Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. Under Austrian law you commit an offence only when you violate a specific legal provision in force at the time the act was committed. The right of prosecution is a right of the state. The prosecuting authorities, directing the criminal investigation department, as well as the courts must determine the facts and clear up all circumstances that are of importance when assessing the facts. In the following factsheets, you will learn about your rights as a defendant if criminal proceedings are brought against you in Austria. You have different rights during the different stages of the proceedings. The most important stages in the proceedings will be explained in summary form so that you can quickly access the information that you need.

Summary of the criminal process

In principle, the criminal process in Austria comprises three procedural stages:

 • preliminary proceedings
 • trial
 • appeal

Details on all of these stages in the criminal process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Investigation and taking of evidence
 • Arrest and pre-trial detention (including the European Arrest Warrant)
 • Criminal charges
 • Preparation for trial by the defence

3 – My rights during the trial

4 – My rights after the trial

5 – Minor offences

Last update: 22/06/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

1 - Juridisch advies inwinnen

Wanneer u op enigerlei wijze te maken krijgt met een strafrechtelijke procedure is het van groot belang dat u onafhankelijk juridisch advies inwint. In de informatiebladen kunt u lezen wanneer en in welke omstandigheden u recht hebt op vertegenwoordiging door een advocaat. In dit algemene informatieblad wordt uitgelegd hoe u een advocaat kunt vinden en hoe de kosten van de advocaat worden betaald als u zelf geen advocaat kunt betalen.

Een advocaat vinden

In Oostenrijk kunnen alleen advocaten u voor de rechtbank verdedigen (met enkele uitzonderingen). De Oostenrijkse Federale Orde van Advocaten houdt een elektronisch register van advocaten bij, dat u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier kunt raadplegen.

Als u verneemt dat er in Oostenrijk een onderzoek wordt uitgevoerd dat in een strafprocedure tegen u kan uitmonden, doet u er goed aan om een advocaat te kiezen en een ontmoeting met hem of haar te regelen om de zaak te bespreken. Indien mogelijk moet u dit doen voordat u voor het eerst zult worden verhoord.

Wanneer u wordt aangehouden, hebt u het recht om een advocaat te spreken voor u wordt verhoord. Als u geen advocaat kent, kunt u contact opnemen met de De link wordt in een nieuw venster geopend.piketdienst van advocaten. De politie of de vervolgingsautoriteiten moeten u toestaan om contact met deze dienst op te nemen.

Een advocaat betalen

Als u een advocaat benoemt voor uw verdediging, moet u over het algemeen zelf betalen voor zijn of haar diensten. Als er geen overeenkomst over de vergoeding wordt bereikt, kan de advocaat vragen om een redelijke vergoeding. De tarieven die worden vermeld in de De link wordt in een nieuw venster geopend.Algemene criteria voor vergoedingen kunnen als basis dienen om de vergoeding te berekenen.

Als de kosten van een advocaat tot het risico leiden dat u uzelf en uw familie niet meer kunt onderhouden, rekening houdend met uw inkomen en uw vermogen, en als vertegenwoordiging door een raadsman of -vrouw verplicht is, moet u kosteloos een advocaat worden toegewezen. In dat geval zult ook gratis kopieën van het strafdossier ontvangen. U kunt de benoeming van een raadsman of -vrouw aanvragen met behulp van dit De link wordt in een nieuw venster geopend.formulier.

Laatste update: 22/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

2 - Mijn rechten tijdens het strafrechtelijk onderzoek en voordat de zaak voor de rechter komt

Het doel van het strafrechtelijk onderzoek is om de feiten vast te stellen, zodat de vervolgingsautoriteiten kunnen besluiten of de verdachte strafbare feiten ten laste moeten worden gelegd dan wel of de zaak moet worden gesloten. In het eerste geval is de aan het proces voorafgaande procedure ook bedoeld om het proces snel te laten verlopen.

Uit welke fasen bestaat het strafrechtelijk onderzoek?

 • Het doel van het strafrechtelijk onderzoek (of vooronderzoek) is om te bepalen of er een strafbaar feit is gepleegd, en zo ja door wie.
 • Zodra een onderzoek wordt geopend naar een persoon die van een specifiek misdrijf wordt verdacht, zal dit er doorgaans toe leiden dat die persoon een strafbaar feit ten laste zal worden gelegd.
 • De rechtbank moet bepaalde stappen nemen in het onderzoek. Het misdrijf moet worden gereconstrueerd en er moet een zogeheten contradictoire procedure worden gevolgd. De openbare aanklager en de raadsman of -vrouw van de verdachte zijn samen met de verdachte aanwezig tijdens deze procedure en hebben het recht om de persoon die wordt verhoord, vragen te stellen. Als zij dit in het publieke belang achten, kunnen de vervolgingsautoriteiten de rechtbank ook vragen of ze aanvullend bewijs mogen indienen.
 • De vervolgingsautoriteiten en/of de recherche kunnen de meeste onderzoekshandelingen op eigen initiatief uitvoeren, zonder voorafgaande toestemming van de rechtbank. Deze handelingen bestaan in het bijzonder uit het verkrijgen van informatie en het verhoren van personen en uit het vaststellen van de identiteit van personen, doorzoekingen, enz.
 • Om voorlopige hechtenis op te leggen en deze te verlengen is een gerechtelijk bevel nodig. Hetzelfde geldt voor het gebruik van dwangmaatregelen in verband met grondrechten (zoals het doorzoeken van plaatsen waarop huisrechten berusten, het inzien van bankrekeningen, het afluisteren van telefoongesprekken en het analyseren van telefoongegevens).
 • De vervolgingsautoriteiten moeten het onderzoek beëindigen als er geen strafbaar feit is gepleegd of als de vastgestelde feiten onvoldoende zijn om de verdachte te veroordelen. In alle andere gevallen, wanneer de feiten in voldoende mate zijn vastgesteld, moeten de vervolgingsautoriteiten de verdachte in staat van beschuldiging stellen bij de bevoegde rechtbank.
 • De vervolgingsautoriteiten kunnen afzien van verdere vervolging (De link wordt in een nieuw venster geopend.afdoening buiten proces) in zaken die niet kunnen worden beëindigd, maar waarin een gerechtelijke uitspraak niet nodig lijkt te zijn omdat de verdachte (in de meeste gevallen) een boete betaalt. Afdoening buiten proces is niet mogelijk als het strafbare feit tot de dood van een persoon heeft geleid, als de zaak binnen de jurisdictie van een lekenrechtbank of een juryrechtbank valt of als er een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar op staat (als regel).

Mijn rechten tijdens het onderzoek

U hebt verschillende rechten, afhankelijk van de verschillende stappen en fasen van het onderzoek:

De volgende rechten hebt u in elk geval, ongeacht de fase waarin de procedure zich bevindt:

 • U moet zo snel mogelijk in kennis worden gesteld van het feit dat er een onderzoek tegen u wordt uitgevoerd, evenals van het misdrijf waarvan u wordt verdacht en van uw belangrijkste procedurele rechten;
 • Tijdens elke fase van de procedure hebt u recht op een raadsman of -vrouw, die u zelf kunt kiezen of die u kunt aanvragen (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 1). Als de feiten of de juridische vraagstukken complex zijn, kunt voor de duur van de hele procedure om toewijzing van een raadsman of -vrouw verzoeken. In strafprocedures tegen buitenlanders die niet bekend zijn met het Oostenrijkse rechtssysteem is dit de meest gebruikelijke optie. In alle gevallen waarin de zogeheten De link wordt in een nieuw venster geopend.verplichte verdediging van toepassing is, zal u een raadsman of raadsvrouw worden toegewezen als u er niet zelf een benoemd. Als u niet wordt vertegenwoordigd door een raadsman of -vrouw, moet u de kosten van de toegevoegde raadsman of -vrouw betalen;

De belangrijkste fasen waarin u moet worden bijgestaan door een raadsman of -vrouw zijn: tijdens de hele periode van de voorlopige hechtenis, tijdens de procedure voor de opname in een inrichting van verstandelijke gehandicapte plegers van een misdrijf, tijdens de behandeling door een leken- of juryrechtbank en tijdens een proces met één rechter als het misdrijf kan leiden tot een gevangenisstraf van meer dan drie jaar;

 • het recht om uw strafdossier te raadplegen;
 • het recht om commentaar te geven op de tegen u ingebrachte beschuldigingen of om te zwijgen;
 • het recht om te vragen om toelating van bewijs;
 • het recht om beroep aan te tekenen tegen maatregelen van de vervolgingsautoriteiten of de recherche en tegen beslissingen van de rechtbank;
 • het recht op een tolk/vertaler.

Onderzoek en bewijsvergaring (1)

Wie voert het onderzoek uit?

De vervolgingsautoriteiten die leiding geven aan de recherche zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. De recherche zal het onderzoek ofwel op eigen initiatief starten, ofwel als een derde een misdrijf meldt bij de politie, ofwel op verzoek van de openbare aanklager.

Welke informatie zal ik krijgen?

De vervolgingsautoriteiten of de recherche moeten u in elk geval in kennis stellen van het feit dat er een onderzoek naar u is gestart en van de reden daarvoor. Bovendien moet u worden meegedeeld dat u als verdachte niet verplicht bent een verklaring af te leggen en dat als u een verklaring aflegt, deze tegen u kan worden gebruikt.

Als u het misdrijf waarvan u wordt verdacht hebt gepleegd en u bekent (u verklaart dat u schuldig bent), zal dat een belangrijke verzachtende omstandigheid zijn waarmee de rechtbank bij het bepalen van de hoogte van de straf rekening zal houden. Een schuldbekentenis zal de loop van het proces echter niet beïnvloeden.

Wat gebeurt er als ik geen Duits spreek?

Als u niet adequaat in het Duits kunt communiceren, hebt u recht op een gratis tolk die u tijdens het verhoor zal bijstaan. U hoeft geen vragen te beantwoorden als er geen tolk aanwezig is en u doet er goed aan om dat ook niet te doen. De tolk zal de vragen vertalen in een taal die u wel spreekt. Vervolgens zal de tolk uw antwoorden in het Duits vertalen.

De tolk moet in elk geval de informatie en de instructies over de wettelijke aspecten die u verplicht moeten worden gegeven, vertalen. Als u dat wilt, zal de tolk u ook bijstaan tijdens uw contacten met een toegevoegd raadsman of -vrouw. Dat geldt niet als u zelf een advocaat hebt gekozen.

Wanneer u in kennis wordt gesteld van een bevel van de vervolgingsautoriteiten of een beslissing van de rechtbank, kunt u vragen om vertaling van deze documenten. Wanneer u uw dossier wilt inzien, zult u alleen worden bijgestaan door een tolk als u geen raadsman of -vrouw hebt en het onredelijk is om te verwachten dat u zelf voor vertaling van de relevante onderdelen van het dossier kunt zorgen.

Mag ik contact met een advocaat opnemen?

Een advocaat is niet verplicht, behalve in gevallen waarin u door een raadsman of -vrouw moet worden vertegenwoordigd. Maar ongeacht of u in hechtenis bent genomen of niet, hebt u te allen tijde het recht om, als u dat wilt, een advocaat te raadplegen. Ook voor uw contacten met de toegevoegd raadsman of -vrouw moet een tolk beschikbaar worden gesteld.

Als u wordt aangehouden en de naam van een advocaat kent waarvan u wilt dat deze u verdedigt, kunt u ook direct contact met hem of haar opnemen via de politie. Als u geen advocaat kent, kunt u gebruikmaken van de piketdienst van de Orde van Advocaten (De link wordt in een nieuw venster geopend.informatieblad 1).

Zullen mijn vingerafdrukken worden genomen of zal er DNA worden afgenomen?

De politie heeft het recht om uw kleding en bezittingen te doorzoeken. Voor verder lichamelijk onderzoek zijn toestemming van de rechtbank en een bevel van de openbare aanklager nodig.

De politie kan vingerafdrukken nemen als dat nodig is om uw identiteit vast te stellen. Het openbaar ministerie kan speeksel afnemen voor een DNA-analyse. Voor het uitvoeren van de DNA-analyse zelf is toestemming van de rechtbank nodig.

Kunnen mijn woning, bedrijfspand, auto en dergelijke worden doorzocht?

Plaatsen en objecten kunnen worden doorzocht als mag worden aangenomen dat daar verdachte personen aanwezig zijn of bewijs kan worden veiliggesteld. Om plaatsen te doorzoeken waar huisrechten op rusten is toestemming van de rechtbank nodig. Op bevel van de openbare aanklager mag de politie ook andere plaatsen en objecten doorzoeken.

Zal ik worden geïnformeerd over het bewijs dat tegen mij is verzameld?

Als verdachte hebt u het recht om uw dossier in te zien. Op deze wijze kunt u te weten komen welk bewijs er tegen u is verzameld. In uitzonderlijke gevallen kunnen afzonderlijke delen van het dossier niet ter inzage worden vrijgegeven. U hebt het recht om op elk moment uw eigen bewijs aan te dragen.

Over welke rechtsmiddelen beschik ik tijdens het onderzoek?

U kunt uzelf verdedigen tegen elke maatregel die de recherche of de vervolgingsautoriteiten tijdens het onderzoek nemen door bezwaar te maken als u vindt dat uw rechten worden geschonden. Hiervoor geldt geen tijdslimiet.

De rechtbank zal een beslissing nemen over uw bezwaar, tenzij de vervolgingsautoriteiten uw opvatting bevestigen. Tegen een beslissing van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij een hogere regionale rechtbank (Oberlandesgericht). Het bezwaar moet worden ingediend bij de vervolgingsautoriteiten.

U hebt het recht om bij het Oberlandesgericht hoger beroep in te stellen tegen beslissingen van de rechtbank, met name tegen beslissingen die van invloed zijn op uw basisrechten.

Het beroep moet binnen veertien dagen bij de vervolgingsautoriteiten of de rechtbank van eerste aanleg worden ingediend.

Moet ik tijdens het onderzoek aanwezig zijn?

U bent niet verplicht om gedurende de hele onderzoeksprocedure in Oostenrijk te blijven. Ook uw raadsman of -vrouw kan ervoor zorgen dat uw rechten tijdens het onderzoek worden gerespecteerd (als u wilt dat hij of zij dat doet).

U moet naar Oostenrijk reizen om te worden verhoord. Er is geen bepaling die verhoor via een videoverbinding tijdens het onderzoek toestaat, en ook technisch is dit niet mogelijk.

Aanhouding en voorlopige hechtenis (inclusief het Europees aanhoudingsbevel) (2)

Waarom kan ik in verzekering worden gesteld?

U kunt alleen in verzekering worden gesteld als er sterke aanwijzingen zijn dat u een misdrijf heeft gepleegd en er daarnaast een reden is om u vast te houden (het risico dat u zich aan het onderzoek onttrekt, het risico dat er bewijs wordt vernietigd, het risico dat u een nieuw misdrijf pleegt). Voor uw aanhouding (door ambtenaren van de recherche) is toestemming van de rechtbank vereist (tenzij u op heterdaad wordt betrapt of er onmiddellijk gevaar dreigt).

Voorlopige hechtenis moet worden opgelegd door de rechtbank en moet worden doorgebracht in een huis van bewaring. Het openbaar ministerie kan u maximaal 48 uur vasthouden, waarna u onverwijld voor de rechter moet worden voorgeleid.

In de wet wordt niet specifiek vermeld of en hoe u uw familie en vrienden op de hoogte kunt brengen van uw aanhouding. In elk huis van bewaring en in elke gevangenis zijn sociale diensten beschikbaar om u hierbij te helpen.

Welke informatie moet mij worden gegeven als ik in verzekerde bewaring word gesteld?

Het besluit over uw inverzekeringstelling moet aan u worden voorgelezen, indien nodig met behulp van een tolk. Er moet een schriftelijke kopie van dit besluit aan u worden overhandigd. In het besluit wordt het soort misdrijf vermeld waarvoor er sterke aanwijzingen bestaan dat u het heeft gepleegd. Ook moeten alle feiten worden vermeld die naar het oordeel van de rechtbank uw inverzekeringstelling rechtvaardigen.

Gedurende de hele periode van uw voorlopige hechtenis moet u worden vertegenwoordigd door een raadsman of -vrouw. Als u niet zelf een raadsman of -vrouw benoemt, zal er een aan u worden toegewezen.

Het besluit van de rechtbank om voorlopige hechtenis op te leggen wordt tijdens een hoorzitting genomen.

U kunt binnen een termijn van drie dagen bij het Oberlandesgericht beroep instellen tegen het besluit om u voorlopige hechtenis op te leggen of om de voorlopige hechtenis te verlengen.

Hoe lang kan ik in voorlopige hechtenis worden gehouden?

Elk besluit over het opleggen van voorlopige hechtenis geldt voor een beperkte tijd. Het besluit om voorlopige hechtenis op te leggen geldt voor veertien dagen. Het besluit om de voorlopige hechtenis voor de eerste keer te verlengen geldt voor een maand. Elk volgend besluit om de voorlopige hechtenis te verlengen geldt voor twee maanden.

De voorlopige hechtenis mag in totaal niet langer dan zes maanden duren, maar kan worden verlengd vanwege de ernst van het misdrijf. De link wordt in een nieuw venster geopend.Hier kunt u meer informatie vinden.

Mag ik bezoek ontvangen tijdens mijn voorlopige hechtenis, en zal ik medische hulp krijgen?

Iedereen die in voorlopige hechtenis zit, heeft het recht om tweemaal per week bezoekers te ontvangen. Uw advocaat mag u op elk moment tijdens uw voorlopige hechtenis bezoeken, ongeacht de regels voor het ontvangen van bezoek.

In elk huis van bewaring en in elke gevangenis zijn medische diensten beschikbaar. De wet bepaalt dat u recht hebt op benodigde medische behandeling door medische specialisten.

Mag ik als burger van een ander land contact opnemen met de ambassade van mijn land?

U hebt het recht om contact op te nemen met de ambassade van uw land en u kunt het adres De link wordt in een nieuw venster geopend.hier vinden. De politie en de vervolgingsautoriteiten zijn verplicht om contact met uw diplomatiek vertegenwoordiger op te nemen indien u dit wilt.

Wat gebeurt er als ik gearresteerd ben op basis van een Europees aanhoudingsbevel?

Als een lidstaat een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigt, kunt u in een andere lidstaat worden aangehouden en worden overgeleverd aan het land dat het aanhoudingsbevel heeft uitgevaardigd. De Oostenrijkse wet vereist dat u in verzekerde bewaring wordt gehouden tot uw overlevering. Een rechtbank zal hiertoe bevel geven. Tijdens de hoorzitting die voor dit doel wordt gehouden, hebt u recht op een raadsman of -vrouw, en indien nodig op een tolk.

Tenlastelegging (3)

Na het onderzoek kunnen de vervolgingsautoriteiten concluderen dat een veroordeling waarschijnlijk is. In dat geval wordt u bij de bevoegde rechtbank in staat van beschuldiging gesteld.

De beschuldiging moet de vorm hebben van een gemotiveerde tenlastelegging die moet worden ingediend bij een lekenrechtbank of een juryrechtbank als op het misdrijf waarvan u wordt beschuldigd een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar staat. Voor misdrijven waarop kortere straffen van toepassing zijn, hoeven de vervolgingsautoriteiten alleen een schriftelijke tenlastelegging in te dienen, die niet gemotiveerd hoeft te worden, bij één rechter van een regionale rechtbank of de arrondissementsrechtbank.

Hoe kan ik mijzelf tegen de beschuldiging teweerstellen?

U kunt bezwaar tegen een akte van tenlastelegging aantekenen binnen veertien dagen nadat deze aan u is betekend. Het Oberlandesgericht zal een besluit nemen over uw bezwaar (meer informatie over de redenen om bezwaar te maken kunt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier vinden). U kunt zowel mondeling als schriftelijk bezwaar aantekenen.

Als het Oberlandesgericht uw bezwaar gerechtvaardigd vindt, kan het de strafprocedure opschorten of de vervolgingsautoriteiten opdracht geven om verder onderzoek te verrichten.

Als uw bezwaar wordt afgewezen, of als u geen bezwaar aantekent, wordt de tenlastelegging van kracht en moet de rechtbank die de zaak in behandeling heeft, het proces voorbereiden.

Als de tenlastelegging een strafbaar feit betreft, kunt u geen bezwaar aantekenen. De wet vereist echter dat de rechtbank die de zaak behandelt, de geldigheid van de tenlastelegging beoordeelt. Als de rechtbank van oordeel is dat de tenlastelegging op grond van een van de in de wet genoemde redenen niet gerechtvaardigd is, kan deze besluiten om de strafrechtelijke procedure te beëindigen.

Voorbereiding op het proces door de verdediging (4)

Wat gebeurt er vóór het begin van het proces?

Zodra u in staat van beschuldiging bent gesteld, is het niet langer mogelijk om de toegang tot uw dossier te beperken. Uiterlijk vanaf dit moment hebt u toegang tot het volledige dossier waarover de rechtbank beschikt. De rechtbank bereidt het proces voor.

Als u wilt, kunt om bewijs vragen dat u kan helpen tijdens de voorbereiding op het proces. U kunt in het bijzonder vragen dat bepaalde getuigen worden gehoord. In uw verzoek om bewijs dient u aan te geven welke feiten u met behulp van het desbetreffende bewijs wilt bewijzen. Ook kan u worden gevraagd te verklaren waarom u denkt dat het bewijs waarom u vraagt, passend is.

Hoe moet ik samenwerken met mijn raadsman of -vrouw?

Als er een akte van tenlastelegging is afgegeven, moet u tijdens het proces verplicht worden vertegenwoordigd door een raadsman of raadsvrouw. Als u niet zelf een raadsman of -vrouw benoemt, zal er een aan u worden toegewezen.

In strafprocessen met één rechter of bij arrondissementsrechtbanken is het niet verplicht om een raadsman of -vrouw te benoemen. U kunt zich echter op elk moment door een raadsman of -vrouw laten vertegenwoordigen of om de benoeming van een raadsman of -vrouw vragen als de zaak ingewikkeld is. In de regel zal dit het geval zijn als de verdachte uit het buitenland komt en niet bekend is met het Oostenrijkse rechtsstelsel.

U doet er goed aan om uw raadsman of -vrouw in kennis te stellen van al het bewijsmateriaal waarover u beschikt en waarvan u denkt dat het u kan vrijpleiten van de beschuldiging(en). Uw raadsman of -vrouw zal vervolgens op de geëigende wijze de nodige verzoeken voor het aandragen van bewijs indienen.

Wat gebeurt er als ik eerder ben veroordeeld voor of vrijgesproken van het misdrijf waarvan ik nu in een andere lidstaat word beschuldigd?

Als een rechtbank in een lidstaat al een definitief besluit heeft genomen over dezelfde tenlastelegging, kunt u daarvoor niet nogmaals worden vervolgd in een andere lidstaat.

U moet zo snel mogelijk (tijdens het onderzoek) de nodige verzoeken met betrekking tot dit feit indienen. Omgekeerd kunt u, als u bent veroordeeld voor of bent vrijgesproken van een misdrijf in Oostenrijk, niet meer voor hetzelfde feit voor de rechter worden gebracht in een andere lidstaat.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Voorlopige hechtenis

De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet betreffende schadevergoeding in strafzaken

Laatste update: 22/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

3 - Mijn rechten tijdens het proces

Waar wordt het proces gevoerd?

Het proces wordt gevoerd voor de rechtbank waar de vervolgingsautoriteiten de definitieve tenlastelegging hebben ingediend. In de regel zal dit de rechtbank zijn die rechtsbevoegdheid heeft in de plaats waar het misdrijf is gepleegd. Processen zijn openbaar, met enkele uitzonderingen.

Afhankelijk van de aard van de straf zal het besluit hierover worden genomen door één rechter, door een lekenrechtbank of door een juryrechtbank. Zowel in lekenrechtbanken als juryrechtbanken hebben leken zitting.

Kan de tenlastelegging tijdens het proces worden veranderd?

Als u tijdens het proces wordt beschuldigd van nog een ander strafbaar feit, kunnen de vervolgingsautoriteiten de tenlastelegging uitbreiden met de nieuwe beschuldiging, tenzij daar een hogere straf op staat dan op het oorspronkelijk ten laste gelegde strafbare feit.

In haar besluit is de rechtbank uitsluitend gebonden aan de feiten die in de akte van tenlastelegging worden beschreven en niet aan juridische beoordelingen van de vervolgingsautoriteiten. De rechtbank kan het misdrijf dat u ten laste wordt gelegd anders kwalificeren dan de vervolgingsautoriteiten in de akte van tenlastelegging hebben gedaan.

Welke rechten heb ik tijdens het proces?

Zoals voor de hele strafprocedure geldt, hebt u ook tijdens het proces het recht om te zwijgen. U hoeft geen commentaar te geven op de beschuldigingen die tegen u zijn ingebracht.

Als u tijdens het proces schuld bekent, zal dit een verzachtend effect hebben op de straf. Een schuldbekentenis zal de loop van het proces echter niet beïnvloeden. U zult niet worden gestraft als u de waarheid niet vertelt.

Lekenrechtbanken en juryrechtbanken mogen u niet in uw afwezigheid berechten. Bovendien moet u in procedures bij dergelijke rechtbanken altijd worden vertegenwoordigd door een raadsman of -vrouw. Er zijn geen bepalingen die het houden van het proces via een videoverbinding mogelijk maken.

Als u het Duits onvoldoende machtig bent, moet een tolk worden ingeschakeld voor het proces. De tolk zal de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het proces vertalen in een taal die u begrijpt.

Tijdens het proces hebt u ook het recht om verzoeken in te dienen, in het bijzonder verzoeken om bewijs.

In een proces bij een lekenrechtbank of een juryrechtbank moet u worden vertegenwoordigd door een raadsman of -vrouw, terwijl de benoeming van een raadsman of -vrouw in alle andere procedures facultatief is.

U kunt op elk moment van raadsman of -vrouw veranderen. Dit mag de procedure echter niet onredelijk lang ophouden.

Welke rechten heb ik met betrekking tot het bewijs dat tegen mij wordt aangevoerd?

Alleen bewijs dat direct tijdens het proces wordt gepresenteerd, wordt gebruikt als basis voor het besluit van de rechtbank. U hebt het recht om commentaar te geven op elk afzonderlijk bewijsstuk.

Getuigen moeten persoonlijk worden gehoord. Het bewijs dat zij leveren mag niet worden voorgelezen, tenzij de openbare aanklager en de verdediging overeenkomen dat dit wel mag. U hebt het recht om medeverdachten en getuigen te ondervragen of uw raadsman of -vrouw vragen te laten stellen.

Tentatief bewijs wordt niet toegelaten. Dat is bewijs waarvan u de resultaten van tevoren niet weet. Als u verzoekt om toelating van bewijs moet u kunnen uitleggen welke resultaten het bewijsmateriaal zal opleveren of welke feiten het op afdoende wijze zal bewijzen.

Ook kunt u tijdens het proces rechtstreeks bewijs inbrengen, bijvoorbeeld bewijs dat door privédetectives is vergaard. Het is aan de rechtbank om het bewijs te beoordelen.

Kan er tijdens het proces rekening worden gehouden met mijn strafblad?

In hetDe link wordt in een nieuw venster geopend.Wetboek van Strafvordering wordt bepaald dat informatie over een strafblad kan worden verkregen, ook uit het buitenland. De informatie over uw strafblad zal tijdens het proces worden voorgelezen.

Als u wordt veroordeeld en u eerdere veroordelingen van hetzelfde type op uw naam hebt staan, kan dat betekenen dat u een zwaardere straf krijgt opgelegd.

Wat gebeurt er aan het eind van het proces?

Nadat al het bewijs is gepresenteerd en de openbare aanklager en de verdediging elk hun slotpleidooi hebben gehouden, zal de rechtbank een besluit nemen. Hiermee wordt de procedure voor de rechtbank van eerste aanleg afgesloten.

Als aan een aantal noodzakelijke vereisten is voldaan, kan de rechtbank tot een vorm van De link wordt in een nieuw venster geopend.afdoening buiten proces besluiten. In alle andere gevallen besluit de rechtbank of u schuldig wordt geacht aan de tenlastelegging of moet worden vrijgesproken.

In geval van een veroordeling moet de rechtbank ook een besluit over de strafmaat nemen. De straf kan bestaan uit een boete of een gevangenisstraf. De uitvoering van de straf kan worden opgeschort gedurende een bepaalde De link wordt in een nieuw venster geopend.proeftijd.

Welke rol speelt het slachtoffer in het proces?

Het slachtoffer van een misdrijf heeft het recht om aanwezig te zijn bij het proces en kan ook door een advocaat worden vertegenwoordigd. Het slachtoffer heeft het recht om de verdachte, de getuigen en getuigen-deskundigen tijdens het proces vragen te stellen en om te worden gehoord in verband met zijn of haar beweringen.

Net als de verdachte kan het slachtoffer tijdens het proces worden bijgestaan door een tolk als hij of zij onvoldoende bekend is met de Duitse taal.

Als het slachtoffer door het misdrijf bijzondere stress heeft ondervonden, kan hij of zij zo nodig, om te zorgen dat zijn of haar procesrechten worden geëerbiedigd, tijdens het proces psychosociale bijstand en De link wordt in een nieuw venster geopend.rechtsbijstand tijdens het proces krijgen.

Slachtoffers die schadeloosstelling eisen voor de schade die ze door het misdrijf hebben geleden of voor de inbreuk op hun rechten zijn bekend als de De link wordt in een nieuw venster geopend.burgerlijke partij bij de zaak. Als slachtoffers als burgerlijke partij aan het proces deelnemen, hebben ze ook het recht om om bewijs te vragen.

Laatste update: 22/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

4 - Mijn rechten na het proces

Kan ik hoger beroep instellen?

Een verdachte kan bij een hogere rechtbank hoger beroep instellen tegen een veroordeling door de rechtbank. Tegen uitspraken van één rechter van arrondissementsrechtbanken en regionale rechtbanken kan volledig beroep worden ingediend. Het doel is om zowel de schuldigverklaring als het besluit over de strafmaat te betwisten. In deze procedures kunt u ook verzoeken dat er nieuw bewijs wordt toegelaten of kunt u zelf nieuw bewijs aandragen.

Bij uitspraken door lekenrechtbanken en juryrechtbanken kunt u alleen beroep instellen tegen de opgelegde straf, maar niet tegen het oordeel “schuldig”. Deze uitspraken kunnen alleen worden aangevochten door middel van een verzoek om nietigverklaring. In het verzoekschrift kunt u wijzen op procedurele fouten, op fouten in de motivering en op rechtsdwalingen.

De beoordeling van het bewijs door de rechter kunt u niet aanvechten. Er wordt geen nieuw bewijs toegelaten.

U moet uw voornemen om beroep tegen een uitspraak in te stellen ofwel onmiddellijk na de uitspraak, ofwel binnen drie dagen na de uitspraak bekendmaken. De rechtbank zal de uitspraak schriftelijk afgeven en aan u of uw raadsman of -vrouw laten betekenen. Uw raadsman of -vrouw moet het beroepsschrift vervolgens binnen vier weken schriftelijk indienen.

Ook de vervolgingsautoriteiten hebben het recht om beroep in te stellen.

Uit welke stappen bestaat de beroepsprocedure?

De tegenpartij in de procedure (de verweerder of de openbare aanklager) heeft het recht om op het beroep te reageren. Vervolgens stuurt de rechtbank het dossier door naar de rechtbank van beroep. Over verzoeken om nietigverklaring wordt altijd beslist door het Hooggerechtshof.

Na een hoorzitting over het beroep wordt een besluit genomen. Het Hooggerechtshof kan ook zonder een hoorzitting te houden over verzoeken om nietigverklaring besluiten.

Als het Hooggerechtshof het verzoek om nietigverklaring honoreert, vernietigt het doorgaans de uitspraak waartegen het beroep is ingesteld en verwijst het de zaak terug naar de rechtbank van eerste aanleg. In beroepsprocedures tegen het vonnis “schuldig” kan de rechtbank van beroep eerst bewijs vergaren, indien dat nodig wordt geacht, en vervolgens de merites van het bewijs beoordelen.

Door de aankondiging en indiening van een beroep of een verzoek om nietigverklaring wordt de betwiste uitspraak opgeschort en kan deze nog niet worden uitgevoerd. Als u zich in voorlopige hechtenis bevindt, zal het instellen van beroep de voorlopige hechtenis echter niet opheffen.

Tegen een besluit van een rechtbank van beroep kan verder geen beroep worden ingesteld.

Wat gebeurt er tijdens de behandeling in hoger beroep?

Als uw beroep (gedeeltelijk of volledig) wordt toegekend, kan er een tweede proces plaatsvinden bij de rechtbank van eerste aanleg. Ook kan de rechtbank van beroep op basis van uw argumenten zelf een besluit nemen.

Als een beroep wordt afgewezen of als het besluit van de rechtbank van beroep de veroordeling bekrachtigt, moet het vonnis ten uitvoer worden gelegd zodra het onherroepelijk en afdwingbaar is.

Tenzij u een voorwaardelijke straf krijgt opgelegd, zult u instructies ontvangen om ofwel de boete te betalen, ofwel uw gevangenisstraf uit te zitten.

Als u definitief wordt vrijgesproken van de tenlastelegging en u tijdens de procedure in hechtenis bent genomen, hebt u recht op schadevergoeding voor de tijd die u in verzekerde bewaring hebt doorgebracht, in overeenstemming met de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet betreffende schadevergoeding in strafzaken.

Kan ik mijn straf in mijn eigen lidstaat uitzitten?

Dat kan als u dat wilt of als u daarmee instemt. De van toepassing zijnde regels zijn te vinden in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen (met name artikel 3).

Wordt mijn vonnis geregistreerd?

Het Federale Politiedirectoraat in Wenen houdt een De link wordt in een nieuw venster geopend.misdaadregister voor heel Oostenrijk bij. Dit register bevat in het bijzonder de volgende informatie:

 • alle definitieve veroordelingen door Oostenrijkse strafrechtbanken;
 • alle definitieve veroordelingen door buitenlandse rechtbanken van Oostenrijkse onderdanen en personen die in Oostenrijk wonen of verblijven; en
 • alle besluiten van nationale en buitenlandse strafrechtbanken met betrekking tot deze veroordelingen.

Tegen registratie in het misdaadregister kan geen beroep worden ingesteld. Afhankelijk van de ernst van het misdrijf wordt de registratie in het misdaadregister na een De link wordt in een nieuw venster geopend.bepaalde periode verwijderd.

Laatste update: 22/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

5 – Lichte overtredingen

Hoe worden lichte verkeersovertredingen behandeld?

In Oostenrijk worden lichte verkeersovertredingen niet in een rechtbank behandeld. Dat is een taak voor de bestuurlijke instanties. De rechtbanken behandelen alleen verkeersovertredingen die hebben geleid tot ongelukken waarbij een of meerdere personen gewond zijn geraakt (het door nalatigheid veroorzaken van lichamelijk letsel).

Verkeersovertredingen worden bestraft door een De link wordt in een nieuw venster geopend.door de politie geïnde boete, een De link wordt in een nieuw venster geopend.anonieme boete of een De link wordt in een nieuw venster geopend.strafbeschikking.

Een De link wordt in een nieuw venster geopend.door de politie geïnde boete bedraagt 36 euro voor een overtreding (bijv. voor verkeerd parkeren). Als de boete niet wordt betaald, wordt daarvan melding gemaakt aan de betreffende bestuurlijke instantie. In dat geval kan in de daaropvolgende procedure een hogere boete worden opgelegd.

Een De link wordt in een nieuw venster geopend.anonieme boete wordt niet opgelegd aan een specifieke persoon, maar wordt betekend aan de persoon (bijv. de eigenaar van de auto) waarvan justitie aanneemt dat deze de persoon die de overtreding heeft gemaakt kent of gemakkelijk kan identificeren.

Een anonieme boete kan oplopen tot 220 euro (bijv. voor lichte snelheidsovertredingen waarbij de maximumsnelheid met tien tot twintig km/uur wordt overschreden). Als de boete niet binnen vier weken wordt betaald, verliest de anonieme boete zijn geldigheid en wordt er een officiële administratieve strafprocedure tegen de bestuurder van het voertuig in gang gezet.

Als een bevoegd ambtenaar een overtreding rapporteert (bijv. een meer dan lichte snelheidsovertreding) en/of de overtreding door een automatisch systeem wordt vastgesteld (bijv. bij sectiecontrole), kan een boete van 365 euro worden opgelegd bij De link wordt in een nieuw venster geopend.strafbeschikking. U kunt binnen twee weken schriftelijk of mondeling bezwaar aantekenen tegen de strafbeschikking.

U moet uw De link wordt in een nieuw venster geopend.bezwaar indienen bij de De link wordt in een nieuw venster geopend.autoriteit die de strafbeschikking heeft afgegeven.

Op 1 juli 2005 is een registratiesysteem voor verkeersovertredingen (maatregelen tegen roekeloze bestuurders) in werking getreden. Er zijn dertien soorten De link wordt in een nieuw venster geopend.te registreren overtredingen met een hoog risico vastgesteld.

Buitenlandse bestuurders die voor de derde keer een De link wordt in een nieuw venster geopend.te registreren overtreding hebben begaan krijgen een verbod opgelegd om in Oostenrijk een motorvoertuig te besturen.

Sinds 1 maart 2008 is de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de inning van administratieve boetes in de gehele EU van kracht geworden, waarin wordt bepaald dat boetes voor verkeersovertredingen in de hele EU kunnen worden geïnd.

Hoe worden parkeerovertredingen behandeld?

Overtredingen worden over het algemeen bestraft overeenkomstig de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet op de administratieve strafrechtelijke overtredingen. De mogelijke straffen zijn de volgende: een De link wordt in een nieuw venster geopend.boete (de straf die het vaakst wordt opgelegd) en De link wordt in een nieuw venster geopend.vrijheidsbeneming (onder bepaalde omstandigheden). De De link wordt in een nieuw venster geopend.bevoegde autoriteit is de autoriteit die lokale en materiële rechtsbevoegdheid heeft (De link wordt in een nieuw venster geopend.instanties krachtens het administratief recht).

Algemene informatie over rechtsbescherming tegen een besluit van een bestuurlijke instantie vindt u De link wordt in een nieuw venster geopend.hier.

Komen deze misdrijven op mijn strafblad te staan?

In Oostenrijk worden straffen die worden opgelegd op grond van het administratief recht niet in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Misdaadregister geregistreerd.

Laatste update: 22/06/2018

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.