Verdachten (in strafzaken)

Wat is het doel van een strafrechtelijk onderzoek?

Een strafrechtelijk onderzoek heeft als doel de feiten en omstandigheden rond een misdrijf vast te stellen.

In de regel wordt het onderzoek door de politie uitgevoerd. In uitzonderingsgevallen kan de ministerraad of de procureur-generaal deskundigen de bevoegdheid geven het onderzoek uit te voeren. In de regel wordt het besluit om tot vervolging over te gaan door de politie genomen, op algemene instructie van de procureur-generaal. In ernstige strafzaken wordt de beslissing door de procureur-generaal genomen.

Een onderzoek vangt aan als bij de politie bekend wordt dat er een of meer strafbare feiten zijn gepleegd gepleegd.

De politie onderzoekt de plaats van het misdrijf en verzamelt relevante informatie en materiaal. De politie bestudeert ook informatie over het misdrijf die personen kunnen geven en neemt verklaringen af van deze personen.

Indien het bewijs doet vermoeden dat u betrokken bent geweest bij een misdrijf, kan de politie u verhoren alvorens u aan te houden of na uw aanhouding.

Wanneer en hoe kan de politie mij om informatie vragen?

Indien de politie denkt dat u nuttige informatie hebt over een misdrijf kan zij verlangen dat u op een politiebureau verschijnt om een verklaring af te leggen of een relevant document te overleggen. Als u weigert te verschijnen, kan de politie een schriftelijke kennisgeving aan u doen betekenen. Als u hieraan zonder redelijk excuus geen gehoor geeft, maakt u zich schuldig aan een strafbaar feit.

Wordt aan mij de cautie gegeven?

Indien u verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf moet de politie u voorafgaand aan het verhoor waarschuwen dat u geen vragen hoeft te beantwoorden, maar dat wat u zegt, op het proces als bewijs tegen u kan worden gebruikt. Indien u minderjarig bent, moet u ook op de hoogte worden gesteld van uw recht met uw ouder of voogd te communiceren.

U kunt worden aangehouden op basis van een gerechtelijk bevel en in bepaalde gevallen zonder aanhoudingsbevel. Zie hier.

Welke informatie krijg ik bij mijn aanhouding?

U moet geïnformeerd worden over de redenen waarom u aangehouden wordt, tenzij een gewelddadige reactie uwerzijds dit onmogelijk maakt.

Wat gebeurt er nadat ik aangehouden ben?

U moet binnen 24 uur aan een rechter worden voorgeleid tenzij u eerder wordt vrijgelaten.

Wat gebeurt er als er een Europees aanhoudingsbevel tegen mij bestaat?

Een Europees aanhoudingsbevel moet het wettelijk vereiste proces volgen en de wettelijk vereiste informatie bevatten. Het moet worden afgegeven door een gerechtelijke instantie van de verzoekende staat. Zie hier voor meer informatie.

Word ik in verzekering gesteld of vrijgelaten?

Indien de politie van mening is dat u vastgehouden dient te worden, moet zijn bij een districtsrechter een verzoek indienen om u maximaal acht dagen in verzekering te stellen. Dit kan verlengd worden, waarbij de totale periode van inverzekeringstelling niet meer dan drie maanden mag bedragen.

De rechtbank een bevel uitvaardigen om u in verzekering te stellen indien er bewijs is dat erop duidt dat u betrokken bent geweest bij het plegen van het strafbare feit of de strafbare feiten in kwestie. De rechtbank overweegt ook of inverzekeringstelling nodig is voor het onderzoek en weegt dit af tegen uw recht op vrijheid.

Kan ik beroep aantekenen tegen een beslissing om mij in verzekering te stellen?

U kunt beroep aantekenen tegen de beslissing. U moet het beroepschrift binnen tien dagen indienen.

Wat gebeurt er als ik geen antwoord geef op de vragen van de politie?

Als de verdachte gebruikmaakt van zijn of haar zwijgrecht mogen hier geen negatieve consequenties aan worden verbonden.

Het verhoor door de politie mag niet te indringend zijn en dezelfde vragen mogen niet steeds herhaald worden.

Heb ik recht op een advocaat tijdens het verhoor?

Tijdens het politieverhoor hebt u geen recht op een advocaat. Na uw aanhouding hebt u het recht om onmiddellijk telefonisch privé met een advocaat van uw keuze te communiceren.

Ik spreek de taal niet. Heb ik recht op een tolk?

De wet voorziet erin dat u de beschikking moet hebben over de diensten van een tolk in een taal die u goed begrijpt en spreekt.

Kan ik aan een familielid of kennis laten weten wat er met mij gebeurt?

U hebt het recht met een familielid of andere persoon van uw keuze te communiceren. Indien u minderjarig bent, hebt u ook het recht in het bijzijn van de politie met uw ouder of voogd te communiceren. Uw ouders of voogd worden door de politie op de hoogte gesteld van het feit dat u in verzekering bent gesteld.

Uw communicatie met kennissen en familieleden kan twaalf uur lang uitgesteld worden indien er een redelijk vermoeden is dat, indien u onmiddellijk na aanhouding dit recht mag uitoefenen, dit:

  • zal leiden tot vernietiging van bewijs,
  • zal voorkomen dat een of meer andere personen in verband met hetzelfde misdrijf worden aangehouden of
  • zal leiden tot het ontsnappen van een of meer andere verdachte(n) of het plegen van een ander strafbaar feit.

Ik kom uit een andere lidstaat. Mag ik contact opnemen met de ambassade van mijn land?

Indien u uit een ander land komt, hebt u het recht te communiceren met uw ambassade of consul. Indien er geen vertegenwoordiger beschikbaar is, hebt u het recht te communiceren met de Cypriotische Ombudsman of de Cypriotische nationale organisatie voor de bescherming van de mensenrechten.

Mag ik een arts raadplegen terwijl ik in verzekering zit?

Indien u bij aanhouding of tijdens uw inverzekeringstelling medische zorg nodig hebt, dient de politie erop toe te zien dat u onderzocht wordt door een arts en zo nodig naar het ziekenhuis wordt gebracht. U hebt het recht zelf een arts te kiezen.

Moet ik in Cyprus zijn tijdens het onderzoek?

Indien u in het buitenland woont, bent u bij wet niet verplicht aanwezig te zijn tijdens het politieonderzoek. De wet voorziet nog niet in de mogelijkheid om via een videoverbinding deel te nemen aan het onderzoek.

U mag het land verlaten tenzij er een aanhoudingsbevel tegen u wordt uitgevaardigd.

Mag de politie een huiszoeking doen of mijn bedrijfspand doorzoeken?

Uw huis of uw pand mag alleen doorzocht worden als er een huiszoekingsbevel is verkregen, tenzij u schriftelijk instemt met de doorzoeking.

Mag de politie mij fouilleren?

U mag ook gefouilleerd worden door iemand van hetzelfde geslacht. Zie hier.

Mag de politie mijn vingerafdrukken, DNA-monsters etc. afnemen?

Indien u in verzekering wordt gesteld, heeft de politie in het kader van het onderzoek wettelijk het recht u te meten en te wegen, foto's van u te maken, uw vingerafdrukken en handafdrukken te nemen, en monsters te nemen van uw handschrift, nagels, haar en speeksel.

Indien u weigert hieraan mee te werken, begaat u een strafbaar feit, hetgeen bestraft kan worden met een gevangenisstraf of een geldboete. Als u hiermee instemt, mag de politie ook monsters van uw bloed of urine nemen. Indien u hiermee niet instemt, kan de politie een gerechtelijk bevel verkrijgen om deze monsters onder medisch toezicht te nemen.

Ben ik verplicht aan een keuzeconfrontatie mee te werken?

Als u rechtmatig in hechtenis bent gesteld, heeft de politie het recht te eisen dat u aan een keuzeconfrontatie meewerkt.

Kan ik een klacht indienen over hoe ik word behandeld door de politie?

Als u vindt dat de politie u niet goed heeft behandeld, kunt u een klacht indienen bij de Onafhankelijke instantie voor het onderzoek naar aantijgingen en klachten tegen de politie (IAIACAP).

Wat gebeurt er aan het eind van het onderzoek?

Indien er aan het eind van het onderzoek voldoende bewijs is om een strafzaak tegen u in te stellen, kunt u door de politie in staat van beschuldiging worden gesteld. Alvorens in staat van beschuldiging te worden gesteld, moet u de cautie gegeven worden. U kunt antwoorden dat u schuldig of onschuldig bent, of het recht voorbehouden in de rechtbank te antwoorden. De tenlastelegging wordt vervolgens bij de rechtbank ingediend.

De feiten die in de tenlastelegging worden opgenomen, kunnen afwijken van de oorspronkelijke aanklacht.

Kan mij een feit ten laste worden gelegd dat mij al in een andere lidstaat ten laste is gelegd?

Indien u voor een strafbaar feit bent vrijgesproken of veroordeeld, kunt u daarvoor niet opnieuw berecht worden. U kunt niet schuldig worden bevonden aan een handeling die of een verzuim dat niet strafbaar was op het moment dat het feit gepleegd werd.

Er bestaat geen regel die verbiedt dat er u in twee verschillende staten wordt vervolgd. Dit is echter zeer ongebruikelijk en u kunt bij beide rechtbanken bezwaar maken tegen de procedure.

Wat gebeurt er tijdens de eerste rechtszitting?

Zodra u gedagvaard bent om voor de rechter te verschijnen, hebt u het recht de getuigenverklaringen en de documenten die verzameld zijn tijdens het politieonderzoek, inclusief de documenten die deel uitmaken van de strafzaak, te ontvangen.

Het openbaar ministerie mag tijdens het proces extra getuigen oproepen, op voorwaarde dat hiervan naar behoren kennis wordt gegeven aan de verdediging.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Bewijs van eerdere veroordelingen wordt normaliter niet voorgelegd tijdens het proces.

Indien u veroordeeld wordt voor het feit, wordt bij de beslissing over de straf rekening gehouden met eventuele vergelijkbare veroordelingen (zie informatieblad 5).

Bevoegdheden tot aanhouding en fouilleren/doorzoeken

Aanhoudingsbevoegdheid van de politie

Volgens de Grondwet van Cyprus kan een persoon alleen maar rechtmatig worden aangehouden als daarvoor een naar behoren gemotiveerd bevel is afgegeven. Alle bepalingen van de wet op strafvordering waarin aanhouding zonder gerechtelijk bevel wordt toegestaan, zijn onder voorbehoud van deze grondwettelijke regel.

De politie kan bij een districtrechter een verzoek tot een aanhoudingsbevel indienen. De politie moet een beëdigde verklaring overleggen waaruit blijkt dat er bewijs is op basis waarvan u verdacht wordt van betrokkenheid bij een misdrijf en het voor het strafrechtelijk onderzoek noodzakelijk is dat u wordt aangehouden.

Een aanhoudingsbevel wordt niet automatisch afgegeven. De rechter heeft een eigen beslissingsbevoegdheid en moet het recht van een persoon op vrijheid afwegen tegen de openbare veiligheid.

Een aanhoudingsbevel blijft van kracht totdat het is uitgevoerd of totdat het door een rechter geannuleerd is.

Doorzoekings- en fouilleringsbevoegdheid van de politie

Uw huis of uw bedrijfspand mag alleen doorzocht worden als er een huiszoekingsbevel is verkregen, tenzij u schriftelijk instemt met de doorzoeking. Een huiszoekingsbevel moet gemotiveerd zijn. Het wordt door een districtsrechter afgegeven op basis van informatie die onder ede door de politie verstrekt wordt. De rechter moet ervan overtuigd zijn dat er redelijke gronden zijn om het huiszoekingsbevel af te geven. Een politiebeambte heeft het recht uw voertuig tot stoppen te dwingen en te doorzoeken:

  • indien de beambte het redelijke vermoeden heeft dat er verdovende middelen kunnen worden aangetroffen,
  • om uw wagen te controleren op explosieve stoffen of illegale wapens.

Als u gefouilleerd wordt, moet dit gedaan worden door een politiebeambte van hetzelfde geslacht. Een politiebeambte die het redelijke vermoeden heeft dat u verdovende middelen bezit, mag u staande houden en fouilleren en, als er verdovende middelen worden aangetroffen, arresteren. U hebt geen recht beroep aan te tekenen tegen het afgeven van een aanhoudings- of huiszoekingsbevel.

Links

Het Bureau juridische zaken (Law Office) van de republiek Cyprus Het hooggerechtshof van Cyprus

Laatste update: 16/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website