Atbildētāji (kriminālprocesā)

Kādas ir kriminālizmeklēšanas procesa stadijas?

Krimināllietas izmeklē policija. Parasti policija izmeklē lietu, ja tā ir saņēmusi paziņojumu, ka persona ir kļuvusi par vardarbības vai zādzības upuri, vai ja policija vai, iespējams, pilsonis, ir aizturējusi(-is) personu nozieguma izdarīšanas brīdī.

Sākotnējā apsūdzība

Vispirms policija centīsies noteikt, vai ir izdarīts noziedzīgs nodarījums un vai ir viena vai vairākas identificējamas aizdomās turētās personas, kurām varētu izvirzīt apsūdzību noziegumā. Tādēļ policija parasti vēlas nopratināt aizdomās turēto personu.

Aizturēšana

Policija var aizturēt aizdomās turēto personu.

Obligātā iepriekšējā noklausīšanās un pirmstiesas apcietinājums (t. sk. Eiropas apcietināšanas orderis)

Ja policija vēlas paturēt apcietinājumā aizdomās turēto personu, lai tā netraucētu izmeklēšanu vai arī apcietināt to cita iemesla dēļ, aizdomās turētā persona jānogādā tiesā 24 stundu laikā no viņa vai viņas aizturēšanas brīža, lai jautājumu nodotu izskatīšanai tiesnesim.

Piespiedu līdzekļi

Policija izmeklēšanas laikā var iegūt informāciju, ne tikai nopratinot aizdomās turēto personu un iespējamos lieciniekus, bet arī izmantojot piespiedu līdzekļus, piemēram, kratīšanu, sakaru līdzekļu kontroli, telefonsarunu noklausīšanos utt. Lielāko daļu piespiedu līdzekļu izmantošanu pirms tam ir jāapstiprina tiesai.

Lēmums, vai izvirzīt apsūdzību pret aizdomās turēto personu

Policijas veiktās izmeklēšanas mērķis ir nodrošināt informāciju, kas prokuroram ļautu izlemt, vai izvirzīt apsūdzību pret aizdomās turēto personu. Ja nav iegūti pietiekami pierādījumi, ka aizdomās turētā persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, prokurors kriminālprocesu izbeidz.

Vietējā līmenī policijai un prokuratūrai ir viena vadība, tādēļ prokuratūra bieži procesā ir iesaistīta agrīnā stadijā, tostarp izmeklēšanas plānošanā.

Aizstāvības sagatavošanās tiesai

Lai uzzinātu vairāk par tiesībām saņemt informāciju par izmeklēšanu un ietekmēt to, lūdzu, meklējiet informāciju šeit.

Manas tiesības izmeklēšanas laikā

Noklikšķiniet uz kādu šīm saitēm, lai saņemtu plašāku informāciju par jūsu tiesībām katrā procesa stadijā.

1. Sākotnējā apsūdzība un izmeklēšana, t. sk. nopratināšana

Kāpēc pret mani izvirza apsūdzību?

Jums izvirza apsūdzību, jo policijai ir pietiekams pamats aizdomām, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, un policijas izmeklēšana tagad būs orientēta uz jums, nevis kādu citu personu.

Ko tas nozīmē, ka pret mani ir izvirzīta apsūdzība?

Tas nozīmē, ka jūs informēs par to, kādu noziedzīgu nodarījumu, pēc policijas domām, esat izdarījis. Policijai jādara jums zināms, kādu tiesību aktu noteikumu, pēc tās domām, jūs esat pārkāpis. Jums ir tiesības ar sava advokāta palīdzību sekot līdzi jūsu lietas izmeklēšanai, un smagu noziedzīgu nodarījumu gadījumā jums ir tiesības uz tiesas ieceltu advokātu.

 

Kāpēc policija vēlas mani nopratināt?

Policija vēlas jūs nopratināt, lai konstatētu, vai aizdomas, ka esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, ir pamatotas vai ne. Policija izmantos jūsu liecību turpmākajā izmeklēšanā. Vēlāk prokurors izmantos jūsu liecību, lai nolemtu, vai lieta jāiztiesā kā tāda, kurā apsūdzētais ir atzinis savu vainu pirmstiesas izmeklēšanā.

Kur un kad policija var mani nopratināt?

Nav īpašu noteikumu, kur un kad policija var jūs nopratināt. Nopratināšana ir jāveic tā, lai netiktu pārkāptas jūsu tiesības. Policijai parasti nav atļauts sazināties ar jums jūsu darba vietā. Parasti policija sāks jums uzdot jautājumus nozieguma vietā. Daudzos gadījumos policija lūgs jūs doties uz policijas iecirkni rūpīgākai nopratināšanai.

Kas notiks, ja es nerunāju attiecīgās valsts valodā?

Ja jūs nerunājat attiecīgās valsts valodā, jums ir tiesības uz tulku, kurš teikto var iztulkot jūsu dzimtajā valodā un otrādi. Policija nodrošinās tulku, un jums nekas nav jāsaka, kamēr ierodas tulks.

Vai man ir jāliecina policijai?

Jums policijai ir jāpasaka savs vārds, adrese un dzimšanas datums. Jums nav jāsaka nekas cits. Jums nav jāstāsta patiesība. Policijai pirms nopratināšanas ir jūs jāinformē par šīm tiesībām. Tas, vai jūsu lietā jums ir izdevīgi liecināt policijai, ir atkarīgs no jūsu lietas rakstura un apsūdzības smaguma. Ja nezināt, vai jums būtu jāatbild uz jautājumiem, jums jālūdz padoms savam advokātam.

Vai es drīkstēšu runāt ar savu advokātu?

Jums ir tiesības runāt ar advokātu, kuru esat izvēlējies, pirms izlemjat, vai piekritīsiet nopratināšanai. Ja jums nav advokāta, policija jums to nodrošinās.

Jūsu advokātam ir tiesības piedalīties nopratināšanā, bet advokāts nedrīkst dot padomu, kā atbildēt uz konkrētiem jautājumiem.

Vai es varu pārbaudīt, ka policija manu liecību ir sapratusi pareizi?

Policijai ir jāpieraksta jūsu liecība protokolā. Jūs varat izlasīt protokolu pats vai to jums nolasīs priekšā, un pēc tam jūs varat izteikt piebildes. Jūs varat nolemt, vai parakstīt protokolu vai ne. Daudzi advokāti ieteiks to nedarīt, ja nesaprotat valodu, kurā tas uzrakstīts.

Kas notiks, ja es pateikšu ko tādu, kas lietā var tikt vērsts pret mani?

Ja jūs esat pateicis ko tādu, kas lietā var tikt vērsts pret jums, policija var izmantot šo informāciju izmeklēšanā. Parasti policijas protokols nav pierādījums, un to kā tādu nevar izmantot pret jums tiesā. Prokurors var uzdot jautājumus par protokolā iekļauto informāciju. Liecības mainīšana var kaitēt jūsu uzticamībai.

2. Aizturēšana

Kāpēc es esmu aizturēts?

Jūs var aizturēt, ja policijai ir pamatotas aizdomas, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, ja aizturēšana ir nepieciešama, lai neļautu jums izdarīt citus noziedzīgus nodarījumus, nodrošinātu jūsu klātbūtni vai nodrošinātu, ka jūs nesazināties ar citiem. Jūs var aizturēt arī, pamatojoties uz  Eiropas apcietināšanas orderis, kuru izdevusi cita dalībvalsts.

Vai policija var apcietināt mani par jebkādu pārkāpumu?

Jūs neaizturēs, ja aizturēšana būs neatbilstoša tā pārkāpuma smagumam, par kuru jums izvirzīta apsūdzība. Piemēram, ir maz ticams, ka jūs aizturēs, ja jūs tur aizdomās par tāda pārkāpuma izdarīšanu, par kuru maksimālais sods ir neliels naudas sods.

Kur notiks aizturēšana?

Aizturēšana parasti notiek vietējā policijas iecirknī. Parasti jūs turēs īslaicīgas aizturēšanas izolatorā, kamēr policija varēs jūs nopratināt (skatīt 1. sadaļu "Sākotnējā apsūdzība un izmeklēšana, t. sk. nopratināšana").

Vai es varu saņemt ārsta palīdzību, ja man tā nepieciešama?

Ja esat slims, ievainots vai smagā alkohola vai narkotisko vielu reibumā, jums ir tiesības saņemt ārsta palīdzību. Jums jāpasaka policijai, ka jums nepieciešams ārsts vai kādas īpašas zāles.

Vai es drīkstu sazināties ar advokātu?

Ja esat aizturēts, jums ir tiesības sazināties ar advokātu, kuru esat izvēlējies, pirms izlemjat, vai piekritīsiet nopratināšanai. Dažos gadījumos policija var liegt jums izvēlēties kādu noteiktu advokātu. Jūs varat sūdzēties par to tiesā.

Policijai un jūsu advokātam ir jums jāpaskaidro, ka jūs varat izmantot tiesas ieceltu advokātu, par kura pakalpojumiem maksās tiesa.

Vai es drīkstu sazināties ar savu vēstniecību, ja esmu ārvalstnieks?

Ja esat ārvalstnieks, jums ir tiesības sazināties ar jūsu mītnes valsts vēstniecību. Policija var palīdzēt sazināties ar vēstniecību.

Vai es drīkstu sazināties ar savu ģimeni?

Jums ir tiesības darīt zināmu savai ģimenei vai darba devējam, ka esat aizturēts. Ja policija uzskata, ka sazināšanās ar ģimeni vai darba devēju var ietekmēt izmeklēšanu, tā var atteikties izpildīt jūsu prasību. Policija var informēt jūsu ģimeni jūsu vietā.

 

Cik ilgi mani var aizturēt?

Jūs ir jāatbrīvo, tiklīdz vairs nav pamata jūsu aizturēšanai. Ja jūs neatbrīvo 24 stundu laikā, jūs jāuzklausa tiesā (obligātā iepriekšējā noklausīšanās), lai tiesnesis varētu nolemt, vai jūs atbrīvot vai pagarināt jūsu aizturēšanas laiku (ne vairāk kā 3 reizes pa 24 stundām)  vai turēt jūs apcietinājumā (3. sadaļa "Obligātā iepriekšējā noklausīšanās un apcietinājums").

Kad aizturēšanu var pagarināt vairāk par 24 stundām?

Ja tiesnesis, kurš izskata lietu obligātās iepriekšējās noklausīšanās sēdē, konstatē, ka iegūtie pierādījumi nav pietiekami, lai nolemtu, vai jūs jāpatur apcietinājumā, jūsu aizturēšanu var pagarināt 3 reizes pa 24 stundām no brīža, kad beidzās pirmā tiesas sēde.

3. Obligātā iepriekšējā noklausīšanās un apcietinājums

Kāpēc mani tur apcietinājumā?

Jūs tur apcietinājumā tāpēc, ka policija uzskata, ka jūs uz laiku ir jāaiztur vai jāpatur apcietinājumā tikmēr, kamēr notiek izmeklēšana, vai kamēr jūs izdos citai dalībvalstij saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi.

Kurš nolemj, vai mani jāpatur apcietinājumā?

Tiesnesis nolemj, vai ir pietiekams pamats jūs turēt apcietinājumā. Pirms tiesnesis nolemj, vai jūs ir jāpatur apcietinājumā, kā to pieprasa policija, notiek tiesas sēde (obligātā iepriekšējā noklausīšanās). Šajā tiesas sēdē prokurors pārstāvēs policijas viedokli par lietu un jums arī būs iespēja darīt zināmu savu viedokli. Tiesnesis nolems, vai jūs paturēt apcietinājumā, bet ne to, vai esat atzīts par vainīgu izvirzītajā apsūdzībā.

Vai mani var paturēt apcietinājumā par jebkādu pārkāpumu?

Jūs var paturēt apcietinājumā, ja:

 • policija var paskaidrot, kāpēc tai ir pamats aizdomām, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, par kuru paredzēts vismaz 18 mēnešu vai ilgāks cietumsods;
 • iespējamais cietumsods ir ilgāks par 30 dienām;
 • policija var pārliecināt tiesnesi, ka ir svarīgi jūs neatbrīvot, kamēr notiek policijas izmeklēšana, pamatojoties uz kādu no šādiem iemesliem:
 • policija uzskata, ka izvairīsieties no soda;
 • ir pamats domāt, ka turpināsiet izdarīt tāda paša veida noziedzīgus nodarījumus;
 • ir pamats domāt, ka traucēsiet izmeklēšanai, ja jūs atbrīvos;
 • noziegums ir tik smags, ka tas būtu aizskaroši pret citiem, ja jūs atbrīvotu līdz tiesai.

Retos gadījumos jūs varat izvairīties no apcietinājuma pat tad, ja ir pamats jūs turēt apcietinājumā, proti, ja apcietinājums būtu ārkārtīgi apgrūtinošs jūsu personīgo apstākļu dēļ. Ir svarīgi informēt savu advokātu par šādiem apstākļiem.

Kur notiks obligātā iepriekšējā noklausīšanās?

Obligātā iepriekšējā noklausīšanās notiks vietējā tiesā. Parasti līdz tam, kad jūs ievedīs tiesas zālē, jūs turēs pirmstiesas izmeklēšanas izolatorā.

Vai man ir jāliecina obligātās iepriekšējās noklausīšanās laikā?

Jums nav jāliecina vai jāstāsta patiesība. Tas, vai jūsu lietā jums ir izdevīgi liecināt tiesā, ir atkarīgs no jūsu lietas rakstura un apsūdzības smaguma. Ja nezināt, vai jums būtu izdevīgi liecināt, jums jālūdz padoms savam advokātam.

Vai es drīkstu runāt ar advokātu?

Tiesa iecels advokātu, kurš jūs pārstāvēs tiesā. Ja nepieprasīsiet konkrētu advokātu, tiesa iecels attiecīgajā dienā dežurējošo advokātu. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet 1. faktu lapu.

Jums ir tiesības pirms noklausīšanās apspriest lietu ar savu advokātu. Ja jūs un advokāts nerunājat vienā valodā, jums ir tiesības saņemt tulka pakalpojumus. Jūsu advokāts aizstāvēs jūsu intereses noklausīšanās laikā un var uzdot jums jautājumus.

Vai es varu pārbaudīt, vai tiesa ir pareizi sapratusi manu liecību?

Tiesnesis ierakstīs jūsu liecības būtiskos faktus tiesas protokolā. Jūsu liecību nolasīs skaļi, lai nodrošinātu, ka tā ir saprasta pareizi.

 

Kas notiks, ja es pateikšu ko tādu, kas lietā var tikt vērsts pret mani?

Jūsu liecību tiesā var izmantot kā pierādījumus lietā.

Cik ilgi mani var turēt apcietinājumā?

Noklausīšanās laikā tiesnesis nolems, vai jūs jāatbrīvo vai jāpatur apcietinājumā. Dažos gadījumos tiesnesis nolems, ka jūsu aizturēšana ir jāpagarina 3 reizes pa 24 stundām (skatīt 1. sadaļu "Apcietināšana").

 

Ja jūs esat apcietināts, tiesnesis noteiks maksimālo termiņu – četras nedēļas. Tas nozīmē, ka jūs ir jāatbrīvo pirms šā termiņa beigām vai tiesnesim ir atkārtoti jāizskata jūsu lieta, lai nodrošinātu, ka ir ievēroti noteikumi paturēšanai ieslodzījumā. Laiks, kurā jūs var paturēt ieslodzījumā, nav ierobežots. Tas būs atkarīgs no jūsu lietas rakstura.

Jūs ir jāatbrīvo, tiklīdz vairs nav pamata jūsu paturēšanai apcietinājumā.

Kas ir vieninieka kamera?

Dažreiz policija var pieprasīt jūs turēt vieninieka kamerā, lai jūs nesazinātos ar citiem ieslodzītajiem. Jūs varat rakstīt vai zvanīt citiem tikai policijas uzraudzībā. To, vai jūs jāiesloga vieninieka kamerā, nolemj tiesnesis.

Vai es varu iesniegt apelāciju par apcietināšanu vai ieslodzīšanu vieninieka kamerā?

Jūs varat iesniegt apelāciju par apcietināšanu vai ieslodzīšanu vieninieka kamerā augstajai tiesai. Izplatītākais veids, kā to izdarīt, ir tiesas sēdē, kurā izskata jūsu lietu, paziņot, ka jūs vēlaties iesniegt apelāciju.

Vai es varu izvairīties no apcietinājuma, ja es nododu savu pasi vai iemaksāju drošības naudu?

Kriminālkodekss pieļauj iespēju izvairīties no apcietinājuma, ja persona nodod savu pasi vai iemaksā drošības naudu. Tomēr praksē tas notiek reti.

4. Piespiedu līdzekļi

Izmeklēšanas laikā policija var iegūt informāciju, izmantojot dažādus piespiedu līdzekļus, no kuriem daži ir aprakstīti šeit turpmāk.

Vai policija drīkst noņemt manus pirkstu nospiedumus un fotografēt mani?

Policija var noņemt jūsu pirkstu nospiedumus un fotografēt jūs, ja:

 • tiekat turēts aizdomās par pārkāpuma izdarīšanu un attiecīgais līdzeklis ir nepieciešams policijas izmeklēšanai;
 • policijai ir pietiekams pamats aizdomām, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, par kuru paredzēts vismaz 18 mēnešu vai ilgāks cietumsods.

Vai policija drīkst ņemt no manis DNS vai asins paraugus?

Policija drīkst no jums ņemt DNS vai asins paraugus, ja:

 • ir pietiekams pamats aizdomām, ka jūs esat izdarījis noziedzīgu nodarījumu, par kuru ir paredzēts vismaz 18 mēnešu vai ilgāks cietumsods, un attiecīgais līdzeklis tiek uzskatīts par ārkārtīgi svarīgu izmeklēšanai;
 • asins paraugu var paņemt, ja alkohola vai narkotisko vielu lietošana ir tā noziedzīgā nodarījuma sastāvdaļa, par kuru jūs tur aizdomās.

Vai policija drīkst pārmeklēt mani vai manu apģērbu?

Policija drīkst pārmeklēt jūsu ārējo apģērbu saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem, kādi attiecas uz fotogrāfiju uzņemšanu.

Vai policija drīkst pārbaudīt manu tālruni un veikt manas automašīnas pārmeklēšanu?

Policija drīkst pārbaudīt jūsu mobilo tālruni, lai noskaidrotu jūsu tālruņa numuru un jūsu tālruņa IMEI numuru, kā arī var veikt jūsu automašīnas pārmeklēšanu, ja:

 • policijai ir pietiekams pamats aizdomām, ka jūs esat izdarījis krimināli sodāmu nodarījumu;
 • pārmeklēšana tiek uzskatīta par ārkārtīgi svarīgu izmeklēšanai.

Vai policija drīkst veikt kratīšanu manā mājā?

Policija drīkst veikt kratīšanu jūsu mājā, ja:

 • policijai ir pietiekams pamats aizdomām, ka jūs esat izdarījis krimināli sodāmu nodarījumu;
 • kratīšana tiek uzskatīta par ārkārtīgi svarīgu izmeklēšanai;
 • par noziedzīgu nodarījumu var tikt piespriests cietumsods;
 • policija var pamatot, ka tā, visticamāk, atradīs pierādījumus, kas saistīti ar noziedzīgu nodarījumu, vai priekšmetus, kuri policijai jākonfiscē citu iemeslu dēļ.

Kurš nolemj, ka ir jāizmanto piespiedu līdzekļi?

Tiesa nolemj, vai jūsu mājā drīkst veikt kratīšanu. Ja ir pamats bažām, ka pierādījumi var pazust, ja kratīšana netiek veikta nekavējoties, policija var veikt kratīšanu bez kratīšanas ordera. Kratīšana jāapstiprina tiesā 24 stundu laikā pēc tās izdarīšanas. Ja jūs dodat rakstisku piekrišanu kratīšanai jūsu mājā, policija var pieņemt lēmumu veikt kratīšanu jūsu mājā.

Policija pieņem lēmumu, vai noņemt jūsu pirkstu nospiedumus, DNS un asins paraugus, kā arī uzņemt jūsu fotogrāfijas. Policijai ir arī tiesības pārbaudīt jūsu mobilo tālruni, veikt jūsu automašīnas pārmeklēšanu utt.

Vai es varu sūdzēties?

Ja vēlaties sūdzēties par policijas veikto izmeklēšanu, jūs varat iesniegt sūdzību tiesā.

Par tiesas lēmumiem attiecībā uz kratīšanām un izmeklēšanas plānošanu divu nedēļu laikā no tiesas lēmuma pieņemšanas dienas var iesniegt apelāciju augstajā tiesā.

Vai es varu pieprasīt policijai iznīcināt manus pirkstu nospiedumus, fotoattēlus, DNS paraugu un asins paraugu rezultātus?

Ja prokurors izbeidz lietu vai jūs tiekat attaisnots, policijai ir jāiznīcina jūsu fotoattēli. Policija var saglabāt jūsu pirkstu nospiedumus un DNS paraugus, bet pēc noteikta laika posma tie ir jāiznīcina.

Vai es varu pieprasīt kompensāciju?

Ja esat bijis aizturēts, apcietināts vai jums ir piemērots piespiedu līdzeklis un pēc tam atklājas, ka aizturēšana, apcietināšana vai piespiedu līdzekļa izmantošana nav bijusi pamatota, parasti jums būs tiesības uz kompensāciju. Ģenerālprokuratūra izdod ikgadēju paziņojumu par likmēm, kuras jāpiemēro, lai noteiktu šādas kompensācijas summu.

5. Lēmums par apsūdzības izvirzīšanu

Kad policija ir beigusi izmeklēšanu, jūsu lietu nosūtīs prokuratūrai, kura lems par turpmāko rīcību.

Vai es pirms tiesas varu atzīt savu vainu visās vai kādā no man izvirzītajām apsūdzībām?

Ja policijas veiktās izmeklēšanas laikā esat atzinis savu vainu vissmagākajās jums izvirzītajās apsūdzībās, prokuratūra parasti cenšas iztiesāt lietu kā tādu, kurā apsūdzētais ir atzinis savu vainu pirmstiesas izmeklēšanā.

 

Kas ir apsūdzības raksts?

Apsūdzības raksts veido pamatu lietas izskatīšanai tiesā. Apsūdzības rakstā jānorāda likuma noteikumi, par kuru pārkāpšanu esat apsūdzēts, un tajā jābūt aprakstītam, kā jūs izdarījāt noziedzīgu nodarījumu vai nodarījumus. Aprakstam jābūt tik precīzam, lai jūs uz tā pamata varētu sagatavot savu aizstāvību.

Vai mani var apsūdzēt par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas nav tie, kuru izdarīšanā mani apsūdz policija?

Apsūdzības rakstu sagatavo prokuratūra. Ja prokuratūrai ir citāds viedoklis par lietu nekā policijai, apsūdzības rakstā var būt jauni vai citādi apsūdzības punkti.

Vai apsūdzības rakstā var pievienot jaunus apsūdzības punktus?

Prokuratūrai jācenšas apkopot visas jums izvirzītās apsūdzības, kuras paredzēts izskatīt tiesā, lai varētu taisīt kopējo spriedumu. Tādēļ apsūdzības rakstā var iekļaut jaunus apsūdzības punktus, ja jums ir izvirzīta apsūdzība par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vairākos gadījumos.

Īpaši noteikumi tiek piemēroti, ja jūs esat izdots Dānijai saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi vai saskaņā ar nolīgumu par izdošanu. Ja apsūdzības rakstā ir iekļauti jauni apsūdzības punkti, jums par to ir jākonsultējas ar savu advokātu.

Vai apsūdzības rakstā var veikt izmaiņas?

Apsūdzības rakstā var veikt izmaiņas vai to paplašināt, ja ir sagatavots un nodots jauns apsūdzības raksts, ko var izdarīt līdz datumam, kurā sākas tiesas process.

Ja prokurors uzskata, ka sodam par kādu apsūdzības punktu ir jābūt stingrākam, nekā tas norādīts apsūdzības rakstā, šādas izmaiņas var veikt tikai tad, ja prokuratūra piekrīt izmaiņām apsūdzības rakstā. Ja apsūdzības rakstā ir veiktas izmaiņas, jums par to divu mēnešu laikā jāsaņem paziņojums.

Pēc tiesas procesa sākuma apsūdzības rakstā var izdarīt tikai ļoti ierobežotas izmaiņas. Par to, vai apsūdzības rakstā būs atļauts veikt izmaiņas, lemj tiesa.

Vai man var izvirzīt apsūdzību par noziedzīgu nodarījumu, par kuru man jau ir izvirzīta apsūdzība citā dalībvalstī?

Nevar izslēgt, ka jums var izvirzīt apsūdzību par nodarījumu, par kuru jums jau ir izvirzīta apsūdzība citā valstī. Tomēr jūs nevar atzīt par vainīgu nodarījumā, ja par attiecīgo nodarījumu jau esat sodīts vai attaisnots citā valstī.

Vai es saņemšu informāciju par lieciniekiem, kuri liecinājuši pret mani?

Prokuroram apsūdzības raksts ir jāiesniedz tiesā kopā ar pierādījumiem un liecinieku sarakstu. Jūsu advokāts saņems saraksta kopiju. Parasti jums ir tiesības zināt liecinieku identitāti.

6. Aizstāvības sagatavošanās tiesai

Uz kāda pamata mans advokāts un es varu sagatavot savu aizstāvību?

Jūsu advokāts parasti saņems visu izmeklēšanas laikā policijas sagatavoto protokolu kopijas. Jums ir vispārīgas tiesības iepazīties ar lietas materiāliem. Jūsu advokāts var jums iedot tikai lietas materiālu kopijas, ja to atļauj policija.

Vai man ir tiesības iepazīties ar visiem policijas sagatavotajiem lietas materiāliem?

Policija var izdot rīkojumu jūsu advokātam nesniegt jums noteiktu informāciju par lietas materiāliem, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, lai aizsargātu ārvalstu intereses vai nodrošinātu pierādījumus. Šādu rīkojumu var izdot tikai smagu noziedzīgu nodarījumu gadījumā un tikai līdz brīdim, kad jūs liecināt tiesā.

Kurš nolemj, vai es varu iepazīties ar visiem lietas materiāliem?

Policija iesniegs lietas materiālus un nolems, vai attiecībā uz visu lietu vai daļu no tās ir jānosaka aizliegums iepazīties ar lietas materiāliem. Par policijas lēmumu var iesniegt apelāciju tiesā, kura tad pieņems lēmumu.

Vai es varu piedalīties visās tiesas sēdēs manā lietā?

Parasti jums ir tiesības piedalīties visās tiesas sēdēs, kurās tiesa lemj, vai jūs paturēt apcietinājumā, vai kurās pirms tiesas liecina nozieguma līdzdalībnieki vai liecinieki.

Ja policija pieprasa, tiesa var nolemt neļaut jums piedalīties tiesas sēdēs. Tādā gadījumā jums ir tiesības uzzināt, kas ir noticis tiesas sēdē. Tiesa var nolemt, ka jums netiek sniegta šāda informācija. Jums ir tiesības uzzināt, kas ir noticis tiesas sēdē, kurā jūs neesat varējis piedalīties. Informācija jāsniedz vēlākais līdz brīdim, kad jūs esat liecināt tiesā.

Vai mans advokāts var piedalīties visās tiesas sēdēs manā lietā?

Jūsu advokātam ir tiesības piedalīties visās tiesas sēdēs jūsu lietā. Tas attiecas arī uz tiesas sēdēm, kurās tiesa lemj par noklausīšanās ierīču izmantošanu vai telefona sarunu noklausīšanos, kratīšanām vai citiem piespiedu līdzekļiem, kuru izmantošanai nepieciešama iepriekšēja tiesas atļauja.

Vai mans advokāts var piedalīties policijas veiktā izmeklēšanā?

Jūsu advokāts ir jāinformē par izmeklēšanu, un viņam vai viņai ir tiesības piedalīties tajā izmeklēšanas daļā, kas lietā var kalpot kā pierādījumi pret jums. Piemēri ir personas uzrādīšana atpazīšanai, nozieguma rekonstrukcija utt.

Vai mans advokāts var veikt pats savu izmeklēšanu?

Ja uzskatāt, ka nav iegūta informācija, kura varētu palīdzēt jūsu lietā, jūsu advokāts parasti lūgs policijai veikt papildu izmeklēšanu. Ja policija atsakās veikt šādu papildu izmeklēšanu, šo jautājumu var iesniegt izskatīšanai tiesā, kura var policijai dot rīkojumu veikt attiecīgo izmeklēšanu.

Jūsu advokāts var arī veikt pats savu izmeklēšanu. Tomēr praksē tas notiek reti. Ja jūsu advokāts lietā veic pats savu lietas izmeklēšanu, viņš vai viņa nedrīkst traucēt veikt izmeklēšanu policijai un advokāta veiktajai izmeklēšanai ir jābūt atbilstošai advokātu ētikas kodeksa noteikumiem.

Vai mans advokāts var izsaukt lieciniekus, lai tie liecinātu tiesā?

Jūsu advokāts var lūgt, lai noteiktus lieciniekus izsauc liecināšanai tiesā. Ja prokuratūra iebilst pret to, ka tiek uzklausītas šo liecinieku liecības, tiesa nolems, vai attiecīgo liecinieku uzklausīšana ir atbilstoša.

Saites

Dānijas Likums par Tiesu sistēmas pārvaldi  

Dānijas Likums par Centrālā DNS reģistra izveidošanu

Ģenerālprokuratūra

Dānijas Likums par izdošanu

Lapa atjaunināta: 13/08/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu