Atbildētāji (kriminālprocesā)

Vai es varu to pārsūdzēt?

Jūs varat pārsūdzēt tiesas lēmumu, un jūs varat arī pārsūdzēt spriedumu. To dara, iesniedzot apelācijas sūdzību Kriminālo apelāciju tiesai. Tas jāizdara astoņu darba dienu laikā, ja lēmums pieņemts miertiesā. Ja lēmumu pieņēmusi zvērināto tiesa un pēc tam spriedumu noteikusi krimināltiesa, apelācijas sūdzība jāiesniedz piecpadsmit darba dienu laikā pēc sprieduma pasludināšanas dienas.

Abos gadījumos jūs varat pārsūdzēt tiesas pieņemto lēmumu pēc būtības vai/un pārsūdzēt spriedumu.

Kas notiek, ja es pārsūdzu?

Ja miertiesa jums ir piespriedusi soda izciešanu ieslodzījumā, iesniedzot apelācijas sūdzību, sprieduma izpilde tiks atlikta līdz galīgā apelācijas sprieduma pasludināšanai.

Turpretī, ja soda izciešanu ieslodzījumā jums ir piespriedusi krimināltiesa, atzīstot jūs par vainīgu, jūs nekavējoties nosūtīs uz cietumu, bet, iesniedzot apelācijas sūdzību, sprieduma izpilde netiks atlikta. Šajā gadījumā jūs varat pieprasīt atbrīvojumu pret galvojumu līdz apelācijas sprieduma pasludināšanai, taču parasti tas netiek piešķirts.

Nav skaidru noteikumu par to, cik ilgā laikā jūsu apelācija tiks izskatīta, taču parasti līdz apelācijas sūdzības izskatīšanai nepieciešami pāris mēneši.

Parasti nevar iesniegt jaunus pierādījumus apelācijas izskatīšanas laikā, taču ir pāris izņēmumi, piemēram, ja pierādījumi jums nebija zināmi vai tika atzīti par nepieļaujamiem lietas izskatīšanas laikā.

Kas notiek apelācijas tiesas sēdes laikā?

Pārsūdzot miertiesas pieņemto lēmumu, ja liecinieku sniegtās liecības nav protokolētas, šie liecinieki tiks izsaukti liecināt tiesā, un tad jūsu advokāts un prokurors izteiks savus argumentus par un pret apelācijas sūdzību.

Ja liecinieku sniegtās liecības ir protokolētas, tās tiks nolasītas tiesā. Ja tiek pārsūdzēts krimināltiesas pieņemtais spriedums, jūsu advokāts izteiks apsvērumus, kas pamato jūsu apelācijas sūdzību, bet prokurors atbildēs uz šiem apsvērumiem.

Tiesas sēdes noslēgumā jūs attaisnos vai notiesās, balstoties uz jums izvirzītajām apsūdzībām. Jūs var attaisnot/notiesāt arī daļēji.

Kas notiek, ja pārsūdzība ir veiksmīga/neveiksmīga?

Ja pārsūdzība ir veiksmīga, spriedums tiek grozīts vai atcelts atkarībā no tā, kādas bija jūsu prasības apelācijas sūdzībā.

Ja pārsūdzība ir neveiksmīga, tiesas lēmums tiek apstiprināts. Šajā gadījumā, ja spriedumu, kas paredz soda izciešanu ieslodzījumā, ir pieņēmusi miertiesa, jūs nekavējoties apcietinās.

Kriminālās apelācijas tiesas spriedumu nevar pārsūdzēt citā tiesā. Ja pirmais lēmums bija nepareizs, jums automātiski netiek piešķirtas tiesības saņemt kompensāciju.

Ja pārsūdzība ir veiksmīga un lēmums tiek atcelts, netiks saglabāta nekāda informācija par jūsu notiesāšanu.

Jūs tiekat atzīts par vainīgu un spriedums tiek uzskatīts par galīgu pēc miertiesas vai krimināltiesas pieņemtā lēmuma, ja noteiktā termiņā netiek iesniegta apelācijas sūdzība vai ja Kriminālo apelāciju tiesa pieņem lēmumu par sprieduma nemainīšanu.

Es esmu no citas dalībvalsts. Vai mani pēc tiesas var nosūtīt atpakaļ?

Ja esat no citas dalībvalsts, tiesa neizdos pavēli par jūsu nosūtīšanu atpakaļ uz mītnes valsti. Tomēr jūs varat iesniegt valdībai lūgumu ļaut jums izciest sodu savā valstī.

Šādu prasību var iesniegt arī jūsu valsts valdība pēc savas iniciatīvas vai pēc jūsu iepriekš iesniegta lūguma. Lēmums ir jāpieņem, abu valstu valdībām vienojoties.

Pārsūtīšana uz citu valsti nenotiek automātiski. Šis process tiek uzsākts pēc jūsu lūguma vai/un jūsu valsts valdības pieprasījuma.

Lēmumu par jūsu nosūtīšanu atpakaļ uz mītnes valsti nepieņem tiesa, par to vienojas jūsu valsts valdība un tās dalībvalsts valdība, kuras tiesa ir atzinusi jūs par vainīgu pārkāpuma izdarīšanā. Šādu lēmumu nevar pārsūdzēt.

Informācija par apsūdzībām/sodāmību

Apsūdzības, par kurām esat notiesāts, parādīsies jūsu sodāmības vēsturē. Tomēr atsevišķos gadījumos, piemēram, ja pārkāpuma izdarīšanas laikā vēl nebijāt sasniedzis 18 gadu vecumu, šī sodāmība netiks iekļauta jūsu sodāmības vēsturē.

Šī informācija glabājas pie galvenās policijas pārvaldes komisāra.

Informāciju par jūsu sodāmību policijas komisārs uzglabā nenoteiktu laiku. Taču sodāmības netiks atzīmētas jūsu sodāmības vēsturē, paejot noteiktam laikam, piemēram, sākot no sešiem mēnešiem līdz desmit gadiem atkarībā no piespriestā soda ilguma. Tomēr ir noteikti sodāmību veidi, piemēram, ar narkotikām saistīta sodāmība, kas neizbēgami tiks atzīmēti jūsu sodāmības vēsturē neatkarīgi no tā, cik ilgs laiks būs pagājis.

Policijas komisāram nav nepieciešama jūsu piekrišana sodāmības vēstures uzglabāšanai. Jūs nevarat iebilst pret šīs informācijas saglabāšanu, jo to atļauj likums.

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu