Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Vai es varu lēmumu pārsūdzēt?

Atbildētājs jebkuru notiesājošu tiesas lēmumu var pārsūdzēt augstākas instances tiesā. Ja spriedumu ir pieņēmusi iecirkņa tiesa vai apgabaltiesa viena tiesneša sastāvā, var iesniegt pilnu pārsūdzību. Tās mērķis ir apstrīdēt gan notiesājošo spriedumu, gan lēmumu par piemērojamo soda mēru. Šajā tiesvedībā jūs varat arī pieprasīt, lai tiek iegūti jauni pierādījumi, vai pats varat iesniegt jaunus pierādījumus.

Ja spriedumu ir pieņēmusi tiesa tiesas piesēdētāju sastāvā vai zvērināto tiesa, jūs varat pārsūdzēt tikai daļu par piespriesto soda mēru, bet ne pašu notiesājošo spriedumu. Šos spriedumus var apstrīdēt tikai, lai panāktu to atcelšanu; šajā gadījumā jūs pārsūdzībā varat norādīt uz procesuālo normu, lēmuma pamatojuma un likuma pārkāpumiem.

Jūs nevarat apstrīdēt to, kā tiesnesis novērtējis pierādījumus. Jaunus pierādījumus iesniegt nevar.

Par savu nodomu pārsūdzēt spriedumu jums jāpaziņo vai nu uzreiz, tiklīdz spriedums ir pasludināts, vai trīs dienu laikā. Tad tiesa jums vai jūsu aizstāvības advokātam izsniegs spriedumu rakstiski. Jūsu aizstāvības advokātam četru nedēļu laikā ir jāiesniedz pārsūdzība rakstiskā veidā.

Arī prokuroram ir tādas pašas pārsūdzības tiesības.

Kā notiek pārsūdzības process?

Tiesvedības pretējai pusei (apsūdzētais vai apsūdzība) ir tiesības atbildēt uz pārsūdzību. Tad tiesa lietu nodod tiesai, kas izskata pārsūdzību. Par spriedumu atcelšanu vienmēr lemj Augstākā tiesa.

Pēc mutvārdu apelācijas sūdzības iztiesāšanas tiks pieņemts lēmums. Augstākā tiesa apelācijas sūdzības par sprieduma atcelšanu var izskatīt arī rakstiskā procedūrā.

Ja Augstākā tiesa nelemj apmierināt apelācijas sūdzību par sprieduma atcelšanu, tā parasti attur apstrīdētā sprieduma izpildi un nosūta lietu atpakaļ pirmās instances tiesai. Ja ir pārsūdzēts notiesājošais spriedums, apelācijas tiesai vispirms jāiegūst jebkuri pierādījumi, kurus tā uzskata par nepieciešamiem, bet pēc tam jālemj par lietu pēc būtības.

Kad jūs paziņojat par nodomu spriedumu pārsūdzēt un iesniedzat pārsūdzību, apstrīdētā sprieduma izpilde tiek apturēta. Tomēr, ja jūs atrodaties pirmstiesas apcietinājumā, pārsūdzības process nav pamats jūsu atbrīvošanai no apcietinājuma.

Pārsūdzības tiesas lēmumu nav iespējams pārsūdzēt.

Kas notiek pēc pārsūdzības procesa?

Ja jūsu pārsūdzību apmierina (pilnībā vai kādā tās daļā), pirmās instances tiesā var notikt otrs tiesas process. Pastāv arī iespēja, ka tiesa, kas izskata pārsūdzību, pati pieņem lēmumu, pamatojoties uz jūsu norādītajiem argumentiem.

Ja pārsūdzību noraida vai pārsūdzības tiesa ar savu lēmumu apstiprina notiesāšanu, spriedumu izpilda, tiklīdz tas kļūst galīgs un īstenojams.

Ja vien jums nav piespriests nosacīts sods, jūs saņemsiet norādījumus vai nu samaksāt naudas sodu, vai arī sākt izciest brīvības atņemšanu.

Ja jūs pilnībā attaisno, bet tiesas procesa laikā jūs esat bijis apcietinājumā, jums ir tiesības uz kompensāciju par apcietinājumā pavadīto laiku saskaņā ar Likumu par kompensāciju krimināltiesībās.

Vai es sodu varu izciest savā izcelsmes dalībvalstī?

Tas ir iespējams, ja jūs to vēlaties vai tam piekrītat. Piemērojamos noteikumus jūs atradīsiet Eiropas Padomes konvencijā par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai (jo īpaši 3. pantā).

Vai manu notiesāšanas faktu ieraksta reģistrā?

Federālais policijas direktorāts Vīnē uztur krimināllietu reģistru par visu Austriju. Jo īpaši tajā ietverta šāda informācija:

  • visi galīgie spriedumi, kuri pieņemti Austrijas krimināltiesās;
  • visi galīgie spriedumi, kuri pieņemti ārvalstu tiesās par Austrijas pilsoņiem un tādām personām, kuru mītnes vieta ir Austrija vai kuras ir Austrijas rezidenti;
  • visi valsts un ārvalstu krimināltiesu lēmumi saistībā ar šiem spriedumiem.

Nav iespējams pārsūdzēt ierakstus krimināllietu reģistrā. Atkarībā no noziedzīgā nodarījuma smaguma ierakstus krimināllietu reģistrā pēc noteikta laika perioda dzēš.

Lapa atjaunināta: 22/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu