Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Pažeidimo byloje galite apskųsti tam tikrus policijos teismo ir vietos teismo sprendimus – apeliaciją per dešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo galite pateikti baudžiamųjų bylų apeliaciniam teismui (Chambre des appels correctionnels).

Nesunkaus nusikaltimo byloje galite apskųsti baudžiamųjų bylų teismo (tribunal correctionnel) sprendimą – apeliaciją per dešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo galite pateikti baudžiamųjų bylų apeliaciniam teismui.

Sunkaus nusikaltimo byloje galite apskųsti prisiekusiųjų teismo (Cour d’Assises) nuosprendį – apeliaciją per dešimt dienų nuo nuosprendžio paskelbimo galite pateikti prisiekusiųjų teismui.

Apeliaciją galite pateikti dėl sprendimo, priimto pagal viešąjį ieškinį (bausmė) arba pagal civilinį ieškinį (žalos atlyginimas nukentėjusiajam).

Taip pat galite pateikti kasaciją – apeliacine instancija priimtus sprendimus ir paskutine instancija priimtus sprendimus per penkias dienas nuo skundžiamo sprendimo paskelbimo dienos galite apskųsti Kasacinio teismo baudžiamųjų bylų kolegijai.

Kasacinis teismas, kuris yra aukščiausios instancijos teismas, per nustatytą terminą priima sprendimą dėl kasacijos priimtinumo; jeigu kasacija laikoma priimtina, Kasacinis teismas sprendimą priima tik dėl teisės taikymo, taigi jis bylos nenagrinėja iš esmės.

Apeliacija ar kasacija turi būti pateiktos skundžiamą sprendimą priėmusio teismo kanceliarijai arba, jeigu esate sulaikytas, įkalinimo įstaigos vadovui.

Bet kokiu atveju apeliaciją ir kasaciją privalote pasirašyti.

Kas būna apskundus?

Pateikus apeliaciją, kol ji nagrinėjama apeliacine instancija, arba pateikus kasaciją, kol ji nagrinėjama kasacine instancija, apskųsto sprendimo vykdymas paprastai yra sustabdomas.

Tačiau jeigu buvote nuteistas laisvės atėmimo bausme ir paskui sulaikytas, apskundus sprendimą sulaikymas nepanaikinamas, kol bus priimtas naujas sprendimas.

Teismo posėdis turi būti surengtas per pagrįstą terminą nuo dienos, kurią apeliaciją ar kasaciją gavęs teismas šią apeliaciją ar kasaciją užregistruoja.

Kas vyksta apeliacinės ar kasacinės instancijos teismo posėdyje?

Kadangi baudžiamoji byla nagrinėjama žodžiu, apeliacinės instancijos teismo posėdyje galite pateikti ir paaiškinti naujus motyvus ir įrodymus, kurie aptariami taikant rungimosi principą.

Apeliacine instancija sprendimą priimantis baudžiamųjų bylų apeliacinis teismas arba prisiekusiųjų teismas apskųstą sprendimą gali patvirtinti arba panaikinti.

Tik tam tikrais atvejais, visų pirma tuomet, kai prokuratūra apeliacine tvarka apskundžia pagrindinį arba apskųstą sprendimą, išnagrinėjus apeliaciją iš pradžių paskelbta bausmė gali būti sugriežtinta, o civilinį ieškinį pareiškusios šalies (nukentėjusiojo) prašoma atlyginti žala – padidinta.

Sprendimą dėl teisės taikymo priimantis Kasacinis teismas apskųstą sprendimą gali panaikinti ir šalių bylą perduoti nagrinėti Apeliaciniam teismui arba jos neperduoti.

Teismo sprendimas įsiteisėja tik tuomet, kai baigiasi jo apskundimo terminai.

Jeigu išnagrinėjus apeliaciją, kuria apskųstas pradinis nuosprendis, įsiteisėjusiu Apeliacinio teismo sprendimu esate pripažįstamas nekaltu ar išteisinamas, galite prašyti atlyginti visą dėl šio nepagrįsto sulaikymo patirtą materialinę ir moralinę žalą, išskyrus tam tikras išimtis.

Informacija apie teisę gauti žalos atlyginimą pateikiama pranešant apie sprendimą, kuriuo esate pripažįstamas nekaltu arba išteisinamas.

Šiuo tikslu per šešis mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą, kuriuo esate pripažįstamas nekaltu arba išteisinamas, galite pateikti ieškinį Apeliacinio teismo, kurio jurisdikcijoje priimtas sprendimas, vyriausiajam pirmininkui.

Vyriausiasis pirmininkas sprendimą dėl ieškinio dėl žalos atlyginimo priima pagrįstu sprendimu; pagrįstas sprendimas priimamas po viešo teismo posėdžio, kuriame galite prašyti jus apklausti asmeniškai arba tarpininkaujant advokatui.

Apeliacinio teismo vyriausiojo pirmininko sprendimas per dešimt dienų nuo pranešimo apie jį gali būti apskųstas Nacionalinei sulaikytųjų žalos atlyginimo komisijai (Commission Nationale de réparation des détentions (CNR).

CNR priima galutinį sprendimą, kurio apskųsti negalima.

Nurodytą atlyginti žalą atlygina valstybė.

Kokia informacija pateikiama informacijoje apie teistumą?

Jeigu išnagrinėjus apeliaciją arba kasaciją įsiteisėjusiu sprendimu esate pripažįstamas kaltu ir jums skiriama bausmė, paskelbtas nuosprendis įtraukiamas į informaciją apie jūsų teistumą, kurią saugo kilmės šalies teisminės valdžios institucija.

Esu kitos valstybės narės pilietis. Ar teismo procesui pasibaigus būsiu išsiųstas iš šalies?

Pagal 1983 m. kovo 21 d. Nuteistųjų asmenų perdavimo konvenciją perduoti asmenį kilmės šaliai gali prašyti kilmės šalis arba Prancūzija – valstybė, kurioje paskelbtas nuosprendis.

Tačiau kad būtumėte perduotas kitai šaliai, turite iš anksto neverčiamas ir aiškiai su tuo sutikti – tai reiškia, kad turi būti pateikta išsami ir tiksli informacija apie perdavimo padarinius.

Be to, galite pats prašyti būti perduotas kilmės šaliai savo noru. Jūsų prašymas priimamas, jeigu tenkinamos kelios sąlygos.

Ar mane galima dar kartą teisti pagal tuos pačius kaltinimus, jei jau esu nuteistas?

Pagal taisyklę Non bis in idem, kuria vadovaujamasi įgyvendinant Prancūzijos baudžiamąją teisę, jeigu vienoje valstybėje narėje buvote teisiamas, paskui įsiteisėjusiu sprendimu pripažintas kaltu, kitoje valstybėje narėje pagal tuos pačius kaltinimus negalite būti nei traukiamas atsakomybėn, nei pripažįstamas kaltu.

Paskutinis naujinimas: 30/01/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma