Atbildētāji (kriminālprocesā)

Vai es varu pārsūdzēt?

Kad tiesa būs atzinusi jūs par vainīgu vai attaisnojusi, tā pasludinās spriedumu, kuru jūs uzzināsiet tiesas procesa beigās. Kriminālprocesa kodeksā ir noteikts, kad tiesa var izbeigt kriminālprocesu bez sprieduma pasludināšanas. Šādā gadījumā tiesa pieņems lēmumu. Jūs varat iesniegt pārsūdzību gan par spriedumu, gan lēmumu.

Pārsūdzībai jābūt rakstiskai, un uz tās jābūt jūsu parakstam. To iesniedz apelācijas instances tiesai ar pirmās instances tiesas starpniecību. Ja pirmās instances tiesa ir rajona tiesa, apelācijas instances tiesa būs apgabaltiesa. Par apgabaltiesas spriedumiem un lēmumiem pārsūdzību iesniedz apelācijas tiesā. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par tiesām, lūdzu, skatiet Augstākās tiesas padomes tīmekļa vietni. Pārsūdzības par spriedumiem iesniedz 15 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas, par lēmumiem – septiņu dienu laikā no to paziņošanas dienas.

Jūs varat pārsūdzēt tiesas secinājumus attiecībā uz faktiem, kurus tā uzskatījusi par pierādītiem, attiecīgo tiesību aktu piemērošanu un netaisnīgu sodu. Neatkarīgi no tā, cik daudz un kādas ir pārsūdzības, apelācijas instances tiesa nolems, vai viss spriedums ir pareizs vai ne.

Kas notiks, ja es pārsūdzēšu?

Kad pirmās instances tiesa būs saņēmusi jūsu pārsūdzību, tā nosūtīs pārsūdzības kopiju prokuroram un citām tiesvedībā iesaistītajām pusēm. Tā pati tiesa nosūtīs lietu ar pārsūdzību un sprieduma pamatojumu apelācijas instances tiesai. Ja tiesa ir noteikusi turēt jūs pirmstiesas apcietinājumā kā līdzekli, lai novērstu izvairīšanos no kriminālvajāšanas, pārsūdzības rezultātā jūs netiksiet automātiski atbrīvots. Bet jūs varat lūgt apelācijas instances tiesai nomainīt šo drošības līdzekli pret vieglāku. Tiesa lems par jūsu pārsūdzību atsevišķā sēdē.

Nav noteikta termiņa, kurā apelācijas instances tiesai ir jānosaka pārsūdzības izskatīšanas datums. Tas ir atkarīgs no tā, kad var sagatavot sprieduma pamatojumu, kā arī no tiesas noslogojuma.

Jūs varat apelācijas instances tiesai iesniegt jaunus pierādījumus, jo šī tiesa var atklāt jaunus faktus. Šajā tiesā noteikumi par pierādījumu izmantojamību ir tādi paši kā pirmās instances tiesā.

Kas notiek pārsūdzības izskatīšanas sēdē?

Jūs varat piedalīties pārsūdzības izskatīšanas sēdē, bet tas nav obligāti. Jūs un jūsu advokāts varat izteikt mutiskus apsvērumus par pārsūdzībā iekļautajiem punktiem. Citas klātesošās lietā iesaistītās puses var izteikt savas domas par pārsūdzību.

Apelācijas instances tiesa var nolemt:

  • atcelt spriedumu un nodot lietu atkārtotai izskatīšanai prokuroram vai pirmās instances tiesai;
  • atcelt pirmās instances tiesas spriedumu un pasludināt jaunu spriedumu;
  • nolemt mainīt spriedumu, paredzot vieglāku sodu;
  • atcelt spriedumu un izbeigt kriminālprocesu;
  • atlikt kriminālprocesu Kriminālprocesa kodeksā paredzētajos gadījumos;
  • apstiprināt pirmās instances tiesas spriedumu.

Kas notiks, ja pārsūdzība tiek apmierināta/noraidīta?

Ja neesat apmierināts ar apelācijas tiesas spriedumu vai nolēmumu, jūs varat iesniegt pārsūdzību Augstākajā kasācijas tiesā. Ja apelācijas instances tiesa ir apgabaltiesa, jūs varat iesniegt pārsūdzību Augstākajai kasācijas tiesai tikai tad, ja apgabaltiesa ir pasludinājusi jaunu spriedumu.

Augstākā kasācijas tiesa neatklāj jaunus faktus un tāpēc nepieņem jaunus pierādījumus. Šī tiesa var tikai konstatēt, vai pareizi ir piemēroti tiesību akti un vai piemērotais sods ir taisnīgs. Augstākā kasācijas tiesa izskatīs tikai tai iesniegtajā pārsūdzībā iekļautos punktus.

Jums ir tiesības uz kompensāciju tikai tad, ja notiesājošs spriedums ir atcelts un apelācijas instances tiesa pasludina jaunu spriedumu, ka esat attaisnots. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet, likumu par kompensācijām šeit. Ja pēc pārsūdzības izskatīšanas paliek spēkā notiesājošs spriedums, kaut vai ar vieglāku sodu, tas tiek reģistrēts sodāmības reģistrā. Attaisnojošs spriedums netiek reģistrēts. 

Kad esat izmantojis visas iespējas iesniegt pārsūdzību Apelācijas tiesā un Augstākajā kasācijas tiesā, vairs nav iespējams pārsūdzēt spriedumu. Spriedums kļūs galīgs, ja par to nav iesniegta pārsūdzība vai pārsūdzība ir iesniegta pēc noteiktā termiņa, vai pēc tam, kad Augstākā kasācijas tiesa ir pasludinājusi savu lēmumu.

Es esmu no citas dalībvalsts. Vai mani pēc tiesas var nosūtīt atpakaļ?

Jūs var nosūtīt atpakaļ. Dažos gadījumos to var izdarīt pat tad, ja jūs tam nepiekrītat. Jūsu nosūtīšana nenotiks obligāti pēc tam, kad jūsu spriedums stāsies spēkā. Ir jāievēro kārtība, kas sīki izklāstīta Kriminālprocesa kodeksā. Jums būs nepieciešamas juridiskas konsultācijas.

Ja esmu notiesāts, vai mani var vēlreiz tiesāt par to pašu noziedzīgo nodarījumu?

Tiesību aktu noteikumi neļauj jūs tiesāt par noziedzīgu nodarījumu, par kuru jau esat notiesāts. Šis aizliegums ir spēkā arī tad, ja jūs esat bijis notiesāts citā dalībvalstī.

Informācija par apsūdzībām un sodāmību

Informāciju par jums izvirzītajām apsūdzībām saglabās policijas reģistrā. Ja esat attaisnots, jūs varat pieprasīt policijai šo informāciju no reģistra izņemt .

Informācija par jūsu notiesāšanu tiks iekļauta sodāmības reģistrā. Tā glabāsies attiecīgajā rajona tiesā. Ja esat dzimis ārpus Bulgārijas, jūsu sodāmības reģistrs tiks glabāts Tieslietu ministrijā.

Nekāda informācija par sodāmību netiek izņemta no reģistra, kamēr jūs nesasniedzat 100 gadu vecumu, tad tā tiek uzņemta mikrofilmā un pēc tam iznīcināta. Jums nav jādod piekrišana informācijas glabāšanai par jūsu sodāmību. Jums nav arī tiesību iebilst pret šīs informācijas glabāšanu.

Saites

Kriminālprocesa kodekss

Likums par valsts un pašvaldību atbildību par zaudējumiem (kas radīti pilsoņiem)

2008. gada 26. februāra Dekrēts Nr. 8 par Sodāmības reģistru funkcijām un struktūru

Lapa atjaunināta: 09/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu