zaak kan naar de openbare aanklager worden terugverwezen voor nader onderzoek;
 • indien het feit geen misdrijf is, maar een overtreding zou kunnen zijn, kan de zaak naar een andere instantie worden doorverwezen. Het is dan mogelijk dat de strafrechtelijke vervolging niet wordt voortgezet;
 • de strafrechtelijke vervolging kan tijdelijk gestopt worden of er kan een schikking worden goedgekeurd;
 • de rechtbank kan beslissen over een schuldigverklaring of vrijspraak.

Straffen, rechten van de benadeelde

Welke straf kan ik krijgen?

Volgens het Wetboek van strafrecht kunt u, als u een misdrijf pleegt, als volgt gestraft worden:

 • gevangenisstraf, die, tenzij bij wet uitdrukkelijk anders is vastgesteld, onvoorwaardelijk, voorwaardelijk of voorwaardelijk met toezicht kan zijn. Een uitzonderlijke straf is ook mogelijk. Dit is een gevangenisstraf voor meer dan twintig tot dertig jaar, of levenslang;
 • huisarrest,
 • een taakstraf,
 • verbeurdverklaring van onroerende zaken,
 • een geldstraf,
 • verbeurdverklaring van een voorwerp of andere zaak,
 • een verbod op bepaalde activiteiten,
 • een verblijfsverbod,
 • een verbod op deelname aan sport-, culturele en andere sociale evenementen,
 • het verlies van eretitels of onderscheidingen,
 • het verlies van een militaire rang,
 • uitzetting.

Welke rol speelt het slachtoffer (de benadeelde partij) in het proces?

Het slachtoffer, dat wil zeggen de persoon die benadeeld is of verlies, schade of letsel heeft ondervonden van een misdrijf, heeft het recht om:

 • zich door een gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen; indien het slachtoffer aantoont niet over voldoende financiële middelen te beschikken kan er gratis rechtsbijstand worden verleend door een advocaat;
 • verzoekschriften in te dienen voor verder bewijs;
 • dossiers in te zien;
 • deel te nemen aan het proces en een openbare zitting tijdens een beroepszaak;
 • voor het einde van het proces een standpunt over de zaak te uiten;
 • indien het slachtoffer bij wet recht heeft op schadevergoeding en het vonnis luidt schuldig, mag het slachtoffer de rechter vragen de verdachte tot schadevergoeding te veroordelen. Het verzoekschrift moet uiterlijk voor aanvang van het presenteren van bewijs tijdens het proces worden ingediend;
 • indien het slachtoffer mogelijk gevaar loopt doordat de verdachte of de veroordeelde wordt vrijgelaten, heeft het slachtoffer het recht te verzoeken tijdig ervan op de hoogte te worden gesteld dat de verdachte is vrijgelaten, is ontsnapt of van soortgelijke omstandigheden.

Links

Ministerie van Justitie

Strafrecht voor het algemene publiek

Hulp aan slachtoffers van een misdrijf

Laatste update: 16/09/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website