Verdachten (in strafzaken)

Waar wordt het proces gevoerd?

De zaak wordt behandeld door de rechtbank van het district waar het feit begaan is.

Uw proces is openbaar tenzij de rechtbank besluit dat het achter gesloten deuren moet worden gevoerd. In de Grondwet staan redenen waarom tot een behandeling achter gesloten deuren wordt overgegaan.

Cyprus kent geen juryproces. De rechtbank, die bestaat uit beroepsrechters, oordeelt of het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen is.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

De tenlastelegging kan tijdens het proces worden veranderd indien de rechtbank ermee instemt. Dit kan gebeuren als de informatie in de tenlastelegging niet adequaat is of om de tenlastelegging op het bewijsmateriaal af te stemmen.

Aanvullingen op de tenlastelegging tijdens het proces zijn mogelijk indien die uit het bewijs naar voren komen en de rechtbank ermee instemt. Indien dit gebeurt, kan de procedure geschorst worden om u in staat te stellen uw verweer op te stellen.

Indien aan het eind van het proces slechts een gedeelte van het ten laste gelegde bewezen is en dit een op zich staand strafbaar feit is, kunt u voor dat feit bestraft worden zonder dat de tenlastelegging veranderd wordt. U kunt ook veroordeeld worden voor een poging tot het plegen van het strafbare feit dat u ten laste is gelegd, zonder dat de tenlastelegging veranderd wordt. Aan het einde van de procedure kan de rechtbank bevelen dat er aanvullingen op de tenlastelegging moeten worden gemaakt die voortkomen uit het bewijsmateriaal en kan de rechtbank u veroordelen zonder de tenlastelegging te veranderen. Dit mag geen rechterlijke dwaling opleveren.

U kunt uw verweer ten aanzien van het ten laste gelegde of een deel daarvan tijdens het proces veranderen, indien de rechtbank u hiervoor toestemming wil geven. Indien u schuld bekent aan een deel van het ten laste gelegde, behandelt de rechtbank de zaak ten aanzien van het resterende ten laste gelegde. Indien u schuld bekent aan het volledige ten laste gelegde, gaat de rechtbank direct over op het proces van vonniswijzing.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

U hebt recht op een eerlijk en openbaar proces binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke, onpartijdige en bevoegde rechtbank die bij wet is ingesteld.

De uitspraak van de rechtbank moet gemotiveerd zijn en wordt in het algemeen in het openbaar gedaan, tenzij publiciteit niet in het belang van een goede rechtsbedeling zou zijn.

Indien u een strafbaar feit ten laste wordt gelegd, hebt u ten minste de volgende grondrechten:

 • direct, in een taal die u begrijpt en in detail op de hoogte te worden gesteld van de aard en de gronden van de tenlastelegging;
 • voldoende tijd en middelen te krijgen om uw verweer voor te bereiden;
 • uzelf te verdedigen of u door een advocaat van uw keuze te laten vertegenwoordigen; indien u zich geen rechtsbijstand kunt veroorloven hebt u recht op gratis rechtsbijstand indien dat in het belang van een goede rechtsbedeling is;
 • vragen te stellen aan getuigen die tegen u getuigen en dezelfde voorwaarden te laten gelden voor getuigen die vóór u getuigen als getuigen die tegen u getuigen;
 • u gratis te laten bijstaan door een tolk indien u de taal die in de rechtbank wordt gesproken niet verstaat of spreekt.

Moet ik bij de rechtszitting aanwezig zijn?

Nadat u gedagvaard bent om ter terechtzitting te verschijnen, moet u het proces bijwonen. Indien u nalaat te verschijnen, wordt er een arrestatiebevel tegen u uitgevaardigd.

Word ik vastgehouden of vrijgelaten tijdens het proces?

In de regel wordt u op borgtocht vrijgelaten tijdens het proces, met uitzondering van ernstige zaken. Er kan een bevel tot gevangenhouding worden gegeven indien er een ernstig risico bestaat dat u niet tijdens het proces zult verschijnen als u wordt vrijgelaten. Vrijlating op borgtocht mag alleen worden afgewezen indien er een risico bestaat dat u nog meer strafbare feiten zult plegen als u wordt vrijgelaten.

Indien vrijlating op borgtocht wordt afgewezen en een districtsrechter de zaak behandelt, kunt u maximaal acht dagen gevangen gehouden worden voordat u opnieuw ter terechtzitting dient te verschijnen. Er geldt geen limiet voor de periode van gevangenhouding indien de zaak wordt behandeld door de assisenrechtbank.

U kunt in beroep gaan tegen een beslissing om vrijlating op borgtocht af te wijzen. U dient dit beroep binnen tien dagen na de beslissing indienen.

Er geldt geen vaste tijdslimiet voor de voorlopige hechtenis, in afwachting van het proces. Uw zaak moet echter binnen een redelijke termijn behandeld worden.

Ik woon in een andere lidstaat. Kan ik via een videoverbinding aan de rechtszitting deelnemen?

Er is niet voorzien in het deelnemen aan strafprocessen via een videoverbinding.

Word ik tijdens het proces door een advocaat vertegenwoordigd?

U hoeft u niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen tijdens een gerechtelijke procedure. U hebt het recht uzelf te verdedigen. Als u door een advocaat vertegenwoordigd wordt, hebt u het recht tijdens alle fasen van de procedure van advocaat te veranderen.

Indien u zich geen advocaat kunt veroorloven, kunt u recht hebben op rechtsbijstand indien dat in het belang is van een goede rechtsbedeling.

Indien u zich tijdens het proces door een advocaat laat vertegenwoordigen, zal hij of zij uw verweer presenteren. Indien u zichzelf verdedigt, hebt u dezelfde rechten, waaronder het recht niet te antwoorden en het recht uzelf niet te belasten.

Wat is mijn rol in het proces?

Nadat het openbaar ministerie de zaak heeft voorgedragen, hebt u het recht aan te voeren dat de zaak niet ontvankelijk zou zijn vanwege een of meer van de volgende redenen:

 • er is geen bewijs voor een essentieel element van het delict,
 • het bewijs van het openbaar ministerie blijkt onbetrouwbaar en onvoldoende te zijn om tot een veilige veroordeling te komen.

Indien de rechtbank met uw argument instemt, wordt u vrijgesproken zonder dat u uw verweer hoeft te geven.

Indien de rechtbank beslist dat de zaak wel ontvankelijk is, moet de rechtbank u op de hoogte stellen van de volgende rechten:

 • onder ede te getuigen. Indien u dit doet, wordt u door het openbaar ministerie aan een kruisverhoor onderworpen.
 • een onbeëdigde verklaring vanaf de beklaagdenbank af te leggen. In dat geval wordt geen kruisverhoor afgenomen;
 • te zwijgen. Als u gebruikmaakt van uw zwijgrecht mogen hier geen negatieve consequenties aan worden verbonden.

Kan ik getuigen à decharge oproepen?

Ongeacht of u ervoor kiest een verklaring af te leggen, hebt u het recht getuigen à decharge op te roepen.

Indien u ervoor kiest een verklaring onder ede af te leggen en er een vraag aan u wordt gesteld waardoor u uzelf zou kunnen belasten, moet de rechter u wijzen op uw recht de vraag niet te beantwoorden.

Wat gebeurt er als ik in de rechtbank lieg?

Als u een valse verklaring aflegt tijdens het proces, maakt u zich schuldig aan meineed, hetgeen een strafbaar feit is waarvoor u tot gevangenisstraf veroordeeld kunt worden.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het mij ten laste gelegde?

U hebt het recht bewijs van het openbaar ministerie te betwisten door de getuige die tegen u getuigt aan een kruisverhoor te onderwerpen. U kunt ook bezwaar maken tegen bewijs.

Mag ik tegenbewijs aanvoeren?

U kunt bewijs overleggen ter ondersteuning van uw verweer indien dat relevant is voor de inhoud van de zaak en wettelijk toegestaan is. Indien u in uw verweer uw karakter aanvoert, kunt u een karaktergetuige oproepen die voor u getuigt.

Mag ik gebruikmaken van een privédetective die namens mij bewijs verzamelt?

Ja, dat mag. Het verzamelde bewijs mag aan de rechtbank worden voorgelegd volgens dezelfde regels als ander bewijs.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

Uw strafblad mag tijdens het proces niet openbaar worden gemaakt, tenzij u besluit een verklaring af te leggen en u uw karakter in uw verweer aanvoert door tijdens een kruisverhoor een aantijging te doen tegen het karakter van een getuige die tegen u getuigt.

Bewijs van eerdere strafbare feiten die u gepleegd hebt mag aan de rechtbank worden voorgelegd op voorwaarde dat het misdrijf waarvoor u berecht wordt soortgelijk is aan andere misdrijven die u gepleegd hebt.

Er mag rekening worden gehouden met uw strafblad in een andere lidstaat, tenzij de desbetreffende veroordeling(en) verjaard zijn.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Aan het einde van het proces leggen de partijen hun slotverklaringen af en doet de rechter uitspraak.

U kunt door de rechter veroordeeld of vrijgesproken worden.

Indien u veroordeeld wordt, hebt u het recht de rechter toe te spreken teneinde tot strafvermindering te komen, voordat de rechter vonnis wijst.

Nadere informatie over te geven straffen kunt u hier vinden.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer heeft geen specifieke rol in het proces, maar hij of zij kan gevraagd worden een verklaring af te leggen over de gebeurtenissen rond het feit en het letsel en de schade die het slachtoffer als gevolg daarvan heeft opgelopen.

In het proces van vonniswijzing kan het slachtoffer door het openbaar ministerie gevraagd worden de gevolgen van het misdrijf te beschrijven. Indien u ermee instemt het slachtoffer schadeloos te zullen stellen of indien het slachtoffer bereid is u het feit te vergeven, kan uw straf verminderd worden.

Mogelijke straffen

De volgende straffen kunnen worden opgelegd door rechtbanken in Cyprus.

 • Gevangenisstraf, dat wil zeggen opsluiting in een staatsgevangenis gedurende een bepaalde periode.
 • Periodieke gevangenisstraf. Indien u wordt veroordeeld voor een misdrijf waarop een gevangenisstraf van drie jaar of minder staat, kan u een periodieke gevangenisstraf voor een duur van maximaal 52 weken worden opgelegd. De periode waarin deze periodieke gevangenisstraf wekelijks ten uitvoer wordt gelegd, loopt van vrijdag 8:00 uur tot maandag 17:00 uur.
 • Voorwaardelijke gevangenisstraf. Indien u wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar of minder, kan deze worden opgelegd als een voorwaardelijke straf van drie jaar. Indien u de voorwaarden schendt, wordt de oorspronkelijke gevangenisstraf opgelegd en kunnen er andere gevolgen zijn.
 • Voorwaardelijke straf. De rechtbank kan u een voorwaardelijke straf opleggen waarbij u gedurende één tot drie jaar onder toezicht van een reclasseringsmedewerker wordt gesteld. De wet voorziet in speciale regelingen voor de behandeling van jeugdigen.

Jeugdige delinquenten. De leeftijd waarop men strafrechtelijk vervolgd kan worden is veertien jaar. Aan veertien- tot achttienjarigen wordt zelden gevangenisstraf opgelegd.

 • Ontzetting uit de ouderlijke macht. Indien een ouder of persoon die voor een minderjarige verantwoordelijk is voor bepaalde misdrijven wordt veroordeeld, kan de rechtbank bevelen dat het kind naar een veilige plaats moet worden overgebracht. Het kind valt dan onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de sociale dienst.
 • Gerechtelijk bevel tot behandeling tegen een drugsverslaving. Mits de persoon in kwestie ermee instemt, kan iemand die voor een drugsdelict veroordeeld wordt, opgedragen worden een behandeling te ondergaan bij een afkickcentrum, in plaats van een andere straf opgelegd te krijgen.
 • Borgtocht om zeker te stellen dat de verdachte verschijnt voor de uitspraak. In dit geval worden voorwaarden opgelegd waarbij geëist wordt dat u zich gedurende een bepaalde periode aan de wet houdt. Als u de voorwaarden schendt, kunt u zowel veroordeeld worden vanwege schending van het bevel en voor het oorspronkelijke strafbare feit.
 • Een gerechtelijk bevel de openbare orde gedurende een vastgestelde periode niet te verstoren.
 • Verbod op het bijwonen van sportevenementen. Als u veroordeeld wordt vanwege gewelddadigheid of gewelddadigheden bij een voetbalwedstrijd of een andere sportwedstrijd, kan de rechtbank u naast een andere straf een verbod opleggen op het bijwonen van een voetbalwedstrijd of sportwedstrijd.
 • Bevel tot confiscatie van goederen die door misdaad verkregen zijn.
 • Ontzegging van de rijbevoegdheid. In het geval u veroordeeld wordt voor een verkeersovertreding, kan u de rijbevoegdheid ontzegd worden. De rechtbank kan dit als een bijkomende straf opleggen.
 • Verbod op het bezit of gebruik van een schietsportwapen. Dit kan van toepassing zijn als u veroordeeld wordt voor het illegale gebruik van een wapen voor de jacht.
 • Verbeurdverklaring. Voorwerpen die u illegaal onder u houdt of illegaal verkregen hebt, kunnen verbeurd worden verklaard.
 • Sloopbevel. De rechtbank kan bevelen dat een illegaal gebouwd bouwwerk gesloopt moet worden.

Links

Overheidswebsite die naar de Grondwet verwijst

Laatste update: 16/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website