Vádlottak (büntetőeljárás)

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus

Hol kerül sor a tárgyalásra?

Az ügyet annak a körzetnek a bírósága tárgyalja, ahol a jogsértést elkövették.

A tárgyalás nyilvános, kivéve ha a bíróság úgy rendelkezik, hogy zárt tárgyalást kell tartani. A zárt tárgyalás okait az alkotmány határozza meg.

Cipruson nincs esküdtszék általi tárgyalás. Hivatásos bírókból álló bíróság bírálja el a jog- és ténykérdéseket.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalási szakaszban?

A vádak a bíróság hozzájárulásával megváltoztathatók a tárgyalási szakaszban. Erre akkor kerülhet sor, ha a vádban szereplő információk elégtelenek, vagy annak érdekében, hogy a vádak jobban igazodjanak a bizonyítékokhoz.

A tárgyalási szakasz során a bizonyítékok alapján és a bíróság beleegyezésével új vádak hozhatók fel. Ebben az esetben az eljárás felfüggeszthető, hogy ön felkészülhessen a védekezésre.

Ha a tárgyalási szakasz végére a vádnak csak egy részét bizonyítják be, és az különálló bűncselekmény, önt a vád módosítása nélkül elítélhetik ezért a bűncselekményért. Hasonlóképpen a vád módosítása nélkül elítélhetik a vád szerinti bűncselekmény elkövetésének kísérletéért is. Az eljárás végén a bíróság dönthet úgy, hogy a bizonyítékok alapján a vádat további vádpontokkal kell kiegészíteni, és elítélheti önt a vádirat módosítása nélkül. Ennek nem szabad igazságszolgáltatási hibához vezetnie.

A tárgyalási szakaszban ön a bíróság hozzájárulásával bármely váddal vagy az összes váddal kapcsolatban megváltoztathatja az álláspontját. Ha bűnösnek vallja magát egyes vádpontokban, a bíróság a fennmaradó vádakkal kapcsolatban folytat le tárgyalást. Ha valamennyi vádban bűnösnek vallja magát, a bíróság közvetlenül a büntetéskiszabási eljárással folytatja.

Milyen jogaim vannak a tárgyalási szakasz során?

Önnek joga van ésszerű időn belül lefolytatott, tisztességes és nyilvános tárgyaláshoz egy jogszabály által felállított, pártatlan és hozzáértő bíróság előtt.

A bíróság ítéletét meg kell indokolni, és az ítéletet általában nyilvánosan kell kihirdetni, kivéve ha a nyilvánosság hátrányosan befolyásolná az igazságszolgáltatás érdekeit.

Ha önt bűncselekménnyel vádolják, az alkotmány értelmében a következő minimumjogosultságokkal rendelkezik:

 • azonnal és részletesen tájékoztatják az ön elleni vádak természetéről és indokairól azon a nyelven, amelyet ért;
 • megfelelő időt és lehetőségeket biztosítanak önnek a védelmének előkészítésére;
 • személyesen vagy a választása szerinti ügyvéd útján védheti önmagát, vagy – ha nem tudja megfizetni a jogi segítséget – ingyenes jogi segítségnyújtásra jogosult, ha az igazságszolgáltatás érdekei azt kívánják;
 • kérdéseket tehet fel az ön ellen szóló tanúknak, és ugyanazon feltételek vonatkoznak az ön mellett és az ön ellen szóló tanúkra;
 • ingyenesen igénybe veheti tolmács segítségét a jogi eljárásban, ha nem érti vagy beszéli a bíróságon használt nyelvet.

Jelen kell lennem a tárgyaláson?

Miután kézbesítették önnek az idézést, amely szerint meg kell jelennie a bíróság előtt, köteles megjelenni. Ha nem jelenik meg, elfogatóparancsot adnak ki ön ellen.

Fogva tartanak vagy szabadlábra helyeznek a tárgyalási szakaszban?

Főszabály szerint óvadék mellett szabadon bocsátják a tárgyalási szakaszban, kivéve súlyos esetekben. Elrendelhetik a fogva tartást, ha komoly kockázata van annak, hogy szabadon bocsátása esetén ön nem jelenik meg a tárgyaláson. Megtagadható az óvadék akkor is, ha fennáll a kockázata annak, hogy szabadon bocsátása esetén további büntetendő cselekményeket követ el.

Ha megtagadják az óvadékot, és az ügyet körzeti bíróság tárgyalja, önt a következő bírósági megjelenése előtt legfeljebb nyolc napra tarthatják fogva. Ha az ügyet büntetőbíróság tárgyalja, nincs korlátozás a fogva tartás idejére vonatkozóan.

Joga van fellebbezéssel élni az óvadékot megtagadó határozat ellen. A fellebbezést a határozat meghozatalától számított tíz napon belül kell benyújtani.

A tárgyalást megelőző letartóztatásra vonatkozóan nincs rögzített határidő. A tárgyalást azonban ésszerű időn belül le kell folytatni.

Más tagállamban élek. Részt vehetek a tárgyaláson videokapcsolat útján?

Nem létezik rendelkezés a büntetőeljárásban videokapcsolat útján való részvételre vonatkozóan.

Lesz ügyvédem, aki képvisel a tárgyalási szakaszban?

Nem szükséges ügyvédi képviselettel rendelkeznie a bírósági eljárásokban. Joga van ahhoz, hogy személyesen védje önmagát. Ha ügyvéd képviseli, az eljárás bármely szakaszában jogosult lecserélni az ügyvédjét.

Ha nem tud ügyvédet megfizetni, és az igazságszolgáltatás érdekei azt kívánják, jogosult lehet költségmentességre.

Ha ügyvéd képviseli a tárgyaláson, akkor ő adja elő az ön védekezését. Ha személyesen védi önmagát, ugyanazon jogok illetik meg, ideértve a vallomástétel megtagadásához való jogot és azt a jogot, hogy nem köteles önmaga ellen vallani.

Mi a szerepem a tárgyalási szakaszban?

Miután a vádhatóság előadta az érveit, ön jogosult úgy nyilatkozni a bíróság felé, hogy a vádak az alábbi okok bármelyike miatt alaptalanok:

 • a büntetendő cselekmény valamelyik alapvető elemére vonatkozóan nem volt bizonyíték,
 • a vádhatóság bizonyítékairól bebizonyosodott, hogy megbízhatatlanok és elégtelenek egy megalapozott elmarasztaló ítélet meghozatalához.

Ha a bíróság egyetért az érvelésével, önt felmentik anélkül, hogy felhívnák a védelme előterjesztésére.

Ha a bíróság úgy dönt, hogy a vádak megalapozottak, tájékoztatnia kell önt arról, hogy joga van:

 • eskü alatt vallomást tenni. Ha ön így dönt, a vádhatóság kérdéseket tesz fel önnek.
 • nem eskü alatt nyilatkozatot tenni a vádlottak padjáról. Ebben az esetben a vádhatóság nem tesz fel önnek kérdéseket;
 • megtagadni a vallomástételt. A vallomástétel megtagadásához való jog gyakorlásából nem vonhatóak le hátrányos következtetések.

Szólíthatok mellettem szóló tanúkat?

Akár tesz vallomást, akár nem, jogosult a védelmét erősítő tanúkat szólítani.

Ha úgy dönt, hogy eskü alatt vallomást tesz, és önre nézve hátrányos kérdéssel szembesül, a bíróságnak figyelmeztetnie kell arra, hogy joga van megtagadni a választ.

Mi történik, ha nem mondok igazat a bíróság előtt?

Ha valótlan nyilatkozatot tesz a tárgyaláson, elköveti a hamis tanúzás bűncselekményét, amely szabadságvesztéssel büntethető.

Milyen jogaim vannak az ellenem felhozott vádakkal kapcsolatban?

Joga van kétségbe vonni a vádhatóság bizonyítékait azáltal, hogy kérdéseket tesz fel a vád tanúinak. Kifogást is emelhet bizonyítékok ellen.

Előterjeszthetek mellettem szóló bizonyítékokat?

A védelmét alátámasztó bármilyen bizonyítékot előterjeszthet, amely a tárgyalt kérdések szempontjából lényeges és a jog szerint elfogadható. Ha a saját jellemére hivatkozik, szólíthat az ön jelleméről nyilatkozó, a védelmet erősítő tanút.

Igénybe vehetek magánnyomozót, hogy bizonyítékokat gyűjtsön a nevemben?

Igen. A gyűjtött bizonyítékok ugyanazon szabályok alapján mutathatók be a bíróság előtt, mint bármilyen más bizonyíték.

Figyelembe veszik a bűnügyi előéletemre vonatkozó adatokat?

A tárgyalási szakasz során nem tárható fel bűnügyi előélete, kivéve ha ön a vallomástétel mellett dönt, valamint ha a vád egy tanújának kikérdezése során a tanú személyiségére vonatkozó állításokat téve hivatkozik a saját jellemére.

Az ön korábbi jogsértéseire vonatkozó bizonyítékok bemutathatók a bíróságnak, amennyiben a bírósági eljárás tárgyát képező bűncselekmény hasonló ön által korábban elkövetett más bűncselekményekhez.

A más tagállamban hozott korábbi elmarasztaló ítéletek figyelembe vehetőek, ha még nem évültek el.

Mi történik a tárgyalási szakasz végén?

A tárgyalási szakasz lezárásakor a felek megteszik végső nyilatkozataikat, a bíróság pedig ítéletet hirdet.

A bíróság elítélheti vagy felmentheti önt.

Ha elítélik, a büntetés kiszabását megelőzően joga van szólni a bírósághoz annak érdekében, hogy büntetésének mértékét csökkentsék.

A lehetséges büntetésekre vonatkozó információkat itt talál.

Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalási szakaszban?

A sértett nem játszik semmilyen konkrét szerepet a tárgyalási szakaszban, de beszólíthatják, hogy tegyen vallomást a bűncselekményt övező eseményekről és a bűncselekmény eredményeképp elszenvedett sérülésről, kárról és veszteségről.

A büntetéskiszabási folyamatban a vádhatóság felkérheti a sértettet, hogy számoljon be a bűncselekmény következményeiről. Ha vállalja, hogy megtéríti a sértett kárát, vagy ha a sértett kész megbocsátani, akkor mérsékelhetik az ön büntetését.

Büntetési módok

A következő lista a ciprusi bíróságok által kiszabható különféle büntetéseket tartalmazza.

 • Szabadságvesztés, azaz állami büntetés-végrehajtási intézetben letöltendő, meghatározott időre szóló elzárás.
 • Időszakos szabadságvesztés. Ha olyan bűncselekményért ítélik el, amely legfeljebb hároméves büntetéssel jár, akkor önre legfeljebb ötvenkét hétig tartó időszakos szabadságvesztést szabhatnak ki. A heti szabadságvesztések időtartama péntek reggel 8 órától hétfő délután 5 óráig tart.
 • Felfüggesztett szabadságvesztés.Ha önre két évet meg nem haladó mértékű szabadságvesztést szabnak ki, a büntetés bizonyos feltételekkel hároméves időszakra felfüggeszthető. Ha ön megszegi a feltételeket, az eredeti szabadságvesztés-büntetést alkalmazzák, és előfordulhat, hogy további következményekkel is számolnia kell.
 • Próbára bocsátás.A bíróság elrendelhet próbára bocsátást, amelynek értelmében önnek egytől három évig terjedő időszakban pártfogó felügyelő felügyelete alatt kell állnia. A jogszabályok különleges rendelkezéseket tartalmaznak a fiatalkorú elkövetők kezelésére vonatkozóan.
 • Fiatal elkövetők. A büntetőjogi felelősség korhatára tizennégy év. A tizennégy és tizennyolc éves kor közötti személyeket ritkán sújtják szabadságvesztéssel.
 • Kiskorú személy családból való kiemelésének elrendelése. Ha egy szülőt vagy egy kiskorúért felelős személyt elítélnek bizonyos bűncselekményekért, a bíróság elrendelheti, hogy a gyermeket helyezzék biztonságos körülmények közé. A gyermekért ezt követően a szociális hivatal igazgatója felelős.
 • Kábítószerfüggő személy kezelésének elrendelése. Ha valakit kábítószerrel kapcsolatos jogsértés miatt ítélnek el, akkor – amennyiben ehhez hozzájárul – elrendelhetik, hogy elvonókúrát nyújtó intézményben kezelésnek vesse alá magát ahelyett, hogy más büntetést szabnának ki rá.
 • Biztosíték adása arra vonatkozóan, hogy ön megjelenik ítélethozatalra. Ebben az esetben feltételeket szabnak meg, amelyek előírják önnek, hogy meghatározott időtartamon keresztül tartsa be a jogszabályokat. Ha nem tartja be a feltételeket, elítélhetik a rendelkezés megsértése és az eredeti jogsértés miatt is.
 • A bíróság kötelezheti önt arra, hogy bizonyos ideig ne zavarja meg a közrendet.
 • Sportrendezvények látogatásától való eltiltás. Ha önt labdarúgó-mérkőzésen vagy bármilyen más sportversenyen elkövetett erőszakos cselekmény(ek)ért ítélik el, a bíróság bármilyen más büntetés mellett azt is megtilthatja, hogy ön labdarúgó-mérkőzéseket vagy sportversenyeket látogasson.
 • A bűncselekményből származó jövedelem elkobzására vonatkozó rendelkezés.
 • Járművezetéstől való eltiltás. Ha közlekedési szabályszegéshez kapcsolódóan ítélik el, eltilthatják a járművezetéstől. Ez mellékbüntetés a bíróság által kiszabott bármely más büntetés mellett.
 • Sportfegyver tartásától vagy használatától való eltiltás. Erre akkor kerülhet sor, ha azért ítélik el, mert a fegyvert illegálisan vadászatra használta.
 • Vagyonelkobzás elrendelése. Elrendelhetik, hogy adjon át illegálisan a birtokában lévő vagy illegálisan szerzett tárgyakat.
 • Épületbontás elrendelése. A bíróság elrendelheti az illegálisan épített épületek lebontását.

Kapcsolódó linkek

Az alkotmányra mutató kormányzati honlap

Utolsó frissítés: 18/07/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit