Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Bulgaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Summary of the criminal process

The Bulgarian criminal process has two stages – pre-trial and trial.

 • The pre-trial proceedings aim to collect, through investigation, evidence to either confirm or deny an assumption that a certain person has committed a certain crime. The investigation is carried out by investigating magistrates, or investigating policemen, under the guidance of a prosecutor. The objective is to prepare and assist the prosecutor in deciding whether to file and justify charges in court against the accused person or to terminate the proceedings.
 • The trial begins with the prosecutor filing charges in court against a person for a crime committed by that person. Court proceedings involve opposing parties and the prosecutor, defendant and defence lawyer have equal procedural rights. The court examines the evidence produced by the prosecutor but may, at the request of the parties, or on the court’s own initiative, collect and examine new evidence in the search for truth.

The trial ends with a court judgement, which either convicts and imposes a penalty on the defendant, or declares the defendant not guilty.

Details about all of these stages in the process, and about your rights, can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for your guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime

 • Investigation (incl. bringing charges and questioning)
 • Arrest (including European Arrest Warrant)
 • First court hearing
 • Detention or release
 • Preparation for trial by the prosecution
 • Preparation for trial by the defence
 • Measures to prevent evasion of prosecution
 • Ban on leaving Bulgaria

3 – My rights during the trial

 • Interviewing a protected witness

4 - My rights after the trial

5 – Minor road traffic offencessubpage:169:5


Related links

Criminal Procedure Code

Last update: 09/03/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Juridisch advies inwinnen

Wanneer u op enigerlei wijze te maken krijgt met een strafrechtelijke procedure, is het van groot belang dat u onafhankelijk juridisch advies inwint. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. Ook zal worden uitgelegd wat een advocaat voor u kan doen. In dit algemene informatieblad wordt toegelicht hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten van de advocaat worden betaald indien u zich geen advocaat kunt veroorloven.

Een advocaat vinden

Als u denkt dat u een advocaat nodig hebt, maar er geen kent, kunt een advocaat kiezen uit de lijst van advocaten van de arrondissementsrechtbank in de regio waar u woont. Ook kunt u de contactgegevens van de 27 Orden van Advocaten in Bulgarije vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad van de Orden van Advocaten. Wanneer u bent aangehouden, hebt u vanaf het moment van uw aanhouding het recht om een advocaat te spreken. Omdat u na de aanhouding ook het recht hebt om contact op te nemen met een verwante of een vriend, kunt u deze persoon vragen een advocaat voor u in de arm te nemen.

Een advocaat betalen

U betaalt voor de diensten van uw advocaat op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen u en de advocaat.

Als u zich geen advocaat kunt veroorloven, maar wel door een advocaat wenst te worden bijgestaan en dit in het belang van de rechtspleging is, hebt u recht op kosteloze rechtsbijstand. Deze rechtsbijstand kan ofwel op uw verzoek, ofwel krachtens de wet worden verleend als u verplicht moet worden verdedigd. Afhankelijk van de fase van de procedure (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatieblad 1) wordt dat besluit genomen door de openbare aanklager (voorafgaand aan het proces) of door de rechtbank (tijdens het proces) na een beoordeling van uw financiële situatie.

Als u juridisch advies nodig hebt, stuurt de openbare aanklager of de rechtbank het besluit om een advocaat voor u aan te wijzen aan de raad van de relevante Orde van Advocaten. Belangrijk om te weten is dat als u wordt veroordeeld, u de kosten van de aan u toegewezen advocaat moet vergoeden.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de advocatuur

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de rechtsbijstand

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nationale Autoriteit voor juridische diensten

De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad van de Orden van Advocaten

Laatste update: 09/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak door de rechtbank wordt behandeld

Wat is het doel van een strafrechtelijk onderzoek?

In het onderzoek wordt bewijs verzameld om het vermoeden dat iemand een bepaald misdrijf heeft gepleegd te bevestigen of te weerleggen. Een onderzoek kan worden ingesteld naar aanleiding van een klacht over een gepleegd misdrijf die wordt ingediend bij de onderzoeksautoriteiten, of naar aanleiding van informatie waarover deze autoriteiten beschikken en die wijst op een misdrijf. Ook als de politie iemand op heterdaad betrapt kan een onderzoek worden gestart.

Normaal gesproken worden alle fasen van het onderzoek uitgevoerd door de politie. In sommige zaken wordt het onderzoek door onderzoeksrechters of openbare aanklagers uitgevoerd. Maar alleen een openbare aanklager kan een onderzoek leiden en controleren.

Welke fasen gaan vooraf aan het proces?

Onderzoek (inclusief tenlastelegging en verhoor)

De onderzoeksautoriteiten proberen bewijsmateriaal te verzamelen waarmee het vermoeden dat iemand een misdrijf heeft gepleegd kan worden bewezen of kan worden weerlegd. Wanneer er voldoende bewijs is verzameld om het vermoeden dat een bepaalde persoon het misdrijf heeft gepleegd te bevestigen, moet de onderzoeksautoriteit die persoon daarvan schriftelijk in kennis stellen. De betrokken persoon moet de kennisgeving ondertekenen. Meteen daarna wordt de verdachte verhoord.

Aanhouding

Als de politie bewijs vindt waaruit blijkt dat iemand een misdrijf heeft gepleegd, kan de politie die persoon aanhouden en vasthouden, maar niet langer dan 24 uur. Alleen een openbare aanklager kan beslissen of de inverzekeringstelling moet worden verlengd, maar dat kan niet langer dan voor een periode van 72 uur. Anders moet de aangehouden persoon in vrijheid worden gesteld. Het doel van de aanhouding door de politie is om vast te stellen of iemand in staat van beschuldiging moet worden gesteld. De door de openbare aanklager gelaste inverzekeringstelling is bedoeld om de verdachte voor te geleiden aan de rechter.

Voorgeleiding

In beginsel bepaalt de openbare aanklager welke De link wordt in een nieuw venster geopend.maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen aan de verdachte moeten worden opgelegd. Maar als de openbare aanklager besluit dat de De link wordt in een nieuw venster geopend.maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen hechtenis of huisarrest moet zijn, dient de aanklager dit verzoek in bij de rechter en zorgt hij ervoor dat de verdachte voor de rechter verschijnt.

Hechtenis of invrijheidsstelling

Als de verdachte wordt voorgeleid aan de rechter, kan alleen de rechter beslissen of de De link wordt in een nieuw venster geopend.maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen hechtenis of huisarrest zal zijn, of dat de verdachte moet worden vrijgelaten.

Voorbereiding van de zaak door de openbare aanklager

Wanneer het onderzoek is afgerond, stuurt de onderzoeksambtenaar het verzamelde bewijs aan een openbare aanklager. De openbare aanklager onderzoekt het bewijs en besluit of het vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd, is bewezen op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit. Alleen dan kan de openbare aanklager de verdachte een strafbaar feit ten laste leggen. Is dit niet het geval, dan seponeert de openbare aanklager de zaak.

Voorbereiding van de zaak door de verdediging

Zodra de verdachte en zijn advocaat in kennis zijn gesteld van de tenlastelegging, kunnen ze bewijs ten gunste van de verdachte aanvoeren. Na voltooiing van het onderzoek moet de onderzoeksambtenaar de verdachte en diens advocaat op hun verzoek al het verzamelde bewijs ter beschikking stellen en hun voldoende tijd geven om het bewijs te bestuderen.

Mijn rechten tijdens het onderzoek

Opgemerkt dient te worden dat de fasen “aanhouding”, “voorgeleiding” en “voorlopige hechtenis” mogelijk, maar niet noodzakelijk zijn. Volg de onderstaande links voor meer informatie over uw rechten in elke fase.

Onderzoek (inclusief tenlastelegging en verhoor) (1)

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

Als er genoeg bewijs tegen u is verzameld, zal de onderzoeksambtenaar u bellen en u schriftelijk in kennis stellen van het misdrijf waarvan u beschuldigd wordt. Onmiddellijk daarna moet de onderzoeksambtenaar u informeren over de rechten die u tijdens het onderzoek hebt. U zult een document ondertekenen waarin u verklaart dat u bent geïnformeerd over uw rechten.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Ja. U kunt weigeren het document waarin u in kennis wordt gesteld van de tenlastelegging te ondertekenen als er geen tolk aanwezig is. De tolk zal u gedurende het gehele onderzoek bijstaan. U hoeft niet te betalen voor de tolk.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Wanneer de onderzoeksambtenaar u belt om u in kennis te stellen van de tenlastelegging, moet deze u vertellen dat u een advocaat kunt meebrengen. De onderzoeksambtenaar moet u genoeg tijd geven om contact met een advocaat op te nemen. Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering bepaalt wanneer u een advocaat moet hebben. Voor de keuze van een advocaat en het recht op kosteloze rechtsbijstand, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.hier. U hebt het recht om uw advocaat onder vier ogen te spreken. Als u de taal niet spreekt, kunt u om een tolk vragen.

Zal ik om informatie worden gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

Zodra de onderzoeksambtenaar u in kennis heeft gesteld van de tenlastelegging, zal hij of zij u ondervragen. U kunt kiezen of u wel of niet wilt antwoorden op vragen in verband met de tenlastelegging. Ook kunt u op een later moment in het onderzoek een toelichting geven.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat nadelig is voor mijn zaak?

Een bekentenis kan leiden tot een lagere straf. Zwijgen kan uw situatie niet verslechteren. De rechtbank kan u niet veroordelen op basis van alleen uw bekentenis.

Ik kom uit een ander land. Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

Als verdachte dient u beschikbaar te zijn voor de onderzoeksautoriteiten. Om die reden kan aan u een maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen worden opgelegd. Een onderzoek kan worden uitgevoerd terwijl u niet in Bulgarije verblijft wanneer:

 • uw verblijfplaats niet bekend is;
 • u om andere redenen niet kunt worden gedagvaard;
 • u, nadat u bent gedagvaard, niet bent verschenen of geen geldige reden hebt opgegeven voor uw afwezigheid.

In al deze gevallen zal u een toegevoegd advocaat worden toegewezen op basis van de procedure die De link wordt in een nieuw venster geopend.hier wordt beschreven.

Als u niet in Bulgarije verblijft en die situatie het onderzoek niet belemmert, kunt u via een videoverbinding worden ondervraagd. Tijdens deze ondervraging zult u dezelfde rechten hebben als die welke hierboven zijn beschreven.

Kan ik naar mijn eigen land worden teruggestuurd?

Ja, maar onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering. U zult het advies van een advocaat nodig hebben.

Zal ik voorlopige hechtenis krijgen opgelegd of zal ik worden vrijgelaten?

U kunt voorlopige hechtenis krijgen opgelegd. Voor meer gedetailleerde informatie, zie Voorgeleiding (3) en Hechtenis of invrijheidsstelling (4).

Mag ik het land verlaten tijdens het onderzoek?

Dat kan als u niet in hechtenis wordt genomen, maar u dient de onderzoeksautoriteiten van uw geplande vertrek in kennis te stellen. Als deze menen dat het risico bestaat dat u het onderzoek zal proberen te ontlopen, kan u een verbod om het land te verlaten worden opgelegd.

Zal ik worden gevraagd om vingerafdrukken, monsters van mijn DNA (zoals haar of speeksel) of andere lichaamsvloeistoffen af te staan?

U kunt om dergelijke monsters worden gevraagd als deze niet langs andere weg kunnen worden verkregen. U bent verplicht om deze af te staan. Als u weigert, zult u met toestemming van de rechtbank worden gedwongen om de monsters af te staan. Indien voor het afnemen van monsters penetratie van uw lichaam nodig is, worden de monsters door een arts afgenomen. U hebt het recht om door de onderzoeksambtenaar te worden geïnformeerd over de procedure.

Mag ik worden gefouilleerd?

De onderzoeksambtenaar kan opdracht tot fouillering geven om bewijs te verzamelen of objecten in beslag te nemen die het onderzoek belemmeren of u in staat stellen om te vluchten. De fouillering moet worden bekrachtigd door middel van een gerechtelijk bevel of door toestemming achteraf van de rechtbank. U hebt het recht om zowel het fouilleringsprotocol als de gerechtelijke beslissing in te zien.

Mogen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?

Het antwoord op deze vraag is identiek aan het antwoord op de vorige vraag.

Kan ik vóór het proces schuld bekennen aan alle of enkele beschuldigingen?

U kunt tijdens het eerste verhoor schuld bekennen nadat u hebt gehoord waarvan u wordt beschuldigd. Wat betreft het afleggen van een bekentenis en uw rechten in dat verband, zie de informatie die eerder in dit informatieblad wordt gegeven.

Kan de tenlastelegging vóór het proces worden veranderd?

Als er nieuw bewijs wordt verkregen, kan de tenlastelegging worden veranderd. In dat geval moet u daar onmiddellijk van in kennis worden gesteld en moet u worden verhoord.

Kan mij een misdrijf ten laste worden gelegd waarvan ik al in een andere lidstaat wordt beschuldigd?

Ja, tenzij in een van kracht zijnde internationale overeenkomst waarbij Bulgarije partij is anders wordt bepaald.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

Ja, ongeacht of u dit wilt of niet.

Aanhouding (inclusief het Europees aanhoudingsbevel) (2)

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

De opdracht tot aanhouding (inverzekeringstelling bij de politie) wordt gegeven door een politiefunctionaris. U mag niet langer dan 24 uur worden vastgehouden. De redenen voor de inverzekeringstelling worden vermeld in het aanhoudingsbevel. U hebt het recht om deze redenen te weten en om het aanhoudingsbevel in te zien en te ondertekenen. De politieautoriteiten moeten u in vrijheid stellen zodra er niet langer een reden is om u vast te houden.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u de taal niet spreekt, hebt u er recht op om de redenen voor uw aanhouding onmiddellijk te vernemen. Er zal gratis een tolk beschikbaar worden gesteld.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Vanaf het moment van uw aanhouding kunt u contact met een advocaat opnemen. Voor meer informatie, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Zal ik om informatie worden gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

U kunt worden gevraagd om informatie te verstrekken in verband met de detentie. U kunt antwoord geven, maar u hoeft dat niet te doen.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat nadelig is voor mijn zaak?

In deze fase wordt elke informatie die u geeft niet als bewijs geaccepteerd en kan deze informatie dus niet tegen u worden gebruikt. Alleen de informatie die u verstrekt tijdens een verhoor dat plaatsvindt nadat u in kennis bent gesteld van de tenlastelegging kan als bewijs dienen. Voor meer details, zie Onderzoek (inclusief tenlastelegging en verhoor) (1)

Mag ik contact opnemen met familieleden of vrienden?

Ja. De politiefunctionaris moet de persoon die u noemt onmiddellijk van uw aanhouding in kennis stellen.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

U hebt recht op medische hulp indien u die nodig hebt. De politie zal een arts inschakelen.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

U kunt contact opnemen met de ambassade of het consulaat van uw land. De aanhoudende autoriteit moet dat recht onmiddellijk aan u voorlezen.

Mag ik worden gefouilleerd?

Na uw aanhouding zult u worden gefouilleerd. De rechter moet later toestemming geven om de op u gevonden persoonlijke bezittingen als bewijs te gebruiken. U hebt het recht om het fouilleringsprotocol in te zien.

Kan ik beroep aantekenen?

U kunt de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling door de politie aanvechten door beroep in te stellen bij de rechtbank. De rechtbank zal onmiddellijk een besluit nemen over uw beroep.

Wat gebeurt er als ik gearresteerd ben op basis van een Europees aanhoudingsbevel?

Als een lidstaat een Europees aanhoudingsbevel tegen u heeft uitgevaardigd, kunt u in een andere lidstaat worden aangehouden en worden overgedragen aan het land waarin het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd nadat u door een rechter bent gehoord. Tijdens deze hoorzitting hebt u, indien nodig, recht op een advocaat en een tolk.

Voorgeleiding (3)

Waarom vindt de voorgeleiding plaats?

Wanneer u als “verdachte” de tenlastelegging wordt voorgelezen, kan de openbare aanklager verzoeken dat u in preventieve hechtenis wordt genomen of huisarrest krijgt opgelegd, als maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen. De rechtbank legt u een van deze twee maatregelen op, zoals voorgesteld door de openbare aanklager. Omdat een dergelijke maatregel niet in uw afwezigheid kan worden opgelegd, moet u voor de rechter verschijnen, die vervolgens een besluit zal nemen.

Wie heeft welke taak?

De openbare aanklager heeft als taak ervoor te zorgen dat u voor de rechter wordt voorgeleid. Terwijl u wordt vastgehouden door de politie kan de openbare aanklager uw hechtenis verlengen, maar ten hoogste tot 72 uur. Het enige doel van deze hechtenis is om zeker te stellen dat u binnen 72 uur voor de rechter zult verschijnen. De rechter zal u verhoren, het verzamelde bewijs bestuderen en op grond van de wet besluiten of u in voorlopige hechtenis moet worden genomen of in vrijheid moet worden gesteld.

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

U hebt het recht om van de openbare aanklager te horen waarom u in hechtenis wordt genomen en wanneer u voor de rechter zal worden voorgeleid.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u taal niet machtig bent, kunt u tijdens de zitting kosteloos door een tolk worden bijgestaan.

Tijdens welke fase zal ik met een advocaat kunnen spreken?

Voorafgaand aan de voorgeleiding kunt u contact hebben met een advocaat. Voor de keuze van een advocaat en het recht op kosteloze rechtsbijstand, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Zal ik om informatie worden gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

De rechter zal u vragen om uw persoonsgegevens te bevestigen. U hebt het recht om door de rechter te worden gehoord over de vraag of u moet worden vastgehouden of moet worden vrijgelaten. Uw advocaat zal u advies geven over wat u moet zeggen.

Wat gebeurt er als ik iets zeg dat nadelig is voor mijn zaak?

In deze fase wordt elke informatie die u geeft niet als bewijs geaccepteerd en kan deze informatie dus niet tegen u worden gebruikt. Alles wat u zegt kan dus niet tegen u worden gebruikt.

Zal ik worden geïnformeerd over het bewijs dat tegen mij is verzameld?

Zowel u als uw advocaat heeft het recht om het bewijs te zien waarop de openbare aanklager het verzoek om uw detentie heeft gebaseerd. U zult voldoende tijd krijgen om het bewijs te bestuderen voordat de zitting plaatsvindt.

Wordt er naar mijn strafblad geïnformeerd?

De rechter zal verzoeken om uw strafblad in te zien, of u dit nu wilt of niet.

Hechtenis of invrijheidsstelling (4)

Wat zal mij verteld worden over wat er gebeurt?

Nadat de rechter het verzamelde materiaal heeft bestudeerd en naar de openbare aanklager, uw advocaat en uzelf heeft geluisterd, zal hij of zij nog tijdens de zitting het besluit van de rechtbank bekendmaken.

Tijdens de eerste hoorzitting kan de rechtbank:

Tijdens deze hoorzitting zal de rechter geen besluit nemen over de gegrondheid van de tenlastelegging.

Mag ik contact opnemen met familieleden of vrienden?

Als de rechter bepaalt dat u in hechtenis blijft, zal uw familie daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld.

Mag ik een arts raadplegen als dat nodig is?

Wanneer u in hechtenis bent genomen hebt u recht op medische hulp indien u die nodig hebt.

Mag ik contact opnemen met mijn ambassade als ik uit een ander land kom?

Als u voorlopige hechtenis krijgt opgelegd, zal de rechtbank opdracht geven om het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken onmiddellijk van dat besluit in kennis te stellen, zodat het ministerie contact kan opnemen met het consulaat of de ambassade van uw land.

Kan ik beroep aantekenen?

U kunt beroep aantekenen tegen het besluit van de rechter over uw hechtenis of invrijheidstelling binnen drie dagen vanaf de dag van het besluit. Het Hof van Beroep zal uw beroep binnen zeven dagen vanaf de uitspraak in eerste aanleg behandelen. Het besluit van het Hof is definitief.

Voorbereiding van de zaak door de openbare aanklager (5)

Wat is het doel van deze fase?

Deze fase begint wanneer het onderzoek is afgerond (voor meer informatie over het onderzoek, zie hier). Het doel van deze fase is dat de openbare aanklager het verzamelde bewijs bestudeert en besluit of het vermoeden dat u een misdrijf hebt gepleegd is bewezen op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit. Alleen dan kan de zaak voor de rechter worden gebracht om een strafproces te starten.

Wie heeft de leidende rol?

De openbare aanklager. In deze fase besluit de openbare aanklager of de zaak voor de rechter wordt gebracht. Ook kan de openbare aanklager het vooronderzoek sluiten als dit wettelijk mogelijk is. In dat geval komt het niet tot een strafproces. Bovendien kan de openbare aanklager het vooronderzoek opschorten, indien dit wettelijk mogelijk is, tot de redenen voor de opschorting niet langer geldig zijn, waarna het vooronderzoek kan worden hervat. Wanneer de openbare aanklager een onjuistheid vaststelt in de wijze waarop de verdachte het bewijsmateriaal bestudeert, kan hij of zij de zaak terugverwijzen naar de onderzoeksambtenaar om de fout te corrigeren of kan hij of zij dat zelf doen.

Hoe kom ik te weten wat er gebeurt?

Als er een tenlastelegging wordt ingediend bij de rechtbank, zal de rechtbank u een kopie van de aanklacht toezenden. Wanneer de openbare aanklager de procedure beëindigt of afsluit, zal hij of zij u een kopie van het besluit toezenden.

Kan ik beroep aantekenen?

U kunt binnen zeven dagen na de ontvangst van deze kopie bij de rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de openbare aanklager om de procedure te beëindigen. De rechtbank van eerste aanleg zal het beroep binnen zeven dagen vanaf de dag van indiening bestuderen. Tegen de beslissing van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij het Hof van Beroep, dat een onherroepelijk besluit zal nemen. Ook kunt u bij de rechtbank beroep instellen tegen het besluit van de openbare aanklager om de procedure op te schorten. In dit geval is het besluit van de rechtbank definitief.

Zal ik verdere informatie krijgen?

Wanneer de openbare aanklager een onjuistheid vaststelt in de wijze waarop u het onderzoeksmateriaal bestudeert en de zaak terugverwijst naar de onderzoeksambtenaar om de fout te corrigeren of dat zelf doet, hebt u het recht om van deze aanvullende handelingen in kennis te worden gesteld.

Voorbereiding van de zaak door de verdediging (6)

Wat is het doel van deze fase?

Het doel is dat u en uw advocaat na de afronding van het onderzoek al het tijdens het onderzoek verzamelde bewijs bestuderen, ook materiaal dat niet in uw voordeel is. Zo komt u te weten welk bewijs de tenlastelegging van de openbare aanklager ondersteunt. Dat zal u en uw advocaat helpen bij de organisatie van uw verdediging tijdens het proces.

Hoe kom ik te weten wat er gebeurt?

Wanneer de fase van het vooronderzoek voorbij is, zal de onderzoeksambtenaar, voordat deze het verzamelde materiaal aan de openbare aanklager overdraagt, en indien u of uw advocaat daarom verzoekt, u en uw advocaat laten weten waar en wanneer (plaats, datum en tijdstip) u het bewijs kunt bestuderen. U en uw advocaat hebben recht op voldoende tijd om dit te doen.

Is er een tolk aanwezig als ik de taal niet spreek?

Als u de taal niet machtig bent, doet u er goed aan om het bewijs te bestuderen in aanwezigheid van een tolk. U hoeft niet te betalen voor de tolk.

Zal ik om informatie worden gevraagd? Moet ik informatie verstrekken?

In deze fase zult u niet worden verhoord en hoeft u geen enkele informatie over de zaak te verstrekken.

Welke informatie zal ik krijgen?

U kunt al het verzamelde bewijs inzien en alle getuigenverklaringen lezen. Uw advocaat zal u de betekenis van het verzamelde bewijs uitleggen.

Wat zijn mijn rechten nadat ik het bewijs heb ingezien?

Met behulp van uw advocaat kunt u om nieuw bewijs vragen en opmerkingen over of bezwaren tegen documenten of in het kader van het onderzoek verrichte handelingen indienen. De onderzoeksambtenaar zal uw verzoeken, opmerkingen en bezwaren vastleggen, terwijl de openbare aanklager zal besluiten of ze al dan niet gegrond zijn.

Wat gebeurt er als mijn verzoeken, opmerkingen en bezwaren gegrond zijn?

De openbare aanklager zal de onderzoeksambtenaar opdracht geven om aanvullende onderzoekshandelingen te verrichten. U hebt het recht om, op grond van de tot dusver beschreven procedure, van die handelingen en van eventueel nieuw bewijs in kennis te worden gesteld.

Maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen (7)

Er kunnen dwangmaatregelen aan u worden opgelegd als op basis van het bewijs redelijkerwijs kan worden aangenomen dat u het misdrijf waarvan u wordt beschuldigd daadwerkelijk hebt gepleegd. Deze maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat u zich verbergt voor justitie, een nieuw delict pleegt of de uitvoering van een mogelijk vonnis belemmert.

Maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen zijn:

 • Ondertekening van een document – u neemt de verplichting op zich om uw verblijfplaats niet te verlaten zonder toestemming van de bevoegde autoriteit;
 • Betaling van een borgsom – u betaalt een bepaald bedrag in contanten of effecten; als u zich aan vervolging onttrekt, wordt beslag op het bedrag gelegd en wordt een zwaardere maatregel aan u opgelegd;
 • Huisarrest – het wordt u verboden om zonder toestemming uw woning te verlaten;
 • Voorlopige hechtenis – u wordt gedetineerd.

Iemand die voorlopige hechtenis krijgt opgelegd, wordt gedetineerd in een politiecel of in een huis van bewaring of gevangenis.

In ruil voor uw handtekening hebt u het recht om te weten welke maatregel tegen u wordt genomen. Ondertekening van een document en betaling van een borgsom zijn maatregelen die worden opgelegd door de openbare aanklager. Huisarrest en voorlopige hechtenis worden op verzoek van de openbare aanklager opgelegd door de rechtbank. De maatregel is gebaseerd op de ernst van de tenlastelegging, het bewijs en uw persoonlijke status. Op grond van deze factoren kan worden besloten om geen preventieve maatregel aan u op te leggen.

In uw afwezigheid kan u geen maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen worden opgelegd. De rechter is verplicht een door u ingediend verzoek in overweging te nemen dat ertoe strekt om de maatregelen “voorlopige hechtenis” en “huisarrest” te veranderen in minder zware maatregelen.

Aanhouding door de politie en inverzekeringstelling gedurende maximaal 72 uur zijn voorbereidende maatregelen die door de openbare aanklager worden opgelegd en zijn geen wettelijke maatregelen om het ontlopen van vervolging te voorkomen.

Verbod om Bulgarije te verlaten (8)

Als u wordt beschuldigd van het plegen van een misdrijf dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar, kan een openbare aanklager u een verbod opleggen om Bulgarije zonder zijn of haar toestemming te verlaten. De grenscontroleposten zullen onmiddellijk van het verbod in kennis worden gesteld. De maatregel is bedoeld om te voorkomen dat u zich onttrekt aan het onderzoek.

U kunt de openbare aanklager om toestemming vragen het land voor een bepaalde periode te verlaten. Ook uw advocaat kan dit voor u doen. De openbare aanklager zal binnen drie dagen na ontvangst van uw verzoek antwoorden. Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen tegen dit besluit. De rechtbank zal uw verzoek onmiddellijk in overweging nemen zonder dat er een hoorzitting nodig is. De rechtbank kan de afwijzing van de openbare aanklager bekrachtigen of u toestaan om het land gedurende een bepaalde periode te verlaten. Dat besluit is definitief.

Ook kunnen u en uw advocaat de rechtbank verzoeken het verbod om Bulgarije te verlaten in te trekken. De rechtbank zal daarmee instemmen als die besluit dat er geen risico is dat u zich in het buitenland aan de rechtsgang zult onttrekken.

In de hierboven beschreven gerechtelijke procedures worden de redenen van de tenlastelegging niet in aanmerking genomen.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet betreffende de uitlevering en het Europees aanhoudingsbevel

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet betreffende de handhavingsregels van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Laatste update: 09/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

3 - Mijn rechten tijdens het proces

Waar en hoe wordt het proces gevoerd?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering bepaalt of een arrondissementsrechtbank of een regionale rechtbank uw zaak in eerste aanleg behandelt. Voor meer informatie over rechtbanken kunt u terecht op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad voor de rechtspraak.

In beginsel is het proces openbaar. Het is echter mogelijk dat het hele proces of afzonderlijke zittingen achter gesloten deuren plaatsvindt. Dat gebeurt wanneer een staatsgeheim, de openbare zeden of een geheime identiteit van een beschermde getuige moeten worden beschermd.

Afhankelijk van de ernst van de tenlastelegging zal de zaak worden behandeld door één rechter of door een college van één rechter en twee juryleden. De ernstigste misdrijven worden behandeld door een college van twee rechters en drie juryleden. De rechters en de juryleden hebben gelijke stemmen in het proces.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Dat is mogelijk als tijdens het proces nieuwe feiten bekend worden die de tenlastelegging ondersteunen. Maar de tenlastelegging kan alleen worden veranderd wanneer:

 • de feiten die in de oorspronkelijke tenlastelegging worden beschreven sterk moeten worden aangepast;
 • de nieuwe tenlastelegging ook zonder dergelijke veranderingen betrekking heeft op ernstigere misdrijven.

Bij een nieuwe tenlastelegging kunt u vragen om voorbereidingstijd voordat het proces wordt voortgezet.

Als u schuld bekent aan een tenlastelegging kun u een lichtere straf krijgen. Maar de rechtbank kan u niet veroordelen op basis van alleen uw bekentenis.

Wat zijn mijn rechten tijdens het proces?

Als u wordt beschuldigd van een misdrijf dat kan worden bestraft met een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar, moet u het proces bijwonen. Als u uit een ander land komt en uw aanwezigheid verplicht is, kan het proces alleen onder de De link wordt in een nieuw venster geopend.hier beschreven voorwaarden zonder u worden gehouden. In die gevallen zal aan u een advocaat worden toegewezen volgens de De link wordt in een nieuw venster geopend.hier beschreven procedure.

In principe is deelname aan een proces via een videoverbinding niet toegestaan. Als de rechter van oordeel is dat de waarheid niet in het gedrang komt, kan hij of zij u via een videoverbinding alleen vragen stellen – en alleen als u zich in het buitenland bevindt. Verplichte deelname betekent dat u het gehele proces in eigen persoon moet bijwonen. Als uw deelname niet verplicht is, hebt u het recht om het proces bij te wonen. Als u de taal niet spreekt, kunt u kosteloos door een tolk worden bijgestaan.

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering bepaalt wanneer u wettelijk door een advocaat moet worden bijgestaan. Voor de keuze van een advocaat en het recht op kosteloze rechtsbijstand, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.hier. U kunt van advocaat veranderen. Als u zich in hechtenis bevindt, kunt u onder vier ogen met uw advocaat overleggen. Als u de taal niet spreekt, kunt u om een tolk vragen.

U kunt, maar u hoeft niet te spreken tijdens het proces. Ook als u iets zegt wat niet waar is, zal dat geen nadelige gevolgen voor u hebben. Maar u moet wel uw persoonsgegevens bevestigen.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

U kunt het tegen u ingebrachte bewijs betwisten. U kunt verklaren dat bewijs niet ontvankelijk is omdat het niet rechtmatig is verkregen of omdat het, ook al is het ontvankelijk, de tenlastelegging niet ondersteunt. Normaliter wordt bewijs pas aan het eind van het proces betwist, wanneer de advocaat het pleidooi van de verdediging houdt. De ontvankelijkheid van het bewijs kan ook tijdens het proces worden betwist.

U hebt het recht om naar bewijs in uw voordeel te vragen voor zover dat volgens de wet ontvankelijk is. U kunt verzoeken dat getuigen à decharge (getuigen die een voor u positieve verklaring afleggen) worden gehoord. Op elk moment tijdens het proces kunt u vragen om bewijs. Bewijs dat is verkregen van een privédetective is ontvankelijk als het rechtmatig is verzameld. Uw advocaat kan de waarde van het bewijs inschatten.

U en uw advocaat kunnen personen die tegen u getuigen (getuigen à charge) vragen stellen. Meer specifiek is de procedure voor het ondervragen van De link wordt in een nieuw venster geopend.beschermde getuigen. U kunt alles wat een getuige tegen u heeft verklaard aanvechten. Normaliter gebeurt dit aan het eind van het proces, wanneer de advocaat het pleidooi van de verdediging houdt.

Wordt er rekening gehouden met mijn strafblad?

De rechtbank zal informatie over eerdere veroordelingen in strafzaken verzamelen, ongeacht of u het daarmee eens bent of niet. Als u schuldig wordt verklaard en eerdere veroordelingen op uw naam hebt staan, kan dat leiden tot een zwaardere straf. De informatie moet op het moment van beëindiging van het proces actueel zijn. Alle eerdere veroordelingen in een andere lidstaat zullen in aanmerking worden genomen als ze zijn erkend door een Bulgaarse rechtbank.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Als de rechter oordeelt dat de tenlastelegging is bewezen op een wijze die elke redelijke twijfel uitsluit, zult u schuldig worden verklaard en worden gestraft op basis van de Bulgaarse wet. Anders zal de rechter u onschuldig verklaren.

Mogelijke straffen:

 • Levenslange gevangenisstraf – met of zonder een recht op vervangende straf: deze wordt opgelegd voor de zwaarste misdrijven. Levenslange gevangenisstraf zonder het recht op vervangende straf kan niet worden omgezet in gevangenisstraf voor een bepaalde tijd. Gevangenisstraf voor een bepaalde tijd – maximaal twintig jaar, en in bepaalde uitzonderlijke gevallen maximaal dertig jaar. De straf wordt uitgezeten in de gevangenis;
 • Voorwaardelijke gevangenisstraf voor een bepaalde tijd – dit omvat controle- en beïnvloedingsmaatregelen zonder dat u van uw vrijheid wordt beroofd. Een dergelijke maatregel kan bijvoorbeeld uit een taakstraf bestaan;
 • Confiscatie – uw vermogen of een deel daarvan wordt u gedwongen ontnomen;
 • Boete – u moet een bepaald bedrag betalen;
 • Ontneming, voor een bepaalde periode, van het recht om een bepaalde functie of een bepaald beroep uit te oefenen of van het recht om een bepaalde titel of militaire onderscheiding te dragen;
 • Publieke terechtwijzing – uw vonnis wordt op passende wijze openbaar gemaakt.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Als particulier aanklager zal het slachtoffer de tenlastelegging van de openbare aanklager ondersteunen en om uw veroordeling vragen. Als civiele partij zal het slachtoffer verlangen dat u wordt veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding voor de schade die door het misdrijf is veroorzaakt. Het slachtoffer zal aan het begin van het proces een verzoekschrift indienen en deze beide rollen op zich nemen als de rechtbank daartoe besluit.

Verhoor van een beschermde getuige

Het afleggen van een getuigenverklaring kan het leven of de gezondheid van een getuige of zijn of haar familie en vrienden in gevaar brengen. Wanneer de rechter ervan overtuigd is dat het gevaar reëel is, neemt hij of zij maatregelen – op verzoek van of met instemming van de getuige – om zijn of haar veiligheid met spoed te beschermen. Het niet onthullen van de identiteit van een bedreigde getuige kan zo’n maatregel zijn.

Als een bedreigde getuige met een geheime identiteit zal getuigen, zal de rechtbank hem of haar ondervragen in afwezigheid van de partijen bij het proces. De wet vereist dat de rechtbank alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treft om de identiteit van de getuige geheim te houden. Na de ondervraging zal de rechtbank u en uw advocaat snel een niet-ondertekende kopie van de getuigenverklaring doen toekomen. U en uw advocaat kunnen schriftelijk vragen stellen aan de getuige.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafrecht

De link wordt in een nieuw venster geopend.https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de rechterlijke macht

De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmDe link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad voor de rechtspraak

Laatste update: 09/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

4 - Mijn rechten nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan

Kan ik hoger beroep instellen?

Nadat u “schuldig” of “niet-schuldig” bent bevonden, zal de rechtbank aan het eind van het proces een vonnis afgeven. Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de rechtbank een strafproces kan sluiten zonder een vonnis af te geven. In dat geval vaardigt de rechtbank een beschikking uit. U kunt zowel tegen het vonnis als tegen de beschikking beroep instellen.

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend en door u zijn ondertekend. Het wordt via de rechtbank van eerste aanleg voorgelegd aan de rechtbank van beroep. Als de rechtbank van eerste aanleg een arrondissementsrechtbank is, zal de rechtbank van beroep een regionale rechtbank zijn. Tegen vonnissen en beschikkingen van een regionale rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij een Hof van Beroep. Meer informatie over rechtbanken is te vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad voor de rechtspraak. Een beroep tegen een vonnis moet binnen vijftien dagen vanaf de datum van het vonnis worden ingediend, en een beroep tegen een beschikking binnen zeven dagen nadat deze bekend is gemaakt.

In het beroep kunt u klagen over de conclusies die de rechtbank heeft getrokken uit de feiten die de rechtbank bewezen acht, over de toepassing van relevante wetgeving en over de in uw ogen onterechte straf. Ongeacht welke en hoeveel klachten u indient, zal de rechtbank van beroep alleen een besluit nemen over de vraag of het hele vonnis correct is of niet.

Wat gebeurt er als ik hoger beroep instel?

Nadat de rechtbank van beroep het verzoekschrift waarmee u beroep instelt heeft ontvangen, zal de rechtbank van eerste aanleg afschriften van uw verzoekschrift aan de openbare aanklager en de andere partijen bij het proces doen toekomen. Diezelfde rechtbank zal de zaak naar de rechtbank van beroep verwijzen, onder bijvoeging van de motivering van het vonnis. Als de rechtbank voorlopige hechtenis heeft verordend als De link wordt in een nieuw venster geopend.maatregel om het ontlopen van vervolging te voorkomen, zal het instellen van beroep niet automatisch tot uw vrijlating leiden. U kunt de rechtbank van beroep echter vragen om de maatregel te vervangen door een mildere maatregel. De rechtbank van beroep zal in een afzonderlijke zitting een besluit over uw verzoek nemen.

De rechtbank van beroep is niet gebonden aan een tijdslimiet bij het vaststellen van de datum voor de zitting. Deze datum hangt af van de tijd die de rechtbank van beroep nodig heeft om de motivering van zijn besluit te formuleren en van de werklast van deze rechtbank.

U kunt nieuw bewijs bij de rechtbank van beroep indienen, aangezien de rechtbank van beroep nieuwe feiten kan vinden. De regels voor de geldigheid van bewijs van de rechtbank van eerste aanleg zijn ook hier van toepassing.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

U kunt de zitting bijwonen, maar dat hoeft niet. U en uw advocaat kunnen een mondelinge toelichting geven bij de klachten in het beroepschrift. De andere aanwezige partijen kunnen hun mening over het beroepsschrift geven.

De rechtbank van beroep kan:

 • besluiten het vonnis te herroepen en de zaak terug te verwijzen naar de openbare aanklager of de rechtbank van eerste aanleg;
 • het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg herroepen en een nieuw vonnis wijzen;
 • besluiten om het vonnis te wijzigen en een lichtere straf op te leggen;
 • besluiten om het vonnis te herroepen en de zaak niet-ontvankelijk te verklaren;
 • het strafproces opschorten in de gevallen waarin het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering voorziet;
 • besluiten om het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te bekrachtigen.

Wat gebeurt er als het hoger beroep tegen een veroordeling slaagt dan wel niet slaagt?

Als u niet tevreden bent met het vonnis of de beschikking van een rechtbank van tweede aanleg, kunt u  beroep instellen bij het Hof van Cassatie. Als de rechtbank van tweede aanleg een regionale rechtbank is, kunt u alleen bij het Hof van Cassatie beroep instellen als deze rechtbank een nieuw vonnis heeft gewezen.

Het Hof van Cassatie zoekt niet naar nieuwe feiten en laat daarom geen nieuw bewijs toe. Het Hof kan alleen verklaren of de wet correct is toegepast en of de opgelegde straf redelijk is. Het Hof van Cassatie zal alleen de klachten in het beroepschrift behandelen.

U hebt alleen recht op een vergoeding wanneer uw veroordeling wordt teruggedraaid en een rechtbank van tweede aanleg een nieuw vonnis afgeeft dat “niet schuldig” luidt. Voor meer details, zie De link wordt in een nieuw venster geopend.hier (Wet op de bijzondere vergoedingen). Als de veroordeling ondanks het beroep gehandhaafd blijft, zelfs met een lichtere straf, zal deze op uw strafblad komen te staan. Een vonnis dat “vrijspraak" luidt, zal niet op het strafblad worden geregistreerd.

Wanneer u alle beroepsmogelijkheden bij een rechtbank van tweede aanleg en het Hof van Cassatie hebt gebruikt, is verder beroep niet meer mogelijk. Een vonnis wordt definitief als er geen of te laat beroep tegen wordt aangetekend of nadat het Hof van Cassatie uitspraak heeft gedaan.

Ik kom uit een andere lidstaat. Kan ik na het proces worden teruggestuurd?

U kunt worden teruggestuurd. In bepaalde gevallen kan dat ook gebeuren wanneer u het er niet mee eens bent. U zult niet automatisch worden uitgezet zodra uw veroordeling van kracht wordt. Eerst moet een in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering beschreven procedure worden gevolgd. U zult juridisch advies nodig hebben.

Als ik veroordeeld ben, kan ik dan voor hetzelfde misdrijf opnieuw worden berecht?

De wet staat niet toe dat u wordt berecht voor een misdrijf waarvoor u al eerder bent veroordeeld. Dit verbod geldt ook voor veroordelingen in een andere lidstaat.

Informatie over de tenlastelegging/veroordeling

in de politiearchieven zal informatie over de tenlastelegging worden bewaard. Als u wordt vrijgesproken, kunt u de politie vragen om die informatie te vernietigen.

Informatie over een veroordeling zal in uw strafblad worden opgenomen. Dit wordt bewaard bij de bevoegde arrondissementsrechtbank. Als u buiten Bulgarije bent geboren, zal uw strafblad worden bewaard op het ministerie van Justitie.

Een strafblad wordt niet gewist tot u honderd jaar oud bent, op welk moment het op microfilm wordt geplaatst en vernietigd. Er is geen toestemming van u nodig om een strafblad op te slaan. Ook hebt u niet het recht om bezwaar te maken tegen de opslag van deze informatie.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de aansprakelijkheid van de staat en gemeenten voor schade (geleden door burgers)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening nr. 8 van 26 februari 2008 inzake de functies en organisatie van het werk van bureaus voor de registratie van strafrechtelijke veroordelingen

Laatste update: 09/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

5 - Lichte verkeersovertredingen

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

Lichte verkeersovertredingen als te hard rijden, verkeerd parkeren en dergelijke worden behandeld als administratieve overtredingen. Ze worden langs administratieve weg afgehandeld. Mogelijke straffen zijn bijvoorbeeld een boete of de ontneming van het recht om voor een bepaalde periode een motorvoertuig te besturen. Bij ernstigere overtredingen kunnen beide straffen worden opgelegd.

Overtredingen worden vastgesteld en bestraft door de verkeerspolitie. U kunt beroep aantekenen tegen een boete of een aan u opgelegde sanctie bij de bevoegde arrondissementsrechtbank binnen zeven dagen vanaf de datum van ontvangst van de mededeling. U hebt recht op een advocaat. Tegen boetes tot 50 BGN kan geen beroep worden aangetekend.

Een arrondissementsrechtbank kan een sanctie bekrachtigen of opheffen. Tegen een uitspraak van een arrondissementsrechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de bevoegde administratieve rechtbank. De beslissing van deze rechtbank is onherroepelijk. Meer informatie over rechtbanken is te vinden op de website van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Hoge Raad voor de rechtspraak.

Op overtredingen door Bulgaarse staatsburgers en overtredingen door burgers van andere lidstaten is dezelfde procedure van toepassing.

Komen deze misdrijven op mijn strafblad te staan?

Deze overtredingen komen niet op uw strafblad te staan.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de administratieve overtredingen en sancties

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verkeerswet

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordeningen voor de handhaving van de Verkeerswet

Laatste update: 09/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.