Atbildētāji (kriminālprocesā)

Kur un kā notiks lietas izskatīšana?

Kriminālprocesa kodekss nosaka, vai pirmās instances tiesa, kurā izskatīs jūsu lietu, būs rajona vai apgabaltiesa. Lai iegūtu vairāk informācijas par tiesām, apmeklējiet Augstākās tiesas padomes tīmekļa vietni.

Parasti tiesas process ir publisks. Tomēr ir iespējams, ka viss tiesas process vai atsevišķas tiesas sēdes notiek aiz slēgtām durvīm. Tas tiek darīts, lai aizsargātu valsts noslēpumus, sabiedrības morāli vai aizsargāto liecinieku slepeno identitāti.

Atkarībā no nozieguma smaguma, par kuru izvirzīta apsūdzība, lietu iztiesā tiesnesis vai tiesnešu palāta viena tiesneša un divu piesēdētāju sastāvā. Īpaši smagu kriminālnoziegumu lietas iztiesā tiesnešu palāta divu tiesnešu un trīs piesēdētāju sastāvā. Tiesnesim un tiesas piesēdētājiem tiesas procesā ir līdzvērtīgas balsis.

Vai tiesas procesa laikā var mainīt apsūdzību?

Tas ir iespējams, ja tiesas procesa laikā ir pierādīti jauni apstākļi, kuri līdz tam nebija zināmi izmeklēšanas iestādēm un kuri pamato apsūdzību. Jaunu apsūdzību var izvirzīt tikai tad, ja:

  • nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas sākotnējā apsūdzības rakstā minētajos faktos;
  • pat bez šādām izmaiņām jaunā apsūdzība ir par smagāku noziedzīgu nodarījumu.

Ja ir izvirzīta jauna apsūdzība, jūs varat lūgt iespēju sagatavoties aizstāvībai pirms tiesas procesa sākuma.

Ja esat atzinis savu vainu kādā noziedzīgā nodarījumā, par kuru jums izvirzīta apsūdzība, jūs varat saņemt vieglāku sodu. Tomēr tiesa nevar pieņemt spriedumu tikai uz jūsu atzīšanās pamata.

Kādas ir manas tiesības tiesas procesā?

Ja esat apsūdzēts noziegumā, par kuru paredzēta brīvības atņemšana vairāk nekā uz pieciem gadiem, jums ir jāpiedalās tiesas procesā. Ja esat ārvalstnieks un jūsu klātbūtne ir obligāta, tiesas process var notikt bez jums tikai saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti šeit. Tādos gadījumos jums šeit noteiktajā kārtībā tiks piešķirts dežurējošais advokāts.

Parasti nav atļauta piedalīšanās tiesas procesā ar videokonferences palīdzību. Izmantojot videokonferenci, tiesa var jūs tikai nopratināt, turklāt tikai tad, ja atrodaties ārpus valsts un tiesa uzskata, ka patiesības noskaidrošana netiks traucēta. Obligāta piedalīšanās nozīmē jūsu fizisku klātbūtni visa tiesas procesa laikā. Ja jūsu piedalīšanās nav obligāta, jums ir tiesības piedalīties tiesā. Ja nerunājat attiecīgās valsts valodā, jūs varat bez maksas izmantot tulka pakalpojumus.

Kriminālprocesa kodeksā ir norādīti gadījumi, kad ir obligāti jānodrošina aizstāvība. Informāciju par advokāta izvēli un tiesībām uz bezmaksas juridisko palīdzību skatīt šeit. Jūs varat nomainīt savu advokātu. Ja esat aizturēts vai apcietināts, jūs varat tikties un runāt ar savu advokātu apstākļos, kas nodrošina sarunas konfidencialitāti. Ja nerunājat attiecīgās valsts valodā, jums var palīdzēt tulks.

Jūs varat runāt tiesā, bet tas nav obligāti. Pat tad, ja kaut kas no jūsu teiktā nav patiesība, tas attiecībā uz jums neradīs negatīvas sekas. Jums ir jāapstiprina jūsu personas dati.

Kādas ir manas tiesības attiecībā uz pierādījumiem pret mani?

Jūs varat apstrīdēt pret jums savāktos pierādījumus. Jūs varat paziņot, ka tie nav pieļaujami, jo nav iegūti likumīgā veidā vai, lai gan ir pieļaujami, nepamato apsūdzību. Parasti pierādījumus apstrīd tiesas procesa beigās, kad advokāts izklāsta aizstāvības argumentus. Pierādījumu pieļaujamību var apstrīdēt arī tiesas procesa laikā.

Jums ir tiesības pieprasīt jebkādus pierādījumus, kas saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem ir pieņemami un liecina jums par labu. Jūs varat pieprasīt aizstāvības liecinieku nopratināšanu. Jūs varat pieprasīt pierādījumu iegūšanu jebkurā tiesas procesa brīdī. Pierādījumi, kas iegūti ar privātdetektīva palīdzību, ir pieņemami, ja iegūti likumīgā veidā. Jūsu advokāts var novērtēt šādu pierādījumu vērtīgumu.

Jūs un jūsu advokāts var apsūdzības lieciniekiem viņu klātbūtnes gadījumā uzdot jebkādus jautājumus. Specifiskāka ir aizsargāta liecinieka nopratināšanas procedūra. Jūs varat apstrīdēt to, ko liecinieki ir liecinājuši pret jums. Parasti tas tiek darīts tiesas procesa beigās, kad advokāts izklāsta aizstāvības argumentus.

Vai tiks ņemta vērā informāciju par manu sodāmību?

Tiesa savāks informāciju par iepriekšējo sodāmību neatkarīgi no tā, vai jūs tam piekrītat vai ne. Ja esat iepriekš atzīts par vainīgu kriminālnoziegumā, tā rezultātā varat saņemt smagāku sodu. Informācijai jābūt aktuālai līdz tiesas procesa beigām. Jebkādu iepriekšējo sodāmību citā dalībvalstī ņems vērā, ja to agrāk ir atzinusi Bulgārijas tiesa.

Kas notiks tiesas procesa beigās?

Ja tiesa nolemj, ka apsūdzētā vaina ir pierādīta, izslēdzot saprātīgas šaubas, tiesa atzīs jūs par vainīgu un piespriedīs sodu saskaņā ar tiesību aktiem. Pretējā gadījumā jūs pasludinās par nevainīgu.

Iespējamie sodi

  • Mūža ieslodzījums – ar soda aizstāšanas tiesībām vai bez tām. To piespriež par vissmagākajiem kriminālnoziegumiem. Mūža ieslodzījumu bez soda aizstāšanas tiesībām nevar aizstāt ar ieslodzījumu uz noteiktu laiku. Brīvības atņemšana uz noteiktu laiku – ne vairāk kā 20 gadi vai izņēmuma kārtā līdz 30 gadiem. Sodu izcieš cietumā.
  • Pārbaudes laiks ar noteiktu termiņu – ietver jūsu uzraudzības un ietekmēšanas līdzekļus, bez brīvības atņemšanas. Šāds līdzeklis var būt piespiedu darbs.
  • Īpašuma konfiskācija – piespiedu kārtā atņem jūsu īpašumu vai tā daļu.
  • Naudas sods – jums jāsamaksā noteikta naudas summa.
  • Tiesību ierobežošana uz noteiktu laiku – jums nebūs tiesību ieņemt noteiktu amatu vai nodarboties ar noteiktu profesiju, saņemt apbalvojumus vai dienesta pakāpes.
  • Publisks nosodījums – jums pasludinātais spriedums tiks atbilstošā veidā padarīts publisks.

Kāda ir cietušā loma tiesas procesa laikā?

Cietušais kā privāts apsūdzētājs uzturēs apsūdzību, ko jums izvirzījis prokurors, un pieprasīs notiesāšanu. Kā civilprasītājs cietušais vēlēsies, lai jūs notiesā un jūs atlīdzināt zaudējumus, kas radušies noziedzīga nodarījuma rezultātā. Cietušais tiesas procesa sākumā iesniegs lūgumrakstu, un, ja tiesa tā nolems, tas tiks īstenots saskaņā ar iepriekš norādīto.

Aizsargāta liecinieka nopratināšana

Liecības došana var apdraudēt liecinieka vai viņa/viņas ģimenes un draugu dzīvību vai veselību. Ja tiesa tiek pārliecināta, ka briesmas ir reālas, pēc liecinieka pieprasījuma vai ar viņa/viņas atļauju tiesa veic pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu viņa/viņas drošību. Šāds pasākums var būt apdraudētā liecinieka identitātes neatklāšana.

Ja aizsargātam lieciniekam ar slepenu identitāti ir jāliecina, tiesa nopratinās viņu bez tiesas procesā iesaistīto pušu klātbūtnes. Tiesību akti nosaka, ka tiesai jāveic visi iespējamie piesardzības pasākumi, lai neatklātu liecinieka identitāti. Pēc nopratināšanas tiesa nekavējoties nodrošinās jūs un jūsu advokātu ar neparakstītu liecinieka nopratināšanas protokolu. Jūs un jūsu advokāts jautājumus lieciniekam varat uzdot rakstiski.

Saites

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512224Kriminālprocesa kodekss

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529Kriminālkodekss

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135560660Likums par tiesu varu

http://www.vss.justice.bg/bg/vlast/1.htmAugstākās tiesas padome

Lapa atjaunināta: 09/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu