Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court.

Summary of the criminal process

Investigation/institution of proceedings

This part of the process commences with the Prosecutor being notified that a crime has probably been committed.  It continues with criminal proceedings being instituted and ends with the defendant either being committed to stand trial or any charges being withdrawn.

This stage is aimed at unraveling the case as far as possible and determining whether there are strong indications that the defendant has committed the crime so as to commit them or not for trial by the competent court.

Court hearings

At this stage the case is tried until a verdict is reached and handed down.

Remedies

This refers to the means provided by law to a person to enable them to challenge the decision of a criminal court.

Such means are:

 • an appeal, aiming at the amendment or the quashing of the decision being challenged either on the facts or on points of law.
 • a fresh trial of the case, and a reversal of the judgment with a view to partially or fully annulling the decision being challenged on legal grounds.

Details about all of these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets.  This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for general guidance only.

For information on road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5.

If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission plays no part in the procedures for criminal prosecutions which are adopted in the various Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 – Getting legal advice

2 – My rights during the investigation of a crime and before the case goes to court

 • Preliminary examination/preliminary criminal investigation/criminal investigation.
 • Arrest/Restrictive terms/Custody
 • Proceedings before the Indictment Division
 • Searches, fingerprints and DNA

3 – My rights in court

4 – My rights after the court makes its decision

5 – Traffic violations and other minor offences

Last update: 25/08/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Uzyskanie porady prawnej

Uzyskanie niezależnej porady prawnej w sytuacji, gdy jesteś uczestnikiem postępowania karnego, jest niezwykle ważne. W poniższych arkuszach informacyjnych wyjaśniono, kiedy i w jakich okolicznościach przysługuje ci prawo do bycia reprezentowanym przez adwokata. Znajdziesz tu również informacje o zakresie czynności, które w twoim imieniu podejmie adwokat. Z niniejszego arkusza informacyjnego dowiesz się też, jak znaleźć adwokata oraz co zrobić, jeśli koszty z tytułu udziału adwokata przekraczają twoje możliwości finansowe.

Znalezienie adwokata

Jeśli potrzebujesz adwokata, a nie przebywasz w areszcie, to możesz skontaktować się z Link otworzy się w nowym oknieIzbą Adwokacką w Atenach lub izbą adwokacką w regionie, w którym ma odbyć się rozprawa (np. z Link otworzy się w nowym oknieIzbą Adwokacką w Salonikach, Link otworzy się w nowym oknieIzbą Adwokacką w Pireusie, Link otworzy się w nowym oknieIzbą Adwokacką w Iraklionie itp.).

Jeśli potrzebujesz adwokata, a przebywasz w areszcie, możesz zwrócić się do policji lub władz więziennych o pomoc w jego znalezieniu lub o skierowanie cię do jednej ze wspomnianych izb adwokackich.

Ponoszenie kosztów z tytułu udziału adwokata

Jeśli masz niskie dochody, możesz otrzymać bezpłatną pomoc prawną. Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyznaczenie adwokata, który będzie cię reprezentował. Adwokat zostaje wyznaczony do końca postępowania głównego lub postępowania przed sądami tej samej instancji oraz na czas ewentualnego postępowania odwoławczego.

Adwokat może zostać wyznaczony:

 • podczas formułowania i przedstawiania zarzutów w sprawach o określone przestępstwa;
 • na etapie dochodzenia oraz rozprawy w sprawach o zbrodnie;
 • podczas rozprawy w sprawach o występki, dla których dolna granica ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności wynosi co najmniej sześć miesięcy, rozpoznawanych przez sąd ds. występków w składzie trzyosobowym;
 • do wniesienia apelacji i reprezentowania cię przed sądem drugiej instancji, jeżeli sąd pierwszej instancji orzekł karę pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej sześciu miesięcy;
 • do wniesienia środka zaskarżenia co do kwestii prawnych, jeśli zostałeś skazany na co najmniej jeden rok pozbawienia wolności;
 • do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, jeśli zostałeś skazany na co najmniej sześć miesięcy pozbawienia wolności.

Masz prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej, nawet jeśli twój dochód nie jest bardzo niski, jeżeli zdołasz wykazać, że nie jesteś w stanie pokryć kosztów prawnych ze względu na różnicę w ich wysokości między państwem członkowskim, w którym znajduje się miejsce twojego stałego pobytu, a Grecją.

Aby otrzymać bezpłatną pomoc prawną oraz skorzystać z pomocy adwokata wyznaczonego do występowania w twoim imieniu, należy złożyć wniosek do tego samego sądu, który ma rozpoznawać twoją sprawę, apelację lub wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy.

Wniosek o pomoc prawną należy złożyć nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem rozprawy, w związku z którą potrzebujesz pomocy prawnej. Wniosek powinien zawierać zwięzły opis przedmiotu postępowania i, dowody na to, że kwalifikujesz się do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej oraz całość dokumentacji wymaganej w związku z twoją sytuacją finansową (szczegółowe informacje – zob. ustawa 3226/4-2-2004, grecki Dziennik Urzędowy Α’ 24/2004).

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieWykaz izb adwokackich

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

2 – Moje prawa w toku dochodzenia w sprawie karnej oraz przed wniesieniem sprawy do sądu

Jaki jest cel dochodzenia?

Celem dochodzenia jest zebranie i utrwalenie materiału dowodowego oraz śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa.

Jakie są etapy dochodzenia?

Czynności sprawdzające/dochodzenie wstępne/dochodzenie w sprawie karnej

Poprzez czynności sprawdzające prokurator stwierdza, czy podejrzenie jest zasadne oraz jakie jest prawdopodobieństwo, że doszło do popełnienia przestępstwa.

Dochodzenie wstępne odbywa się głównie w sprawach, w których podejrzany został ujęty na gorącym uczynku lub zwłoka może przynieść niepowetowane szkody.

Dochodzenie prowadzone jest tylko w sprawach o poważniejsze przestępstwa.

Zatrzymanie/środki zapobiegawcze/tymczasowe aresztowanie

Jeśli podejrzany został ujęty na gorącym uczynku lub w ciągu doby od popełnienia przestępstwa, możliwe jest zatrzymanie go bez wydania postanowienia o zatrzymaniu.

Jeśli podejrzany nie został ujęty na gorącym uczynku, do jego zatrzymania wymagane jest postanowienie o zatrzymaniu.

Zatrzymany zostaje postawiony do dyspozycji prokuratora w ciągu 24 godzin.

Środki zapobiegawcze (np. poręczenie majątkowe, obowiązek zgłaszania się podejrzanego w określonych odstępach czasu na posterunek policji, zakaz opuszczania kraju) nakłada się w celu zapobiegania popełnienia kolejnych przestępstw oraz zapewnienia, że podejrzany stawi się na przesłuchaniu przez policję oraz w sądzie.

Tymczasowe aresztowanie: jeśli wyżej opisane środki okażą się niewystarczające, w sprawach o poważniejsze przestępstwa podejrzani mogą zostać tymczasowo aresztowani. Tymczasowe aresztowanie może potrwać do 18 miesięcy w sprawach o najcięższe zbrodnie, do 12 miesięcy w sprawach o inne przestępstwa albo do 6 miesięcy w przypadku nieumyślnego spowodowania śmierci w warunkach powrotu do przestępstwa. Tymczasowe aresztowanie odbywa się w zakładzie karnym.

Postępowanie przed izbą doradczą

Możesz zwrócić się do izby doradczej o uchylenie środka zapobiegawczego, tymczasowego aresztowania, lub wnieść skargę na uchybienia w postępowaniu przygotowawczym.

Kto odpowiada za przeprowadzenie tych etapów postępowania?

Czynności sprawdzające przeprowadzają oficerowie śledczy i prokurator.

Dochodzenie wstępne prowadzą wyżej wymienione osoby oraz sędzia śledczy, a dochodzenie lub przesłuchanie prowadzi samodzielnie sędzia śledczy.

Zatrzymanie zarządza izba doradcza lub sędzia śledczy. W sprawach, w których podejrzany zostaje ujęty na gorącym uczynku, prowadzący dochodzenie oraz policyjni oficerowie śledczy mają obowiązek zatrzymania sprawcy. Do zatrzymania sprawcy uprawnieni są wszyscy obywatele. Środki ograniczające wolność osobistą oraz tymczasowe aresztowanie zarządza sędzia śledczy za zgodą prokuratora oraz izby doradczej.

Postępowania przed izbą doradczą przeprowadzają trzyosobowe składy orzekające, w obecności prokuratora.

Moje prawa w toku dochodzenia

Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach w toku dochodzenia, kliknij na poniższe linki.

Czynności sprawdzające/dochodzenie wstępne/dochodzenie w sprawie karnej (1)

W jakim celu prowadzi się te etapy postępowania?

Celem czynności sprawdzających jest ustalenie przez prokuratora, czy podejrzenie jest zasadne oraz podjęcie decyzji, czy należy wszcząć postępowanie karne.

Dochodzenie wstępne jest przeprowadzane w sprawach, w których podejrzany został ujęty na gorącym uczynku, bądź zwłoka może przynieść niepowetowane szkody (np. zatarcie śladów stóp lub odcisków palców).

Dochodzenie przeprowadza się jedynie w sprawach o zbrodnie lub najpoważniejsze występki. Dochodzenie wstępne i dochodzenie służy znalezieniu, zebraniu i utrwaleniu materiału dowodowego oraz śladów przestępstwa.

Które organy są odpowiedzialne za te etapy?

Czynności sprawdzające przeprowadzają oficerowie śledczy i prokurator.

Dochodzenie wstępne prowadzą wyżej wymienione osoby oraz sędzia śledczy.

Dochodzenie prowadzi tylko sędzia śledczy.

Czynności wyjaśniające i dochodzenie wstępne nadzoruje prokurator przy sądzie ds. występków, a dochodzenie nadzoruje prokurator przy sądzie apelacyjnym.

Czy obowiązują określone terminy dokonania danych czynności?

Czynności sprawdzające trwają od 4 do 8 miesięcy. Dochodzenie może trwać do 18 miesięcy. Jeśli zostaje podjęte dochodzenie dodatkowe, trwa ono od 3 do 5 miesięcy.

W największych miastach terminy te mogą ulec przedłużeniu. Nie przewiduje się sankcji za przekroczenie tych terminów.

Termin złożenia wyjaśnień w toku czynności sprawdzających oraz termin na udzielenie odpowiedzi na zarzuty w toku dochodzenia wstępnego oraz dochodzenia wynosi co najmniej 48 godzin i może ulec przedłużeniu.

Nie przewiduje się sankcji za niedotrzymanie terminów dwóch pierwszych czynności. Jeżeli jednak w sprawie objętej dochodzeniem termin nie zostanie dotrzymany, sędzia śledczy może wydać postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu podejrzanego do sądu lub postanowienie o zatrzymaniu.

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Po otrzymaniu wezwania do uczestnictwa w ww. czynnościach masz prawo:

 • zażądać od oficera śledczego odpisu (sporządzonego na twój koszt) całej istotnej dokumentacji prawnej, w tym opisu zarzutów;
 • wystąpić o ustalenie co najmniej 48-godzinnego terminu; oraz
 • ustanowić obrońcę.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Tak. Tłumacz przetłumaczy oficerom śledczym składane przez ciebie wyjaśnienia , a tobie – ich pytania.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Kiedy stawisz się u oficera śledczego, możesz natychmiast zwrócić się o powiadomienie twojego adwokata lub o zezwolenie na kontakt z nim. Masz prawo do odmowy składania wyjaśnień do czasu przybycia adwokata.

Organy ścigania mają obowiązek zapewnienia obecności tłumacza tylko na czas przesłuchania. Jeśli potrzebujesz tłumacza podczas przebiegu reszty postępowania, musisz to omówić ze swoim adwokatem.

Czy muszę być reprezentowany przez adwokata? Czy mogę wybrać adwokata?

Ustanowienie obrońcy jest obligatoryjne tylko w sprawach o zbrodnie. Adwokata możesz wybrać samodzielnie. Jeżeli jednak w sprawie o zbrodnię nie masz obrońcy, w toku dochodzenia sędzia śledczy wyznaczy ci obrońcę z urzędu.

Czy będzie się ode mnie żądać podawania informacji? Czy mam je podać?

Prowadzący postępowanie może zadawać pytania na temat zarzutów. Masz prawo zachować częściowe lub całkowite milczenie, masz również prawo do nieobciążania samego siebie. Możesz odmówić odpowiedzi na pytanie, które może ci zaszkodzić.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

Masz prawo do kontaktów telefonicznych z rodziną lub przyjaciółmi. Dopuszcza się widzenia z członkami rodzin, a w wyjątkowych przypadkach – przyjaciółmi.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Jeśli masz problemy zdrowotne, możesz poprosić o wizytę lekarską.

Czy mogę skontaktować się z ambasadą mojego państwa pochodzenia?

Tak, masz do tego prawo.

Pochodzę z innego państwa. Czy muszę być obecny podczas dochodzenia?

Nie, nie masz takiego obowiązku.

Czy mogę uczestniczyć w dochodzeniu za pośrednictwem wideokonferencji?

W Grecji prawo nie przewiduje udziału w dochodzeniu za pośrednictwem wideokonferencji.

Czy mogę zostać odesłany do mojego kraju?

Na tym etapie nie możesz zostać wydalony.

W jakich okolicznościach mogę zostać tymczasowo aresztowany lub zwolniony?

Zostaniesz tymczasowo aresztowany, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniłeś poważne przestępstwo oraz:

 • nie jest znane miejsce twojego pobytu w Grecji;
 • podjąłeś przygotowania do opuszczenia kraju;
 • w przeszłości ukrywałeś się przed wymiarem sprawiedliwości;
 • zostałeś skazany za ucieczkę z więzienia lub pomoc osobie pozbawionej w wolności w ucieczce lub za naruszenie zakazu opuszczania miejsca pobytu; oraz
 • istnieje obawa, że zamierzasz uciec;
 • zostałeś uprzednio skazany za przestępstwo, co stwarza przypuszczenie, że popełnisz kolejne przestępstwa.

Ponadto może zostać nałożony na ciebie środek zapobiegawczy lub możesz zostać zwolniony.

Jakie mam prawa/obowiązki?

Masz prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz powołać maksymalnie dwóch obrońców. W toku dochodzenia jesteś zobowiązany do osobistego stawiennictwa, obecność twojego obrońcy nie wystarczy.

Jeśli sędzia śledczy wyda wobec ciebie postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, możesz wnieść na nie zażalenie do izby doradczej w terminie 5 dni. Możesz również wystąpić bezpośrednio do sędziego śledczego lub do izby doradczej o uchylenie tymczasowego aresztowania bądź zastąpienie go innym środkiem zapobiegawczym.

Czy mogę opuścić kraj w toku dochodzenia?

Tak, możesz opuścić kraj, jeśli nie został wydany w stosunku do ciebie zakaz opuszczenia kraju.

Przeszukania, odciski palców, DNA

Więcej informacji o swoich prawach znajdziesz w punkcie Przeszukania, odciski palców, DNA (4).

Czy mogę składać środki zaskarżenia?

Jeśli na etapie postępowania przygotowawczego podjęto nieważną czynność, możesz ją zaskarżyć do izby doradczej, zwracając się o jej uchylenie oraz o powtórzenie tego etapu postępowania.

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Możesz się przyznać do winy na każdym etapie postępowania przed rozprawą. Możesz również odwołać przyznanie się do winy. W każdym przypadku sąd ocenia twoje przyznanie się do winy według własnego uznania.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

Zarzuty nie mogą ulec zmianie. Możliwe jest jedynie ich uściślenie. Nie można natomiast dodawać nowych zarzutów.

Czy można przedstawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

Możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, jeżeli za granicą popełniłeś przestępstwo przeciwko obywatelowi greckiemu, które w prawie greckim jest klasyfikowane jako zbrodnia lub występek. W przypadku poważnych przestępstw prawo greckie ma zastosowanie do każdego, bez względu na prawo obowiązujące w miejscu popełnienia przestępstwa.

Czy dowiem się o świadkach, którzy zeznają przeciwko mnie?

Masz prawo do takich informacji, ponieważ możesz przeglądać wszystkie dokumenty w aktach sprawy, w tym zeznania świadków. Możesz otrzymać takie informacje, zanim przygotujesz swoją obronę, a także po jej przygotowaniu.

Czy uzyskam informacje o innych obciążających mnie dowodach?

Prowadzący dochodzenie ma obowiązek dostarczenia ci odpisu akt sprawy oraz udostępnienia całości istotnych materiałów, zanim złożysz wyjaśnienia.

Czy będzie się ode mnie żądać przedstawienia informacji z mojego rejestru karnego?

W toku dochodzenia sędzia śledczy uzyska informacje na twój temat z rejestru karnego.

Zatrzymanie/środki ograniczające wolność/tymczasowe aresztowanie (2)

Dlaczego stosuje się takie środki?

Jeśli podejrzany został ujęty na gorącym uczynku, jego zatrzymanie służy zagwarantowaniu, że zostanie przekazany wymiarowi sprawiedliwości. W innych przypadkach zatrzymania, tymczasowego aresztowania lub nałożenia środków ograniczających swobodę przemieszczania się celem jest dopilnowanie, że podejrzany stawi się przed organami ścigania oraz sądem.

Jaki organ odpowiada za stosowanie określonych środków?

Zatrzymanie zarządza izba doradcza lub sędzia śledczy. Wydają oni również postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania lub środków ograniczających swobodę przemieszczania się. Jeżeli sprawca został ujęty na gorącym uczynku, zatrzymania dokonują oficerowie śledczy lub funkcjonariusze policji.

Czy stosuje się terminy, których należy dotrzymać?

Po zatrzymaniu musisz zostać postawiony do dyspozycji prokuratora w ciągu 24 godzin. Nie przewidziano jednak żadnych konsekwencji za niedotrzymanie tego terminu. Istnieje również termin w razie nałożenia obowiązku zgłaszania się w określonych odstępach czasu na posterunek policji. Jeżeli nie dotrzymasz tego terminu, obowiązek ten można zastąpić tymczasowym aresztowaniem,

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Jeśli zostałeś ujęty na gorącym uczynku, niezwłocznie po twoim zatrzymaniu funkcjonariusze policji muszą podać powody zatrzymania. Jeśli zostaniesz postawiony do dyspozycji sędziego śledczego, otrzymasz pełną informację o postawionych zarzutach. To samo dotyczy środków ograniczających wolność oraz tymczasowego aresztowania.

Zanim zapadnie jakiekolwiek postanowienie w tych kwestiach, powinieneś otrzymać od sędziego śledczego wszystkie istotne dokumenty prawne.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

Jeśli nie znasz języka, musisz to niezwłocznie zgłosić policji oraz wystąpić o tłumacza. Tłumacz przetłumaczy wszystko, co powiesz, wszystkie zadawane pytania oraz treść przedstawianych dokumentów.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Jeśli zostałeś zatrzymany, możesz zażądać natychmiastowego powiadomienia adwokata lub zezwolenia na rozmowę telefoniczną. Ponadto do czasu przybycia adwokata masz prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania.

Jeśli nie znasz żadnego adwokata, możesz skontaktować się ze swoją ambasadą lub najbliższą izbą adwokacką. Zapewnienie obecności tłumacza na potrzeby kontaktów z adwokatem należy do ciebie, a nie do organów ścigania. W przypadku nałożenia środków ograniczających wolność przemieszczania się lub zastosowania tymczasowego aresztowania, najpierw porozmawiaj ze swoim adwokatem. Adwokat podejmie odpowiednie czynności w twoim imieniu i będzie obecny w toku dochodzenia w sprawie karnej.

Czy muszę być reprezentowany przez adwokata? Czy mogę wybrać adwokata?

Ustanowienie obrońcy jest obligatoryjne tylko w sprawach o zbrodnie. Masz prawo wybrać swojego adwokata. Jeżeli jednak w sprawie o zbrodnię nie masz obrońcy, zostanie on wyznaczony na twój wniosek w toku dochodzenia.

Czy można żądać ode mnie podawania informacji? Czy muszę podać żądane informacje?

Prowadzący postępowanie może zadawać ci pytania w związku z zarzutami. Możesz odmówić odpowiedzi na pytania, które mogą ci zaszkodzić.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

Masz prawo zażądać, by oficerowie śledczy skontaktowali się z nimi.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Tak, jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne.

Czy jeśli jestem obywatelem innego państwa, mogę skontaktować się z ambasadą?

Tak, masz do tego prawo.

Pochodzę z innego państwa. Czy muszę być obecny w toku dochodzenia?

Nie musisz, chyba że wymagane jest przeszukanie osoby.

Czy mogę uczestniczyć w dochodzeniu za pośrednictwem wideokonferencji?

Jak dotąd prawo nie przewiduje udziału w dochodzeniu za pośrednictwem wideokonferencji.

Czy mogę zostać odesłany do mojego kraju?

Na tym etapie nie możesz zostać wydalony.

W jakich okolicznościach mogę zostać tymczasowo aresztowany lub zwolniony?

Zostaniesz tymczasowo aresztowany, jeśli uzgodni to sędzia śledczy z prokuratorem bądź tak postanowi izba doradcza. Zostaniesz tymczasowo aresztowany, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniłeś poważne przestępstwo oraz:

 • nie jest znane miejsce twojego pobytu w Grecji;
 • podjąłeś przygotowania do opuszczenia kraju;
 • w przeszłości ukrywałeś się przed wymiarem sprawiedliwości;
 • zostałeś skazany za ucieczkę z więzienia lub pomoc osobie pozbawionej w wolności w ucieczce lub za naruszenie zakazu opuszczania miejsca pobytu; oraz
 • istnieje obawa, że zamierzasz uciec;
 • zostałeś uprzednio skazany za przestępstwo, co stwarza przypuszczenie, że popełnisz kolejne przestępstwa.

Możesz również zostać objęty środkiem zapobiegawczym lub zostać zwolniony.

Jakie są moje prawa i obowiązki?

Masz prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz powołać maksymalnie dwóch obrońców. Jeśli sędzia śledczy wyda wobec ciebie postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, możesz wnieść na nie zażalenie do izby doradczej w terminie 5 dni. Możesz również wystąpić bezpośrednio do sędziego śledczego lub do izby doradczej o uchylenie tymczasowego aresztowania bądź zastąpienie go innym środkiem ograniczającym swobodę przemieszczania się.

Czy mogę opuścić kraj w toku dochodzenia?

Możesz opuścić kraj, jeśli upłynął okres zatrzymania, a nie nałożono na ciebie żadnych środków zakazujących opuszczania Grecji.

Przeszukania, odciski palców, DNA

Więcej informacji o swoich prawach znajdziesz w punkcie Przeszukania, odciski palców, DNA (4).

Czy mogę składać środki zaskarżenia?

Jeśli na etapie postępowania przygotowawczego postępowania podjęto nieważną czynność, możesz ją zaskarżyć do izby doradczej, zwracając się o jej uchylenie oraz o powtórzenie tego etapu postępowania.

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Masz prawo przyznania się do winy, a w świetle prawa nie powinno to wywołać żadnych pozytywnych ani negatywnych skutków.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

Zarzuty nie mogą ulec zmianie; możliwe jest jedynie ich uściślenie. Nie można natomiast dodawać nowych zarzutów.

Czy można postawić mi zarzut popełnienia przestępstwa, za które odpowiadam w innym państwie członkowskim?

Możesz odpowiadać za przestępstwo, które zostało popełnione za granicą przeciwko obywatelowi greckiemu. W przypadku poważnych przestępstw prawo greckie ma zastosowanie do każdego, bez względu na prawo obowiązujące w miejscu popełnienia przestępstwa.

Czy dowiem się o świadkach, którzy zeznają przeciwko mnie?

Oczywiście. Informacje te musisz otrzymać niezwłocznie po aresztowaniu i objęciu dochodzeniem, w tym dochodzeniem wstępnym, zanim złożysz wyjaśnienia.

Czy uzyskam informacje o innych obciążających mnie dowodach?

Zanim złożysz wyjaśnienia, prowadzący dochodzenie ma obowiązek dostarczenia ci odpisów wszystkich dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.

Czy będzie się ode mnie żądać podania informacji na mój temat z rejestru karnego?

Nie. Informacje te przekaże właściwy organ.

Postępowanie przed izbą doradczą (3)

Jaki jest cel tego etapu?

Izba doradcza jest właściwym organem sądowym przed rozpoczęciem postępowania głównego. Izba kontroluje legalność czynności oficerów śledczych, wydaje postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, o nakładaniu środków ograniczających swobodę przemieszczania się, zarządza w innych istotnych kwestiach mających wpływ na postępowanie przygotowawcze oraz postanawia o postawieniu podejrzanego przed sądem na rozprawie bądź o jego zwolnieniu.

Jaki organ jest właściwy na tym etapie?

W izbie doradczej zasiada trzech sędziów. Izby doradcze funkcjonują przy sądzie ds. występków, sądzie apelacyjnym oraz sądzie kasacyjnym.

Czy obowiązują terminy, których należy dotrzymać?

Tak, istnieją terminy, których niedotrzymanie uniemożliwi ci skorzystanie z przysługujących ci praw.

Czego dowiem się o podejmowanych czynnościach?

Możesz otrzymać informacje o przebiegu postępowania z sekretariatu izby. Zostaniesz również powiadomiony o wszystkich postanowieniach.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie znam języka postępowania?

W razie stawiennictwa przed izbą masz prawo do tłumacza.

Na jakim etapie mogę porozmawiać z adwokatem?

Masz prawo do uzyskania porady prawnej i możesz kontaktować się ze swoim adwokatem na każdym etapie postępowania. Jeżeli pojawi się jakakolwiek kwestia związana z koniecznością tłumaczenia, jej rozwiązanie należy do ciebie lub twojego adwokata.

Czy muszę mieć być reprezentowany przez adwokata? Czy mogę wybrać własnego adwokata?

Nie jest to obowiązkowe. Zależnie od twojego uznania możesz występować we własnym imieniu lub być reprezentowanym przez adwokata. Masz prawo wyboru własnego adwokata, chyba że został wyznaczony obrońca z urzędu.

Czy można żądać ode mnie podawania informacji? Czy muszę udzielać odpowiedzi na pytania?

Możesz zostać przesłuchany w sprawie zarzucanego ci przestępstwa. Masz prawo zachować milczenie i nie składać wyjaśnień na swoją niekorzyść. Możesz odmówić odpowiedzi na pytania, które mogą ci zaszkodzić.

Czy mogę skontaktować się z członkiem rodziny lub przyjacielem?

Tak. Jeśli jesteś tymczasowo aresztowany, możesz to zrobić w porze widzeń.

Czy w razie potrzeby mogę zobaczyć się z lekarzem?

Tak, jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne.

Czy mogę skontaktować się z ambasadą mojego państwa pochodzenia, jeśli pochodzę z innego państwa?

Tak, masz do tego prawo.

Mieszkam w innym państwie. Czy muszę być obecny w toku dochodzenia?

Tylko jeśli o to wystąpisz, a sąd wyrazi zgodę.

Czy mogę uczestniczyć w dochodzeniu za pośrednictwem wideokonferencji lub podobnych środków?

Jak dotąd prawo nie przewiduje udziału w postępowaniu za pośrednictwem wideokonferencji.

Czy mogę zostać odesłany do mojego kraju?

Na tym etapie nie możesz zostać wydalony.

W jakich okolicznościach pozostanę tymczasowo aresztowany lub zostanę zwolniony?

Pozostaniesz tymczasowo aresztowany, jeśli tak postanowi izba doradcza. Możesz również zostać objęty środkiem ograniczającym swobodę przemieszczania się lub zostać zwolniony.

Czy mogę opuścić kraj w trakcie dochodzenia?

Możesz opuścić kraj, jeśli upłynął okres zatrzymania, a nie nałożono na ciebie żadnych środków zakazujących opuszczenie Grecji.

Czy zostaną pobrane moje odciski palców, próbki materiału genetycznego DNA (np. z włosów lub śliny) bądź płyny ustrojowe?

Izba doradcza może postanowić o ich pobraniu.

Czy mogę zostać przeszukany?

Izba nie wydaje takich postanowień. Natomiast przeszukanie osoby mogą zarządzić oficerowie prowadzący dochodzenie lub dochodzenie wstępne. Możesz zażądać obecności adwokata podczas przeszukania.

Czy mój dom, lokal użytkowy, samochód lub inne mienie może zostać przeszukane?

Na etapie postępowania z udziałem izby nie wydaje się postanowień o przeprowadzeniu takich czynności.

Czy mogę wnosić środki odwoławcze?

Od postanowień izby przewiduje się środki odwoławcze.

Czy mogę przyznać się do popełnienia wszystkich lub kilku zarzucanych czynów przed rozpoczęciem rozprawy?

Masz prawo przyznać się do winy. Możesz to zrobić poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed izbą. Takie oświadczenia są wiążące i mogą mieć wpływ na wyrok.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie przed rozprawą sądową?

Zarzuty nie mogą ulec zmianie. Izba może je jedynie uściślić. Nie może natomiast dodawać nowych zarzutów.

Czy można oskarżyć mnie o popełnienie przestępstwa, o które zostałem oskarżony w innym państwie członkowskim?

Możesz odpowiadać za przestępstwo, które zostało popełnione za granicą przeciwko obywatelowi greckiemu. W przypadku poważnych przestępstw prawo greckie ma zastosowanie do każdego, bez względu na prawo obowiązujące w miejscu popełnienia przestępstwa.

Czy dowiem się o świadkach, którzy zeznają przeciwko mnie?

Możesz, oczywiście, otrzymać takie informacje, zarówno na tym, jak i wcześniejszym etapie. Masz prawo do otrzymania wszystkich szczegółowych informacji zawartych w aktach sprawy.

Czy będą sprawdzane informacje na mój temat w rejestrze karnym?

Nie. Informacje te przekaże właściwy organ.

Przeszukania, odciski palców, DNA (4)

Czy zostaną pobrane moje odciski palców, próbki materiału genetycznego DNA (np. z włosów lub śliny) bądź płyny ustrojowe?

Jeśli zostaniesz zatrzymany, zostaną pobrane twoje odciski palców. Masz obowiązek się temu poddać. Obowiązkowe jest również oddanie próbki DNA, jeżeli istnieją uzasadnione przypuszczenia, że popełniłeś poważne przestępstwo. W razie pozytywnego wyniku analizy DNA masz prawo zażądać powtórzenia badania; jeśli tego nie uczynisz, pobrany materiał genetyczny zostanie zniszczony.

Czy mogę zostać poddany przeszukaniu?

Możesz zostać poddany przeszukaniu, jeśli prowadzący dochodzenie uzna to za konieczne. Takie przeszukanie nie może naruszać twojej godności i musi zostać przeprowadzone na osobności. Jeśli jesteś kobietą, takie przeszukanie musi przeprowadzić kobieta. Jeśli zażądano od ciebie oddania określonego przedmiotu lub dokumentu i tak uczyniłeś, przeszukanie osoby nie powinno być przeprowadzone.

Czy mój dom, lokal użytkowy, samochód lub inne mienie może zostać przeszukane?

Twój dom może zostać przeszukany, o ile przeszukanie przeprowadzi urzędnik sądu wraz z oficerem śledczym w toku dochodzenia lub dochodzenia wstępnego. Pojazdy są przeszukiwane, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniono przestępstwo, bądź jest to bezwzględnie konieczne.

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

3 – Moje prawa w trakcie rozprawy

Przygotowanie do rozprawy

Kto wzywa mnie do stawiennictwa w sądzie i jak się to odbywa

Prokurator sporządza akt oskarżenia, ustala datę rozprawy oraz wzywa do stawiennictwa oskarżonego, pokrzywdzonego oraz świadków, co najmniej w terminie 15 dni przed rozprawą lub też w terminie 30 dni przed rozprawą, jeśli strony mieszkają w innych państwach europejskich.

Porządek rozprawy

Jaki sąd będzie rozpoznawał sprawę

Do podstawowych sądów w sprawach karnych należą sądy do spraw wykroczeń, sąd ds. występków w sprawach o występki oraz sąd apelacyjny w trzyosobowym składzie lub wielka ława przysięgłych w sprawach o zbrodnie. Co do zasady sądem właściwym w sprawie jest sąd właściwy dla miejsca popełnienia przestępstwa.

Czy rozprawa będzie jawna

Tak, chyba że jawność rozprawy może godzić w dobre obyczaje lub istnieją powody do ochrony prywatności stron postępowania.

Kto rozstrzyga w sprawie

Rozstrzygnięcia w sprawach toczących się przed sądami niższego rzędu wydają sędziowie, a w sprawach toczących się przed wielką ławą przysięgłych – sędziowie i ława przysięgłych.

Czy zarzuty mogą ulec zmianie w trakcie rozprawy

Możliwa jest zmiana zarzutu na podobny. Dokonanie prawidłowej subsumpcji okoliczności faktycznych, które są przedmiotem sprawy, bądź jak najdokładniejsze ich ustalenie leży w wyłącznej gestii sądu.

Co stanie się, jeśli w trakcie rozprawy przyznam się do niektórych lub wszystkich zarzutów

Jeśli przyznasz się do konkretnych zarzutów, sąd uwzględni to przy orzekaniu kary. Może mieć to wpływ na złagodzenie wymiaru kary.

Jakie prawa przysługują mi podczas rozprawy?

Czy muszę być obecny podczas rozprawy

Nie musisz być obecny. Możesz być reprezentowany przez adwokata, chyba że sąd uzna twoją obecność za konieczną.

Jeśli mieszkam w innym państwie członkowskim, czy mogę uczestniczyć w rozprawie za pośrednictwem wideokonferencji

Nie istnieje taka możliwość, ponieważ przepisy prawa jeszcze tego nie przewidują.

Czy będę obecny podczas całej rozprawy

Nie musisz być obecny. Możesz się stawić, a następnie opuścić salę rozpraw, po czym będzie cię reprezentował twój adwokat.

Czy otrzymam pomoc tłumacza, jeśli nie rozumiem, co się dzieje na rozprawie

Jeśli nie znasz języka postępowania sądowego, sąd ma obowiązek przydzielić ci tłumacza.

Czy muszę mieć adwokata? Czy otrzymam pomoc obrońcy z urzędu? Czy mogę zmienić adwokata

W sprawach o zbrodnie, bądź w sprawach przed Sądem Kasacyjnym musisz mieć adwokata. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wybrać adwokata, sąd ma obowiązek wyznaczyć ci obrońcę z urzędu. Masz prawo do zmiany adwokata, chyba że w sprawie przed sądem wyższego rzędu został on wyznaczony przez sąd (z urzędu).

Czy mogę zwracać się do sądu? Czy muszę zabierać głos na rozprawie

Możesz zabierać głos na rozprawie, ale nie jesteś do tego zobowiązany. Masz prawo zachować milczenie.

Jaki są skutki zatajenia prawdy podczas rozprawy

Nie masz obowiązku mówienia prawdy. Składanie fałszywych oświadczeń przez oskarżonego nie stanowi przestępstwa.

Jakie mam prawa w związku z obciążającymi mnie dowodami?

Czy mogę podważać obciążające mnie dowody

Możesz i masz prawo podważać dowody na potrzeby swojej obrony, wnosząc inne dowody, przytaczając dowody, które obalą obciążające cię dowody, bądź powołując własnych świadków.

Jakie dowody na swoją obronę mogę przytaczać przed sądem

Możesz przedstawiać dowody z dokumentów, powoływać świadków i biegłych.

W jakich okolicznościach mogę przytaczać takie dowody

Nie jest to niczym uwarunkowane; możesz przedstawiać dowody przed sądem bez powiadamiania kogokolwiek.

Czy mogę wynająć prywatnego detektywa do zebrania dowodów? Czy takie dowody są dopuszczalne

Możesz, a takie dowody zostaną dopuszczone, jeżeli zostały pozyskane zgodnie z prawem.

Czy mogę powoływać świadków na swoją obronę

Możesz powołać tylu świadków, ilu chcesz, a sąd musi dopuścić przesłuchanie tylu świadków obrony, ilu jest świadków oskarżenia.

Czy ja lub mój adwokat możemy zadawać pytania innym świadkom w sprawie? Czy możemy podważać ich zeznania

Ty i twój adwokat możecie zadawać pytania świadkom i podważać ich zeznania dowodowe.

Czy informacje z rejestru karnego na mój temat będą brane pod uwagę

Sąd przy wymierzaniu kary weźmie pod uwagę wyroki skazujące łącznie na ponad sześć miesięcy pozbawienia wolności, jeżeli oskarżony zostanie ponownie uznany za winnego.

Czy poprzednie wyroki skazujące wydane w innych państwach członkowskich będą brane pod uwagę

Tylko jeśli znalazły się twoim rejestrze karnym.

Co dzieje się na końcu rozprawy?

Jakie są możliwe rozstrzygnięcia

Uniewinnienie oskarżonego, jeśli sąd nie jest przekonany, czy oskarżony popełnił przestępstwo, jeśli sąd ma co do tego wątpliwości, bądź z innych powodów przewidzianych prawem, oraz jeśli zachodzą przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary (m.in. w przypadku gdy oskarżony wyrazi szczerą skruchę).

Uznanie oskarżonego za winnego i skazanie na karę, kiedy sąd jest przekonany o tym, że oskarżony popełnił przestępstwo.

Umorzenie postępowania karnego następuje w przypadku śmierci oskarżonego, wycofania skargi przez pokrzywdzonego, przedawnienia karalności przestępstwa lub objęcia danego przestępstwa abolicją.

Stwierdzenie niedopuszczalności ścigania przestępstwa, jeśli w sprawie zapadło odpowiednie orzeczenie, nie ma skargi (jeśli wymagana), roszczenia lub zezwolenia na wszczęcie ścigania.

Zestawienie możliwych kar

Kary główne: kara pozbawienia wolności (dożywotniego lub na okres od 5 do 20 lat), umieszczenie w zakładzie zamkniętym (na okres od 10 dni do 5 lat), kara aresztu (na okres od 1 dnia do 1 miesiąca), kara pieniężna (w wysokości od 150 do 15 000 EUR), kara grzywny (w wysokości od 29 do 590 EUR), umieszczenie w zakładzie poprawczym dla młodocianych lub umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym.

Kary dodatkowe: pozbawienie praw publicznych, zakaz wykonywania zawodu, podanie wyroku do wiadomości publicznej.

Środki zabezpieczające: umieszczenie w zakładzie zamkniętym sprawców uznanych za niepoczytalnych, skierowanie osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających do zakładów leczenia odwykowego, skierowanie do ośrodka pracy, zakaz zamieszkania w danej okolicy, deportacja cudzoziemców, przepadek.

Jaka rolę odgrywa pokrzywdzony podczas rozprawy?

Pokrzywdzony uczestniczy w rozprawie w roli strony lub świadka. Będąc stroną w sprawie (lub powodem cywilnym przytaczającym dowody na obalenie dowodów obrony), pokrzywdzony występuje o rekompensatę w formie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub uraz psychiczny, bądź jako świadek oskarżenia.

Jeśli pokrzywdzony występuje w charakterze powoda cywilnego, musi złożyć takie oświadczenie przed rozpoczęciem postępowania dowodowego na rozprawie.

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

4 – Moje prawa po wydaniu orzeczenia przez sąd

Czy mogę złożyć apelację co do winy lub co do kary?

Możesz wnieść apelację od wyroku skazującego. Prawo do apelacji zależy od rodzaju i dotkliwości kary, jak również od sądu, który ją wymierzył.

Na przykład:

 • w sprawie rozpoznawanej przez sąd ds. występków w składzie jednoosobowym masz prawo do apelacji, jeśli orzeczoną karą jest kara pozbawienia wolności powyżej 60 dni lub kara grzywny powyżej 1000 EUR;
 • w sprawie rozpoznawanej przez sąd ds. występków w składzie trzyosobowym i sąd orzekający w sprawie apelacji od wyroków tego ostatniego, masz prawo do odwołania, jeśli zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności powyżej 4 miesięcy lub karę grzywny powyżej 1500 EUR;
 • w sprawie rozpoznawanej przez wielką ławę przysięgłych lub sąd wyższej instancji w sprawach o zbrodnie orzekający w trzyosobowym składzie masz prawo do apelacji, jeśli zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności powyżej 2 lat w przypadku zbrodni lub karę pozbawienia wolność powyżej 1 roku w przypadku występków;

Możesz wnieść apelację od wyroku uniewinniającego tylko wówczas, gdy zostałeś uniewinniony z powodu szczerej skruchy lub zostałeś oczyszczony z zarzutów z przyczyn, które godzą w twoje dobre imię.

Jak należy złożyć apelację?

Aby wnieść apelację, musisz sporządzić apelację i złożyć ją w sekretariacie sądu, który wydał orzeczenie. W apelacji należy podać jej podstawy, twój adres zamieszkania oraz imię i nazwisko adwokata.

Termin wniesienia apelacji wynosi 10 dni od wydania wyroku sądu, lub od jego doręczenia w przypadku wydania wyroku zaocznego. Jeśli natomiast mieszkasz za granicą i wydano wyrok zaoczny bądź twój adres zamieszkania jest nieznany, termin wniesienia apelacji ulega przedłużeniu do 30 dni od daty doręczenia dokumentów.

Jakie są podstawy apelacji?

Podstawę apelacji mogą stanowić ustalenia faktyczne lub sposób wykładni prawa.

Co dzieje się po wniesieniu apelacji?

Sprawa zostanie ponownie rozpoznana przed sądem drugiej instancji.

Co stanie się, jeżeli wniosę apelację, kiedy przebywam w więzieniu?

Apelacja zostanie przesłana do prokuratury, zostanie wyznaczona data rozprawy apelacyjnej i zostaniesz wezwany do stawiennictwa przed sądem. Z zastrzeżeniem określonych warunków przewidzianych prawem możesz wystąpić o zawieszenie wykonania kary do czasu rozpoznania apelacji.

Ile czasu minie do rozpoznania apelacji?

Zwykle od jednego do trzech lat, zależnie od przestępstwa, lokalizacji sądu oraz tego, czy oskarżony jest tymczasowo aresztowany.

Czy mogę przytoczyć nowe dowody na potrzeby apelacji?

Tak, przed sądem apelacyjnym możesz przytoczyć nowe dowody. Procedura jest taka sama, jak na rozprawie przed sądem pierwszej instancji. Sędziowie, którzy rozpoznawali sprawę w pierwszej instancji, nie mogą rozpoznawać sprawy w drugiej instancji. Dokonuje się ponadto weryfikacji, czy apelacja została wniesiona prawidłowo, z zachowaniem określonego terminu.

Jak przebiega rozprawa apelacyjna?

Jeśli się nie stawisz na rozprawie apelacyjnej osobiście, a twój obrońca nie będzie obecny, apelacja zostanie oddalona, a wyrok sądu niższej instancji zostanie utrzymany. Jeśli się stawisz osobiście lub będzie obecny twój obrońca, sprawa zostanie ponownie rozpoznana i będziesz mógł wnieść nowe dowody.

Jakie orzeczenie może wydać sąd?

Sąd apelacyjny nie może nałożyć surowszej kary niż kara nałożona przez sąd niższej instancji. Może jednak cię uniewinnić, złagodzić wymiar kary bądź utrzymać karę nałożoną przez sąd niższej instancji.

Co dzieje się w razie powodzenia/niepowodzenia apelacji?

Jeśli sąd apelacyjny uzna podstawy apelacji, może cię uniewinnić bądź złagodzić wymiar kary; w innym przypadku utrzymany zostaje wyrok sądu pierwszej instancji.

Czy przysługuje mi prawo do złożenia kolejnego środka zaskarżenia do innego sądu lub sądu wyższej instancji?

Nie. Możliwe jest jedynie uchylenie wyroku sądu drugiej instancji z powodu uchybień prawnych.

Czy będę uprawniony do odszkodowania, jeśli pierwotne orzeczenie zostanie uznane za błędne?

Przepisy prawne nie przewidują przyznania odszkodowania z uwagi na niesłuszne skazanie przez sąd pierwszej instancji, chyba że zostałeś osadzony w więzieniu, a następnie uniewinniony w postępowaniu apelacyjnym.

Czy w rejestrze karnym pozostanie wpis o wyroku skazującym, jeżeli apelacja się powiedzie?

W rejestrze zostanie jedynie wpis o wyroku sądu apelacyjnego. Wpis o wcześniejszym wyroku zostanie wykreślony z rejestru.

Kiedy wyrok skazujący staje się prawomocny?

Wyrok skazujący staje się prawomocny, kiedy wyrok sądu drugiej instancji nie zostanie zaskarżony ze względu na uchybienia prawne lub też Najwyższy Trybunał Kasacyjny (Areios Pagos) oddali złożony środek zaskarżenia.

Mieszkam w innym państwie członkowskim. Czy mogę zostać odesłany tam po rozprawie?

Możesz zostać odesłany do swojego kraju, jeśli sąd zarządzi wydalenie. Aby zostać wydalonym, musisz być skazany na co najmniej 3 miesiące pozbawienia wolności, bądź nakaz wydalenia musi zostać orzeczony jako kara dodatkowa albo nałożony jako środek zabezpieczający. Przy wyrokach skazujących, zwłaszcza za ciężkie przestępstwa związane ze środkami odurzającymi, wydalenie jest obligatoryjne, a nakaz wydalenia obowiązuje dożywotnio.

Czy wydalenie następuje od razu?

Nie, najpierw musisz odbyć karę. Jeśli jednak zostałeś skazany na karę pozbawienia wolności nie wyższą niż pięć lat oraz wydano nakaz wydalenia, tytułem środka nadzwyczajnego sąd może zawiesić wykonanie kary i zezwolić na twoje natychmiastowe wydalenie.

Sąd jest zobowiązany do wydania nakazu wydalenia w przypadku, gdy kara w sentencji wyroku nie została zawieszona i skazany ją odbył.

W drodze odwołania możesz zaskarżyć nakaz wydalenia wydany przez sąd pierwszej instancji jednocześnie z wyrokiem skazującym na karę pozbawienia wolności, od którego można się odwołać. Środek odwoławczy należy złożyć w sekretariacie sądu pierwszej instancji.

Czy mogę być ponownie sądzony za to samo przestępstwo w innym państwie członkowskim?

To zależy od ustawodawstwa danego państwa.

Czy informacje o zarzutach lub wyrokach skazujących zostaną wpisane do rejestru karnego?

Dopiero prawomocne orzeczenie zostaje wpisane do rejestru karnego. Taki wpis oficjalnie zamieszcza Biuro ds. Rejestru Karnego.

Zatarcie skazania w rejestrze karnym następuje:

 • po śmierci skazanego lub po ukończeniu przez niego 80 lat;
 • jeśli kara została orzeczona w zawieszeniu, skazanie ulega zatarciu po upływie 5 lat od zakończenia okresu zawieszenia wykonania kary, pod warunkiem że zawieszenie nie zostało uchylone ani odwołane;
 • po upływie 10 lat od odbycia kary pozbawienia wolności, której wymiar wynosił poniżej 1 miesiąca za przestępstwo umyślne lub 2 miesięcy za przestępstwo nieumyślne, jeśli w danym okresie sprawca nie został skazany za popełnienie innego przestępstwa.

Nie wymaga się zgody skazanego na przechowywanie tych informacji.

W razie jakiegokolwiek sporu możesz zwrócić się o jego rozstrzygnięcie do prokuratora ustanowionego przy sądzie ds. występków. Rozstrzygniecie to możesz zaskarżyć do izby doradczej rozpoznającej występki w ciągu miesiąca od daty jego doręczenia.

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

5 - Wykroczenia w ruchu drogowym

Jak traktowane są wykroczenia w ruchu drogowym?

Naruszenia przepisów ruchu drogowego, takie jak przekroczenie dopuszczalnej prędkości, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, niezastosowanie się do czerwonego światła lub znaku STOP, łamanie przepisów o zatrzymywaniu się i parkowaniu, korzystanie z telefonu komórkowego w czasie prowadzenia pojazdu itp. są zwykle rozpatrywane w postępowaniu administracyjnym. Zasadniczo zajmuje się tym właściwy organ policji.

W jaki sposób przebiega postępowanie?

Zostanie wystawiony mandat stanowiący potwierdzenie popełnienia wykroczenia. Do mandatu zostanie wpisana informacja na temat środka administracyjnego lub nałożonej kary pieniężnej. Następnie musisz stawić się przed właściwym organem policji.

Jakie kary są przewidziane?

Sprawcy wykroczeń w ruchu drogowym są zwykle karani grzywną administracyjną (w wysokości od 40 do 2000 EUR). Nakładane są na nich również inne środki administracyjne, takie jak odebranie prawa jazdy bądź dokumentów pojazdu, m.in. dowodu rejestracyjnego lub tablic rejestracyjnych, na określony czas.

Czy obywatele innych państw członkowskich są również pociągani do odpowiedzialności za tego rodzaju wykroczenia?

Obywatele innych państw członkowskich są pociągani do odpowiedzialności, jeśli popełnią wykroczenie w Grecji.

Czy mogę złożyć odwołanie?

W terminie trzech dni możesz wnieść odwołanie od kary administracyjnej do organu, którego funkcjonariusz nałożył karę. Jeśli odwołanie nie zostanie uwzględnione, będziesz musiał uiścić odpowiednią sumę na rzecz wskazanego organu władz lokalnych.

Jeśli ponadto został nałożony środek administracyjny, możesz stawić się przed właściwym organem policji i przedstawić swoje stanowisko.

Czy wykroczenia te zostaną wpisane do rejestru karnego?

Nie zostaną wpisane do rejestru karnego, ponieważ są rozstrzygane administracyjnoprawnie, a wymierzane są jedynie kary administracyjne.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Infrastruktury, Transportu i Sieci

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.