Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Ar galiu pateikti skundą?

Jūs ir jūsų advokatas galite apskųsti bet kurią bausmę, išskyrus baudą.

Apeliacinis skundas turi būti pateiktas jus nuteisusiam teisėjui per 15–45 dienų terminą nuo nuosprendžio paskelbimo arba įregistravimo dienos.

Skunde privalote nurodyti jo pagrindus ir su bausme susijusius klausimus, kuriuos skundžiate.

Skundas bus nagrinėjamas Apeliaciniame teisme arba Apeliaciniame asizų teisme (it. Corte d’Assise d’Appello).

Kokie bus padariniai, jei pateiksiu skundą?

Jei apskųsite bausmę, ji nebus vykdoma tol, kol sprendimas neįsiteisės.

Kad pateikėte apeliacinį skundą, nereikš, kad būsite paleistas, jei pateikdamas skundą esate laisvės atėmimo vietoje. Tokiu atveju Apeliacinis teismas jūsų skundą išnagrinės per kuo trumpesnį laiką. Bet kuriuo kitu atveju tai priklausys nuo teismo darbo krūvio.

Apeliacinis teismas sprendimą priims tik dėl esamų įrodymų.

Sprendimą dėl bylos nagrinėjimo iš naujo teismas gali priimti tik išimtinėmis aplinkybėmis. Turimais įrodymais gali būti nuspręsta remtis tik tuo atveju, jei tai yra būtina sprendimui priimti. Galite apeliacinio teismo posėdyje prašyti nagrinėti nenumatytus arba naujus įrodymus, paaiškėjusius pirmosios instancijos teismui priėmus nuosprendį.

Jei pirmosios instancijos teismo posėdyje nedalyvavote ir galite įrodyti, kad negalėjote to padaryti arba kad jums buvo nežinoma, jog vyksta teisiamasis posėdis, teismas gali priimti sprendimą nagrinėti bylą iš naujo.

Kas vyks nagrinėjant apeliacinį skundą?

Teismo posėdyje turi dalyvauti jūsų advokatas. Jūs galite dalyvauti, tačiau neprivalote to daryti.

Turite teisę gauti vertėjo paslaugas.

Teismui nusprendus bylą nagrinėti iš naujo, bus iš naujo tiriami visi įrodymai.

Nuosprendį teismas paskelbs, proceso šalims pasakius baigiamąsias kalbas.

Kas atsitiks, jei apeliacinis skundas bus patenkintas arba atmestas?

Jei teismas apeliacinį skundą pripažins priimtinu, bausmė arba jos dalis gali būti panaikinta arba pakeista.

Jei teismas apeliacinio skundo nepriims, bus paliktas galioti bylą nagrinėjusio pirmosios instancijos teismo nuosprendis.

Jei apeliacinėje instancijoje būsite išteisintas, bendra tvarka kompensacijos negausite.

Ar galiu apskųsti Apeliacinio teismo sprendimą?

Šį sprendimą galite apskųsti Kasaciniam teismui.

Kasacinį skundą galite pateikti pats arba per savo advokatą, jei jis registruotas „Albo dei patrocinanti in Cassazione“ (specialiajame Kasacinio teismo advokatų registre).

Skundas turi būti pateiktas Apeliaciniam teismui per 15–45 dienų terminą.

Skundą galima pateikti tik griežtai nustatytais atvejais ir tik dėl teisinių klaidų.

Teismo posėdžiai gali būti uždari arba vieši.

Kasacinis teismas sprendimą priima remdamasis teismo dokumentais.

Kasacinis teismas gali nepriimti skundo arba jį atmesti, panaikinti apskųstą teismo sprendimą perduodamas jį arba neperduodamas jo nagrinėti iš naujo. Jei byla turi būti nagrinėjama iš naujo, ji bus grąžinta pirmosios instancijos teismo teisėjui.

Kas bus, kai nuosprendis įsiteisės?

Nuosprendis bus galutinis, jei per įstatymuose nustatytus terminus jo neapskųsite Apeliaciniam teismui ar Kasaciniam teismui arba Kasaciniam teismui priėmus sprendimą, kuriuo atmestas jūsų apeliacinis skundas.

Nuosprendis įsiteisėja, kai jis tampa galutinis.

Jis įregistruojamas Teistumo duomenų tarnyboje.

Jei jums skirta bausmė yra bauda, turėsite sumokėti tarnybos nurodytą sumą.

Jei būsite nuteistas laisvės atėmimo bausme, bausmės vykdymo neatidedant, prokuroras pateiks vykdomąjį dokumentą.

Jei jums bus skirti treji metai laisvės atėmimo arba mažiau, prokuroras bausmės vykdymą gali atidėti ir jums pranešti apie savo sprendimą.

Dėl laisvės atėmimo pakeitimo kitokia priemone per 30 dienų galite kreiptis į „Tribunale di Sorveglianza“ (lygtinio atleidimo nuo bausmės klausimus nagrinėjantį teismą). Jei yra nustatytos kokios nors sąlygos, galite prašyti, kad būtumėte perduotas socialinio darbuotojo priežiūrai, kad jums būtų skirtas namų areštas arba priežiūra reabilitacijos ir prevencijos centre.

Jei prašymo nepateiksite arba jis bus atmestas, turėsite atlikti jums skirtą bausmę.

Esu iš kitos valstybės narės. Ar pasibaigus teismo procesui galiu būti išsiųstas iš šalies?

Jei esate nuteistas ilgesne negu dvejų metų laisvės atėmimo bausme, teisėjas gali pritaikyti saugumo priemonę – deportavimą.

Teisėjas gali pakeisti laisvės atėmimo bausmę deportavimu ir uždraudimu atvykti į šalį, jei esate nuteistas arba buvo sudarytas kaltintojo ir gynėjo susitarimas dėl dvejų metų laisvės atėmimo bausmės ir nėra galimybės bausmės vykdymą atidėti. Deportuojama bus iš karto, net jei nuosprendis nėra galutinis. Kompetentinga institucija – „Questore“ (nacionalinės policijos provincijos policijos viršininkas).

Deportuojamas galite būti ir tuo atveju, jei jau esate laivės atėmimo įstaigoje ir liko atlikti trumpesnę nei dvejų metų laisvės atėmimo bausmę. Nutartį priima „Tribunale di Sorveglianza“ teisėjas. Šį sprendimą galite apskųsti „Tribunale di Sorveglianza“.

Ar informacija apie kaltinimus ir (ar) nuosprendį bus įtraukta į mano teistumo duomenis?

Teistumo duomenyse registruojami galutiniai nuosprendžiai.

Įrašas panaikinamas, kai jums sukanka 80 metų arba po jūsų mirties.
Jis panaikinamas ir tuo atveju, jei byla peržiūrima.

Taikos teisėjo priimti nuosprendžiai bus panaikinti praėjus penkeriems metams nuo sankcijos skyrimo, jei buvo skirta bauda, arba praėjus dešimčiai metų, jei buvo skirta kitokia bausmė ir per nustatytą laikotarpį nebuvo padarytas naujas nusikaltimas / pažeidimas.

Dėl Teistumo duomenų tarnybos įrašų ir pažymų klaidų ištaisymo galite kreiptis į kompetentingą teismą. Jei gimėte užsienyje, kompetentingas yra Romos teismas

Jei esu nuteistas, ar galiu vėl būti teisiamas už tą patį nusikaltimą?

Jei jus nuteisė Italijos teisėjas, nuosprendis yra galutinis ir Italijoje nebegalite būti teisiamas už tą patį nusikaltimą.

Jei esate nuteistas užsienio valstybės teisėjo, o nusikaltimas / pažeidimas padarytas Italijoje, galite vėl būti teisiamas Italijoje.

Susijusios nuorodos

Bendrieji teisės klausimai

Vidaus reikalų ministerija

Bendrieji klausimai ne piliečiams

Baudžiamosios teisės klausimai

Nacionalinė policija

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma