Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Imputati (proċeduri kriminali)

Fejn isir il-proċess?

Il-proċess isir fil-qorti fejn l-awtoritajiet ta’ prosekuzzjoni jkunu ressqu l-akkużi finali. Bħala regola din tkun il-qorti b’ġurisdizzjoni lokali fejn ikun twettaq ir-reat. Il-proċessi huma pubbliċi ħlief għal ftit eċċezzjonijiet.

Skont in-natura tal-penali d-deċiżjoni tittieħed minn imħallef wieħed, minn qorti ta’ imħallfin lajċi jew minn qorti tal-ġurati. Il-qrati ta’ imħallfin lajċi jew il-qrati tal-ġurati jinkludu wkoll persuni lajċi.

L-akkużi jistgħu jinbidlu waqt il-proċess quddiem qorti kriminali?

Jekk inti tiġi akkużat b’reat ieħor waqt il-proċess quddiem qorti kriminali l-awtoritajiet ta’ prosekuzzjoni jistgħu jżidu l-akkużi kontrik u l-proċess jista’ jkun estiż sabiex jinkludi l-akkużi l-ġodda sakemm ma jkunux iġorru pieni aktar ħorox mill-akkużi oriġinali.

Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti hija marbuta biss bil-fatti deskritti fl-att tal-akkuża u mhux b’xi evalwazzjoni legali mogħtija mill-awtoritajiet ta’ prosekuzzjoni. Il-qorti tista’ tikkwalifika r-reat li inti ġejt akkużat bih b’mod differenti mill-klassifikazzjoni mogħtija mill-awtoritajiet ta’ prosekuzzjoni fl-att tal-akkuża.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi waqt il-proċess quddiem qorti kriminali?

Bħal matul il-proċeduri kriminali kollha inti għandek id-dritt ukoll li tibqa’ sieket waqt il-proċess quddiem qorti kriminali. M’għandekx għalfejn tikkumenta fuq l-akkużi miġjuba kontrik.

Jekk tammetti l-akkużi waqt il-proċess quddiem qorti kriminali, dan ikollu wkoll effett mitiganti meta tingħata s-sentenza. Madankollu, l-ammissjoni ta’ ħtija ma tibdilx l-andament tal-proċess. Ma tiġix ikkastigat jekk ma tgħidx il-verità.

Il-qrati ta‘ imħallfin lajċi ma jistgħux imexxu l-proċeduri jekk inti ma tkunx preżenti. Barra minn hekk, inti għandek dejjem tkun irrappreżentat minn avukat difensur fi proċeduri bħal dawn. M’hemmx dispożizzjonijiet għal proċess quddiem qorti kriminali permezz tal-konferenzi bil-vidjow.

Jekk ma tifhimx sew il-Ġermaniż, għandu jitqabbad interpretu għall-proċess quddiem qorti kriminali. L-interpretu jinterpreta l-avvenimenti ewlenin waqt il-proċess f’lingwa li inti tista’ tifhem.

Waqt il-proċess quddiem qorti kriminali inti għandek id-dritt ukoll li tissottometti talbiet, b’mod speċjali talbiet għall-evidenza.

Fi proċess quddiem qorti ta’ imħallfin lajċi jew quddiem qorti tal-ġurati inti għandek tkun irrappreżentat minn avukat difensur, filwaqt li għal tipi ta’ proċeduri oħrajn in-nomina ta’ avukat difensur hija fakultattiva.

Inti tista’ tibdel lill-avukat difensur tiegħek fi kwalunkwe ħin. Madankollu, dan m’għandux itawwal il-proċeduri bla bżonn.

X’inhuma d-drittijiet tiegħi fir-rigward tal-evidenza kontrija?

Il-provi miġjuba waqt il-proċess quddiem qorti kriminali biss jistgħu jipprovdu l-bażi għad-deċiżjoni tal-qorti. Inti għandek id-dritt li tikkumenta fuq kwalunkwe oġġett individwali tal-provi miġjuba.

Ix-xhieda għandhom jinstemgħu direttament. L-evidenza tagħhom ma tistax tinqara sakemm il-prosekuzzjoni u d-difiża ma jaqblux dwar dan. Inti għandek id-dritt li tistaqsi mistoqsijiet lill-kokonvenut u lix-xhieda jew tqabbad lill-avukat difensur tiegħek sabiex jagħmlilhom xi mistoqsijiet.

L-evidenza esploratorja mhijiex permessa. Jiġifieri dik l-evidenza li r-riżultati tagħha ma tkunx tafhom minn qabel. Jekk titlob li ġġib xi provi inti għandek tkun f’pożizzjoni li tispjega r-riżultati tal-provi jew liema fatt konklussiv dawn sejrin jippruvaw.

Inti tista’ tippreżenta provi b’mod dirett waqt il-proċess quddiem qorti kriminali, pereżempju provi miksuba permezz ta’ investigaturi privati. Huwa f’idejn il-qorti li tivverifika l-provi.

Tista’ tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-kondotta tiegħi waqt il-proċess quddiem qorti kriminali?

Il-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali jiddikjara li tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-kondotta anke minn barra l-pajjiż. L-informazzjoni dwar il-kondotta tiegħek għandha tinqara matul il-proċess.

Jekk inti tiġi kkundannat, u għandek kundanni preċedenti tal-istess tip dan jista’ jfisser li inti tista’ tingħata sentenza aktar ħarxa.

X’jiġri fl-aħħar tal-proċess quddiem qorti kriminali?

Wara l-kumpilazzjoni tax-xhieda kollha, u wara li l-prosekuzzjoni u d-difiża jagħmlu l-indirizz tal-għeluq tagħhom, il-qorti tieħu d-deċiżjoni tagħha. Dan jikkonkludi l-proċeduri quddiem il-qorti tal-prim’istanza.

Jekk jiġu sodisfatti r-rekwiżiti meħtieġa, il-qorti tista’ tiddeċiedi li tordna tip ta’ devjazzjoni. Fil-każijiet l-oħrajn kollha, il-qorti tiddeċiedi jekk tqisekx ħati tal-akkużi kontrik, jew jekk għandekx tiġi lliberat.

Fil-każ li tiġi kkundannat, il-qorti għandha tiddeċiedi wkoll is-sentenza. Is-sentenza tista’ tkun multa jew perjodu ta’ priġunerija. L-infurzar tas-sentenza jista’ jiġi sospiż għal perjodu ta’ probation kundizzjonali.

X’inhu r-rwol tal-vittma matul il-proċess quddiem qorti kriminali?

Il-vittma ta’ reat hija intitolata li tkun preżenti matul il-proċess quddiem qorti kriminali u tista’ tkun irrappreżentata wkoll minn avukat. Il-vittma għandha d-dritt li tagħmel mistoqsijiet lill-konvenut, lix-xhieda u lix-xhieda esperti matul il-proċess, kif ukoll id-dritt li tinstema’ fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet tagħha.

L-istess bħall-konvenut, il-vittma tista’ tkun mgħejuna wkoll minn interpretu waqt il-proċess quddiem qorti kriminali, jekk din ma tkunx familjari biżżejjed mal-lingwa Ġermaniża.

Jekk il-vittma kienet soġġetta għall xi stress partikolari minħabba r-reat din tista’ tirċievi għajnuna soċjopsikoloġika u legali mill-qorti jekk tkun meħtieġa sabiex jiġu mħarsa d-drittijiet proċedurali tagħha.

Il-vittmi li jitolbu kumpens għad-danni mġarrba mir-reat jew kumpens għall-ksur tad-drittijiet tagħhom huma magħrufa bħala parti privata għall-każ. Jekk il-vittmi jipparteċipaw fil-proċeduri bħala partijiet privati huma għandhom ukoll id-dritt li jitolbu l-evidenza.

L-aħħar aġġornament: 22/06/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Feedback

Uża l-formola li ġejja biex taqsam il-kummenti u l-feedback tiegħek fis-sit web ġdid tagħna