Atbildētāji (kriminālprocesā)

Neatkarīgas juridiskas konsultācijas saņemšana ir ļoti svarīga, ja kādā veidā esat iesaistīts kriminālprocesā. Faktu lapās norādīts, kādos apstākļos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tajās arī sniegta informācija par to, ko advokāts var darīt jūsu labā. Šajā vispārīgajā faktu lapā norādīts, kā atrast advokātu un kā tiks segtas izmaksas par advokātu, ja nevarat atļauties samaksāt.

Advokāta atrašana

Ja esat arestēts vai aizturēts, vai apcietināts, jūs nekavējoties varat sev izvēlēties personīgo aizstāvi un to satikt uzreiz pēc aresta, aizturēšanas vai apcietinājuma.

Ja esat atbrīvots pret drošības naudu, jūs varat izvēlēties sev personīgo aizstāvi un runāt ar viņu jebkurā laikā.

Informāciju par advokātiem skatiet šajās saitēs:

Valsts advokatūra

Krimināltiesības vairākās valodās

Itālijas Krimināllietu advokātu palāta

Ja neesat izvēlējies sev aizstāvi pats, to izdarīs tiesu iestāde, izvēloties no īpaša reģistra.

Samaksa par advokātu

Parasti jums pašam ir jāmaksā advokātam, kurš jums palīdz, neatkarīgi no tā, vai pats/-i izvēlējāties advokātu vai to iecēla tiesa.

Vai es varu saņemt bezmaksas advokāta pakalpojumus?

Jūs varat pieteikties juridiskajai palīdzībai, lai iegūtu valsts apmaksātu juridisko atbalstu, ja jūsu ar nodokli apliekamie ienākumi nepārsniedz € 10 628,16. Ja dzīvojat kopā ar laulāto vai citiem radiniekiem, ar nodokli apliekamos ienākumus aprēķina, saskaitot visu ģimenes locekļu ienākumus. Šādā gadījumā ienākumu slieksnim pieskaita vēl € 1 032,91 un aprēķinu veic attiecībā uz katru ģimenes locekli, kurš dzīvo kopā ar ieinteresēto personu.

Vai ir apstākļi, kuros nenodrošina juridisko palīdzību?

Juridisko palīdzību nesniedz:

  • krimināllietās, kuras saistītas ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;
  • gadījumā, ja pieteikuma iesniedzējam palīdz vairāk nekā viens aizstāvis;
  • personām ar pēdējo sodāmību par noziegumiem, kuri saistīti ar tabakas kontrabandu un narkotiku nelikumīgu tirdzniecību.

Kas man jādara, lai saņemtu juridisko palīdzību?

Jums jāiesniedz pieteikums tās tiesas birojā, kurā notiek lietas izskatīšana.

Jums jāaizpilda un jāparaksta pieteikums, sniedzot šādu informāciju:

  • pieprasījumu juridiskās palīdzības sniegšanai;
  • jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas vietu un datumu, kā arī jūsu un visu ģimenes locekļu nodokļu maksātāju numurus;
  • izziņu par jūsu ienākumiem par gadu pirms pieteikuma iesniegšanas (rakstiski ziņojumi);
  • jūsu apņemšanās ziņot par būtiskām izmaiņām jūsu ienākumos, lai būtu iespējams piešķirt pabalstus.

Jūs varat iesniegt savu pieteikumu personiski, pievienojot derīga personu identificējoša dokumenta fotokopiju, vai to iesniegt ar sava aizstāvja starpniecību, kurš apliecinās jūsu parakstu. Jūs to varat arī nosūtīt ierakstītā vēstulē ar paziņojumu par saņemšanu, pievienojot personu identificējoša dokumenta fotokopiju.

Ja esat aizturēts, savu pieteikumu varat iesniegt no cietuma.

Ja esat mājas arestā vai apcietinājumā, savu pieteikumu varat iesniegt kriminālpolicijas darbiniekam.

Ja esat ārvalstnieks no valsts ārpus ES, pieteikumam pievienojiet kompetentas konsulārās iestādes izziņu par saviem ienākumiem ārvalstīs un aplieciniet savā pieteikumā iekļautās informācijas patiesumu.

Ja tas nav iespējams, šādu izziņu var aizstāt ar pašnovērtējumu. Ja esat ārvalstnieks un esat aizturēts un atrodaties cietumā drošības iemeslu dēļ vai ja esat arestēts vai atrodaties mājas arestā, izziņu no jūsu konsulāta var iesniegt divdesmit dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas, ko iesniedzis jūsu aizstāvis vai radinieks, kā arī to var aizstāt ar rakstisku ziņojumu.

Kas notiek, ja man piešķir juridisko palīdzību?

Ja tiesnesis apmierina jūsu pieprasījumu, jūs varat izvēlēties personīgo aizstāvi no advokātiem, kuri iekļauti īpašos advokatūru reģistros. Jūs varat apskatīt šos reģistrus katras advokatūras birojā.

Valdība sedz izdevumus, kas saistīti ar juridisko palīdzību, un visus izdevumus, kas saistīti ar tiesvedību, tostarp samaksu par tulka pakalpojumiem.

Saites

Brīvprātīgie juriskonsulti

Iekšlietu ministrija

Itālijas Krimināllietu advokātu palāta

Triveneto advokatūra

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu