Imputati (proċeduri kriminali)

Nista’ nappella?

Tista’ tappella kontra d-deċiżjoni fil-proċess u tista’ tappella wkoll kontra s-sentenza. Tista’ tagħmel dan billi tippreżenta rikors ta’ appell quddiem il-Qorti tal-Appell Kriminali. Trid tagħmel dan fi żmien tmint ijiem ta’ xogħol fil-każ ta’ sentenza mill-Qorti tal-Maġistrati. Fil-każ ta’ verdett mill-ġurati u sentenza konsegwenti mill-Qorti Kriminali trid tippreżenta l-appell tiegħek fi żmien ħmistax-il jum ta’ xogħol mid-data tas-sentenza.

Fiż-żewġ każijiet, tista’ tappella kontra d-deċiżjoni dwar il-merti jew/u kontra s-sentenza.

X’jiġri jekk nappella?

Jekk tingħata sentenza ta’ priġunerija mill-Qorti tal-Maġistrati, ir-rikors tiegħek ta’ appell jissospendi l-eżekuzzjoni tas-sentenza sa meta jinqata’ l-appell.

Min-naħa l-oħra, jekk tingħata sentenza ta’ priġunerija mill-Qorti Kriminali wara verdett ta’ ħtija, tintbagħat il-priġunerija minnufih u l-preżentata ta’ appell ma tissospendix l-eżekuzzjoni tas-sentenza. F’dan l-aħħar każ tista’ titlob libertà proviżorja sa meta jinqata’ l-appell iżda bħala regola din ma tingħatax.

Ma hemm l-ebda regola fissa rigward meta jinstema’ l-appell tiegħek iżda ġeneralment jgħaddu ftit xhur qabel ma jinstema’ l-appell.

Bħala regola, ma tistax tipproduċi provi ġodda matul l-appell iżda hemm xi ftit eċċezzjonijiet bħal jekk ma kontx konxju mill-provi jew jekk dawn kienu inammissibbli fi żmien il-proċess.

X’jiġri fis-smigħ tal-appell?

Fil-każ ta’ appell kontra deċiżjoni tal-Qorti tal-Maġistrati, jekk it-testimonjanza tax-xhieda ma tkunx ġiet traskritta, dawn ix-xhieda jinstemgħu u mbagħad l-avukat tiegħek u l-prosekutur jagħmlu s-sottomissjonijiet orali tagħhom favur u kontra l-appell.

F’każijiet fejn it-testimonjanza tax-xhud tkun ġiet traskritta, isiru sottomissjonijiet orali. Fil-każ ta’ appell minn sentenza tal-Qorti Kriminali, l-avukati tiegħek jagħmlu sottomissjonijiet orali bħala sostenn tal-appell tiegħek u l-prosekutur jirreplika għal dawk is-sottomissjonijiet.

Fi tmiem il-proċess, tiġi lliberat jew ikkundannat għall-akkużi miġjuba kontrik. Tista’ anki tiġi lliberat / kkundannat parzjalment.

X’jiġri jekk l-appell jintlaqa’/ma jintlaqax?

Jekk l-appell tiegħek jintlaqa’, is-sentenza tinbidel jew tiġi rrevokata, skont x’titlob fir-rikors tal-appell.

Jekk l-appell tiegħek ma jintlaqax, id-deċiżjoni tal-Qorti tiġi kkonfermata. F’dan l-aħħar każ, jekk is-sentenza ta’ priġunerija tkun ingħatatlek mill-Qorti tal-Maġistrati, inti tittieħed f’kustodja minnufih.

Ma għandhek l-ebda dritt ta’ appell quddiem Qorti oħra minn sentenza tal-Qorti tal-Appell Kriminali. Jekk l-ewwel deċiżjoni kienet żbaljata, ma għandek l-ebda dritt awtomatiku għal kumpens.

Jekk l-appell tiegħek jintlaqa’ u s-sentenza tiġi rrevokata, ma jinżamm l-ebda rekord tal-kundanna tiegħek.

Kundanna tkun finali jew wara sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati jew il-Qorti Kriminali fejn ma jsir l-ebda appell fiż-żmien preskritt jew wara deċiżjoni mill-Qorti tal-Appell Kriminali.

Jien minn Stat Membru ieħor. Nista’ nintbagħat lura hemm wara l-proċess quddiem il-qorti kriminali?

Jekk inti minn Stat Membru ieħor, il-Qorti ma tordnax li inti tintbagħat lura lejn pajjiżek. Madankollu, tista’ tagħmel talba lill-Gvern sabiex tqatta’ ħin f’kustodja fl-Istat Membru tiegħek.

It-talba tista’ ssir ukoll mill-Gvern tiegħek jew minn jeddu jew b’appoġġ għal talba preċedenti min-naħa tiegħek. Irid jintlaħaq qbil dwar id-deċiżjoni bejn iż-żewġ Gvernijiet.

It-trasferiment mhuwiex awtomatiku u jrid jinbeda fuq talba tiegħek jew/u fuq talba tal-Gvern tiegħek.

Id-deċiżjoni li tintbagħat lura lejn pajjiżek mhijiex deċiżjoni tal-Qorti iżda hija waħda li jrid isir qbil dwarha mill-Gvern tiegħek u mill-Gvern tal-Istat Membru li sabek ħati/ħatja ta’ reat. Għalhekk, ma hemm l-ebda appell minn deċiżjoni bħal din.

Tagħrif dwar l-akkużi/kundanni

Akkużi li inti ġejt ikkundannat bihom jidhru fuq iċ-ċertifikat tal-kondotta tiegħek. Madankollu, f’ċerti każijiet, bħal f’każ fejn kont taħt l-età fi żmien ir-reat, il-kundanna ma tiddaħħalx fiċ-ċertifikat tal-kondotta.

Dan it-tagħrif jinżamm mill-Kummissarju tal-Pulizija fid-Depot tal-Pulizija.

Il-kondotta tiegħek tinżamm mill-Kummissarju tal-Pulizija mingħajr limitu ta’ żmien. Madankollu, ma jiddaħħlux kundanni fiċ-ċertifikat tal-kundanna tiegħek wara li jkunu għaddew ċerti perjodi ta’ żmien li jvarjaw bejn sitt xhur sa għaxar snin, skont it-tul ta’ żmien tal-piena tiegħek. Hemm ċerti kundanni, bħal dawk relatati mad-droga li dejjem jiddaħħlu fiċ-ċertifikat tal-kondotta tiegħek, irrispettivament minn kemm ikun għadda żmien.

Il-kunsens tiegħek mhuwiex meħtieġ sabiex il-kondotta tiegħek tinżamm mill-Kummissarju tal-Pulizija. Ma tistax toġġezzjona għaż-żamma ta’ dan it-tagħrif peress li huwa permess mil-liġi.

L-aħħar aġġornament: 04/05/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna