Atbildētāji (kriminālprocesā)

Vai es drīkstu iesniegt apelāciju?

Lietās par kriminālpārkāpumiem jūs varat iesniegt apelāciju krimināllietu apelācijas palātā par noteiktiem policijas tiesas un vietējās tiesas spriedumiem 10 dienu laikā pēc to pasludināšanas.

 

Mazāk smaga nozieguma lietā jūs varat iesniegt apelāciju krimināllietu apelācijas palātā par krimināltiesas spriedumu 10 dienu laikā pēc tā pasludināšanas.

Citās noziegumu lietās jūs varat iesniegt apelāciju par zvērināto tiesas notiesājošo spriedumu 10 dienu laikā pēc tā pasludināšanas citā zvērināto tiesā.

Jūs varat iesniegt apelāciju par spriedumu, kas pasludināts attiecībā uz publisku apsūdzību (sodu), vai spriedumu, kas pasludināts attiecībā uz civilprasību (cietušajam nodarītie kaitējumi un noteiktā zaudējumu atlīdzība).

Vēl jūs varat iesniegt kasācijas sūdzību par apelācijā un pēdējā instancē pasludinātajiem nolēmumiem kasācijas tiesas kriminālpalātā piecu dienu laikā pēc pārsūdzētā lēmuma pasludināšanās.

Augstākā tiesu instance, Kasācijas tiesa nosaka termiņu sūdzības iesniegšanai; ja sūdzība ir pieņemama, Kasācijas tiesa pasludina lēmumu tikai par tiesību piemērošanu un nerisina pamatstrīdu.

Iesniegumu par apelāciju iesniedz tās tiesas kancelejā, kurā pasludināja apstrīdēto lēmumu, vai tās ieslodzījuma vietas vadītājam, kurā esat aizturēts.

Jebkurā gadījumā jums noteikti jāparaksta iesniegums.

Kas notiks, ja iesniegšu apelāciju?

Apelācijas vai kasācijas prasības iesniegšanas un izskatīšanas laikā apstrīdētā nolēmuma izpilde ir apturēta.

Tomēr, ja jums ir piespriesta brīvības atņemšana un jūs ievieto brīvības atņemšanas soda izciešanas vietā, prasības iesniegšanas attiecībā uz pārsūdzēto lēmumu neparedz brīvības atņemšanas pārtraukšanu līdz jaunā lēmuma pieņemšanai.

Pēc tam, kad attiecīgā tiesa ir reģistrējusi iesniegumu par apelāciju, tiesas sēdei jānotiek „saprātīgā” laika posmā.

Kas notiks apelācijas vai kasācijas tiesas sēdē?

Tā kā kriminālprocess notiek mutiski, jums apelācijas tiesas sēdes laikā būs iespēja iesniegt un iegūt dažādus jaunus pierādījumus, un par tiem norisināsies sacīkstes debates.

Zvērināto tiesas krimināllietu apelācijas palāta, pieņemot apelācijas lēmumu, var apstiprināt apstrīdēto lēmumu vai atzīt to par spēkā neesošu.

Tikai atsevišķos gadījumos un jo īpaši tad, ja pilnīgas vai daļējas apelācijas prasību ir iesniegusi valsts prokuratūra, apelācijas rezultātā jums var draudēt bargāks sods salīdzinājumā ar sākotnēji pasludināto sodu, kā arī civilprasītāja (cietušā) pieprasītās atlīdzības par nodarīto kaitējumu palielināšanās.

Kasācijas tiesa, kura pieņem lēmumu par tiesību piemērošanu, var atcelt un anulēt apstrīdēto lēmumu, nosūtot vai nenosūtot iesaistītās puses uz apelācijas tiesu.

Tiesas lēmums kļūst nepārsūdzams tikai tad, kad ir pagājis pārsūdzības tiesību izmantošanas termiņš.

Ja pēc apelācijas iesniegšanas par sākotnējo notiesājošo lēmumu jūs attaisno ar apelācijas tiesas lēmumu, kas nav pārsūdzams, jūs, ievērojot noteiktus nosacījumus, varat pieprasīt kompensāciju par „patvaļīgās” aizturēšanas izraisītajiem materiālajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu.

Attaisnojoša lēmuma pasludināšanas laikā jūs informē par tiesībām saņemt kompensāciju.

Lai izmantotu šīs tiesības, jums sešu mēnešu laikā pēc attaisnojošā lēmuma pasludināšanas ir jāiesniedz prasība apelācijas tiesas pirmajam priekšsēdētājam tajā reģionā, kurā lēmums tika pasludināts.

Minētais tiesnesis pieņem pamatotu lēmumu par pieprasīto kompensāciju, kuru pasludina publiskas tiesas sēdes laikā, un tās laikā jūs varat pieprasīt, ka tiekat uzklausīts nepastarpināti vai ar advokāta starpniecību.

Apelācijas tiesas pirmā priekšsēdētāja lēmums ir pārsūdzams Valsts komisijā aizturēšanas kompensāciju lietās (Commission Nationale « de réparation des détentions »CNR) 10 dienu laikā pēc tā pasludināšanas.

Šī valsts komisija pasludina lēmumu bez apelācijas tiesībām.

Kompensācijas izmaksa ir valsts pārziņā.

Kāda informācija ir iekļauta manā sodāmības reģistrā?

Ja pēc apelācijas vai kasācijas sūdzības izskatīšanas jums piespriež sodu saskaņā ar nepārsūdzamu lēmumu, pasludinātais spriedums tiks reģistrēts jūsu sodāmības reģistrā, kas tiek glabāts jūsu izcelsmes valsts tiesu iestādē.

Esmu citas dalībvalsts pilsonis. Vai mani drīkst izdot pēc tiesas prāvas beigām?

Saskaņā ar 1983. gada 21. marta Konvenciju par notiesāto personu izdošanu Francija vai valsts, kurā tika pieņemts spriedums, drīkst pieprasīt jūsu izdošanu izcelsmes valstij.

Tomēr, lai jūsu izdotu, ir nepieciešama iepriekšēja, brīva un apzināta jūsu piekrišana, kas nozīmē, ka esat saņēmis pilnīgu un precīzu informāciju par izdošanas sekām.

Turklāt jūs pats varat pieprasīt brīvprātīgu izdošanu jūsu izcelsmes valstij. Jūsu pieprasījums tiks apmierināts, ja būs ievēroti vairāki nosacījumi.

Ja esmu notiesāts, vai mani var vēlreiz tiesāt par to pašu noziegumu?

Saskaņā ar noteikumu „non bis in idem”, kas ir Francijas krimināltiesību pamatā, ja esat tiesāts un pēc tam notiesāts saskaņā ar kādā dalībvalstī nepārsūdzamu lēmumu, jūs nevar nedz tiesāt, nedz notiesāt uz tās pašas apsūdzības pamata citā dalībvalstī.

Lapa atjaunināta: 30/01/2017

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu