Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Vai es varu pārsūdzēt?

Ja jūs notiesāja vai piesprieda sodu miertiesā, jūs varat lietu pārsūdzēt vietējā Kroņa tiesā. Jūs varat pārsūdzēt lietu arī Administratīvajā tiesā Londonā, ja uzskatāt, ka miertiesneši nepareizi skaidrojuši likumus.

Ja jūs notiesāja vai piesprieda sodu Kroņa tiesā, jūs varat pārsūdzēt tikai tad, ja jums ir pamatots iemesls to darīt, piemēram, ja tiesnesis ir pieļāvis kļūdu. Tad jūs varat lietu pārsūdzēt Apelācijas tiesā Londonā.

Kā es varu pārsūdzēt?

Ja tiesas process noticis miertiesā, jums pārsūdzība jāiesniedz 21 dienas laikā. Jūsu advokāts jums izstāstīs, vai un kā pārsūdzēt.

Kāds ir pārsūdzības pamatojums?

Jums ir tiesības pārsūdzēt jebkuru miertiesas lēmumu, bet jums ir jāaizpilda un jāiesniedz tiesā veidlapa, kas pieejama tiesā.

Ja vēlaties pārsūdzēt Kroņa tiesas lēmumu, process ir formālāks. Iesniedzot pārsūdzību, jums jāsniedz sīki izklāstīts iemeslu pamatojums. Pārsūdzības pamatojums ietver:

  • faktu, ka tiesnesis zvērinātajiem devis nepareizus norādījumus;
  • faktu, ka tiesas procesā tikusi pieļauta kļūda vai neprecizitāte;
  • faktu, ka tikušas pieļautas kļūdas attiecībā uz pierādījumu pieņemšanu vai nepieņemšanu.

Piespriestā soda pārsūdzības pamatojums ietver:

  • faktu, ka tiesnesis nepareizi skaidrojis likumu;
  • faktu, ka piespriestais soda mērs ir pārmērīgs.

Kas notiek pārsūdzības procesa laikā?

Miertiesas lēmuma pārsūdzību parasti iztiesā tiesnesis un divi miertiesneši (ne tie, kuri sākotnēji iztiesāja lietu). Tas ir jauns tiesas process; var tikt iegūti arī jauni var atšķirīgi pierādījumi un fakti. Ja jūs pārsūdzat tikai daļu par piespriesto sodu, Kroņa tiesa var samazināt soda mēru, to apstiprināt, vai palielināt.

Ja jūs Administratīvajā tiesā apstrīdat to, kā miertiesneši ir skaidrojuši likumus un tiesa nolemj, ka miertiesneši kļūdījušies, spriedumu atcels. Dažos gadījumos lietu var atgriezt miertiesā otrreizējai izskatīšanai.

Pārsūdzību par notiesāšanu Kroņa tiesā izskata Apelācijas tiesa. Jūsu advokāts un prokurors iesniedz argumentus par jūsu pārsūdzības būtību. Tiesa var pieprasīt vairāk pierādījumu. Parasti jūs nevarat pieprasīt tos pierādījumus, kuri tiesas procesa laikā bija pieejami, ja bijāt izlēmis tos neizmantot. Pārsūdzības tiesas process ir atklāts.

Ja jūs neatrodaties cietumā, jums ir tiesības piedalīties pārsūdzības tiesas procesā. Ja jūs atrodaties cietumā, jums ir tiesības piedalīties tiesas procesā, ja vien pārsūdzība neattiecas tikai un vienīgi uz likuma jautājumiem. Tiesa var atļaut jums piedalīties, izmantojot videosaikni.

Kas notiek, ja pārsūdzības procesa laikā es atrodos cietumā?

Ja jūs esat iesniedzis pārsūdzību, jūs varat lūgt jūs atbrīvot no cietuma līdz pārsūdzības tiesas procesam, lai gan šādi gadījumi ir reti. Ja jūs atbrīvo pret galvojumu, tas var notikt saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem.

Cik ilgs laiks paies līdz pārsūdzības tiesas procesam?

Ja jūs atrodaties apcietinājumā, pārsūdzības par miertiesu piespriesto sodu parasti izskata ātri, bet citos gadījumos 3 līdz 6 mēnešu laikā. Lai Apelācijas tiesā pārsūdzētu Kroņa tiesas lēmumu, jums ir nepieciešama vecākā tiesneša atļauja. Vidēji pārsūdzības daļu par notiesāšanu izskata 8 mēnešu laikā, bet pārsūdzības daļu par piespriesto sodu izskata 5 mēnešu laikā. Jūs jebkurā laikā savu pārsūdzību varat atsaukt, rakstiski par to informējot Krimināllietu pārsūdzības biroju.

Kas notiek, ja pārsūdzības daļu par notiesāšanu apmierina/noraida?

Ja pārsūdzību apmierina, tiesa anulē notiesāšanas faktu un jūsu sodāmība no oficiālā reģistra tiek dzēsta. Dažos gadījumos tiesa var atcelt notiesāšanu, bet ļaut prokuroram pret jums uzsākt jaunu tiesas procesu.

Ja pārsūdzību noraida, parasti tiesas spriedumā nekādas izmaiņas neievieš, bet dažos gadījumos Apelācijas tiesa var aizstāt sākotnējo notiesāšanu ar notiesāšanu par mazāk smagu noziedzīgu nodarījumu (parasti to nevar izdarīt, ja pārsūdz miertiesas lēmumus).

Kas notiek, ja pārsūdzības daļu par sodu apmierina/noraida?

Ja pārsūdzību apmierina, tiesa lemj par jaunu soda mēru. Ja pārsūdzību noraida, tiesa var apstiprināt sākotnējo sodu, kā arī var to palielināt.

Vai ir tiesības vēlreiz pārsūdzēt augstākā/citā tiesā?

Ja jūs pārsūdzat miertiesas lēmumu un Kroņa tiesa jūsu pārsūdzību noraida, jūs varat vērsties pie Krimināllietu otrreizējas izskatīšanas komisijas, lūdzot tai atgriezt jūsu lietu izskatīšanai Apelācijas tiesā. Tas notiek ļoti reti.

Ja jūs pārsūdzat Administratīvajā tiesā vai Apelācijas tiesā, jums var būt tiesības pārsūdzēt Apvienotās Karalistes Augstākajā tiesā, ja ar jūsu pārsūdzību tiek risināts vispārējs tiesiska svarīguma jautājums.

Ja manu pārsūdzību apmierina, vai es saņemšu kādu kompensāciju?

Pieteikties kompensācijai jūs varat 2 gadu laikā, aizpildot šo veidlapu. Valdība lems par šo jautājumu. Jūsu advokāts arī jums var izskaidrot, kā šī shēma darbojas.

Ja pirmo pārsūdzību noraida, vai ir iespēja to vēlreiz pārsūdzēt?

Izņēmuma kārtā jums var būt iespēja pārsūdzēt vēlreiz, ja parādās jauni iemesli pārsūdzībai. Ja jūs vēlaties sniegt jaunus pierādījumus, jums ir jāpaskaidro, kādēļ tie netika uzklausīti tiesas procesā.

Vai ir kāds cits veids, kā es varu pārsūdzēt?

Jūs varat vērsties pie Krimināllietu otrreizējas izskatīšanas komisijas, lūdzot to pārbaudīt, vai ir spriesta taisnīga tiesa. Komisija jūsu lietu var nodot izskatīšanai attiecīgā pārsūdzības tiesā. Ja tas tā notiek, jūsu lietu izskata kā parastu pārsūdzības lietu.

Es esmu no citas dalībvalsts. Vai pēc tiesas procesa mani var nosūtīt atpakaļ uz manu valsti?

Ja jūs notiesā un jums piespriež brīvības atņemsanu, ir iespējams, ka pēc atbrīvošanas jūs izraida. Ja jūs neesat Lielbritānijas pilsonis un brīvības atņemšana ir 12 mēneši vai vairāk vai arī jūs tiesā par noteiktiem smagiem likumpārkāpumiem, valdība parasti izdod rīkojumu par jūsu izraidīšanu pēc cietumsoda izciešanas.

Visos citos gadījumos, ja iespējamais sods ir brīvības atņemšana vai jūs esat vecāks par 17 gadiem, tiesnesis var ieteikt jūs izraidīt pēc soda izciešanas. Tas ir iespējams neatkarīgi no tā, vai jūs ieliek cietumā vai ne. Valdība šo jautājumu lemj, pamatojoties uz tiesneša ieteikumu. Tiesneša ieteikums ir daļa no soda un to var pārsūdzēt (iepriekš aprakstītajā veidā). Valdība var censties panākt jūsu izraidīšanu pat bez tiesas ieteikuma, ja uzskata, ka tas ir „sabiedrības interesēs”.

Ja jūs esat citas dalībvalsts pilsonis, jūs var izraidīt, tikai pamatojoties uz valsts politikas, valsts drošības vai sabiedrības veselības interesēm. Tas, ka esat notiesāts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, pats par sevi nav pamats izraidīšanai. Jums ir tiesības lēmumu par jūsu izraidīšanu pārsūdzēt speciālā tribunālā.

Ja esmu notiesāts, vai mani var atkal tiesāt par to pašu noziedzīgu nodarījumu?

Ja jūs jebkurā Apvienotās Karalistes daļā pēc iztiesāšanas notiesā vai attaisno, Anglijā par to pašu noziedzīgu nodarījumu jūs vairs tiesāt nedrīkst, izņemot īpašos gadījumos. Tie paši noteikumi attiecas uz spriedumu, kurš pieņemts pēc iztiesāšanas, ja tiesas process noticis citā dalībvalstī.

Informācija par notiesāšanu

Notiesāšanu un brīdinājumus reģistrē Policijas valsts datorā un glabā līdz jūsu simtajai dzimšanas dienai. Ja jūs uzskatāt, ka informācija par jūsu sodāmību nav precīza, jūs varat to apstrīdēt. Jūsu advokāts jums izskaidros, kā to darīt. Jūs varat arī lūgt tās teritorijas, kurā noziedzīgs nodarījums izdarīts, policijas prefektu šo informāciju grozīt vai dzēst.

Brīdinājumus, rājienus un galīgos brīdinājumus uzskata par notiesāšanu.

Pat ja jūs esat izcietis piespriesto sodu, ja jums jautā (piem., piesakoties darbā), jums ir jānorāda uz savu notiesāšanas vai brīdinājuma esamību līdz brīdim, kad šo notiesāšanu dzēš. Pēc cik ilga laika tas notiek, ir atkarīgs no noziedzīga nodarījuma un soda veida.

Ja jums ir izsniegts noteikta soda brīdinājums vai soda brīdinājums par kārtības traucēšanu, tā nav daļa no jūsu sodāmības.

Saites

Apelācijas tiesa

Rokasgrāmata par tiesas procesiem Apelācijas tiesā

Apvienotās Karalistes Augstākā tiesa

Krimināllietu otrreizējas izskatīšanas komisija

Sodāmības birojs

Pārkāpēju rehabilitācija

1968. gada Krimināllietu pārsūdzības akts (kā grozīts)

1974. gada Pārkāpēju rehabilitācijas akts(kā grozīts)

1976. gada Drošības naudas akts (kā grozīts)

1980. gada Miertiesas akts (kā grozīts)

1981. gada Vecāko tiesu akts (kā grozīts)

1995. Krimināllietu pārsūdzības akts (kā grozīts)

1997. gada Policijas akts (kā grozīts)

1998. gada Cilvēktiesību akts (kā grozīts)

2006. gada Policijas un tiesu akts (kā grozīts)

Eiropas Cilvēktiesību konvencija

Lapa atjaunināta: 01/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu