Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Verdachten (in strafzaken)

Kan ik hoger beroep instellen?

Een verdachte kan bij een hogere rechtbank hoger beroep instellen tegen een veroordeling door de rechtbank. Tegen uitspraken van één rechter van arrondissementsrechtbanken en regionale rechtbanken kan volledig beroep worden ingediend. Het doel is om zowel de schuldigverklaring als het besluit over de strafmaat te betwisten. In deze procedures kunt u ook verzoeken dat er nieuw bewijs wordt toegelaten of kunt u zelf nieuw bewijs aandragen.

Bij uitspraken door lekenrechtbanken en juryrechtbanken kunt u alleen beroep instellen tegen de opgelegde straf, maar niet tegen het oordeel “schuldig”. Deze uitspraken kunnen alleen worden aangevochten door middel van een verzoek om nietigverklaring. In het verzoekschrift kunt u wijzen op procedurele fouten, op fouten in de motivering en op rechtsdwalingen.

De beoordeling van het bewijs door de rechter kunt u niet aanvechten. Er wordt geen nieuw bewijs toegelaten.

U moet uw voornemen om beroep tegen een uitspraak in te stellen ofwel onmiddellijk na de uitspraak, ofwel binnen drie dagen na de uitspraak bekendmaken. De rechtbank zal de uitspraak schriftelijk afgeven en aan u of uw raadsman of -vrouw laten betekenen. Uw raadsman of -vrouw moet het beroepsschrift vervolgens binnen vier weken schriftelijk indienen.

Ook de vervolgingsautoriteiten hebben het recht om beroep in te stellen.

Uit welke stappen bestaat de beroepsprocedure?

De tegenpartij in de procedure (de verweerder of de openbare aanklager) heeft het recht om op het beroep te reageren. Vervolgens stuurt de rechtbank het dossier door naar de rechtbank van beroep. Over verzoeken om nietigverklaring wordt altijd beslist door het Hooggerechtshof.

Na een hoorzitting over het beroep wordt een besluit genomen. Het Hooggerechtshof kan ook zonder een hoorzitting te houden over verzoeken om nietigverklaring besluiten.

Als het Hooggerechtshof het verzoek om nietigverklaring honoreert, vernietigt het doorgaans de uitspraak waartegen het beroep is ingesteld en verwijst het de zaak terug naar de rechtbank van eerste aanleg. In beroepsprocedures tegen het vonnis “schuldig” kan de rechtbank van beroep eerst bewijs vergaren, indien dat nodig wordt geacht, en vervolgens de merites van het bewijs beoordelen.

Door de aankondiging en indiening van een beroep of een verzoek om nietigverklaring wordt de betwiste uitspraak opgeschort en kan deze nog niet worden uitgevoerd. Als u zich in voorlopige hechtenis bevindt, zal het instellen van beroep de voorlopige hechtenis echter niet opheffen.

Tegen een besluit van een rechtbank van beroep kan verder geen beroep worden ingesteld.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Als uw beroep (gedeeltelijk of volledig) wordt toegekend, kan er een tweede proces plaatsvinden bij de rechtbank van eerste aanleg. Ook kan de rechtbank van beroep op basis van uw argumenten zelf een besluit nemen.

Als een beroep wordt afgewezen of als het besluit van de rechtbank van beroep de veroordeling bekrachtigt, moet het vonnis ten uitvoer worden gelegd zodra het onherroepelijk en afdwingbaar is.

Tenzij u een voorwaardelijke straf krijgt opgelegd, zult u instructies ontvangen om ofwel de boete te betalen, ofwel uw gevangenisstraf uit te zitten.

Als u definitief wordt vrijgesproken van de tenlastelegging en u tijdens de procedure in hechtenis bent genomen, hebt u recht op schadevergoeding voor de tijd die u in verzekerde bewaring hebt doorgebracht, in overeenstemming met de Wet betreffende schadevergoeding in strafzaken.

Kan ik mijn straf in mijn eigen lidstaat uitzitten?

Dat kan als u dat wilt of als u daarmee instemt. De van toepassing zijnde regels zijn te vinden in het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen (met name artikel 3).

Wordt mijn vonnis geregistreerd?

Het Federale Politiedirectoraat in Wenen houdt een misdaadregister voor heel Oostenrijk bij. Dit register bevat in het bijzonder de volgende informatie:

  • alle definitieve veroordelingen door Oostenrijkse strafrechtbanken;
  • alle definitieve veroordelingen door buitenlandse rechtbanken van Oostenrijkse onderdanen en personen die in Oostenrijk wonen of verblijven; en
  • alle besluiten van nationale en buitenlandse strafrechtbanken met betrekking tot deze veroordelingen.

Tegen registratie in het misdaadregister kan geen beroep worden ingesteld. Afhankelijk van de ernst van het misdrijf wordt de registratie in het misdaadregister na een bepaalde periode verwijderd.

Laatste update: 22/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website