Atbildētāji (kriminālprocesā)

Kur un kā notiks iztiesāšana?

Iztiesāšana notiks vietējā pilsētas tiesā un būs publiska. Ja esat atzinies noziedzīga nodarījuma vai nodarījumu izdarīšanā, par ko jums izvirzīta apsūdzība, prokurors lūgs izskatīt lietu kā tādu, kurā ir atzīta vaina. Šādā gadījumā, kā arī tad, ja vienīgais pieprasītais sods ir naudas sods, lietu iztiesās viens profesionāls tiesnesis.

Ja neesat atzinis savu vainu, lietas izskatīšanā piedalīsies arī tiesas piesēdētāji un tiesas sastāvā būs viens profesionāls tiesnesis un divi piesēdētāji.

Ja prokurors pieprasa piemērot brīvības atņemšanu uz četriem gadiem vai ilgāk, lietu izskata zvērināto tiesa. Šādā gadījumā tiesas sastāvā būs trīs profesionāli tiesneši un seši zvērinātie. Izņēmums ir lietas, kurās apsūdzība izvirzīta par noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar narkotiskām vielām un ekonomiskiem noziegumiem. Šādas lietas neatkarīgi no pieprasītā soda izskata profesionāls tiesnesis un piesēdētāji.

Vai tiesas procesa laikā var veikt izmaiņas apsūdzībā?

Ja lietu iztiesā kā lietu, kurā ir atzīta vaina, ir iespējams vienoties, ka apsūdzība tiek koriģēta, lai atbilstu noziedzīgajam nodarījumam, par kuru esat atzinis savu vainu.

Tiklīdz ir sācies tiesas process, apsūdzībā var veikt tikai nelielas izmaiņas. Apsūdzību nedrīkst paplašināt bez jūsu piekrišanas.

Kādas ir manas tiesības lietas izskatīšanas laikā?

Jums jāpiedalās visā lietas izskatīšanas procesa laikā. Tiesa var atļaut jums aiziet no sēdes, kad esat sniedzis savu liecību.

Ja esat saņēmis paziņojumu par tiesas sēdi, bet neesat ieradies tiesā bez likumīga attaisnojuma, tiesa var nolemt nopratināt lieciniekus bez jūsu klātbūtnes. Tiesa var taisīt spriedumu bez jūsu klātbūtnes, ja prokurors ir pieprasījis piemērot brīvības atņemšanu līdz sešiem mēnešiem un jūs esat devis piekrišanu, ka tiesas procesu drīkst pabeigt. Ja spriedumā noteikta brīvības atņemšana līdz trim mēnešiem, lietu var pabeigt pat bez jūsu piekrišanas.

Kopš 2009. gada novembra tiesā ir iespējams piedalīties ar videokonferences palīdzību, ja smagākais pieprasītais sods ir soda nauda vai brīvības atņemšana līdz vienam gadam. Tomēr ne visās tiesās ir nodrošināts aprīkojums, lai jūs varētu izmantot šo iespēju.

Ja nerunājat valodā, kuru lieto tiesā, un nesaprotat to, jums ir tiesības visā tiesas procesā izmantot tulka pakalpojumus. Tulks jums palīdzēs arī tad, ja tiesas sēdes laikā jums nepieciešams apspriesties ar savu advokātu.

Ja jums nav advokāta, tiesa jums to piešķirs, ja jūs neatzīstat savu vainu noziedzīgā nodarījumā, par kuru jums izvirza apsūdzību, un pieprasītais sods ir smagāks nekā naudas sods. Ja jūs atzīstat savu vainu lietā, kurā prokurors pieprasa cietumsodu, tiesa piešķirs jums advokātu tad, ja jūs to lūgsiet. Ja jūs kāda iemesla dēļ nepiekrītat savam advokātam vai vēlaties citu advokātu, parasti šāda vēlēšanās tiek izpildīta.

Tiesas procesa laikā jums nav jāatbild uz jautājumiem un jūs varat nestāstīt patiesību. Jūs nevar sodīt par nepatiesas liecības sniegšanu tiesas procesa laikā. Jūsu advokāts var dot jums padomu, vai liecināt lietā ir jūsu interesēs.

Kādas ir manas tiesības saistībā ar pierādījumiem pret mani?

Rakstveida liecību izmantošanu tiesas procesa laikā regulē sīki izklāstīti tiesību aktu noteikumi, Izņemot tos, tikpat kā nav nekādu citu noteikumu, tāpēc jums ir gandrīz pilnīga rīcības brīvība iesniegt jebkādus pierādījumus. Jūs un jūsu advokāts var apstrīdēt liecinieku vai pierādījumu pieņemamību jo īpaši, ja pierādījumi ir neatbilstoši jūsu lietai vai ir iegūti nelikumīgā veidā. Tiesa lemj, vai pieņemt jūsu apstrīdētos lieciniekus vai pierādījumus vai ne. Vairumā gadījumu nelikumīgā veidā iegūti pierādījumi tiek atzīti par nepieņemamiem tiesā. Tiesa apsvērs attiecīgo pierādījumu nozīmīgumu pēc tam, kad būs noklausījusies citus pierādījumus.

Jūs varat lūgt izsaukt noteiktus lieciniekus, lai liecinātu tiesas sēdē, vai lūgt iegūt noteiktus pierādījumus, kas liecina jums par labu. Tas var būt, piemēram, pasažieru saraksts, kas apliecina, ka noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā jūs nebijāt nozieguma vietā. Ja prokurors neatzīst noteiktu pierādījumu atbilstību, par šo jautājumu lems tiesa.

Pirmā lieciniekus iztaujā tā puse, kura tos ir izsaukusi. Pēc tam otrai pusei būs iespēja iztaujāt liecinieku. Taisot spriedumu, tiesa novērtē tiesas laikā sniegto liecību ticamību.

Vai tiks ņemta vērā informācija par manu sodāmību?

Informācija par iepriekšējo sodāmību tiks ņemta vērā, ja no noziedzīgā nodarījuma apraksta izriet, ka tas ir atkārtots noziegums. Retos gadījumos var tikt pieprasīta informācija par iepriekšējā noziegumā izmantoto darbības metodi, lai pamatotu vainu vai nevainīgumu izskatāmajā lietā. Ja iepriekš ir bijusi sodāmība par līdzīgu noziedzīgu nodarījumu vai nodarījums ir izdarīts pārbaudes laikā pēc nosacīta soda piespriešanas vai nosacītas atbrīvošanas, tas parasti ietekmē soda ilgumu.

Parasti netiek lūgta informācija par iepriekšējo sodāmību, kas jums varētu būt citā dalībvalstī.

Kas notiks tiesas procesa beigās?

Lietas iztiesāšana beidzas ar tiesas spriedumu. Rezultāts var būt šāds:

  • attaisnošana;
  • naudas sods;
  • nosacīts sods, kas var būt arī rīkojums piemērot ambulatorisku ārstēšanu vai piespiedu darbu;
  • brīvības atņemšana.

Ja ir piespriests nosacīts sods, tiesa parasti nosaka cietumsodu, kas nav reāli jāizcieš, ja pārbaudes laikā, kas parasti ir viens vai divi gadi, jūs neizdarāt jaunu noziedzīgu nodarījumu. Kā nosacījumu pārbaudes laika noteikšanai tiesa var noteikt probācijas inspektora uzraudzību pārbaudes laikā, uzlikt par pienākumu ārstēties no alkoholisma, narkomānijas vai citas atkarības, noteikt ambulatorisku ārstēšanos psihiatriskās ārstniecības iestādē un/vai piemērot piespiedu darbu – noteiktas stundas bez maksas strādāt sabiedrībai lietderīgu darbu.

Īpaši sodi ir paredzēti nepilngadīgiem likumpārkāpējiem (jaunākiem par 18 gadiem).

Kāda ir cietušā loma tiesas procesa laikā?

Cietušo uzskata par liecinieku tāpat, kā citus lieciniekus. Tomēr dažos gadījumos cietušajam ir tiesības uz advokātu, kuru atsevišķi ieceļ tiesa, un/vai saņemt ar tiesas lēmumu piešķirtu zaudējumu kompensāciju, ja zaudējumu kompensācijas prasība ir vienkārša un pietiekami pamatota ar dokumentiem un tiesas lēmums par zaudējumu kompensāciju nerada būtisku apgrūtinājumu.

Saites

Dānijas Likums par tiesu sistēmas pārvaldi

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu