Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Süüdistatavad (kriminaalmenetlused)

Kui te olete kaasatud mingil viisil kriminaalmenetlusse, on sõltumatu õigusalase nõu saamine väga tähtis. Teabelehtedelt leiate teavet selle kohta, millal ja millistel tingimustel on teil õigus olla esindatud advokaadi poolt. Samuti leiate teavet selle kohta, kuidas advokaat teid aidata saab. Sellel üldisel teabelehel esitatakse teave selle kohta, kuidas leida advokaat ja kuidas kaetakse tema tasud, kui te ise maksta ei suuda.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Kuidas leida advokaat

Teil on vääramatu õigus kasutada kõikides kohtuasjades advokaadi abi. Te võite pöörduda enda valitud advokaadi poole või võtta ühendust Luksemburgi Advokatuuriga, et saada nimekiri advokaatidest, kelle hulgast valida endale sobiv.

Kui te advokaati ei vali või kui advokatuuri esimees [Bâtonnier de l’Ordre des Avocats] peab teie valikut ebasobivaks, määrab advokatuuri esimees teile ise advokaadi. Advokaat on kohustatud järgima talle antud juhiseid, välja arvatud juhul, kui ta seda teha ei saa või kui ilmneb huvide konflikt.

Kui teid on kinni peetud, võite menetluse alguses pöörduda eeluurimiskohtuniku poole taotlusega valveadvokaadi või enda valitud advokaadi kasutamiseks.

Kuidas toimub advokaadile tasumine

Advokaadid kehtestavad ise oma tasud. Kui teie sissetulek ei ole piisav advokaadile tasumiseks, võite esitada kohtute õigusteabe talitusele taotluse õigusabi saamiseks.

Õigusteabe talitus on Luxembourgis, Diekirchis ja Esch-sur-Alzette’is:

  • Luxembourg: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, Tel: 22 18 46
  • Diekirch: Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, Tel: 80 23 15
  • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, Tel: 54 15 52

Teid käsitatakse ebapiisavaid vahendeid omava isikuna, kui teil puuduvad seaduses sätestatud tagatud miinimumsissetulekut ületavad rahalised vahendid.

Seonduvad lingid

Justiitsministeerium – õigusabi

Justiitsministeerium – õigusalane nõu

Viimati uuendatud: 05/04/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici