Vádlottak (büntetőeljárás)

Mi a bűnügyi nyomozás célja?

A bűnügyi nyomozás célja a bűncselekményt övező tények és körülmények megállapítása.

A nyomozást főszabály szerint a rendőrség végzi. Kivételes esetekben a Minisztertanács vagy a főügyész felhatalmazhat szakértőket a nyomozás elvégzésére. A büntetőeljárás megindításáról főszabály szerint a rendőrség hozza meg a döntést a főügyész átfogó irányítása mellett. Súlyos büntetőügyekben a döntést a főügyész hozza meg.

A nyomozás akkor kezdődik meg, amikor a rendőrséghez arra vonatkozó információ érkezik, hogy büntetendő cselekmény(eke)t követtek el.

A rendőrség megvizsgálja a bűncselekmény helyszínét, továbbá összegyűjti a lényeges adatokat és anyagokat. Mindenkit, aki információval rendelkezik a bűncselekményről, kihallgatnak, és felveszik a tanúvallomását.

Ha a bizonyítékok arra utalnak, hogy ön érintett volt egy bűncselekményben, a rendőrség őrizetbe vétel előtt vagy után kikérdezheti önt.

Mikor és hogyan kérhet tőlem információkat a rendőrség?

Ha a rendőrség úgy véli, hogy ön hasznos információkkal rendelkezik egy bűncselekményre vonatkozóan, kérheti, hogy jelenjen meg a rendőrségen, és tegyen vallomást vagy mutasson be az ügy szempontjából lényeges iratokat. Ha megtagadja a jelenlétet, írásbeli felszólítást küldhetnek önnek. Ha ennek ésszerű mentség nélkül nem tesz eleget, az bűncselekménynek minősül.

Figyelmeztetnek a jogaimra?

Ha azzal gyanúsítják, hogy érintett volt egy bűncselekményben, a kikérdezése előtt a következőképpen figyelmeztetik a jogaira: „nem köteles semmit mondani, ha nem akar, de bármit mond, azt írásba foglalják és felhasználható a bizonyítás során.” Ha ön kiskorú, tájékoztatni kell arról a jogáról is, hogy beszélhet a szülőjével vagy gyámjával.

Őrizetbe vétele bírói határozat alapján történhet, bizonyos esetekben azonban elfogatóparancs nélkül is. Lásd itt.

Őrizetbe vétel esetén miről tájékoztatnak?

Tájékoztatni kell önt az őrizetbe vételének okairól, kivéve ha az ön erőszakos reakciója ezt lehetetlenné teszi.

Mi történik az őrizetbe vétel után?

Önt 24 órán belül bíró elé kell állítani, ha nem bocsátják szabadon már korábban.

Mi történik, ha európai elfogatóparancsot adtak ki ellenem?

Az európai elfogatóparancsnak követnie kell a jogszabályok által előírt eljárást és tartalmaznia kell az azokban előírt információkat. Az elfogatóparancsot a kérelmező állam valamely igazságügyi hatóságának kell kibocsátania. További információt itt talál.

Fogva tartanak vagy szabadlábra helyeznek?

Ha a rendőrség úgy véli, hogy önt fogva kell tartani, egy kerületi bírósági bíróhoz kell fordulniuk azzal a kéréssel, hogy legfeljebb 8 napra helyezze önt előzetes letartóztatásba. Ez megújítható, amennyiben az előzetes letartóztatás teljes időtartama nem haladja meg a három hónapot.

A bíróság akkor helyezheti előzetes letartóztatásba, ha van arra utaló bizonyíték, hogy ön érintett volt a szóban forgó cselekmény(ek) elkövetésében. A bíróság megfontolja azt is, hogy szükséges-e az előzetes letartóztatás a nyomozáshoz, és ezt az ön szabadsághoz való jogához viszonyítva mérlegeli.

Fellebbezhetek az előzetes letartóztatásomat elrendelő határozat ellen?

Fellebbezhet a határozat ellen. A fellebbezést tíz napon belül kell benyújtani.

Mi történik, ha nem válaszolok a rendőrség kérdéseire?

A vallomástétel megtagadásához való jog gyakorlásából nem vonhatóak le hátrányos következtetések.

A rendőrségi kihallgatás nem lehet kényszerítő vagy ismétlődő jellegű.

Lehet velem ügyvéd a kihallgatáson?

Nincs joga ügyvédhez a rendőrségi kihallgatás során. Miután őrizetbe veszik, jogosult telefonon azonnal, bizalmasan beszélni a választása szerinti ügyvéddel.

Nem beszélem a nyelvet. Lehet tolmácsom?

A jogszabályok előírják, hogy tolmácsolást kell biztosítani önnek egy olyan nyelven, amelyet teljesen ért és jól beszél.

Elmondhatom valamelyik rokonomnak vagy barátomnak, mi történik velem?

Jogosult arra, hogy kommunikáljon valamelyik rokonával vagy a választása szerinti személlyel. Ha kiskorú, akkor arra is jogosult, hogy a rendőrség jelenlétében beszéljen a szülőjével vagy gyámjával. A rendőrség tájékoztatja szüleit vagy gyámját az ön fogva tartásáról.

Tizenkét órára felfüggeszthető az a joga, hogy barátaival és rokonaival érintkezzen, ha ésszerű gyanú áll fenn arra vonatkozóan, hogy e jog őrizetbe vétel utáni azonnali gyakorlása:

  • bizonyítékok megsemmisítéséhez vezet,
  • megakadályozza más személy(ek) őrizetbe vételét ugyanazon bűncselekménnyel kapcsolatban, vagy
  • más gyanúsított(ak) megszökéséhez vagy újabb bűncselekmény elkövetéséhez vezet.

Más tagállam polgára vagyok. Kapcsolatba léphetek az országom nagykövetségével?

Ha más országból származik, jogosult kommunikálni az országa nagykövetségével vagy konzuljával. Ha egy képviselő sem érhető el, akkor jogosult kommunikálni az Ombudsmani Hivatallal vagy az Emberi Jogok Védelmének Nemzeti Szervezetével.

Kérhetek orvosi segítséget, amíg fogva tartanak?

Ha az őrizetbe vétel vagy a fogva tartás során orvosi ellátásra van szüksége, a rendőrségnek biztosítania kell, hogy önt megvizsgálja egy orvos, és szükség esetén kórházba kell szállíttatnia önt. Joga van az orvosválasztáshoz.

Cipruson kell lennem a nyomozás során?

Ha a lakóhelye külföldön van, jogilag nem kötelező jelen lennie a rendőrségi nyomozás során. A jogszabályok még nem teszik lehetővé, hogy videokapcsolat útján vehessen részt a nyomozásban.

Ha nem adnak ki ön ellen elfogatóparancsot, akkor elhagyhatja az országot.

Átkutathatják az otthonomat vagy gazdasági helyiségeimet a nyomozás során?

A házát vagy helyiségeit csak házkutatási engedély birtokában kutathatják át, kivéve ha ön írásban hozzájárul az átkutatáshoz.

Megmotozhatnak?

Motozásnak is alávethetik; a motozást egy önnel azonos nemű személy végzi. Lásd itt.

Vehet tőlem a rendőrség ujjlenyomatot, DNS-mintát stb.?

Ha fogva tartják, a rendőrség a nyomozás részeként jogszerűen veheti le a méreteit, készíthet fényképet, vehet öntől ujjlenyomatot, tenyérlenyomatot, kézírásmintát, körömmintát, haj- és nyálmintát.

Ha ehhez nem járul hozzá, szabadságvesztéssel vagy bírsággal büntethető bűncselekményt követ el. A rendőrség az ön hozzájárulásával vér- és vizeletmintát is vehet öntől. Ennek hiányában beszerezhetnek egy bírósági végzést, amely felhatalmazza a rendőrséget arra, hogy orvosi felügyelettel ilyen mintákat vegyen.

Részt kell vennem felismertetési eljáráson?

Ha önt jogszerűen fogva tartják, a rendőrség jogosult előírni, hogy ön felismertetési eljáráson vegyen részt.

Élhetek panasszal azzal kapcsolatban, ahogyan a rendőrség bánt velem?

A rendőrség ellen a rendőrséggel szembeni állításokat és panaszokat kivizsgáló független hatósághoz nyújthat be panaszt.

Mi történik a nyomozás végén?

A rendőrség megvádolhatja önt, ha a nyomozás végén elegendő bizonyíték van arra, hogy megalapozza az ön elleni büntetőeljárást. Mielőtt megvádolják önt, ismét figyelmeztetniük kell önt a jogaira. Vallhatja magát bűnösnek vagy ártatlannak, vagy fenntarthatja a jogot arra, hogy a bíróság előtt válaszoljon. Ezután benyújtják a vádiratot a bíróságnak.

A vádiratban szereplő vádak eltérhetnek az eredeti vádaktól.

Vádolhatnak olyan büntetendő cselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Ha egy büntetendő cselekmény alól felmentik vagy amiatt elítélik, akkor ugyanazért nem vonhatják ismét eljárás alá. Nem találhatják bűnösnek olyan cselekmény vagy mulasztás miatt, amely az elkövetésekor nem minősült bűncselekménynek.

Nem tiltja semmilyen szabály, hogy ön ellen két különböző állam bírósága előtt emeljenek vádat. Ez azonban rendkívül szokatlan, és ön bármelyik bíróság előtt tiltakozhat az eljárás ellen.

Mi történik az első bírósági tárgyaláson?

Miután megidézték, hogy megjelenjen a bíróság előtt, joga van kérni, hogy átadják önnek a tanúvallomásokat és a rendőrségi nyomozás során gyűjtött iratokat, köztük azokat is, amelyek alátámasztják a vádat.

A tárgyaláson a vádhatóság további tanúkat szólíthat, amennyiben erről megfelelő időben értesítik a védelmet.

Kérnek adatokat a bűnügyi előéletemről?

A tárgyaláson rendszerint nem mutatnak be az ön korábbi elmarasztaló ítéleteire vonatkozó bizonyítékokat.

Ha megállapítják az ön bűnügyi felelősségét a bűncselekménnyel kapcsolatban, a büntetéskiszabáskor figyelembe veszik az esetleges hasonló elmarasztaló ítéleteket (lásd az 5. ismertetőt).

Őrizetbe vételi és átkutatási felhatalmazás

A rendőrség őrizetbe vételi felhatalmazása

A ciprusi alkotmány úgy rendelkezik, hogy egy személyt csak akkor lehet jogszerűen őrizetbe venni, ha megfelelően indokolt parancsot adtak ki. A büntetőeljárási jog minden olyan rendelkezését, amely engedélyezi a bírói határozat nélküli őrizetbe vételt, ennek az alkotmányos szabálynak a figyelembevételével kell értelmezni.

A rendőrség a körzeti bíróság egy bírójától kérhet elfogatóparancsot. A rendőrségnek írásos nyilatkozatot kell benyújtania, amely arra utaló bizonyítékkal szolgál, hogy ön bűncselekményben való érintettséggel gyanúsítható, és a bűnügyi nyomozáshoz az ön őrizetbe vétele szükséges.

Az elfogatóparancs kiadása nem automatikus. A bíró mérlegelhet, és fontolóra kell vennie egyrészt a személyek szabadsághoz való jogát, másrészt a közbiztonságot.

Az elfogatóparancs addig marad hatályban, amíg végre nem hajtják, vagy amíg egy bíró vissza nem vonja.

A rendőrség átkutatási felhatalmazása

Az ön otthonának vagy gazdasági helyiségeinek átkutatásához házkutatási engedélyt kell szerezni, kivéve ha ön írásban kifejezetten hozzájárul a házkutatáshoz. A házkutatási engedélynek indokolást kell tartalmaznia. A körzeti bíróság bírója adja ki, a rendőrség által eskü alatt szolgáltatott információk alapján. A bírónak meg kell győződnie arról, hogy ésszerű okok támasztják alá a házkutatási engedély kiadását.

A rendőr megállíthatja és átkutathatja az ön járművét:

  • ha ésszerűen úgy véli, hogy abban kábítószer található,
  • annak ellenőrzése céljából, hogy van-e a járműben bármilyen robbanóanyag vagy illegális fegyver.

A motozást a rendőrség egy önnel azonos nemű tagjának kell elvégeznie.

Az a rendőr, akiben ésszerű gyanú merül fel azt illetően, hogy önnek kábítószer van a birtokában, jogosult megállítani és megmotozni önt, valamint ha kábítószert talál, őrizetbe is veheti önt.

Az elfogatóparancs és a házkutatási engedély kiadása ellen ön nem jogosult fellebbezni.

Kapcsolódó linkek

A Köztársaság Jogi Hivatala

Ciprusi Legfelsőbb Bíróság

Utolsó frissítés: 16/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit