Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Graikija

Turinį pateikė
Graikija

Parengiamasis procesas

Kas mane iškviečia į teismą ir kokiu būdu?

Prokuroras surašo kaltinamąjį aktą, nustato teisiamojo posėdžio datą ir įteikia kaltinamajam, nukentėjusiajam ir liudytojams šaukimus į teismą likus ne mažiau kaip 15 dienų iki teisiamojo posėdžio dienos arba likus ne mažiau kaip 30 dienų iki teisiamojo posėdžio dienos, jei jie gyvena kitose Europos valstybėse.

Bylos nagrinėjimo teisme procesas

Kuris teismas nagrinės bylą?

Pagrindiniai baudžiamieji teismai yra magistratų teismai pažeidimams, Baudžiamųjų nusižengimų teismas baudžiamiesiems nusižengimams ir trijų teisėjų Baudžiamasis apeliacinis teismas arba mišri Didžioji kolegija sunkiems nusikaltimams tirti. Taip pat kompetentingas yra apylinkės, kurioje padarytas nusikaltimas, teismas.

Ar teisiamasis posėdis bus viešas?

Taip, jei viešumas neturės neigiamo poveikio visuomenės moralei arba nebus priežasčių proceso šalių privatumui apsaugoti.

Kas nagrinės bylą?

Sprendimą žemesnės instancijos teismuose priima teisėjai, o mišriose Didžiosiose kolegijose – teisėjai ir prisiekusieji.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti nagrinėjant bylą teisme?

Kaltinimas gali būti pakeistas panašiu kaltinimu. Tik teismas sprendžia, koks yra tinkamas bylos esmę sudarančių aplinkybių teisinis kvalifikavimas ar tiksliausias jų apibrėžimas.

Kas bus, jei nagrinėjant bylą teisme prisipažinsiu kaltas dėl kai kurių arba visų kaltinimų?

Jei prisipažinsite kaltu dėl tam tikrų kaltinimų, teismas nubaus atsižvelgdamas į jūsų prisipažinimą. Prisipažinus jums gali būti paskirta švelnesnė bausmė.

Kokios yra mano teisės teismo proceso metu?

Ar turiu dalyvauti teisiamajame posėdyje?

Jūs neprivalote dalyvauti asmeniškai. Jei, teismo įsitikinimu, asmeninis jūsų dalyvavimas nebūtinas, jums gali atstovauti advokatas.

Jei gyvenu kitoje valstybėje narėje, ar galiu dalyvauti naudodamasis vaizdo ryšio priemonėmis?

Negalite, nes toks dalyvavimo būdas dar nereglamentuotas įstatymais.

Ar turėsiu dalyvauti per visą teisminį bylos nagrinėjimą?

Ne, galite atvykti ir išvykti, ir jums toliau galės atstovauti jūsų advokatas.

Jei nesuprantu, kas vyksta, ar galėsiu naudotis vertėjo paslaugomis?

Jei nemokate teisme vartojamos kalbos, teismas privalo jums paskirti vertėją.

Ar privalau turėti advokatą? Ar man bus paskirtas advokatas? Ar galiu savo advokatą pakeisti?

Advokatas privalomas tik sunkių nusikaltimų atveju Kasaciniame teisme. Jei negalite rasti advokato, teismas privalo jums jį paskirti. Turite teisę advokatą pakeisti, išskyrus tuo atveju, kai jį aukštesnės instancijos teismuose jums paskyrė pats teismas (ex officio).

Ar galiu pasakyti kalbą teisme? Ar privalau kalbėti teisiamajame posėdyje?

Galite, tačiau neprivalote kalbėti. Jūs turite teisę tylėti.

Kokie bus padariniai, jei bylą nagrinėjant teisme nesakysiu tiesos?

Turite teisę nesakyti tiesos. Kaltinamajam apie save sakyti netiesą nėra baudžiamasis nusikaltimas.

Kokios yra mano teisės dėl prieš mane turimų įrodymų?

Ar galiu ginčyti prieš mane pateiktus įrodymus?

Galite ir turite teisę tai daryti gindamasis, pateikdamas įrodymus pats, juos paneigdamas arba kviesdamas savo liudytojus.

Kokius savo gynybos įrodymus galiu pateikti teismui?

Galite pateikti dokumentus, liudytojų ir ekspertų įrodymus.

Kokiomis aplinkybėmis galiu pateikti savo įrodymus?

Nėra jokių išankstinių sąlygų. Teismui įrodymus galite pateikti niekam apie tai nepranešdamas.

Ar galiu pasisamdyti privatų detektyvą, kad man surinktų reikiamus įrodymus? Ar tokie įrodymai priimtini?

Galite tai padaryti, ir įrodymai bus priimtini, jei jie buvo gauti teisėtai.

Ar galiu kaltinimams paneigti pasikviesti savo liudytojų?

Galite nurodyti tiek liudytojų, kiek tik pageidaujate, ir teismas turi leisti apklausti ne mažiau liudytojų, nei jų yra kaltintojo pusėje.

Ar aš arba mano advokatas gali užduoti klausimus kitiems liudytojams byloje? Ar aš arba mano advokatas gali ginčyti tai, ką jie teigia?

Jūs abu galite užduoti klausimus ir abejoti liudytojų duodamais parodymais.

Į kokią informaciją apie mano teistumą bus atsižvelgta?

Į teistumą, jei skirta ilgesnė nei 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, bus atsižvelgiama teismui priimant sprendimą dėl bausmės, jei būsite pripažintas kaltu.

Ar į ankstesnius teistumus kitose valstybėse narėse bus atsižvelgiama?

Taip, tačiau tik tuo atveju, jei tai įtraukta į jūsų teistumo duomenis.

Kuo baigiasi teisminis bylos nagrinėjimas?

Kuo gali baigtis teisiamasis posėdis?

Kaltinamojo išteisinimu, jei teismas nėra įsitikinęs arba abejoja, kad jis padarė nusikaltimą, taip pat dėl kitų teisinių priežasčių arba jei yra pagrindas neskirti bausmės (pavyzdžiui, kai kaltinamasis nuoširdžiai gailisi).

Kaltinamojo nuteisimu ir bausmės skyrimu, kai teismas įsitikinęs, kad kaltinamasis padarė nusikaltimą.

Baudžiamosios bylos nutraukimu tais atvejais, kai kaltinamasis miršta, nukentėjusysis atsiima kaltinimą, sueina senaties terminas arba nusikaltimui pritaikoma amnestija.

Pripažinimu, kad baudžiamasis procesas negalimas, jei sprendimas ar nuosprendis jau yra priimtas, nepareikštas kaltinimas (jei privaloma), civilinis ieškinys arba nepriimtas sprendimas dėl patraukimo baudžiamojon atsakomybėn.

Galimų bausmių santrauka

Pagrindinės bausmės: laisvės atėmimas (iki gyvos galvos arba nuo 5 iki 20 metų), laisvės atėmimas (nuo 10 dienų iki 5 metų), suėmimas (nuo 1 dienos iki 1 mėnesio), piniginė bauda (150–15 000 eurų), bauda (29–590 eurų), apgyvendinimas nepilnamečių laisvės atėmimo centre arba priverstinis gydymas psichikos sveikatos įstaigoje.

Papildomos bausmės: pilietinių teisių atėmimas, teisės atėmimas dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla, nuosprendžio paskelbimas.

Kardomosios priemonės: nepakaltinamais pripažintų nusikaltimus padariusių asmenų suėmimas, alkoholikų ir narkomanų gydymas detoksikacijos centruose, nukreipimas į darbo centrus, uždraudimas gyventi tam tikroje vietoje, užsieniečių išsiuntimas iš šalies ir turto konfiskavimas.

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo teisiamajame posėdyje?

Nukentėjusysis dalyvauja arba kaip ieškovas, arba kaip liudytojas. Jis, kaip ieškovas (arba „civilinis ieškovas, teikiantis priešingus įrodymus“), dalyvauja, siekdamas finansinės kompensacijos už moralinę žalą arba sukeltas dvasines kančias. Jis, kaip liudytojas, palaiko kaltinimą.

Jei nukentėjusysis dalyvauja kaip civilinis ieškovas, jis tai turi nurodyti prieš pateikdamas įrodymus.

Paskutinis naujinimas: 25/08/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma