Atbildētāji (kriminālprocesā)

Ja tādā vai citādā veidā esat iesaistīts kriminālprocesā, ļoti svarīgi ir saņemt neatkarīgas juridiskās konsultācijas. Šajā faktu lapā varat noskaidrot, kādos gadījumos jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību. Tāpat šeit uzzināsiet, kādu palīdzību jums sniegs advokāts. Faktu lapā pieejama vispārīga informācija par to, kur meklēt advokātu un kādas iespējas ir segt izdevumus par advokāta pakalpojumiem, ja nevarat tos atļauties.

Kur meklēt advokātu?

Ja esat aizdomās turētais saistībā ar noziedzīgu nodarījumu, jums ir tiesības uz advokāta konsultāciju. Ja esat apsūdzēts noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, jums ir tiesības uz advokāta pārstāvību tiesvedības laikā. Jebkurā gadījumā jums ir tiesības uz brīvi izraudzīta advokāta pakalpojumiem. 

Klienta un advokāta savstarpējā saziņa ir konfidenciāla. Tā norisinās privāti, un bez jūsu piekrišanas to nedrīkst izpaust.

Vai man ir jāmaksā par advokāta pakalpojumiem?

Ja esat apsūdzēts par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par ko var piespriest brīvības atņemšanu uz laiku, kas nepārsniedz 1 gadu, jums ir tiesības uz juridisko palīdzību, kas pieejama ikvienā kriminālās tiesvedības posmā.

Ja iesniedzat pieteikumu par juridiskās palīdzības piešķiršanu, tiesa lemj par tā pamatotību, ņemot vērā labklājības biroja sagatavoto sociālekonomisko ziņojumu pēc tiesas pieprasījuma.

Ja jums pienākas juridiskā palīdzība, jums ir tiesības izraudzīties kādu no advokātiem, kas iekļauti Kipras Advokātu kolēģijas sagatavotajā sarakstā. Visa vajadzīgā informācija par advokātu sarakstu ir pieejama tās attiecīgās tiesas reģistrā, kurā pret jums ir ierosināts kriminālprocess. Ja neizraudzīsieties sev kādu no sarakstā minētajiem advokātiem, to var iecelt tiesa.

Ja sniedzat nepatiesas ziņas par savu finansiālo stāvokli nolūkā saņemt juridisko palīdzību, jūs izdarāt kriminālpārkāpumu. Jums ir pienākums atmaksāt atpakaļ valstij saņemto juridisko palīdzību, un šajā gadījumā tiesa var izdot pavēli šo pienākumu izpildīt.

Ja advokāts ir pārkāpis rīcības kodeksu, jūs drīkstat iesniegt sūdzību Kipras Advokātu kolēģijas disciplinārlietu padomē.

Saites

Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijas informācija par juridisko palīdzību

Kipras Advokātu kolēģija

Lapa atjaunināta: 16/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu