Imputati (proċeduri kriminali)

Huwa ferm importanti li tikseb parir legali indipendenti meta b’xi mod tkun involut fi proċedura kriminali. L-iskedi informattivi jgħidulek f’liema ċirkustanzi inti jkollok id-dritt li tkun irrappreżentat minn avukat. Huma jgħidulek ukoll dak li avukat jista’ jagħmel għalik. Din l-iskeda informattiva ġenerali tgħidlek kif issib avukat u kif se jitħallsu d-drittijiet tal-avukat jekk inti ma tkunx tiflaħ tħallas għalihom.

Kif issib avukat

Jekk inti ġejt arrestat jew qed tinżamm taħt arrest jew qed tinżamm taħt arrest preventiv, inti tista’ taħtar immedjatament avukat privat u tiltaqa’ miegħu eżatt wara l-arrest, iż-żamma taħt arrest jew iż-żamma taħt arrest preventiv.

Jekk inti ġejt meħlus mill-arrest fuq garanzija personali, inti tista’ taħtar avukat privat u titkellem miegħu meta trid.

Tista’ ssib avukat fil-links li ġejjin:

L-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Avukati

Id-Dritt Kriminali Multilingwi

Il-Kamra tal-Avukati tal-Kawżi Kriminali Taljana

Jekk ma taħtarx avukat, l-Awtorità Ġudizzjarja taħtar wieħed għalik hi minn reġistru speċjali.

Kif jitħallas l-avukat

Ġeneralment, inti mistenni tħallas għall-avukat li jkun qiegħed jassistek, irrispettivament minn jekk tkunx għażiltu inti jew jekk ikunx inħatar għalik mill-Qorti.

Nista’ nikseb is-servizzi ta’ avukat mingħajr ħlas?

Inti tista’ tagħmel applikazzjoni għall-għajnuna legali sabiex l-assistenza legali li tingħatalek titħallas mill-gvern jekk l-introjtu taxxabbli tiegħek ma jaqbiżx EUR 10 628.16. Jekk inti tgħix mal-konjuġi tiegħek jew ma’ qraba oħrajn, l-introjtu taxxabbli jiġi kkalkulat billi jingħaddu flimkien l-introjti kollha ta’ kull wieħed mill-membri tal-familja. F’każ bħal dan, il-limitu tal-introjtu jiżdied b’EUR 1 032.91 aktar u jiġi kkalkulat għal kull wieħed mill-membri tal-familja li qed jgħixu mal-parti interessata.

Hemm ċirkustanzi fejn l-għajnuna legali hija eskluża?

L-għajnuna legali hija eskluża:

  • fi proċeduri kriminali relatati ma’ evażjoni tat-taxxa;
  • jekk l-applikant ikun assistit minn iktar minn avukat wieħed;
  • għal dawk li jkollhom kundanna finali għal delitti relatati ma’ assoċjazzjoni tal-mafja u mal-kutrabandu tat-tabakk u t-traffikar tad-drogi.

X’nista’ nagħmel biex nikseb l-Għajnuna Legali?

Inti trid tippreżenta applikazzjoni fl-uffiċċju tal-maġistrat fejn tkun pendenti l-kawża.

Inti trid timla u tiffirma l-applikazzjoni u trid tipprovdi l-informazzjoni li ġejja:

  • it-talba biex tingħata l-għajnuna legali;
  • l-isem, il-kunjom, il-post, id-data tat-twelid u l-kodiċi fiskali, flimkien ma' dawk tal-membri kollha tal-familja tiegħek;
  • iċ-ċertifikazzjoni tal-introjtu tiegħek għas-sena ta’ qabel l-applikazzjoni tiegħek (dikjarazzjonijiet bil-miktub);
  • l-impenn tiegħek li tikkomunika kwalunkwe bidla rilevanti fl-introjtu tiegħek sabiex tingħata l-benefiċċji.

Inti tista’ jew tissottometti l-applikazzjoni tiegħek personalment, fejn tehmeż fotokopja ta’ karta tal-identità valida, jew tista’ tissottomettiha permezz tal-avukat tiegħek li jrid jillegalizza l-firma tiegħek. Tista’ anki tibgħataha permezz ta’ ittra rreġistrata b’konferma tar-riċevuta, fejn tehmeż fotokopja tal-karta tal-identità tiegħek.

Jekk qed tinżamm taħt arrest inti tista’ tissottommetti l-applikazzjoni tiegħek mill-ħabs.

Jekk qed tinżamm taħt arrest domiċiljari jew taħt arrest preventiv, inti tista’ tissottometti l-applikazzjoni tiegħek lil xi uffiċjal tal-pulizija kriminali.

Jekk inti barrani/ċittadin ta’ pajjiż minn barra l-UE, inti trid tehmeż ċertifikazzjoni mal-applikazzjoni tiegħek mingħand l-awtorità konsulari kompetenti dwar l-introjtu tiegħek barra mill-pajjiż u trid tiddikjara li dak li ddikjarajt fl-applikazzjoni tiegħek huwa veru.

Jekk dan mhuwiex possibbli, ċertifikazzjoni bħal din tista’ tiġi sostitwita b’awtoċertifikazzjoni. Jekk inti barrani u qiegħed tinżamm taħt arrest fil-ħabs għal raġunijiet ta’ sigurtà, jew jekk inti arrestat jew taħt arrest domiċiljari, iċ-ċertifikazzjoni mill-Konsulat tiegħek tista’ tiġi sottomessa fi żmien għoxrin jum mis-sottomissjoni tal-applikazzjoni tiegħek mill-avukat tiegħek jew minn persuna li tiġi minnek jew inkella tista’ tiġi sostitwita wkoll b’dikjarazzjoni bil-miktub.

X’jiġri jekk ningħata l-għajnuna legali?

Jekk l-imħallef jilqa’ t-talba tiegħek, inti tista’ tagħżel avukat privat minn fost l-avukati elenkati f’reġistri speċjali li jinżammu mill-Assoċjazzjonijiet tal-Avukati. Inti tista’ tikkonsulta dawn ir-reġistri fl-uffiċċju ta’ kull Assoċjazzjoni tal-Avukati.

L-ispejjeż relatati mal-għajnuna legali u l-ispejjeż kollha relatati mal-proċeduri, inklużi s-servizzi ta’ interpretu għandhom jitħallsu mill-gvern.

Links relatati

Avukati Voluntiera

Il-Ministeru tal-Intern

Il-Kamra tal-Avukati tal-Kawżi Kriminali Taljana

L-Assoċjazzjoni tal-Avukati ta’ Triveneto

L-aħħar aġġornament: 24/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna