Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

In Oostenrijk worden lichte verkeersovertredingen niet in een rechtbank behandeld. Dat is een taak voor de bestuurlijke instanties. De rechtbanken behandelen alleen verkeersovertredingen die hebben geleid tot ongelukken waarbij een of meerdere personen gewond zijn geraakt (het door nalatigheid veroorzaken van lichamelijk letsel).

Verkeersovertredingen worden bestraft door een door de politie geïnde boete, een anonieme boete of een strafbeschikking.

Een door de politie geïnde boete bedraagt 36 euro voor een overtreding (bijv. voor verkeerd parkeren). Als de boete niet wordt betaald, wordt daarvan melding gemaakt aan de betreffende bestuurlijke instantie. In dat geval kan in de daaropvolgende procedure een hogere boete worden opgelegd.

Een anonieme boete wordt niet opgelegd aan een specifieke persoon, maar wordt betekend aan de persoon (bijv. de eigenaar van de auto) waarvan justitie aanneemt dat deze de persoon die de overtreding heeft gemaakt kent of gemakkelijk kan identificeren.

Een anonieme boete kan oplopen tot 220 euro (bijv. voor lichte snelheidsovertredingen waarbij de maximumsnelheid met tien tot twintig km/uur wordt overschreden). Als de boete niet binnen vier weken wordt betaald, verliest de anonieme boete zijn geldigheid en wordt er een officiële administratieve strafprocedure tegen de bestuurder van het voertuig in gang gezet.

Als een bevoegd ambtenaar een overtreding rapporteert (bijv. een meer dan lichte snelheidsovertreding) en/of de overtreding door een automatisch systeem wordt vastgesteld (bijv. bij sectiecontrole), kan een boete van 365 euro worden opgelegd bij strafbeschikking. U kunt binnen twee weken schriftelijk of mondeling bezwaar aantekenen tegen de strafbeschikking.

U moet uw bezwaar indienen bij de autoriteit die de strafbeschikking heeft afgegeven.

Op 1 juli 2005 is een registratiesysteem voor verkeersovertredingen (maatregelen tegen roekeloze bestuurders) in werking getreden. Er zijn dertien soorten te registreren overtredingen met een hoog risico vastgesteld.

Buitenlandse bestuurders die voor de derde keer een te registreren overtreding hebben begaan krijgen een verbod opgelegd om in Oostenrijk een motorvoertuig te besturen.

Sinds 1 maart 2008 is de Wet op de inning van administratieve boetes in de gehele EU van kracht geworden, waarin wordt bepaald dat boetes voor verkeersovertredingen in de hele EU kunnen worden geïnd.

Hoe worden parkeerovertredingen behandeld?

Overtredingen worden over het algemeen bestraft overeenkomstig de Wet op de administratieve strafrechtelijke overtredingen. De mogelijke straffen zijn de volgende: een boete (de straf die het vaakst wordt opgelegd) en vrijheidsbeneming (onder bepaalde omstandigheden). De bevoegde autoriteit is de autoriteit die lokale en materiële rechtsbevoegdheid heeft (instanties krachtens het administratief recht).

Algemene informatie over rechtsbescherming tegen een besluit van een bestuurlijke instantie vindt u hier.

Komen deze misdrijven op mijn strafblad te staan?

In Oostenrijk worden straffen die worden opgelegd op grond van het administratief recht niet in het Misdaadregister geregistreerd.

Laatste update: 22/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website