Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas zviedru versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Policija vai prokuratūra var sākt kriminālizmeklēšanu, ja ir saņemts ziņojums par noziedzīgu nodarījumu. Kriminālizmeklēšanas nolūks ir noskaidrot, vai ir noticis noziedzīgs nodarījums, un personu vai personas, kas varētu būt vainojamas šajā noziedzīgajā nodarījumā. Smagāku noziedzīgu nodarījumu gadījumos un, ja lietā ir aizdomās turētais, izmeklēšanu vada prokurors. Pārējos gadījumos izmeklēšanu veic policija.

Kādi ir kriminālizmeklēšanas posmi?

Nopratināšana

Policija vispirms iztaujā personas, kuru rīcībā varētu būt izmeklēšanai noderīga informācija. Tas var būt noziedzīgajā nodarījumā cietušais, persona, ko tur aizdomās par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu (ja šī persona ir zināma), un liecinieki. Persona, ko tur aizdomās par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, nopratināšanas laikā var būt aizturēta vai atrasties brīvībā.

Nopratināšanas laikā izmeklēšanas iestādes var iegūt arī dažādus paraugus, ko tās nodod citām iestādēm analīzei. Nopratināšanu parasti veic policija, un tikai ārkārtas gadījumos tā notiek prokurora klātbūtnē. Ja nerunājat valsts valodā, jums jābūt pieejamiem tulka pakalpojumiem. Ja ir pamatotas aizdomas, ka nopratināmā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, šī persona nopratināšanas laikā par to jāinformē.

Aizturēšana

Ja prokurors uzskatīs, ka ir pietiekami pamatots iemesls turēt jūs aizdomās, viņš var pieņemt lēmumu par jūsu aizturēšanu. Jūs var aizturēt, ja vienlaikus ar aizdomām pastāv risks, ka, atrodoties brīvībā, jūs varētu traucēt izmeklēšanu, izdarīt citus noziedzīgus nodarījumus vai aizbēgt. Pēc jūsu aizturēšanas prokuroram noteiktā termiņā ir vai nu jūs jāatbrīvo, vai jāpieprasa, lai apgabaltiesa jums piemēro apcietinājumu.

Apcietināšana

Ja jūs tur aizdomās par smagāku noziedzīgu nodarījumu un jūsu apcietināšanai ir arī īpaši iemesli, prokurors var pieprasīt, lai apgabaltiesa izdod rīkojumu par jūsu apcietināšanu. Tiesas sēdei par apcietinājuma piemērošanu jānotiek četrās dienās no aizturēšanas dienas. Šajā sēdē apgabaltiesa izvērtēs, vai jūs būtu jāpatur apcietinājumā, vai jāatbrīvo. Ja jūs patur apcietinājumā, apcietināšanas orderis tiesai noteiktos laika intervālos jāpārskata.

Turpmākā policijas izmeklēšana

Neatkarīgi no tā, vai jūs atradīsieties apcietinājumā vai brīvībā, policija turpinās izmeklēšanu, skaidrojot, vai pret jums vērstās aizdomas ir pietiekami pamatotas, lai sāktu kriminālvajāšanu. Izmeklēšana jāpabeidz pēc iespējas īsākā laikā, jo īpaši, ja aizdomās turētais atrodas apcietinājumā. Ja izmeklēšana ieilgst, var notikt vairākas tiesas sēdes par apcietinājuma piemērošanu. Pēc izmeklēšanas pabeigšanas policija ar izmeklēšanas materiāliem iepazīstina prokuroru un arī aizdomās turēto un viņa aizstāvības advokātu. Kamēr prokurors nav pieņēmis lēmumu attiecībā uz kriminālvajāšanu, jums un jūsu aizstāvības advokātam ir tiesības lūgt, lai izmeklēšanas materiāli tiktu papildināti ar jebkādu jūsuprāt svarīgu informāciju.

Aizstāvības sagatavošana

Jums un jūsu advokātam ir tiesības iegūt un tiesas procesā izmantot savus pierādījumus. Jums un jūsu advokātam ir arī tiesības tikties, lai sagatavotos tiesas procesam.

Kriminālvajāšana

Ja prokurors ir pārliecināts, ka viņa rīcībā ir pietiekami pierādījumi, lai jūs notiesātu, viņam pret jums jāsāk kriminālvajāšana. Apsūdzībā jābūt skaidri norādītam, par kādu noziedzīgu nodarījumu jūs tur aizdomās un kāda jūsu rīcība ir uzskatāma par noziedzīgu nodarījumu. Apsūdzībā jābūt arī skaidri norādītam, kādus apsūdzības pierādījumus prokurors izmantos tiesas procesā.

Lai iegūtu plašāku informāciju par savām tiesībām dažādos kriminālprocesa posmos, klikšķiniet uz attiecīgajām saitēm:

1. Nopratināšana

Kādēļ policija var vēlēties mani nopratināt?

Nopratināšanas nolūks ir noskaidrot, vai ir noticis noziedzīgs nodarījums un vai jūsu rīcībā ir informācija par šo noziedzīgo nodarījumu. Policija jūs nopratinās, ja būsiet liecinieks, noziedzīgajā nodarījumā cietušais vai aizdomās turētais.

Kas piedalīsies nopratināšanā?

Jūs nopratinās policija. Nopratināšanā var piedalīties viens vai vairāki policijas darbinieki. Prokurors nopratināšanā parasti nepiedalās. Ja jūs tur aizdomās par noziedzīgu nodarījumu, kura gadījumā jums ir tiesības izmantot advokāta pakalpojumus, varat lūgt, lai tiesa jums norīko advokātu un lai arī viņš piedalās nopratināšanā.

Ja nerunājat vietējā valodā, jums ir tiesības izmantot tulka pakalpojumus. Tulka izmaksas segs policija. Jums nav jāatbild uz jautājumiem, kamēr nav ieradies advokāts un nav pieejams tulks. Prokurors un policija izlems, kurām personām vēl ir tiesības piedalīties nopratināšanā.

Kā notiks nopratināšana?

Nopratināšanas sākumā policija jums paskaidros, vai jūs pratina kā aizdomās turēto vai cita iemesla dēļ. Jums nenolasīs jūsu tiesības. Nopratināšanā jūs varat gan klusēt, gan atbildēt uz jautājumiem. Visu, ko teiksiet, var izmantot kā pierādījumu pret jums. Pratināšanas norisi var fiksēt skaņu ierakstā vai protokolā, kurā pieraksta jūsu teiktā kopsavilkumu.

Kāda loma nopratināšanā ir advokātam?

Advokāts piedalās nopratināšanā, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un garantētu nopratināšanas pareizu norisi. Ja nopratināšana norit pareizi, advokātam nav tiesību iejaukties. Taču advokātam var būt atļauts uzdot jums jautājumus.

Kas nopratināšanas laikā ir aizliegts?

Nopratināšanas laikā policija nedrīkst izmantot apzināti maldinošu informāciju un solījumus, nedrīkst piedāvāt iespējamas priekšrocības, lai izvilinātu aizdomās turētā atzīšanos. Aizdomās turētajam nedrīkst draudēt, uz viņu nedrīkst izdarīt spiedienu un viņu nedrīkst apzināti nogurdināt. Nopratināmajai personai ir tiesības uz ikdienas maltītēm un atpūtu.

Cik ilga var būt nopratināšana?

Ja neesat aizturēts, nopratināšana nedrīkst būt ilgāka par sešām stundām. Ārkārtas gadījumos jums var nākties uzturēties policijā vēl sešas stundas. Pēc šā laika varat doties projām, ja jums kā drošības līdzekli nepiemēro aizturēšanu. Uz nepilngadīgajiem attiecas īpaši noteikumi.

Kas notiek nopratināšanas beigās?

Nopratināšanas beigās policija jums piedāvās iespēju noklausīties nopratināšanas ierakstu vai nolasīs nopratināšanas protokolu. Tad jums jautās, vai nopratināšanas protokolā ir pareizi atspoguļota jūsu sniegtā informācija.

Kas notiek pēc nopratināšanas?

Pēc nopratināšanas policija informē prokuroru vai par izmeklēšanu atbildīgo policijas amatpersonu par nopratināšanas rezultātiem. Mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu gadījumos policija iesniedz ziņojumu prokuroram tikai pēc izmeklēšanas beigām. Ja jūs tur aizdomās par tādu noziedzīgu nodarījumu, kura gadījumā jums var piemērot apcietinājumu, policija var nosūtīt prokuroram ziņojumu pēc katras nopratināšanas kārtas. Prokurors pieņem lēmumu par jūsu aizturēšanu vai atbrīvošanu.

2. Aizturēšana

Kādos gadījumos mani var aizturēt?

Ja ir pamats jūsu apcietināšanai, jūs var aizturēt, kamēr tiesa izskata jautājumu par apcietināšanu. Sadaļā 3. Apcietināšana ir paskaidrots, kādos gadījumos jūs var paturēt apcietinājumā. Jūs var aizturēt arī tad, ja nepastāv apcietināšanas iemesli, bet ir pamatots iemesls aizdomām, ka esat izdarījis noziedzīgo nodarījumu, un iestādes uzskata, ka līdz turpmākajai izmeklēšanai jūs noteikti jāaiztur.

Kas izdod aizturēšanas orderi?

Lēmumu par aizturēšanu pieņem prokurors. Aizturēšanas orderī jābūt skaidri norādītam, par kādu noziedzīgu nodarījumu jūs tur aizdomās un kāpēc jūs tiekat aizturēts. Ja prokurors neatceļ aizturēšanas orderi, viņam vēlākais līdz plkst. 12.00 trešajā dienā pēc aizturēšanas ordera izdošanas jāiesniedz apgabaltiesai jūsu apcietināšanas pieprasījums. Pretējā gadījumā prokuroram jāliek jūs atbrīvot. Apgabaltiesai nekavējoties, bet vēlākais četras dienas pēc jūsu aizturēšanas vai aizturēšanas ordera izpildes, jārīko tiesas sēde par apcietinājuma piemērošanu.

Kas mani var aizturēt?

Ja ir pamats aizturēšanai, steidzamos gadījumos policija var jūs aizturēt arī bez aizturēšanas ordera. Ja jūs pieķer tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, par kuru var sodīt ar brīvības atņemšanu, vai bēgot no notikuma vietas, jūs var aizturēt jebkura persona. Jebkura persona jūs var aizturēt arī tad, ja jūs tiekat meklēts par noziedzīgu nodarījumu. Personai, kas jūs aiztur, jūs pēc iespējas drīzāk jānodod policijai.

Vai varu tikties ar advokātu?

Aizturēšanas gadījumā jums ir tiesības lūgt, lai tiesa jums norīko valsts aizstāvības advokātu. Advokātu pēc prokurora pieprasījuma norīko apgabaltiesa.

Kas notiks aizturēšanas laikā?

Aizturēšanas laikā policijai ir tiesības turpināt nopratināšanu. Jāievēro tie paši noteikumi, kas attiecas uz iepriekšējām nopratināšanas kārtām.

Kādas ir manas tiesības aizturēšanas laikā?

Prokurors var pieņemt lēmumu par tā personu loka ierobežošanu, ar kurām jums aizturēšanas laikā atļauts sazināties. Ja jums vajag ārstu vai jāsazinās ar savas valsts vēstniecību vai konsulātu, policijas pienākums ir uzņemties starpnieka lomu. Jums ir tiesības bez ierobežojumiem sazināties un satikties vienatnē ar savu advokātu. Aizturēšanas laikā jums būs jāuzturas policijas kamerā.

3. Apcietināšana

Kādos gadījumos mani var apcietināt?

Ja ir ticams pamats aizdomām, ka esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, par kuru var sodīt ar brīvības atņemšanu vismaz uz vienu gadu, prokurors var pieprasīt, lai jūs patur apcietinājumā. Taču vienlaikus jābūt riskam, ka:

  • jūs varētu aizbēgt vai izvairīties no tiesas procesa vai soda,
  • atrodoties brīvībā, jūs varētu iznīcināt pierādījumus vai citādi traucēt lietas izmeklēšanu,
  • jūs varētu izdarīt citus noziedzīgus nodarījumus.

Gadījumos, kad vieglākais sods par noziedzīgo nodarījumu ir brīvības atņemšana uz diviem gadiem, aizdomās turēto parasti patur apcietinājumā, ja nav skaidri redzams, ka apcietināšanai nav pamata.

Neatkarīgi no noziedzīgā nodarījuma smaguma pakāpes tiesa var izdot rīkojumu par jūsu apcietināšanu, ja jūsu identitāte nav zināma un jūs atsakāties izpaust savu vārdu un adresi vai ir pamats uzskatīt, ka jūsu sniegtā informācija ir nepatiesa. Jūs var paturēt apcietinājumā arī tad, ja jums Zviedrijā nav dzīvesvietas un pastāv risks, ka jūs izvairīsieties no tiesas procesa vai soda, izceļojot no valsts.

Dažos gadījumos personu var paturēt apcietinājumā arī tad, ja ir tikai pietiekams pamats aizdomām, ka šī persona varētu būt izdarījusi noziedzīgu nodarījumu. Tas ir zemāks aizdomu līmenis nekā "ticams pamats".

Ja ir pamats uzskatīt, ka par noziedzīgo nodarījumu jums piemēros tikai naudas sodu, jūs nevar apcietināt.

Vai mani var atbrīvot no apcietinājuma personīgu apstākļu dēļ?

Tiesai būs jāizvērtē nepieciešamība paturēt jūs apcietinājumā un tas, kā apcietinājums jūs ietekmēs. Ja paturēšana apcietinājumā jums varētu radīt pārmērīgas neērtības vai kaitējumu, tiesa jūs var atbrīvot no apcietinājuma. Šis jautājums var kļūt būtisks, piemēram, ja izmeklēšana ievelkas.

Kas notiks, ja man vēl nav 18 gadu?

Uz 15–18 gadus veciem jauniešiem attiecas īpaši noteikumi. Saskaņā ar šiem noteikumiem nepilngadīgos var paturēt apcietinājumā tikai īpašos gadījumos. Nepilngadīgos var apcietināt, ja ir izdarīts sevišķi smags noziedzīgs nodarījums, vai citu ļoti svarīgu iemeslu dēļ.

Vai tiesas sēdē par apcietinājuma piemērošanu man ir tiesības izmantot advokāta un tulka pakalpojumus?

Jūs kopā ar savu valsts aizstāvības advokātu personīgi piedalīsieties tiesas sēdē par apcietinājuma piemērošanu, kas notiks apgabaltiesā. Ja prokurors ir pieprasījis, lai tiesa jums piemēro apcietinājumu, jums ir tiesības izmantot valsts aizstāvības advokāta pakalpojumus. Vajadzības gadījumā tiesas sēdē piedalīsies arī tulks, kas iztulkos visu, ko teiks sēdes dalībnieki.

Kas notiks tiesas sēdē par apcietinājuma piemērošanu?

Tiesas sēdē prokurors paziņos, par ko jūs tur aizdomās. Arī jums tiks dots vārds. Prokuroram, jūsu advokātam un tiesnesim ir tiesības uzdot jums jautājumus. Jums pašam jāizlemj, vai vēlaties atbildēt. Tiesas sēdē par apcietinājuma piemērošanu noziedzīgajā nodarījumā cietušo un lieciniekus parasti nenopratina. Taču tiesā var nolasīt jūsu policijas nopratināšanā sniegtās liecības. Prokurors var arī paziņot tiesu medicīnas ekspertīžu un medicīnisko pārbaužu rezultātus.

Apcietināšanas orderis

Tiesas sēdes beigās apgabaltiesa dosies apspriesties, lai pieņemtu lēmumu par jūsu apcietināšanu vai atbrīvošanu. Apgabaltiesa nolasīs lēmumu jūsu klātbūtnē. Ja jūs neapcietina, uzreiz varat doties projām. Ja tiesa būs nolēmusi paturēt jūs apcietinājumā, tā uzreiz noteiks arī termiņu, līdz kuram prokuroram jāsāk kriminālvajāšana. Apgabaltiesa parasti nosaka, ka kriminālvajāšana jāsāk divās nedēļās no apcietināšanas ordera izdošanas dienas. Līdz galvenajai tiesas sēdei, kas arī notiks apgabaltiesā, jums būs jāpaliek apcietinājumā.

Kas notiek, ja apgabaltiesas noteiktajā termiņā izmeklēšana nav pabeigta?

Ja pēc apgabaltiesas noteiktā kriminālvajāšanas sākšanas termiņa beigām jūs joprojām esat aizdomās turētais un izmeklēšana nav pabeigta, prokurors var pieprasīt kriminālvajāšanas sākšanas termiņa pagarinājumu. Lai izvērtētu, vai jūs arī turpmāk būtu jāpatur apcietinājumā, var nākties rīkot atkārtotu tiesas sēdi. Atkārtotās tiesas sēdes bieži notiek, izmantojot videokonferences, t. i., jūs tajās varat piedalīties, atrodoties apcietinājuma vietā kopā ar savu advokātu, kamēr prokurors atrodas savā kabinetā, bet tiesnesis — apgabaltiesas sēžu zālē.

Kas notiek, ja mani apcietina, pamatojoties uz zemāku aizdomu līmeni?

Ja jūs apcietina, jo ir "pietiekams pamats" aizdomām, ka jūs esat izdarījis noziedzīgo nodarījumu, prokurora pienākums ir vienā nedēļā sagatavot apsūdzības papildu pierādījumus, lai paaugstinātu aizdomu līmeni un varētu atzīt, ka ir "ticams pamats" aizdomām. Pretējā gadījumā tiesai jūs jāatbrīvo.

Kas notiek Eiropas apcietināšanas ordera izdošanas gadījumā?

Ja Eiropas apcietināšanas orderi ir izdevusi cita dalībvalsts, pieprasījumu var izskatīt tiesa tajā valstī, kurā jūs atrodaties. Tiesa izlems, vai jūs būtu izdodams pieprasītājvalstij. Arī šajās tiesas sēdēs jums ir tiesības izmantot advokāta un tulka pakalpojumus. Pirms šīm tiesas sēdēm prokurors var pieņemt lēmumu par jūsu aizturēšanu, un tiesa var nolemt, ka līdz izdošanai jums jāpaliek apcietinājumā. Tiesa neizskatīs jautājumu par jūsu vainu, bet izvērtēs tikai to, vai ir ievērotas oficiālās izdošanas prasības.

Kādi ierobežojumi varētu attiekties uz manām tiesībām sazināties ar citām personām?

Pieņemot lēmumu par jūsu apcietināšanu, apgabaltiesa izlems arī, vai prokuroram būtu jādod tiesības ierobežot jūsu sakarus ar ārpasauli, proti, ierobežot laikrakstu un televīzijas pieejamību un iespējas sazināties ar draugiem un ģimeni. Tas pats attiecas uz jūsu iespējām kontaktēties ar citiem apcietinātajiem. Šo ierobežojumu apmēru nosaka prokurors. Taču jums ir tiesības bez ierobežojumiem sazināties ar savu advokātu un vēstniecību.

Vai man ir tiesības sūtīt un saņemt vēstules?

Jums ir tiesības rakstīt vēstules jebkurai personai, bet jāievēro, ka prokurors izlasīs visas jūsu sūtītās un jums adresētās vēstules. Ja vēstulē būs minēta informācija par iespējamo noziedzīgo nodarījumu, vēstuli vai nu nenodos adresātam, vai attiecīgās vēstules daļas padarīs nesalasāmas. Neatkarīgi no vēstuļu satura jūsu un jūsu advokāta saraksti neviens cits nelasīs.

Vai varu iebilst pret apcietināšanas orderi?

Ja jums ir iebildumi pret to, ka esat apcietināts, lēmumu par apcietināšanas ordera izdošanu varat pārsūdzēt apelācijas instances tiesā. Apelācijas instances tiesa nerīkos tiesas sēdi, bet pārbaudīs no apgabaltiesas saņemtos dokumentus un izvērtēs, vai jūs būtu vai nebūtu paturams apcietinājumā. Apelācijas instances tiesas lēmumu ir iespējams pārsūdzēt Augstākajā tiesā, bet jāņem vērā, ka Augstākā tiesa izskata sūdzības tikai īpašos gadījumos.

Kādos gadījumos mani var atbrīvot?

Ja vairs nav iemesla jūs paturēt apcietinājumā, prokuroram jāizdod rīkojums par apcietinājuma pārtraukšanu. Tas var notikt tāpēc, ka pret jums vērstie pierādījumi ir kļuvuši mazāk pārliecinoši, vai vairs nav īpašu iemeslu jūsu turēšanai apcietinājumā, jo, piemēram, vairs netiek uzskatīts, ka jūs varētu traucēt izmeklēšanu. Ja atkārtotā tiesas sēdē par apcietinājuma piemērošanu tiesa secina, ka jūsu paturēšanai apcietinājumā vairs nav pamata, tai ir pienākums likt jūs nekavējoties atbrīvot.

Vai mani var atbrīvot pret galvojumu?

Zviedrijā atbrīvošana pret galvojumu nav iespējama.

4. Turpmākā policijas izmeklēšana

Vai policija vāks tikai apsūdzošus pierādījumus?

Veicot izmeklēšanu, policijas uzdevums ir vākt tiklab attaisnojošus, kā apsūdzošus pierādījumus. Ja vēlaties, lai policija iztaujā konkrētas personas, pirms šā lūguma nodošanas policijai jums par šo jautājumu būtu jāapspriežas ar savu advokātu.

Vai policijai ir tiesības veikt kratīšanu, ņemt DNS paraugus, pirkstu nospiedumus utt.?

Ja policijai ir prokurora izdots kratīšanas orderis, tai ir tiesības veikt kratīšanu jūsu mājās, darba vietā, automašīnā un jebkurā citā ar izmeklēšanu saistītā vietā. Šādas tiesības policijai ir tikai tad, ja jūs tur aizdomās par noziedzīgu nodarījumu, par kuru var sodīt ar brīvības atņemšanu. Policijai var būt tiesības veikt arī personas pārmeklēšanu un fiziskas pārbaudes un ņemt DNS paraugus. Dažreiz var būt vajadzīga ārsta pārbaude, lai pārliecinātos, vai uz aizdomās turētās personas ķermeņa nav miesas bojājumu, kas varētu būt saistīti ar noziedzīgo nodarījumu, par kuru šo personu tur aizdomās. Ja esat aizturēts vai atrodaties apcietinājumā, jums jāpiekrīt arī pirkstu nospiedumu ņemšanai un fotografēšanai.

Vai man ir tiesības iepazīties ar policijas izmeklēšanas materiāliem?

Turpmākās izmeklēšanas laikā policija apkopos materiālus, ko prokurors izmantos kā pamatu, pieņemot lēmumu attiecībā uz kriminālvajāšanas sākšanu. Kamēr prokurors lēmumu nav pieņēmis, jums ar tulka vai tulkotāja palīdzību ir tiesības iepazīties ar visiem izmeklēšanas materiāliem. Parasti nav tik daudz laika, lai visus izmeklēšanas materiālus iztulkotu, bet jums ir tiesības ar tiem iepazīties, tulkam nolasot to saturu. Arī jūsu advokātam ir tiesības iepazīties ar izmeklēšanas materiāliem.

Kas notiek, ja pret mani vērstās aizdomas izmeklēšanas laikā mainās?

Pret jums vērstās aizdomas izmeklēšanas laikā var mainīties. Tas nozīmē, ka var rasties jaunas ar noziedzīgo nodarījumu saistītas aizdomas, bet citas aizdomas var izrādīties nepamatotas vai grūti pierādāmas. Turklāt var mainīties tā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija, par kuru jūs tur aizdomās. Policijas pienākums ir jūs informēt par visām šīm pārmaiņām.

5. Aizstāvības sagatavošana

Vai man ir tiesības lūgt, lai policija papildina izmeklēšanas materiālus?

Jums un jūsu advokātam ir tiesības lūgt, lai policija papildina izmeklēšanas materiālus ar jūsuprāt svarīgu informāciju. Tas attiecas tiklab uz dažādu personu iztaujāšanu, kā uz rakstisku informāciju vai ekspertu veiktu izmeklēšanu.

Jums ļoti rūpīgi jāiepazīstas ar visiem izmeklēšanas materiāliem, lai informācija, kuru policija nodod prokuroram un uz kuru prokurors pamatojas, pieņemot lēmumu, būtu pēc iespējas pilnīgāka. Lai gan izmeklēšanas lietas materiālus var papildināt arī pēc kriminālvajāšanas sākšanas, jums nāktu par labu, ja prokurors izbeigtu izmeklēšanu un jūs varētu izvairīties no kriminālvajāšanas.

Vai mans advokāts var veikt patstāvīgu izmeklēšanu?

Jums un jūsu advokātam ir tiesības veikt patstāvīgu izmeklēšanu. Taču jāievēro, ka parasti ir pārāk maz laika, lai veiktu šādu izmeklēšanu, jo īpaši, ja atrodaties apcietinājumā. Turklāt jūsu advokātam būs grūti panākt, lai tiesa viņam samaksā par patstāvīgi veikto izmeklēšanu. Tomēr juridisku šķēršļu šādai izmeklēšanai nav.

6. Kriminālvajāšana

Kādos gadījumos prokurors var sākt kriminālvajāšanu?

Ja prokurors ir pārliecināts, ka var panākt jūsu notiesāšanu, viņam ir tiesības sākt kriminālvajāšanu. Tādā gadījumā prokurors apgabaltiesai iesniedz pieteikumu par jūsu uzaicināšanu uz tiesu, norādot, par kādu noziedzīgu nodarījumu jūs tur aizdomās, kāpēc jūs tur aizdomās par šā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu un kādi pierādījumi ir prokurora rīcībā.

Kad jāsāk kriminālvajāšana?

Ja atrodaties apcietinājumā, prokuroram kriminālvajāšana jāsāk tiesas noteiktajā termiņā. Pretējā gadījumā tiesa atcels apcietināšanas orderi.

Ja neatrodaties apcietinājumā, prokuroram kriminālvajāšana jāsāk, kamēr attiecībā uz noziedzīgo nodarījumu nav iestājies noilgums. Uz noziedzīgiem nodarījumiem attiecas vismaz divu gadu noilguma periods. Jo smagāks ir noziedzīgais nodarījums, jo ilgāks ir tā noilguma periods. Kriminālatbildības noilgums pašlaik neattiecas uz tādiem sevišķi smagiem noziegumiem kā slepkavības.

Kad apgabaltiesa izskatīs manu lietu?

Pēc kriminālvajāšanas sākšanas apgabaltiesa uzaicinās jūs un pārējās nopratināmās personas uz tiesas sēdi. Ja atradīsieties apcietinājumā, tiesas sēde tiks rīkota pēc iespējas drīzāk — vēlākais pēc divām nedēļām no kriminālvajāšanas sākuma dienas.

Uz personām, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, attiecas īpaši noteikumi. Galvenā tiesas sēde parasti notiek divās nedēļās no kriminālvajāšanas uzsākšanas dienas.

Vai kriminālvajāšanai ir alternatīvas?

Ja noziedzīgais nodarījums nav pārāk smags un jūs atzīstat vainu, kriminālvajāšanas vietā prokurors var attiecībā uz jums izdot rīkojumu par sodu. Prokurors izdos rīkojumu par sodu un noteiks naudas soda apmēru. Ja iesniegsiet vainas atzīšanas paziņojumu un samaksāsiet sodu, tiesas process nenotiks. Tādā gadījumā jums nav tiesību pārsūdzēt rīkojumu par sodu. Jūsu kriminālsodāmības vēsturē tiks atzīmēts, ka esat piekritis rīkojumam par sodu.

Saites

Zviedrijas tiesas

Zviedrijas Prokuratūra

Lapa atjaunināta: 09/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu