Atbildētāji (kriminālprocesā)

Kipra

Saturu nodrošina
Kipra

Kur notiek tiesas process?

Lietu izskata tā apgabaltiesa, kuras jurisdikcijā noticis nodarījums.

Tiesas process ir atklāts, ja vien tiesa nenosaka, ka tam jābūt slēgtam. Konstitūcijā ir noteikti visi gadījumi, kad jānodrošina slēgts tiesas process.

Kiprā nav zvērināto tiesas, tāpēc spriedumu lietā pasludina profesionālu tiesnešu tiesa.

Vai tiesas procesa laikā drīkst mainīt apsūdzību?

Tiesas procesa laikā ar tiesas piekrišanu drīkst mainīt apsūdzību. To var darīt, ja apsūdzībā izmantota neprecīza informācija vai lai apsūdzībai pievienotu jaunus pierādījumus.

Ja no pierādījumiem rodas jaunas apsūdzības, tās drīkst ar tiesas piekrišanu pievienot tiesas procesam. Šajā gadījumā var pasludināt pārtraukumu, lai jūs varētu sagatavoties aizstāvībai.

Ja tiesas procesa noslēgumā ir pierādīta tikai daļa no apsūdzības un jūs esat vienīgais vainīgais šajā nodarījumā, tad jūs var notiesāt, neizmainot apsūdzību. Tāpat apsūdzība nav jāmaina, lai jūs notiesātu par mēģinājumu izdarīt nodarījumu, par kuru jūs apsūdz. Tiesas procesa noslēgumā tiesa drīkst pieprasīt, lai lietai pievieno papildu apsūdzības, kas izriet no pierādījumiem, turklāt drīkst jūs notiesāt arī tad, ja nemaina apsūdzības formulējumu. Šajā situācijā tiesa nedrīkst pieļaut būtiskas kļūdas.

Jums ir tiesības tiesas procesā mainīt savu atzīšanos par visām apsūdzībām vai daļu no tām, ja tiesa jums to ļauj darīt. Ja dažās apsūdzībās jūsu vaina ir pierādīta, tiesa turpina lietas izskatīšanu par pārējām apsūdzībām. Pierādot jūsu vainu visās apsūdzībās, tiesa uzreiz sāk soda piespriešanas procesu.

Kādas man ir tiesības tiesas procesā?

Jums ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un savlaicīgu tiesas procesu neatkarīgā, objektīvā un kompetentā tiesā, kas izveidota likumīgi.

Tiesas spriedumam jābūt pamatotam un parasti pasludinātam atklātā procesā, izņemot gadījumus, kad atklātība varētu kaitēt tiesas interesēm.

Ja jūs apsūdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, jums ir vismaz šādas konstitucionālās tiesības: 

 • savlaicīgi saņemt visu vajadzīgo informāciju par apsūdzības būtību un pamatojumu valodā, kādu jūs protat;
 • izmantot pietiekami daudz laika un līdzekļu, lai sagatavotos aizstāvībai;
 • personīgi aizstāvēt sevi vai izmantot advokāta pakalpojumus sevis aizstāvēšanai, vai arī, ja nevarat atļauties juridisku palīdzību, saņemt to bez maksas, ja tas nav pretrunā ar taisnīguma principiem;
 • nopratināt lieciniekus, kas liecina pret jums, un pieprasīt tādu pašu nosacījumu piemērošanu jums par labu liecinošiem lieciniekiem, kādus piemēro tiem, kuri liecina pret jums;
 • pieprasīt bezmaksas tulka pakalpojumus, ja nesaprotat valodu, kādu izmanto tiesā, vai nerunājat tajā. 

Vai man jāpiedalās tiesas procesā?

Jums ir pienākums ierasties tiesā, ja saņemat uzaicinājumu par obligātu ierašanos. Pretējā gadījumā tiek izdots apcietināšanas orderis attiecībā uz jums.

Vai tiesas procesa laikā mani paturēs apcietinājumā vai atbrīvos?

Tiesas procesa laikā jūs var atbrīvot pret drošības naudu, izņemot smagu noziegumu gadījumus. Jūs var paturēt apcietinājumā tad, ja rodas pamatotas aizdomas, ka pēc atbrīvošanas jūs varat neierasties tiesā. Tāpat jūs neatbrīvos pret drošības naudu, ja ir aizdomas, ka pēc atbrīvošanas veiksiet citus nodarījumus.

Ja lietu izskata apgabaltiesa, drošības naudas noraidīšanas gadījumā jūs drīkst paturēt apcietinājumā ne ilgāk kā 8 dienas, tomēr pēc atkārtotas tiesas sēdes jūs drīkst aizturēt atkal. Ja lietu izskata Asīzes tiesa, nav noteikts apcietinājuma termiņa ierobežojums.

Jums ir tiesības apstrīdēt lēmumu par drošības naudas noraidīšanu. Sūdzība jāiesniedz 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

Apcietinājumam tiesas procesa laikā nav noteikts  konkrēts termiņa ierobežojums. Tomēr tiesas procesam ir jānotiek saprātīgā laikā.

Ja dzīvoju kādā citā dalībvalstī, vai varu piedalīties tiesas procesā ar videokonferences starpniecību?

Nepastāv noteikumi par piedalīšanos kriminālprocesā ar videokonferences starpniecību.

Vai man būs advokāts, lai pārstāvētu mani tiesas procesā?

Advokāta pārstāvība tiesas procesā nav obligāta, bet jums ir tiesības sevi aizstāvēt pašam. Tomēr, ja jūs pārstāv advokāts, jums ir tiesības to mainīt jebkurā procesa stadijā.

Ja jūs nevarat atļauties sev advokātu, jums ir tiesības uz bezmaksas juridisku palīdzību, ja tas nav pretrunā ar taisnīguma principiem.

Ja jūs tiesā pārstāv advokāts, viņš vai viņa  nodrošina jūsu aizstāvību. Personīgi sevi aizstāvot, jums ir tādas pašas tiesības, tostarp tiesības klusēt un neapsūdzēt sevi.

Kāda ir mana loma tiesas procesā?

Kad apsūdzība ir ierosinājusi lietu, jums ir tiesības paziņot tiesai, ka šī lieta nav pamatota šādu iemeslu dēļ:

 • trūkst pierādījumu, lai pierādītu noziedzīga nodarījuma sastāva būtiskus elementus;
 • prokurora pierādījumi nav ticami, un ar tiem nepietiek, lai jūs pamatoti notiesātu.

Ja tiesa pieņem jūsu iebildumus, jūs attaisno bez turpmākas aizstāvēšanās.

Tomēr, ja tiesa uzskata, ka lieta ir pamatota, tai jums ir jāizskaidro šādas jūsu tiesības:

 • saskaņā ar zvērestu sniegt liecību. Šajā gadījumā jūs nopratinās arī prokurors;
 • bez zvēresta sniegt apsūdzētā paziņojumu. Šajā gadījumā jums nav pienākuma piekrist nopratināšanai;
 • klusēt. Ja apsūdzētais izmanto tiesības klusēt, no tā nedrīkst izdarīt nekādus negatīvus secinājumus.

Vai drīkstu izsaukt lieciniekus savai aizstāvībai?

Jums ir tiesības izsaukt lieciniekus savai aizstāvībai, neskatoties uz to, vai vēlaties liecināt vai ne.

Ja piekrītat saskaņā ar zvērestu sniegt liecību, jums var uzdot arī tādus jautājumus, kas pieprasa atzīt vainu pārkāpumā, tāpēc tiesai jūs ir jāinformē par tiesībām neatbildēt.

Kas notiek, ja sniedzu tiesā nepatiesu liecību?

Sniedzot tiesā nepatiesu liecību, jūs laužat doto zvērestu un izdarāt noziegumu, par ko jūs var sodīt ar brīvības atņemšanu.

Kādas ir manas tiesības attiecībā uz apsūdzībām pret mani?

Jums ir tiesības atspēkot prokurora pierādījumus, nopratinot apsūdzības lieciniekus. Tāpat jums ir tiesības iebilst pret pierādījumiem.

Vai drīkstu iesniegt pierādījumus, kas liecina man par labu?

Jums ir tiesības iesniegt pierādījumus, lai sevi aizstāvētu; tiem ir jāattiecas uz lietu un jāatbilst tiesību aktu noteikumiem. Ja vēlaties apliecināt savas personības iezīmes, jūs drīkstat izsaukt liecinieku, lai jūs raksturotu.

Vai drīkstu izmantot privātdetektīva pakalpojumus pierādījumu gūšanai?

Jā, taču šos pierādījumus var izmantot tiesā tikai tad, ja tie atbilst noteikumiem par pierādījumu gūšanu.

Vai tiek ņemtas vērā ziņas par manu sodāmību?

Tiesas procesā nedrīkst atklāt ziņas par jūsu sodāmību, izņemot gadījumu, ja jūs to vēlaties izmantot kā pierādījumu un vēlaties apliecināt jūsu personības iezīmes, apstrīdot personības iezīmes, par kurām liecinājis apsūdzības liecinieks.

Tiesā drīkst iesniegt pierādījumus par jūsu agrākajiem nodarījumiem ar nosacījumu, ka noziedzīgs nodarījums, par kuru jūs tiesā, ir līdzīgs tiem, ko jau reiz esat veicis.

Tāpat tiesa ņem vērā visus iepriekšējos notiesāšanas gadījumus citās dalībvalstīs, ja vien sodāmība nav dzēsta.

Kāds ir tiesas procesa noslēgums?

Noslēdzot tiesas procesu, pusēm tiek dots gala vārds, un tiesa pieņem spriedumu.

Tiesa jūs var gan notiesāt, gan attaisnot.

Notiesāšanas gadījumā jums ir tiesības izteikties pirms sprieduma pasludināšanas, lai mīkstinātu savu sodu.

 

Sīkāku informāciju par iespējamajiem soda veidiem skatiet šeit.

Kā cietušais drīkst rīkoties tiesas procesa laikā?

Cietušajam nav noteikta īpaša rīcība tiesas procesā, taču to var izsaukt sniegt liecību par notikumiem, kuri attiecas uz nodarījumu, kā arī par tā rezultātā ciesto ievainojumu, kaitējumu un zaudējumiem.

Nosakot sodu, prokurors drīkst lūgt cietušajam izklāstīt nozieguma sekas. Ja jūs piekrītat cietušajam atlīdzināt zaudējumus vai cietušais ir gatavs pieņemt jūsu atvainošanos, sodu var mīkstināt.

Soda veidi

Zemāk sniegtajā sarakstā ir minēti soda veidi, kādus var piespriest Kipras tiesas.

 • Brīvības atņemšana jeb ieslodzīšana valsts cietumā uz noteiktu termiņu.
 • Periodiska brīvības atņemšana. Ja jūs notiesā par noziedzīgu nodarījumu, kuram piemērojamais sods ir brīvības atņemšana uz trim gadiem vai mazāk, jums var piespriest periodisku brīvības atņemšanu, kas ilgst ne vairāk kā 52 nedēļas. Vienas nedēļas ieslodzījuma periods ilgst no piektdienas plkst. 8.00 līdz pirmdienas plkst. 17.00.
 • Atlikta brīvības atņemšana. Ja jums piespriesta brīvības atņemšana ne vairāk kā uz 2 gadiem, to var atlikt uz 3 gadiem ar  nosacījumiem. Pārkāpjot šos nosacījumus, tiek piemērots sākotnējais brīvības atņemšanas sods un ir iespējamas citas sekas.
 • Probācijas rīkojums. Tiesa var izdot probācijas rīkojumu, ar kuru nosaka probācijas dienesta darbinieka uzraudzību uz laiku no 1 līdz 3 gadiem. Tiesību aktos ir minēti īpaši noteikumi par to, kā jārīkojas nepilngadīgu pārkāpēju gadījumā.

·       Jaunieši. Kriminālatbildība iestājas 14 gadu vecumā, tomēr jauniešus vecumā no 14 līdz 18 gadiem nemēdz ieslodzīt.

 • Pavēle par nepilngadīgas personas atņemšanu ģimenei. Ja vecāku, kura aizbildniecībā ir nepilngadīga persona, notiesā par atsevišķu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, tiesa drīkst izdot pavēli par bērna pārcelšanu drošā vietā. No tā brīža par bērnu atbild sociālās labklājības dienesta vadītājs.
 • Pavēle par tādas personas ārstēšanu, kas atkarīga no narkotikām. Personai, kuru notiesā par nodarījumu, kas saistīts ar narkotikām, soda vietā drīkst piespriest ārstēšanos rehabilitācijas iestādē, ja šī persona tam piekrīt.
 • Nodrošinājums pret neierašanos tiesā. Šajā gadījumā jums noteiktu laiku ir jāievēro saskaņā ar tiesību aktiem noteiktie nosacījumi. Pārkāpjot šos nosacījumus, jūs var notiesāt gan par rīkojuma neievērošanu, gan arī par sākotnējo nodarījumu.
 • Tiesa var likt jums miermīlīgi uzvesties konkrētu laikposmu. 
 • Aizliegums apmeklēt sporta pasākumus. Ja jūs notiesā par vardarbīgu(-iem) nodarījumu(-iem) sporta sacensībās, piemēram, futbola spēles laikā, tiesa papildus pamatsodam var arī aizliegt jums apmeklēt sporta sacensības, piemēram, futbola spēles.
 • Rīkojums par noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūtas mantas konfiskāciju.
 • Transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana. Ja jūs notiesā par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, jums var atņemt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. To nosaka papildus citiem tiesas piespriestajiem soda veidiem.
 • Medību bises turēšanas atļaujas atņemšana vai lietošanas aizliegšana. Šo sodu piemēro, ja jūs notiesā par medību bises nelikumīgu izmantošanu malumedniecībai.
 • Rīkojums par konfiskāciju. Jūs varat saņemt rīkojumu par nelikumīgi iegūtas vai nelikumīgi jūsu valdījumā esošas mantas konfiskāciju.
 • Rīkojums par nojaukšanu. Tiesa drīkst izdot rīkojumu par ēkas nojaukšanu, ja tā ir nelikumīgi uzbūvēta.

Saites

Valdības tīmekļa vietne, kurā ir atsauce uz Konstitūciju

Lapa atjaunināta: 16/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu