Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Kur vyks teisiamasis posėdis?

Teisiamasis posėdis vyks miesto apylinkės teisme. Posėdis bus viešas. Jei prisipažinote, kad padarėte nusikaltimą arba nusikaltimus, kuriais esate kaltinamas, prokuroras prašys, kad vyktų teismo posėdis pripažinus kaltę. Tokiu atveju teismą sudarys tik vienas profesionalus teisėjas. Tai taikoma ir tuo atveju, jei siūloma bausmė yra bauda.

Jei savo kaltės nepripažinote, bylos nagrinėjime dalyvaus ir teismo tarėjai. Teismą tokiu atveju sudarys vienas profesionalus teisėjas ir du teismo tarėjai.

Jei prokuroras reikalaus skirti laisvės atėmimą ketveriems metams arba ilgiau, bylą nagrinės prisiekusieji. Tokiu atveju teismą sudarys trys profesionalūs teisėjai ir šeši prisiekusieji. Išimtis taikoma nusikaltimų, susijusių su narkotikais, ir ekonominių nusikaltimų byloms – jas, neatsižvelgiant į reikalaujamą skirti bausmę, nagrinėja profesionalūs teisėjai ir teismo tarėjai

Ar per teisminį nagrinėjimą gali būti pakeisti kaltinimai?

Jei byla bus nagrinėjama pripažinus kaltę, gali būti susitarta kaltinimus suformuluoti taip, kad atitiktų nusikaltimą, dėl kurio jūs galite pripažinti savo kaltę.

Pradėjus jūsų teisiamąjį posėdį, gali būti keičiami tik neesminiai kaltinimų elementai. Kaltinimai negali būti išplėsti be jūsų sutikimo.

Kokios yra mano teisės vykstant teismo procesui?

Turite dalyvauti per visą teisminį bylos nagrinėjimą. Teismas gali leisti jums išeiti iš teisiamojo posėdžio po to, kai duosite parodymus.

Jei jums pranešta apie teismo posėdį, tačiau į jį neatvykstate be pateisinamos priežasties, teismas gali nuspręsti liudytojus apklausti jums nedalyvaujant. Teismas gali paskelbti nuosprendį jums nedalyvaujant, jei prokuroro prašoma skirti bausmė yra iki šešių mėnesių laisvės atėmimo ir jūs esate davęs sutikimą, kad teisminis nagrinėjimas gali būti baigtas. Jei jūs nuteisiamas ne lygtiniu laisvės atėmimu iki trijų mėnesių, byla gali būti baigta ir be jūsų sutikimo.

Nuo 2009 m. lapkričio 1 d. yra galimybė bylose dalyvauti vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis, jei prašoma skirti ne griežtesnę bausmę kaip bauda ir laisvės atėmimas iki vienerių metų. Tačiau ne visuose teismuose įdiegta reikiama įranga, kad galėtumėte pasinaudoti šia galimybe.

Jei nekalbate teismo kalba ir jos nesuprantate, per visą teisiamąjį posėdį turite teisę į vertėjo pagalbą. Vertėjas jums padės ir tuo atveju, jei jums bus būtina pasitarti su advokatu per teismo posėdį.

Jei advokato dar neturite, teismas jį paskirs, jei neprisipažįstate esąs kaltas pagal pareikštus kaltinimus ir jei prašoma skirti griežtesnę bausmę negu bauda. Jei pripažįstate savo kaltę byloje, kurioje prokuroras prašo jums skirti laisvės atėmimo bausmę, teismas advokatą skirs, jei jo paprašysite. Jei nesutiksite su savo advokatu arba dėl kokių nors kitų priežasčių paprašysite naujo advokato, jūsų pageidavimas turėtų būti patenkintas.

Teisiamajame posėdyje neprivalote atsakyti į jokius klausimus ar sakyti tiesą. Už tai, kad teisiamajame posėdyje duodate klaidingus parodymus, negalite būti baudžiamas. Jūsų advokatas patars, ar jums būtų naudinga duoti parodymus savo byloje.

Kokios yra mano teisės dėl man nepalankių įrodymų?

Rašytinių įrodymų naudojimą teismo procese išsamiai reglamentuoja įstatymai. Išskyrus šias, kitokių taisyklių beveik nėra ir galite nevaržomai teikti bet kokio pobūdžio įrodymus. Jūs ir jūsų advokatas galite ginčyti liudytojo arba įrodymų priimtinumą, ypač jei jie nėra svarbūs jūsų bylai arba jei įrodymai gauti neteisėtai. Ar tokį jūsų ginčijamą liudytoją arba įrodymus laikyti priimtinais, sprendžia teismas. Dažniausiai neteisėtai gautus įrodymus teismas pripažįsta nepriimtinais. Į atitinkamų įrodymų reikšmę teismas atsižvelgs išklausęs kitų įrodymų.

Galite prašyti, kad teisme duoti parodymų būtų pakviesti tam tikri liudytojai, arba prašyti išreikalauti tam tikrų įrodymų jūsų argumentams pagrįsti. Tai, pavyzdžiui, gali būti keleivių sąrašas, įrodantis, kad jūsų nebuvo nusikaltimo vietoje, kai nusikaltimas buvo padarytas. Jei prokuroras nesutiks su tam tikrų įrodymu reikšmingumu, šį klausimą spręs teismas.

Šalis, kurios prašymu pakviestas liudytojas, tą liudytoją apklaus pirmoji. Po to galimybė apklausti liudytoją bus suteikta kitai šaliai. Priimdamas nuosprendį, teismas įvertins teisiamajame posėdyje duotų liudytojų parodymų tikrumą ir patikimumą.

Ar bus atsižvelgta į mano teistumą?

Į informaciją apie ankstesnį teistumą bus atsižvelgta, jei iš nusikaltimo aprašymo bus matyti, kad nusikaltimas yra kartotinis. Retais atvejais informacija apie veikimo būdą ankstesnėje byloje gali būti remiamasi įrodinėjant kaltę arba nekaltumą nagrinėjamoje byloje. Jei anksčiau buvote teistas už panašų nusikaltimą arba nusikaltimą padarėte per probacijos laikotarpį, kai buvote nuteistas lygtinai ar lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietos, tai paprastai turi įtakos bausmės trukmei.

Paprastai nėra aiškinamasi apie jokius ankstesnius teistumus kitoje valstybėje narėje.

Kuo baigiasi teisminis bylos nagrinėjimas?

Byla baigiama teismo nuosprendžiu. Baigtis gali būti tokia:

  • išteisinimas;
  • bauda;
  • lygtinis nuteisimas (šiuo atveju gali būti skiriamas dar ir gydymas arba viešieji darbai);
  • laisvės atėmimas.

Kai nuteisiama lygtinai, teismas paprastai nustato fiksuotą laisvės atėmimo bausmės dalį, kurios jums nereikės atlikti, jei per probacijos laikotarpį nepadarysite naujo nusikaltimo. Paprastai tai gali būti vieneri arba dveji metai. Teismas gali nustatyti probacijos sąlygas ir reikalauti, kad jus prižiūrėtų probacijos pareigūnas, kad gydytumėtės nuo alkoholizmo arba kitokios priklausomybės, būtumėte gydomas psichiatro ir (arba) tam tikrą teismo nustatytą skaičių valandų dirbtumėte nemokamus viešuosius darbus.

Nepilnamečiams nusikaltėliams (jaunesniems negu 18 metų) taikomos specialios sankcijos.

Koks yra nukentėjusiojo vaidmuo teisiamajame posėdyje?

Nukentėjusysis yra laikomas paprastu liudytoju. Tačiau kai kuriais atvejais nukentėjusysis turi teisę teisiamajame posėdyje turėti advokatą, atskirai paskiriamą teismo, ir teisę į žalos atlyginimą, jei reikalavimas atlyginti žalą yra logiškas ir tinkamai pagrįstas dokumentais, o teismo sprendimas dėl žalos atlyginimo nesudaro esminių nepatogumų.

Susijusios nuorodos

Danijos teisingumo vykdymo įstatymas

Paskutinis naujinimas: 13/08/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma