Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas vācu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Atbildētāji (kriminālprocesā)

Kur notiks tiesas process?

Iztiesāšana notiks tiesā, kurā prokuratūras iestādes iesniedza gala apsūdzību. Parasti tā ir tiesa ar vietējo piekritību vietā, kurā izdarīts noziedzīgais nodarījums. Tiesas sēdes ir atklātas (ar dažiem izņēmumiem).

Atkarībā no soda veida lēmumu pieņem tiesa viena tiesneša sastāvā, tiesas piesēdētāju sastāvā vai zvērināto tiesa. Tiesas piesēdētāji piedalās gan tiesās ar tiesas piesēdētājiem, gan zvērināto tiesās.

Vai tiesas procesa laikā var mainīt apsūdzību?

Ja iztiesāšanas laikā jūs apsūdz par vēl kāda pārkāpuma izdarīšanu, prokuratūras iestādes var paplašināt pret jums izvirzīto apsūdzību un paplašināt tiesas procesu, lai iekļautu jauno apsūdzību, ja vien par to nav paredzēts bargāks soda mērs nekā par sākotnējo apsūdzību.

Savā lēmumā tiesa ņem vērā tikai faktus, kas aprakstīti apsūdzības rakstā, bet neņem vērā nekādu prokuratūras iestāžu sniegto tiesisko novērtējumu. Tiesa likumpārkāpumu, par kura izdarīšanu jūs tiekat apsūdzēts, var kvalificēt citādi, nekā to apsūdzības rakstā ir kvalificējušas prokuratūras iestādes.

 

Kādas ir manas tiesības tiesas procesa laikā?

Gan visa kriminālprocesa, gan arī iztiesāšanas laikā jums ir tiesības klusēt. Jums nav obligāti jāizsaka savs viedoklis par izvirzīto apsūdzību.

Ja jūs tiesas procesa laikā atzīstat apsūdzību, tas ir vainu mīkstinošs apstāklis, ko ņem vērā, lemjot par soda mēru. Tomēr vainas atzīšana nemaina iztiesāšanas gaitu. Jūs nesodīs par to, ka noklusēsiet patiesību.

Tiesas ar tiesas piesēdētājiem un zvērināto tiesas nevar izskatīt lietu bez jūsu klātbūtnes. Turklāt šādā tiesas procesā jums vienmēr ir nepieciešams aizstāvības advokāts, kurš jūs pārstāv. Attiecībā uz tiesas procesu videokonferences veidā noteikumi nepastāv.

Ja jūs pietiekami labi nepārvaldāt vācu valodu, uz tiesas sēdi ir jāpieaicina tulks. Tiesas procesa laikā tulks iztulkos svarīgākos faktus valodā, kuru jūs saprotat.

Tiesas procesa laikā jums ir arī tiesības iesniegt lūgumus, jo īpaši lūgumus par pierādījumu pieprasīšanu.

Tiesas procesā, kurā iztiesāšana notiek ar tiesas piesēdētājiem vai zvērināto tiesu, jums ir nepieciešams aizstāvības advokāts, kurš jūs pārstāv, bet citos tiesvedības veidos aizstāvības advokāta iecelšana ir brīvprātīga.

Jebkurā laikā pēc izvēles jūs drīkstat manīt savu aizstāvības advokātu. Tomēr tas nedrīkst nepamatoti paildzināt tiesas procesu.

Kādas ir manas tiesības attiecībā uz pierādījumiem pret mani?

Tiesas lēmuma pamatojums balstās tikai uz tiem pierādījumiem, kuri iegūti tieši tiesas procesa laikā. Jums ir tiesības izteikt savu viedokli par katru iegūto pierādījumu.

Lieciniekus jāuzklausa personīgi. Liecinieku liecības drīkst nolasīt tikai tad, ja tam piekrīt prokurors un advokāts. Jums ir tiesības iztaujāt citus apsūdzētos un lieciniekus vai ļaut savam aizstāvības advokātam tos iztaujāt.

Nav atļauti izpētes pierādījumi. Tie ir pierādījumi, kuru sekas jūs iepriekš nevarat paredzēt. Ja jūs pieprasāt pierādījumu iegūšanu, jums jāspēj paskaidrot, ko šie pierādījumi dos vai kādus neapgāžamus faktus apstiprinās.

Jūs arī varat iesniegt pierādījumus tieši tiesas procesa laikā, piemēram, pierādījumus, kurus ieguvuši privātdetektīvi. Tiesas ieskatos ir lemt par šo pierādījumu novērtēšanu.

Vai tiesas procesa laikā var iegūt informāciju par manu sodāmību?

Kriminālprocesa kodekss paredz, ka informāciju par sodāmību var iegūt pat no ārvalstīm. Informāciju par jūsu sodāmību nolasīs tiesas procesa laikā.

Ja jūs esat bijis tiesāts un jums ir iepriekšēja sodāmība par līdzīga veida noziedzīgu nodarījumu, tādā gadījumā jums piespriestais soda mērs var būt bargāks.

Kas notiek pēc tiesas procesa beigām?

Pēc tam, kad ir iegūti visi pierādījumi un apsūdzība un aizstāvība ir izteikusies tiesu debatēs, tiesa pieņem lēmumu. Ar to beidzas tiesas process pirmās instances tiesā.

Ja pastāv attiecīgie apstākļi un atbilstība nepieciešamajām prasībām, tiesa var lemt par kriminālatbildības aizstāšanu ar alternatīvajiem labošanas darbiem. Visos pārējos gadījumos tiesa lemj par to, vai uzskata jūs par vainīgu izvirzītajā apsūdzībā vai attaisno.

Ja jūs notiesā, tiesai jālemj arī par sodu. Sods var būt naudas sods vai brīvības atņemšana uz laiku. Sprieduma izpildi var atlikt uz nosacītu probācijas periodu.

Kāda ir cietušā loma tiesas procesa laikā?

Noziedzīgā nodarījumā cietušais ir tiesīgs piedalīties tiesas procesā un izmantot aizstāvības advokāta pārstāvību. Cietušajam ir tiesības uzdot jautājumus apsūdzētajam, lieciniekiem un ekspertiem tiesas procesa laikā, kā arī tikt uzklausītam attiecībā uz viņa/viņas prasībām.

Tāpat kā apsūdzētajam arī cietušajam ir tiesības uz tulka pakalpojumiem tiesas procesā, ja viņš/viņa pietiekami labi nepārvalda vācu valodu.

Ja cietušais noziedzīga nodarījuma rezultātā ir bijis īpaši pakļauts stresam, tiesas procesā viņš/viņa var saņemt sociālpsiholoģisko un juridisko tiesas palīdzību, ja tas nepieciešams, lai aizsargātu viņa/viņas procesuālās tiesības.

Cietušie, kuri pieprasa kompensāciju par kaitējumu, kas nodarīts noziedzīga nodarījuma rezultātā, vai kompensāciju par tiesību aizskārumu, ir privātpersonas lietā. Ja cietušie tiesas procesā piedalās kā privātpersonas, viņiem arī ir tiesības pieprasīt pierādījumus.

Lapa atjaunināta: 22/06/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu