Atsakovai (baudžiamosios bylos)

Kokie yra ikiteisminio tyrimo etapai?

Ikiteisminio tyrimo paskirtis – išsiaiškinti, ar nusikaltimas buvo padarytas, kas jį padarė (apklausos etapas), o po to užtikrinti įrodymus ir paruošti bylą teismui (tyrimo etapas).

Ikiteisminį tyrimą vykdo policija vadovaujama prokuroro, kuris sprendžia, ar procesas atliktas tinkamai.

Kai kuriuos veiksmus gali atlikti tik prokuroras arba jiems būtinas prokuroro sprendimas (pavyzdžiui, ikiteisminio tyrimo nutraukimas). Teisėjas turi teisę priimti sprendimus dėl kai kurių kitų veiksmų (pavyzdžiui, įtariamojo suėmimo, sulaikymo, kratos jo namuose ir telefoninių pokalbių pasiklausymo).

Išsamesnės informacijos apie ikiteisminio tyrimo etapus rasite spustelėję tolesnes nuorodas.

Procedūra prieš pradedant baudžiamąjį procesą – apklausa (1)

Kokia yra apklausos paskirtis?

Tam, kad būtų išsiaiškintos nusikaltimo aplinkybės ir jį padaręs asmuo, policija gali:

 • imti parodymus;
 • gauti ekspertų išvadas;
 • nagrinėti dokumentus;
 • atlikti kratą ir apžiūrėti nusikaltimo vietą;
 • rašyti policijos protokolus, imti pirštų antspaudus, daryti kūno matavimus, apieškoti įtariamuosius;
 • atlikti skubius veiksmus;
 • sulaikyti įtariamuosius;
 • naudoti kitus tinkamus tyrimo metodus.

Apklausa pabaigiama sprendimu pradėti konkretaus asmens baudžiamąjį procesą arba kitokiais sprendimais (atidėti, laikinai atidėti, perduoti bylą nagrinėti ne baudžiamąja tvarka).

Kokie terminai taikomi šiam etapui?

Taikomi terminai: du, trys arba šeši mėnesiai atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą. Jei apklausos nebuvo galima užbaigti, terminą prokuroras gali pakeisti arba pratęsti, remdamasis rašytiniu prašymu.

Ar būsiu informuojamas apie tai, kas vyksta?

Apie tai, kas vyksta šiame etape, būsite informuojamas tol, kol patys tiesiogiai nedalyvausite procese.

Ar bus skirtas vertėjas, jei nemoku valstybinės kalbos?

Tuo atveju, jei jūsų bus paprašyta ką nors paaiškinti, į policiją atvyks vertėjas ir išvers klausimus, jūsų atsakymus, taip pat raštišką protokolą prieš jums jį pasirašant.

Kokiame etape galėsiu pasitarti su advokatu?

Advokatą galite pasikviesti apklausai. Advokato dalyvavimas šiame etape nėra privalomas, todėl advokatas nebus jums paskirtas, jei pats su juo nesusisiekėte. Galite klausti advokato patarimo, tačiau negalite klausti, kaip atsakyti į jau užduotą klausimą. Šiame etape turite turėti savo vertėją, kuris padėtų jums ir advokatui.

Ar manęs bus reikalaujama duoti parodymus? Ar turėčiau juos duoti?

Šiame etape policija gali jūsų paprašyti paaiškinti jų tiriamas aplinkybes. Privalote duoti teisingą paaiškinimą. Paaiškinimą duoti galite atsisakyti tuo atveju, jei jus (arba su jumis susijusį asmenį) gali patraukti baudžiamojon atsakomybėn remiantis jūsų pareiškimu. Atsisakyti galite ir tuo atveju, jei pažeistumėte konfidencialumo įsipareigojimą.

Kas atsitiks, jei pasakysiu ką nors, kas nenaudinga mano bylai?

Jūsų parodymai bus naudojami tik priimant sprendimą, ar už konkretų nusikaltimą baudžiamojon atsakomybėn bus patrauktas konkretus asmuo. Jei baudžiamoji byla jau pradėta, jūsų parodymai bus laikomi liudytojo parodymais tik tuo atveju, jei jie buvo pateikti pakankamai anksti ir jų nebuvo galima vėliau pakartoti. Be to, parodymai turi būti duodami teisėjui. Kitais atvejais parodymus turėsite duoti dar kartą vėlesniame baudžiamojo proceso etape (dažniausiai teisme).

Ar galiu susisiekti su šeimos nariu arba draugu?

Jūsų prašymu kurį nors iš jūsų šeimos narių arba draugą apie tai, kad jūs sulaikytas, informuos policija, jei tai netrukdys policijos tyrimui ir nebus pernelyg sunku.

Ar prireikus galiu kreiptis į gydytoją?

Gydytojo apžiūrą organizuos ir pažymą apie jūsų sveikatos būklę gaus policija tuo metu, kai jūs atvedamas į apklausą arba sulaikomas. Jei gydytojas mano esant reikalinga, turite būti nedelsiant paleistas. Prireikus policija jus nugabens į gydymo įstaigą.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu kitos šalies pilietis?

Teisės susisiekti su savo ambasada ir konfidencialumo sąlygomis pasikalbėti su ambasados atstovais galite reikalauti bet kuriame baudžiamojo proceso etape.

Gyvenu kitoje valstybėje. Ar privalau būti tyrimą vykdančioje valstybėje, kol vyksta ikiteisminis tyrimas?

Teisėjas gali nurodyti jus apklausti, kol dar neišvykote iš šalies, jei tai itin svarbu bylai ir užtikrinant, kad nebūtų prarasti įrodymai. Po to, kai išvykote iš šalies, taip pat galite būti apklaustas, jei pateikiamas prašymas atitinkamoms jūsų gyvenamosios vietos valstybės institucijoms.

Ar galiu būti išsiųstas atgal į savo valstybę?

Šiame etape negalite.

Ar būsiu laikomas suimtas ar būsiu paleistas?

Jei jūsų dalyvavimas būtinas, į teismą būsite atvesdintas arba būsite suimtas. Jei jums nebus pateikti kaltinimai arba nebūsite pristatytas teisėjui per 48 valandas nuo sulaikymo pradžios arba sprendimo dėl jūsų suėmimo momento, turėsite būti paleistas.

Ar galiu išvykti iš šalies, vykstant ikiteisminiam tyrimui?

Taip.

Ar manęs bus pareikalauta pirštų antspaudų, DNR (pvz., plaukų, seilių) mėginių arba kitokių kūno skysčių?

Jūsų pirštų antspaudai, DNR ir kraujo mėginiai, biologinės medžiagos mėginiai gali būti paimti arba daromi jūsų kūno matavimai, atliekama kūno apžiūra arba panašūs veiksmai, jei tai yra būtina, siekiant nustatyti jūsų tapatybę arba patikrinti, ar ant jūsų kūno nėra nusikaltimo pėdsakų, taip pat jei tai būtina įrodymams.

Fizinio pasipriešinimo atveju tai gali būti sprendžiama gavus prokuroro sutikimą. Jei nesutiksite, gali būti skirta iki 50 000 CZK bauda.

Jei tokiu būdu gautos informacijos nebereikia tolesniame procese arba siekiant užkardyti nusikalstamą veiką, ją nustatyti ar išaiškinti, informacija bus sunaikinta.

Ar galiu prisipažinti kaltas dėl visų arba kai kurių kaltinimų prieš teisiamąjį posėdį?

Jei jūsų kaltės pripažinimas yra patikimas, tai gali būti pagrindas bylos nagrinėjimui pradėti arba sprendimui dėl supaprastinto proceso.

Ar gausiu informacijos apie prieš mane liudijusius liudytojus ir apie kitus įrodymus?

Šiame proceso etape jokios šio pobūdžio informacijos negausite.

Ar bus reikalaujama informacijos apie mano teistumą?

Taip. Policija gaus jūsų teistumo duomenų kopiją.

Baudžiamojo proceso pradžia – ikiteisminis tyrimas (2)

Kokia šio etapo paskirtis?

Ikiteisminio tyrimo metu policija ieško bylai svarbių įrodymų ir juos tiria. Policija renka ir kaltinamajam naudingus, ir nenaudingus įrodymus.

Kokie yra ikiteisminio tyrimo terminai?

Taikomi terminai: du, trys arba šeši mėnesiai atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą. Šį terminą prokuroras gali pratęsti pagal raštišką motyvuotą policijos prašymą. Tačiau kiekvienu bent vieną kartą per mėnesį prokuroras turi patikrinti, ar pagrindas yra.

Policija turi dirbti kaip įmanoma greičiau. Jei dėl praleistų terminų patiriate neigiamų padarinių, galite kreiptis į prokurorą, kad šis klausimas būtų išspręstas. Jei terminus praleidžia prokuroras, šį klausimą spręsti galite paprašyti prokuroro viršininko.

Dėl bylos vilkinimo kaltinamasis gali reikalauti neturtinės žalos arba nuostolių atlyginimo. Į šiame etape praleistus terminus teismas atsižvelgs skirdamas bausmę.

Ar būsiu informuojamas apie tai, kas vyksta?

Gausite nutartį dėl baudžiamojo proceso pradžios. Joje bus pateiktas veikos, kuria jūs kaltinamas, aprašymas, teisiniai pagrindai ir priežastys. Dėl šios nutarties per tris dienas galite pateikti prieštaravimą. Sprendimą dėl jūsų prieštaravimo priims prokuroras.

Apie ikiteisminio tyrimo veiksmus bus pranešta jums ir jūsų advokatui. Teisę juose dalyvauti, užduoti klausimus liudytojams ir teikti įrodymus turėsite per savo advokatą. Jei yra teisėtų priežasčių, jums ir jūsų advokatui gali būti neleidžiama susipažinti su jūsų tyrimo medžiaga kol vyksta ikiteisminis tyrimas.

Ar bus skirtas vertėjas, jei nemoku valstybinės kalbos?

Jei nemokate čekų kalbos, per apklausą jums bus užtikrintas kalbos, kurią mokate arba jūsų gimtosios kalbos vertėjas.

Vertėjas jums bus skirtas ir atliekant tyrimo veiksmus. Šiame etape policija leis jums dalyvauti ir, jei pageidausite, užduoti klausimus.

Jei paprašysite, jums bus pateiktas nutarties dėl baudžiamojo proceso pradžios, dėl suėmimo arba dėl lygtinio baudžiamojo tyrimo sustabdymo vertimas raštu.

Kokiame etape galėsiu pasitarti su advokatu?

Tai galima daryti bet kuriuo metu ir turi būti užtikrinamas pokalbio konfidencialumas. Vertėjas bus paskirtas advokato prašymu. Advokatą pasirinkti galite pats (žr. 1 duomenų suvestinę).

Ar manęs bus reikalaujama pateikti informacijos? Ar turėčiau ją teikti?

Turite teisę pareikšti savo nuomonę dėl bylos. Taip pat turite teisę nieko nesakyti.

Ar galiu nušalinti apklausą vykdantį pareigūną, prokurorą arba teisėją?

Galite prašyti nušalinti policijos pareigūną arba prokurorą, taip pat teismo sekretorių, probacijos pareigūną, teismo raštinės tarnautoją, teismo ekspertą ir vertėją, taip pat ir teisėją, jei, jūsų nuomone, jie yra šališki, tai yra, jei, jūsų manymu, šiems asmenims kyla interesų konfliktas dėl jūsų bylos arba kurios nors iš bylos šalių arba jų atstovų, ir dėl to jie negali priimti nešališkų sprendimų.

Iš esmės asmuo gali būti laikomas šališku, jei jis byloje jau atliko kitas procesines pareigas. Pavyzdžiui, teisėjas negali priimti nuosprendžio ir skirti bausmės, jei jis priėmė nutartį dėl suėmimo ikiteisminiame procese arba nutartį dėl pokalbių telefonu pasiklausymo ir pan.

Sprendimą dėl jūsų pareikšto nušalinimo pirmiausia priima asmuo, dėl kurio šališkumo jūs teikiate prašymą nušalinti.

Jei sprendimas jūsų netenkina, to asmens sprendimą galima per tris dienas apskųsti ir sprendimą priims aukštesnė institucija. Šališko asmens priimti procesiniai sprendimai negali būti vykdomi baudžiamajame procese.

Kas atsitiks, jei pasakysiu ką nors, kas nenaudinga mano bylai?

Viskas, ką pasakysite, gali būti panaudota jūsų naudai arba prieš jus. Jūsų parodymai šiame proceso etape gali būti panaudoti kaip įrodymai.

Ar galiu susisiekti su šeimos nariu arba draugu?

Ar galite susisiekti su šeima arba draugais per apklausą, sulaikymą arba suėmimą, nuspręs policija. Jei jūs suimtas, turite teisę rašyti laiškus (jei esate suimtas ir yra pavojus, kad darysite poveikį liudytojams, jūsų laiškus perskaitys Čekijos Respublikos kalėjimų tarnyba; tikrinti jūsų korespondenciją turi teisę ir prokuroras).

Jei atliekate laisvės atėmimo bausmę, turite teisę į pasimatymus kas dvi savaites, tačiau jei esate suimtas dėl grėsmės, kad galite daryti poveikį liudytojams, jūsų pasimatymuose dalyvaus trečiasis asmuo.

Ar prireikus galiu kreiptis į gydytoją?

Jei esate kalinamas, jus apžiūrės laisvės atėmimo įstaigos gydytojas, kuris privalo jums suteikti tinkamą medicinos priežiūrą. Jei jūs apklausiamas arba suimamas, žr. #Podstránka_1čia.

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu kitos šalies pilietis?

Taip. Tai galite padaryti bet kuriame proceso etape. Susitikimas su konsuliniu pareigūnu yra konfidencialus. Jei sutiksite, apie tai, kad jūs suimtas, konsulatą informuos teismas.

Aš esu iš kitos valstybės narės. Ar privalau dalyvauti per visą ikiteisminį tyrimą?

Dalyvauti nebūtina, jei jūsų apklausa jau įvyko ir per ikiteisminį tyrimą būti nepageidaujate. Jei yra pavojus, kad galite pasislėpti, būsite suimtas arba jums bus leista išvykti pagal raštišką pasižadėjimą, kad atvyksite gavę šaukimą.

Ar galiu būti išsiųstas atgal į savo valstybę?

Taip, jei tenkinamos jūsų ekstradicijos arba perdavimo baudžiamajam procesui arba bausmei vykdyti kitoje valstybėje sąlygos ir tokia procedūra nėra draudžiama pagal įstatymus.

Ar galiu išvykti iš šalies, vykstant ikiteisminiam tyrimui?

Taip, tačiau privalote nurodyti galiojantį pašto adresą arba kitaip palaikyti ryšius su institucijomis, atsakingomis už baudžiamąjį procesą. Priešingu atveju galite būti suimtas ir patalpintas areštinėje.

Ar manęs bus pareikalauta pirštų antspaudų, DNR (pvz., plaukų arba seilių) mėginių arba kitokių kūno skysčių? Ar gali būti vykdoma kūno apžiūra?

Jei tai būtina, taip. Tokį reikalavimą turite vykdyti.

Ar gali mano namuose, verslo patalpose, automobilyje būti atlikta krata arba apieškoti kiti daiktai?

Taip, krata namuose gali būti atliekama teisėjui priėmus nutartį. Kitose patalpose krata gali būti atliekama gavus prokuroro arba policijos orderį.

Ar galiu prisipažinti kaltas dėl visų arba kai kurių kaltinimų prieš teisiamąjį posėdį?

Taip. Galite prisipažinti kaltas per policijos apklausą.

Ar kaltinimas gali būti pakeistas prieš pradedant bylos nagrinėjimą?

Ne. Gali būti pakeistas tik kaltinimo kvalifikavimas. Nauja nusikalstama veika galite būti apkaltintas tik priėmus naują sprendimą dėl baudžiamojo proceso pradžios.

Ar man gali pateikti kaltinimus dėl nusikaltimo, kuriuo jau buvau kaltintas kitoje valstybėje narėje?

Taip. Tačiau tai netaikoma, jei baudžiamasis procesas jūsų byloje kitoje valstybėje narėje baigtas nuosprendžiu, jei jis atidėtas, baigtas patvirtinimu arba taikos sutartimi arba jei byla buvo perduota nagrinėti iš naujo dėl pažeidimo, o ne dėl nusikaltimo.

Ar gausiu informacijos apie prieš mane liudijančius liudytojus?

Jų tapatybę galite sužinoti ir su jų parodymų turiniu galite susipažinti peržiūrėdamas bylos medžiagą arba jei jūs pats ar jūsų gynėjas dalyvaujate per jų apklausą. Įslaptintų liudytojų tapatybė jums nebus atskleista.

Ar gausiu informacijos apie man nepalankius įrodymus?

Taip. Gausite, kai jums ir jūsų gynėjui bus leista susipažinti su bylos medžiaga.

Ar bus reikalaujama informacijos apie mano teistumą?

Taip.

Suėmimas (3)

Ar būsiu laikomas suimtas ar būsiu paleistas?

Suimtas gali būti tik asmuo, kuriam pareikšti kaltinimai.

Jei jūs perduodamas teismui per 48 valandas nuo suėmimo arba 24 valandas nuo sulaikymo, ar jums skirti kardomąjį kalinimą, spręs teismas.

Suėmimo pagrindai:

 • tikimybė, kad vengsite baudžiamojo persekiojimo arba bausmės (suėmimas dėl slėpimosi pavojaus);
 • tikimybė, kad trukdysite tyrimui, pavyzdžiui, darydamas poveikį liudytojams (suėmimas dėl poveikio pavojaus);
 • tikimybė, kad pabaigsite daryti pradėtą nusikaltimą arba padarysite naują nusikaltimą (kardomasis kalinimas).

Kai suėmimo pagrindai išnyks, būsite paleistas prokuroro sprendimu.

Taip pat jus turi paleisti pasibaigus terminams. Suėmimas dėl poveikio pavojaus negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai. Kardomojo kalinimo ir slėpimosi pavojaus atveju – vieneri metai, jei galima skirti iki 5 metų laisvės atėmimo bausmę; 2 metai, kai bausmė gali būti griežtesnė; 3 metai ypatingai sunkių nusikaltimų atveju; ir 4 metai, jei už nusikaltimą gali būti skiriama išimtinė bausmė.

Tačiau tik vienas trečdalis šių terminų taikomas ikiteisminiam tyrimui. Du trečdaliai taikomi suėmimui teismo proceso laikotarpiu.

Jūsų suėmimo pagrindai nuolat peržiūrimi. Jei esate suimtas tris mėnesius, taip pat jei praėjo 30 dienų nuo kaltinimo pareiškimo ir kas tris mėnesius nuo ankstesnio sprendimo įsigaliojimo prokuroras turi priimti naują sprendimą.

Kaip galiu būti paleistas iš suėmimo?

Visais atvejais turite teisę prašyti būti paleidžiamas praėjus 14 dienų nuo paskutinio sprendimo dėl suėmimo įsigaliojimo. Tačiau jei prašyme galite nurodyti kitas priežastis, prašyti paleidimo galite bet kuriuo metu.

Jei suėmimas paskirtas, manant, kad slėpsitės arba trukdysite tyrimui, turite teisę prašyti suėmimą pakeisti:

 • raštišku pasižadėjimu, kad laikysitės įstatymų ir gavę šaukimą atvyksite į teismą;
 • teismo nustatyta pinigine garantija (užstatu);
 • probacijos pareigūno priežiūra;
 • suinteresuotos pilietinės visuomenės organizacijos arba kito patikimo asmens garantija.

Piniginė garantija nepriimama, kai kardomasis kalinimas skirtas dėl tam tikrų įstatyme numatytų nusikaltimų. Piniginę garantiją galite pateikti jūs pats arba kitas asmuo.

Sprendimas ikiteisminiame procese – kaltinimas (4)

Kokia šio etapo paskirtis?

Šiuo etapu pabaigiamas baudžiamosios bylos tyrimas ir prokuroras priima sprendimą dėl kurios nors iš šių procedūrų:

 • perduoti byla kitai institucijai;
 • nutraukti baudžiamąją bylą;
 • sąlyginai sustabdyti baudžiamąją bylą;
 • patvirtinti taikos sutartį; arba
 • pareikšti jums kaltinimus teisme.

Ar būsiu informuojamas apie tai, kas vyksta?

Jums bus pateiktas prokuroro sprendimas arba kaltinimas. Turite teisę pareikšti prieštaravimą dėl:

 • jums iškeltos bylos;
 • baudžiamosios bylos sustabdymo;
 • baudžiamosios bylos sąlyginio sustabdymo;
 • taikos sutarties.

Sprendimą dėl jūsų prieštaravimo priims vyresnysis prokuroras.

Ar bus paskirtas vertėjas, jei nemoku čekų kalbos?

Žr. Baudžiamojo proceso pradžia – ikiteisminis tyrimas (2).

Kokiame etape galėsiu pasitarti su advokatu?

Žr. #Podstránka_2Baudžiamojo proceso pradžia – ikiteisminis tyrimas (2).

Ar būsiu laikomas suimtas ar būsiu paleistas?

Jei suėmimo pagrindai neišnykę ir nesuėjo įstatyme numatyti suėmimo terminai, kaltinimo pareiškimas neturi įtakos suėmimo trukmei.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti prieš teisminį bylos nagrinėjimą?

Šiame etape kaltinimas ir prokuroro sprendimas turi būti pagrįstas faktais, dėl kurių buvo pareikštas kaltinimas. Kvalifikavimas gali būti pakeistas, jei, prokuroro nuomone, tai yra tinkama.

Ar galiu būti nuteistas ir nubaustas be teismo?

Nesunkių nusikaltimų atveju teisėjas, nerengdamas bylos nagrinėjimo posėdžio, gali priimti baudžiamąjį įsakymą, kuriame nusprendžia dėl jūsų kaltės ir bausmės.

Baudžiamuoju įsakymu gali būti skirta:

 • lygtinis nuteisimas laisvės atėmimu arba namų areštas vieneriems metams;
 • viešieji darbai;
 • draudimas užsiimti tam tikra veikla penkeriems metams;
 • piniginė bauda;
 • draudimas išvykti iš gyvenamosios vietos penkeriems metams;
 • deportavimas iki penkerių metų;
 • arba panaši bausmė.

Jei įsakymo neapskųsite per 8 dienas nuo jo įteikimo, jis įsigalios ir bus vykdytinas. Jei įsakymą per šiuos terminus apskųsite arba jis negali būti įteiktas, bus šaukiamas teisiamasis posėdis. Žr. 3 duomenų suvestinę.

Ar gausiu informacijos apie man nepalankius įrodymus?

Įrodymai pateikti kaltinime, kurį prokuroras pareikš teisiamajame posėdyje. Kitus įrodymus galima rasti bylos medžiagoje arba jie bus pateikti nagrinėjant jūsų bylą teisme.

Ar bus reikalaujama informacijos apie mano teistumą?

Ši informacija jau bus jūsų bylos medžiagoje.

Sutrumpintas ikiteisminis tyrimas (5)

Kokia šio etapo paskirtis?

Jei įtariamasis užklumpamas darant nusikaltimą, už kurį jis gali būti nuteistas ne daugiau kaip 3 metams laisvės atėmimo, arba kai yra tikimybė, kad teismo posėdis įvyks per 2 savaites, gali būti vykdomas sutrumpintas procesas.

Tokiu atveju policija informuos įtariamąjį apie nusikaltimą, kuriuo jis įtariamas, nepradėdama baudžiamojo persekiojimo. Jei sutrumpintas ikiteisminis procesas baigiamas per dvi savaites, prokuroras gali pateikti teismui prašymą dėl bausmės skyrimo kaltininkui.

Ar būsiu informuojamas apie tai, kas vyksta?

Apie įtariamą nusikaltimą būsite informuotas ne vėliau kaip apklausoje. Jums bus suteikta informacija apie jūsų teises.

Ar bus paskirtas vertėjas, jei nemoku valstybinės kalbos?

Taip. Bus paskirtas kalbos, kurią jūs mokate, arba jūsų gimtosios kalbos vertėjas. Raštiškas prašymas skirti bausmę bus išverstas.

Kokiame etape galėsiu pasitarti su advokatu?

Bet kuriame etape, jei pasirinkote advokatą. Jei po apklausos nesate paleidžiamas ir neturite advokato, jį jums skirs teismas.

Ar manęs bus reikalaujama pateikti informacijos? Ar turėčiau ją teikti?

Žr. Baudžiamojo proceso pradžia – ikiteisminis tyrimas (2).

Kas atsitiks, jei pasakysiu ką nors, kas nenaudinga mano bylai?

Galite apsunkinti savo padėtį ir gali būti priimtas apkaltinamasis nuosprendis.

Ar galiu susisiekti su šeimos nariu arba draugu? Ar prireikus galiu kreiptis į gydytoją?

Žr. Baudžiamojo proceso pradžia – ikiteisminis tyrimas (2).

Ar galiu susisiekti su savo ambasada, jei esu kitos šalies pilietis?

Žr. Baudžiamojo proceso pradžia – ikiteisminis tyrimas (2).

Aš esu iš kitos valstybės narės. Ar turiu dalyvauti, kol vyksta ikiteisminis tyrimas?

Jei esate paleistas, tyrimą vykdančioje valstybėje būti neprivaloma. Tačiau reikėtų palaikyti ryšį su institucijomis, atsakingomis už baudžiamąjį procesą, nurodyti galiojantį pašto adresą, kad jūsų nebuvimas nebūtų laikomas pabėgimu, už kurį jus gali nubausti.

Ar galiu būti išsiųstas atgal į savo valstybę?

Taip, jei teismas skirs bausmę – deportavimą

Ar būsiu laikomas suimtas ar būsiu paleistas?

Jei yra pagrindas jus laikyti suimtą, būsite suimtas. Žr. Suėmimas (3).

Ar manęs bus pareikalauta pirštų antspaudų, DNR (pvz., plaukų arba seilių) mėginių arba kitokių kūno skysčių? Ar gali būti vykdoma kūno apžiūra? Ar gali mano namuose, verslo patalpose, automobilyje būti atlikta krata arba apieškoti kiti daiktai?

Žr. #Podstránka_2 Baudžiamojo proceso pradžia – ikiteisminis tyrimas (2).

Ar galiu prisipažinti kaltas dėl visų arba kai kurių kaltinimų prieš teisiamąjį posėdį?

Taip. Per pirmąją apklausą arba teismui nagrinėjant bylą supaprastinta tvarka.

Ar kaltinimai gali būti pakeisti prieš teisminį bylos nagrinėjimą?

Kaltinimas negali būti papildytas naujais faktais. Tačiau gali būti pakeistas teisinis pagrindas.

Ar man gali pareikšti kaltinimus dėl nusikaltimo, kuriuo jau buvau kaltintas kitoje valstybėje narėje?

Žr. Baudžiamojo proceso pradžia – ikiteisminis tyrimas (2).#Podstránka_2

Ar gausiu informacijos apie prieš mane liudijančius liudytojus? Ar gausiu informacijos apie man nepalankius įrodymus ?

Taip. Ją gausite, kai jums bus leista susipažinti su bylos medžiaga (paprastai sutrumpinto proceso pradžioje) arba apklausose, jei dalyvaujate.

Ar bus reikalaujama informacijos apie mano teistumą?

Taip.

Susijusios nuorodos

Baudžiamojo proceso kodeksas

Teisingumo ministerija

Teisinė informacija visiems

Baudžiamasis kodeksas

Čekijos Respublikos policijos įstatymas Nr. 273/2008

1963 m. balandžio 24 d. Vienos konvencija dėl konsulinių santykių

Asmens duomenų apsaugos įstatymas Nr. 101/2000 (rink.)

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma